(17.30 hodin)
(pokračuje Mihola)

Jedná se tedy o to, že v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa se specifický ukazatel Vládní rozpočtová rezerva v původní výši 4 838 515 790 Kč snižuje o 100 000 000 Kč a v kapitole... (Nejde mikrofon. Předsedající Pikal se omlouvá.) ... v kapitole 361 - Akademie věd ČR se ukazatel výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů navyšuje o 100 000 000 Kč s tím, že 80 000 000 Kč se použije na navýšení mezd na pracovištích Akademie věd ČR a 20 000 000 Kč se použije na navýšení prostředků na stavební akce a přístroje pracovišť Akademie věd ČR. Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019.

A k tomu odůvodnění stručně, nejdříve k tomu navýšení mezd na pracovištích Akademie věd. Jde především o zvýšení mezd mladých perspektivních vědců a vědkyň. Navyšování platů ve státní sféře se totiž netýká navyšování mezd u veřejných výzkumných institucí zřizovaných Akademií věd ČR. Mzdová politika je v kompetenci vedení jednotlivých pracovišť Akademie věd a závisí zejména na výši prostředků určených na podporu vědy na základě dosahovaných výsledků, tzv. ukazatel RVO - Rozvoj výzkumných organizací. Meziroční navýšení prostředků na RVO však pro kapitolu Akademie věd činí ve schváleném návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pouhých 1,9 % na rok 2019. Toto meziroční navýšení je velmi nízké ve srovnání s rychle rostoucími příjmy ve veřejné sféře, kde to meziročně stoupá zhruba o 12 %, a s očekávaným růstem inflace dle prognózy České národní banky. Pracoviště Akademie věd ČR se tak potýkají se stagnací ve vývoji mezd, což výrazně oslabuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a to i přesto, že podíl vysoce kvalifikovaných pracovníků v Akademii věd ČR je výrazně vyšší než v jiných odvětvích. Navíc Akademie věd ČR o vysoce kvalifikované odborníky soutěží na celosvětovém trhu práce, kde je její konkurenceschopnost v oblasti mezd ještě výrazně nižší. Tento vývoj představuje vážné ohrožení konkurenceschopnosti Akademie věd ČR v domácím i mezinárodním měřítku a riziko odlivu vysoce kvalifikovaných odborníků do zahraničí nebo návrat do dob, kdy výdělky vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků zaostávaly za řadou profesí. Tak tam se snad vracet nechceme.

K té druhé části velmi krátce. Navýšení na stavební akce a přístroje pracovišť využije Akademie věd ČR na dokončení některých stavebních akcí a pořízení potřebného přístrojového vybavení. Jde o investice, které byly již plánovány na rok 2018, ale z důvodu krácení rozpočtu Akademie věd ČR o 100 mil. Kč - proto tady s tou částkou pracuji také - musely být odloženy na rok 2019, a to na základě usnesení vlády ČR ze dne 6. června 2018 č. 352, o dofinancování rozpočtu regionálního školství a podpoře lékařských fakult v roce 2018 a o změně usnesení vlády ze dne 27. března 2018 č. 206, o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty, byly sníženy výdaje rozpočtu kapitoly Akademie věd ČR o částku 100 mil. Kč ve prospěch rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Prosím vás o podporu obou pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A omlouvám se předtím za to vypnutí. Než pozvu dalšího řečníka, jímž je pan poslanec Vácha, přečtu omluvenky. Omlouvá se nám paní poslankyně Levová od 17.25 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan ministr Dan Ťok od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já se pokusím být co nejkratší, nicméně ze začátku zneužiju trochu jednací řád. Já mám dnes 31. výročí svatby, tak bych chtěl pozdravit manželku a vyřídit jí, že to ještě bude asi dlouho trvat. (Potlesk zprava.) Děkuji.

Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům. První je pod číslem 1572. Je to pozměňující návrh, kterým bych chtěl přesunout asi 3 mld. Kč do kapitoly Ministerstva školství, výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací, na platy učitelů v regionálním školství. Vláda totiž slíbila navýšení platů učitelům v regionálním školství o 15 % od září 2018, nicméně k tomu nedošlo. Slibuje to od ledna 2019. Já si myslím, že si to ti učitelé zaslouží. Tak navrhuji tady ty peníze jim dát na výplaty od ledna 2019. Mělo by to stačit na zvýšení o 20 %. Takže to byl ten první pozměňující návrh.

Druhý pozměňující návrh je pod číslem 1882 a je to návrh, který má dvě varianty, A a B. V obou variantách se navyšuje kapitola 307 Ministerstvo obrany, průřezový ukazatel výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS, o necelých 13 mld., to je ta varianta A, a varianta B je přibližně o 6,5 mld.

Rozpočet na obranu České republiky v současné době je zhruba poloviční ve srovnání s tím, co požaduje NATO, tedy 2 %. A vláda v tomto návrhu státního rozpočtu plánuje dát na obranu 1,17 % HDP. Já tím 13 mld. navýšením navrhuji, aby se na obranu dalo 1,4 % HDP. Myslím, že je to odůvodněné. Když se podíváte do včerejších zpráv, tak i Ministerstvo zahraničních věcí varuje v souvislosti s novým ruským raketovým systémem, takže myslím, že je na čase, abychom do obrany dali o něco víc peněz. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Langšádlovou, která je další přihlášenou do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji předložit pozměňující návrh, který má číslo 1881. Týká se to navýšení výdajů z kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve specifickém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací, a to o 300 mil. Kč, na úkor kapitoly 327 Ministerstvo dopravy ve specifickém ukazateli ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu.

Navrhuji posílit finanční prostředky pro kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 300 mil. Kč, které by měly být určeny na posílení mediálního vzdělávání v rámci rozvojových programů na podporu občanské společnosti. Jsem přesvědčena, že již naše mládež na prvním stupni základní školy by se těmto otázkám a těmto kompetencím měla věnovat tak, aby věděli, jak mají přijímat informace z různých komunikačních zdrojů, aby se dokázali orientovat v informacích, v jejich důležitosti, rozlišovat i pravdivost informací, protože s těmito kompetencemi je potřeba začít velice brzy. Ostatně i zpráva Bezpečnostní informační služby, která hovoří o dezinformačních kampaních, ukazuje, že je to kompetence, kterou v naší společnosti velmi často podceňujeme, a já jsem opravdu přesvědčena, že bychom měli začít především u nejmladší generace. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP