(11.10 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

K diskusi pak zcela jistě bude i případné zařazení ještě jedné skupiny osob, a těmi jsou děti či dospělí s těžkou formou poruchy autistického spektra. I tyto osoby potřebují některé pomůcky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Velkým problémem těchto osob a jejich rodin je jejich doprava v prostředcích hromadné dopravy či soukromým vozidlem. Mnohé z těchto osob potřebují pro bezpečnou dopravu svou i okolních osob zádržný systém, nebo jejich stav vyžaduje jiné kompenzační pomůcky.

Zmíním se ještě o druhé změně, kterou naše novela přináší, a tou je navýšení maximálního limitu příspěvku na dvě nákladné skupiny pomůcek, a těmi jsou svislá zdvihací plošina nebo šikmá zvedací plošina. Zde je třeba si uvědomit, že jde o vysoce nákladné pomůcky, kde při povinné desetiprocentní spoluúčasti žadatele je za současného limitu 400 tisíc korun tato pomůcka pro mnohé zdravotně hendikepované nedostupná, protože reálná cena těchto pomůcek je v relaci 550 až 600 tisíc korun, tedy žadatel zaplatí povinných 10 % z ceny a dále doplácí částku, která je nad zákonem stanoveným maximálním limitem příspěvku. Z těchto důvodů si někteří žadatelé potřebnou pomůcku prostě nemohou dovolit, nepomůže-li jim některá z nadací. Takto zdravotně postižený se pak stává uvázaným ve svém domácím prostředí se všemi zdravotními a sociálními dopady.

Je potřeba říci, že počet žadatelů o tyto pomůcky je omezený. Celkový počet žadatelů o zvedací plošiny byl v roce 2016 377, z toho svislé, tedy ty nejdražší plošiny, byly v roce 2016 přiznány jen padesáti žadatelům. Nejde tedy o nějaké závratné počty.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dosavadní verze zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ignoruje některé skupiny zdravotně hendikepovaných, u nichž je sociální a společenské vyloučení vzhledem k jejich zdravotnímu stavu stejné, někdy i větší než u osob, které již do působnosti zákona spadají. Tyto zmíněné skupiny osob jsou v tomto ohledu diskriminovány. Je tedy na nás, zda dokážeme i těmto osobám pomoci zlepšit jejich kvalitu života a alespoň částečně se začlenit zpět do společnosti. Je jen na nás, zda některé skupiny obyvatel ponecháme v situaci, kdy je jejich jedinou perspektivou pohled z okna vlastního bytu, nebo zda jim pomůžeme alespoň v omezené míře se začlenit do života mimo jejich domov.

Vláda zaujala k našemu návrhu neutrální stanovisko, přičemž z jejího stanoviska je patrné, že problém, který novela řeší, vláda vnímá a považuje jej za hodný řešení. Některé připomínky k novele považují předkladatelé za hodné další diskuse a případně vyřešení a je nutné o nich v rámci projednávání ve výborech diskutovat i se zástupci odborné veřejnosti. Zejména se to týká nutnosti upřesnit zdravotní i další podmínky nároku na příspěvek na kompenzační pomůcky u nově navržených diagnóz, které navrhujeme zařadit do působnosti zákona. Toto však považuji za řešitelný problém a oceňuji v tomto postup Ministerstva práce a sociálních věcí, které již v mezidobí mezi jednáním vlády a projednání v prvním čtení svolalo kulatý stůl za účasti zástupců předkladatelů, odborných sekcí MPSV a odborných lékařských společností. Byli zde přítomni i zástupci Úřadu práce a lékařské posudkové služby. Zde jsme i na podkladě připomínek vlády stanovili společný postup konzultací s odbornými společnostmi, lékařskou posudkovou službou a odbornými sekcemi MPSV s cílem ještě přesněji vymezit objektivní kritéria pro jednotlivé nově zařazené diagnózy a u některých z nich i zúžit okruh potenciálních žadatelů. Cílem je připravit do výborů či do druhého čtení pozměňovací návrh, který sporné body upřesní. Nepůjde ale o zásadní zásah do koncepce této novely, pouze o její upřesnění, aby kritéria pro zařazení konkrétního žadatele byla co nejvíce objektivní a usnadnila i práci lékařské posudkové službě.

Milé kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčen, že jsme schopni v průběhu legislativního procesu odstranit některé dílčí nedostatky této předlohy, a pevně věřím v naši spolupráci napříč Poslaneckou sněmovnu. Za předkladatele navrhnu v podrobné rozpravě prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 20 dnů, tedy celkově na 80 dnů, aby byl dostatečný čas na přípravu dílčích pozměňovacích návrhů, které by neměly narušit základní cíl této novely.

Děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o postoupení tohoto návrhu k projednání ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému jako zástupci navrhovatelů. Zpravodajkou pro prvé čtení byla určena paní poslankyně Vrecionová, která je ale omluvena ze zdravotních důvodů. Budeme muset stanovit nového zpravodaje. Je zde návrh na to, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Jan Bauer. To je ale věc, kterou musíme odsouhlasit hlasováním Poslanecké sněmovny. Já jsem přivolal poslance a poslankyně, kteří jsou v předsálí.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, že zpravodajem pro prvé čtení určíme pana poslance Jana Bauera.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přihlášeno 132 poslanců, pro 120, proti nikdo.

 

Prosím pana poslance Bauera, aby se ujal funkce zpravodaje, a tím mu dávám i slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jako náhrada za paní poslankyni Veroniku Vrecionovou přednesl návrh zpravodajské zprávy k novele zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Chtěl bych v první řadě říct, že se jedná o poslanecký návrh. Jedná se o skupinu poslanců vedenou Vítem Kaňkovským, Radkou Maxovou, Janem Bartoškem a dalšími, to je první důležitá informace. Předmětem úpravy je rozšíření okruhu postižení, která i přes svou závažnost nebyla dosud v zákoně zohledněna. Jedná se konkrétně o těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále pak o těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. Osobám trpícím těmito těžkými postiženími náš sociální systém doposud nepřiznává nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcky, které jsou pro ně velmi potřebné a bez kterých se neobejdou.

Taktéž platí, že druhou oblastí navrhované úpravy je navýšení úhrady u některých nákladnějších zvláštních pomůcek. Předkládaný návrh směřuje na zvláštní pomůcky, jako jsou například svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, a je i z hlediska zvýšení dostupnosti těchto pomůcek velmi potřebný.

V rámci zpravodajské zprávy bych vás chtěl informovat, že předpokládaný dopad na státní rozpočet předkladatelé předpokládají přibližně ve výši 73 milionů korun. Také bych vás chtěl informovat, že vláda na své schůzi dne 10. října 2018 tento poslanecký návrh projednala a zaujala k němu neutrální stanovisko. To si myslím, že je asi vše v rámci mé zpravodajské zprávy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná sněmovno, za prvé si dovolím omluvit paní ministryni Maláčovou, která by zde jistě při projednávání tohoto bodu byla, kdyby nebyla včera a dnes na služební zahraniční cestě. Tak jak již říkal předkladatel pan poslanec Kaňkovský, paní ministryně ale je velmi nakloněna tomuto návrhu zákona a pomoci lidem se zdravotním postižením, tak jak návrh představil pan poslanec Kaňkovský i zpravodaj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP