(16.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Dluhopisy pro občany by měly být v nepřetržité nabídce po celý rok a jejich úpis bude možné provádět denně s tím, že frekvence připsání upsaných dluhopisů na majetkový účet nabyvatelů je nastavena na čtvrtletní bázi. V prvním pololetí jsou plánovány tři emise dluhopisů s daty emise 1. 2. 2019, 1. 4. a 1. 7. 2019.

Takže já myslím, že veřejnost to vítá, a my si myslíme, že je to dobrý krok. I odborná veřejnost to přivítala i makroekonomové a odborníci, takže já úplně nerozumím té poznámce.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne. Je zájem o doplňující otázku? Je 16 hodin, pardon, já se omlouvám. Končím interpelace na pana premiéra.

Začneme interpelace na ministry. Vyzývám pana poslance Ondřeje Profanta, aby přednesl interpelaci na ministra obrany Lubomíra Metnara a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Jan Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážení kolegové, vážená veřejnosti, já bych se rád pana ministra obrany zeptal na jednu zakázku, o které jsem se dneska dočetl v novinách, konkrétně na zpravodajském serveru eGov.cz, kde Ministerstvo obrany chce zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění. Jedná se o nákup produktů, jako je podpora procesu ekonomického řízení, podpora personálního řízení a spisová služba. V odůvodnění k tomuto jednacímu řízení bez uveřejnění, takže v praxi bez soutěže, dávání z ruky jedinému dodavateli, v tomto případě společnosti GORDIC, se píše, že nelze části nahradit, takže nejde žádnou z těch částí koupit samostatně, což je zcela jistě u spisové služby absolutní blbost. Stejně tak u personálního řízení. Toto jsou oba dva softwary, kterých je plný trh, a můžeme si vybírat. Zvláště pak spisová služba je i velmi dobře legislativně definovaná, víme, jaké má mít API, jaké má mít náležitosti, takže zcela určitě ji lze soutěžit. K tomu jenom dodávám, že jenom tento rok ministerstvo utratilo skoro 400 milionů za produkty společnosti GORDIC. Tohle je prostě ukázkový případ vendor lock-in.

Pane ministře, budete s tím něco dělat?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, proč nebyla tato zakázka zadána v otevřeném výběrovém řízení? Proč byla zadána touto cestou? Ono to bude trošičku delší, ale jasně na to odpovím.

Zadání zakázky v otevřeném řízení nebylo možné z důvodu výhradních autorských práv, jak je v článku uvedeno. Jakýkoliv zásah třetí stranou, jiným dodavatelem, by mohl být firmou GORDIC chápán jako porušení výhradních autorských práv a resort Ministerstva obrany by se vystavil možné žalobě za jejich porušení. Za druhé, jedná se o velmi komplexní informační systém, zahrnující všechny finanční operace, ale rovněž tak i všechny personální služby, které resort obrany jako organizační složka státu musí vykonávat. Systém je rovněž navázán na informační systém logistiky a systém spisové služby a je rovněž podstatnou částí akvizičního procesu. Jakákoliv změna realizovaná bez absolutní znalosti systému by mohla způsobit ztrátu důvěryhodnosti dat, a tím i celého komplexu činnosti ve všech navazujících a spolupracujících systémech.

Resort Ministerstva obrany si je vědom závislosti na dodavateli, a proto připravuje systémová a koncepční opatření k vymanění se z vlivu dodavatelů, a tedy nutnosti užívat JŘBÚ. Má zpracované koncepční a strategické dokumenty definující směřování informatizace Ministerstva obrany. Jedná se o koncepci informatizace resortu Ministerstva obrany, takzvané KIRO, a strategii informatizace resortu obrany, takzvané SIRO. Do 28. února příštího roku bude zpracován akční plán informatizace Ministerstva obrany. Jeho postupným naplňováním dojde k významným změnám v rozsahu zadávání veřejných zakázek formou JŘBÚ a omezení vendor lock-in.

Projednávaná zakázka umožní zajistit bezporuchový a bezpečný provoz tohoto rozhodujícího systému do doby, než bude resort připraven učinit všechny nezbytné kroky k omezení závislosti resortu u všech zakázek ve formě JŘBÚ na nezbytně nutné minimum.

Dodavatel, což je firma GORDIC, je výhradní držitel autorských práv, což bylo opakovaně potvrzeno dvěma znaleckými posudky. Resort Ministerstva obrany ověřoval, zda je možné realizovat poptávané činnosti jiným dodavatelem, popřípadě za jakých podmínek. Znalecké posudky vyloučily, že je možné provádět úpravu zdrojových kódů nebo provádět zásah do jádra systému jinou osobou než vykonavatelem autorských práv, tedy firmou GORDIC. Z těchto důvodů je jediný možný způsob zadání JŘBÚ. Dodavatel rovněž potvrdil, že právo vytvářet programové vybavení nebo poskytovat technickou podporu neposkytl žádné třetí osobě, žádnému dalšímu dodavateli.

Při stanovování ceny - jenom na doplnění - byla brána v úvahu předchozí smlouva a možný vliv inflace. Provedené porovnání, takzvaný expertizní posudek, vyhodnotil cenu maintenance APV a DZ GINIS DEFENCE jako plně srovnatelnou z 99,25 % se smlouvou předchozí. Navýšení o 0,75 %, což je o 300 tisíc Kč, je způsobeno zvýšeným využíváním systému, kdy se zvedá počet uživatelů informačního systému, a tím se zvyšuje využívání klientských licencí.

Závěrem. Resort Ministerstva obrany má s dodavatelem uzavřenou specifickou licenční dohodu, licenční model GINIS DEFENCE, postavený přesně podle potřeb resortu Ministerstva obrany, která umožňuje čerpání finančních prostředků kontrolovat. Tento licenční model podporuje veškeré procesy až do stupně utajení T, což je z hlediska potřeb resortu obrany a bezpečnosti systému velmi závažné. Jedná se o licenci, která je klientsky a územně neomezená, a je možné ji tedy vyvážet i do zahraničních operací.

Mou prioritou je, aby se resort vymanil ze závislosti na konkrétních dodavatelích, což je samozřejmě trend, a touto cestou musíme jít a musí celá státní správa. (Pane ministře, váš čas.) Z tohoto důvodu zpracovaná exit strategie, která bude uplatňována, prošla RVIS.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já samozřejmě nezpochybňuji, že firma GORDIC vlastní autorská práva k systému GINIS. Ať si je nechá, ale tady jde o to, že váš resort takto uzavřel ty smlouvy. Vy sám přiznáváte, že ten stav není dobrý, ale ten stav de facto porušuje zákonný stav. Koneckonců, pracovní skupina RVIS se k tomu vyjádřila také tak, že takto není ta zakázka dobře zadaná. Například v Praze už se ale u GORDIC soutěží s pomocí partnerské sítě a tato společnost tedy umí i jiné formy. Samozřejmě nechce, samozřejmě do ní musíte tlačit, ale to je samozřejmě vaše práce jako zadavatele trošku říci, co chcete a jak to chcete a za jakých podmínek to chcete. Veřejná správa nemůže fungovat tak, že jenom slepě sleduje nabídky (upozornění na čas), ale musí si sama být iniciátorem.

Děkuji za informaci o akčním plánu příští rok.***
Přihlásit/registrovat se do ISP