(15.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Řeknu vám čísla. Když srovnáme poslední dva roky, tak nárůst peněz, které daňoví poplatníci pumpují do resortu školství, regionálního školství, vzrostl ze 103 na 144 miliard korun. To je 40 %, obrovské číslo. Kladu otázku, jak jsme vůbec mohli přežít, my v resortu, před těmi deseti lety, když ta čísla byla takhle malá. A přitom tenhle obrovský nárůst nebude mít a nemá žádný reálný dopad. Proč tedy nemají o 40 % víc ti učitelé? Kde ty peníze jsou? Vy to jenom všechno utopíte v tzv. reformě financování regionálního školství, PHmaxech, protože jste z nějakého mně nepochopitelného důvodu ustoupili koaličnímu partnerovi, aby to proběhlo v platnost.

Takže já vás žádám, udělejte ještě schůzku s ministryní financí, asi i s ministrem školství, ještě se nad tím jednou zamyslete, protože jste otevřeli obrovskou černou díru, kam ty peníze rvete, jen abyste mohl obcházet školy, každému tomu učiteli přidávat, sbírat na tom politické body, abyste otevřel dveře této věci, která se bude strašně těžko napravovat.

Já jsem tady s tím neuspěl, s tím zákonným řešením, akorát se to odložilo. Ale skutečně, podívejte se na ta čísla jako manažer, vyhodnoťte, co to skutečně přináší, třeba i politicky, ať to aspoň tedy mají ti učitelé. Ale vy to skutečně nasypete na sanaci neúspěšných poloprázdných škol pod kuratelou nějaké bývalé vlády a bývalého koaličního partnera, o jehož významu samozřejmě můžeme dost pochybovat. Takže o toto vás prosím, abyste na to reagoval a začal situaci řešit, aby se v tom resortu neřešily jenom takové opravdu drobné ptákoviny. Tohle je skutečně fatální věc. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já s vámi souhlasím, že současný systém financování má, řekněme, plno objektivních specifik a neumí zohlednit tahle specifika v jednotlivých krajích, např. rozdílnou velikostní strukturu mateřských a základních škol, rozdílnou oborovou strukturu středního a vyššího odborného školství, rozdílné procentní zastoupení žáků v zájmovém vzdělávání. Já si pamatuji, ten nejnižší průměrný plat vlastně byl ve Zlínském kraji, nejvyšší v Liberci. Takže je to postaveno pouze na principu financování na žáka, jiný parametr nebere v úvahu. Umožňuje velké rozdíly ve výši krajských normativů, to je rozdíly ve výši státní finanční podpory na vzdělávání žáka ve stejném oboru vzdělávání mezi jednotlivými kraji. Výše normativů není dlouhodobě předvídatelná. Nezohledňuje rozdílnou úroveň nárokových složek platů pedagogů v konkrétních školách. Tarifní platové stupně podle délky vykonávané praxe. To má za následek, že školy se staršími pedagogy mají často nedostatek peněz na nenárokové složky. V oblasti financování nepedagogické práce systém neodůvodněně zvýhodňuje školy s vyšší naplněností tříd oproti stejně zorganizované škole, to je se stejným počtem tříd, s naplněností tříd nižší. (nesrozumitelné) v počtech žáků školy mají pro školu zásadní důsledky v odměňování jejich zaměstnanců. V oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou systém negativně působí na kvalitu i na ekonomickou efektivnost vzdělávání. Školy v zájmu získávání a v získání žáků, tedy prostředků státního rozpočtu, snižují nároky na kvalitu na vstupu do vzdělávání, i žáky s velmi malou pravděpodobností úspěšnosti na výstupu vzdělávání drží ve vzdělávání co nejdéle.

Základní principy nového systému financování by měly být větší míra centralizace při financování regionálního školství, náhrada části systému stávajících republikových a krajských normativů systémem normativů stanovených centrálně z úrovně Ministerstva školství, zajištění rovnosti financování v případech, kdy rozdíly byly nedůvodné. Zavedení zcela odlišného systému normativního financování pedagogické práce ve vybraných druzích škol, mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, typech školských zařízení, školní družiny zřizované územně správními celky. Právní předpisy pro ně stanoví maximální možný rozsah vzdělávání nebo maximální možný rozsah přímé pedagogické činnosti hrazené ze státního rozpočtu. To zajistí větší transparentnost a předvídatelnost pro ředitele škol. Velký důraz bude kladen na pravdivost, úplnost a správnost vykazovaných údajů, které budou přímo sloužit pro stanovení části rozpočtu školy nebo školského zařízení.

Přípravy na hladký náběh této reformy v příštím roce. Rozvojový program na vyrovnávání mezikrajových rozdílů v platech učitelů. Program startuje v lednu 2019 a bude fungovat po celý rok. Kraje mohou už nyní podávat žádosti o dotaci; na tyto účely je vyčleněna 1 053 000 korun. Peníze jsou určeny na odměňování pedagogů mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a družin. Peníze jsou určeny na pohyblivou složku platů, tedy odměny a osobní příplatky, a to pro pedagogy mateřských, základních, středních škol, konzervatoří a družin. Cílem je, aby pedagogové na stejných typech škol dostávali srovnatelné motivační složky platu ve všech krajích. Současný systém financování, kdy školy dostávají peníze podle počtu žáků, má totiž za následek to, že odměny učitelů v jednotlivých krajích se velmi různí. Od roku 2020 pak bude mezikrajové rozdíly v platech systémově řešit reforma financování regionálního školství. Školy budou dostávat peníze primárně podle odučených hodin, bude se tedy jednat o tzv. financování na pedagoga.

V rámci příprav na zavedení reformy financování také Ministerstvo školství vyčlení pro příští rok 1,8 mld. korun pro mateřské školy. Tyto finance budou určeny zejména na zaplacení překryvů učitelek při výuce a také na nezbytné rozšíření délky provozu. Od září 2019 pak školy dostanou peníze na navýšení hodin výuky. Využít je mohou zejména při dělení hodin, tak aby se např. při výuce jazyků učili žáci v menších skupinkách.

Cílem vyhlášení rozvojového programu na období září - prosinec 2019 je dofinancování úvazku pedagogických pracovníků, které nově vznikne od 1. září 2019 v souvislosti s připravovanou změnou financování regionálního školství, kdy školy budou připravovat organizaci výuky v souladu s nařízením vlády číslo 123/2018 Sb. Finanční prostředky budou určeny školám, které budou mít vytvořeny dostatečné materiální vybavení a personální zabezpečení. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Tak, prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Nezlobte se, pane premiére, vy jste mi vůbec neodpověděl na otázku. Buď jste mě nepochopil. Vy jste tady přečetl nějaký prefabrikovaný dokument nějakých úředníků. Mně to přijde, jak kdyby člen správní rady mě kritizoval, že mi rostou náklady ve škole o 44 % a máme horší výsledky, a já bych reagoval, že mu tam budu číst půlhodinové nějaké citace ze školního řádu.

Já jsem si vás prostě dovolil upozornit, že jste otevřeli černou díru s tou reformou financování a raketově vám rostou náklady a akorát budete sanovat poloprázdné školy a nedosahujete žádných výsledků. Nerostou ty mzdy o těch 40 %, co vám to narůstá, atd. A žádal jsem vás, abyste tomu dal politickou prioritu, protože já být ministryní financí, tak z toho zešedivím. A být ministrem školství za této situace, tak abdikuji. Protože skutečně otevíráte černou díru toho financování tady pod tlakem pana Gazdíka a paní Valachové. Takže vás prosím, abyste mi lidsky odpověděl a zahodil ten papír od těch úředníků, co vám tady ráno podstrčili. Děkuji. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já se divím, že mě vůbec interpelujete, když já jsem s vámi jednal a vlastně na můj popud byl vytvořen takový poradní orgán pana ministra Plagy. Já nejsem ministr školství. Já vím, že rozpočet 2019, největší nárůst jsou důchody, 38 miliard. A druhý je školství. A proč jsme nabrali tolik učitelů? No protože jsme neměli učitele. A my máme cíl, aby měli průměrnou mzdu 45 tisíc v roce 2021, pokud si to dobře pamatuji z programu. A kvůli tomu jsem jel i do Finska na oficiální návštěvu, kdy jsem zjistil, že učitel je nejprestižnější profese ve Finsku. Deset Finů se hlásí na tu pozici. A je tam plno věcí, které se můžeme naučit. Nemají ani inspekci, ve třídě jsou čtyři učitelé, je to úplně jinou formou.

Takže my potřebujeme reformu. Ano, my potřebujeme reformu školství, potřebujeme reformu vzdělávání, jednoznačně ano. Ale taková reforma se dělá nadlouho a my v první fázi samozřejmě jsme navyšovali mzdy, řešili jsme počty učitelů, samozřejmě je to financování prostřednictvím krajů. Takže dobře víte, že postupně se to snažíme řešit, a je potřeba nejenom řešit platy, ale i motivaci těch učitelů, aby měli zázemí atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP