(16.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Musím říct, že k tomu, na co se ptáte, jsme se zatím nesetkali s větší poptávkou po této změně. Některé dotazy v tomto smyslu opravdu byly na fondu učiněny, nicméně důvodem toho opatření, nebo řekněme toho, že jsme se zatím rozhodli poskytovat naši podporu fotovoltaickým panelům nejenom tedy na střechách rodinných domů, ale také kdekoli na rodinném domě nebo na jakékoli jiné stavbě, na pozemku, včetně např. garáže zahraničního domku, markýzy, různých přístřešků atd., tzn. nemělo by ale jít o konstrukci účelově vzniklou pro fotovoltaický systém, protože jsme přesvědčeni, že jsou dostatečné kapacity stále na to, aby mohly být tyto panely umístěny na střechách. Tím hlavním důvodem je, že jsme chtěli tou podporou ekologického zdroje na druhé straně nepoškozovat ostatní složky životního prostředí, např. půdu, protože ad absurdum bychom se mohli dostat, byť samozřejmě se vám to může zdát v této chvíli nesrovnatelné, do situace, ve které jsme se bohužel octli tou přestřelenou podporou solárních parků. Chci vás ale ujistit, že kdybychom zjistili a byla reálná poptávka od realizátorů těch instalací anebo většího množství žadatelů, tak jsme připraveni o něčem takovém uvažovat, ale zatím skutečně taková poptávka ve větším nebyla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane ministře, já tomu rozumím samozřejmě. Je ten precedent, negativní, těch masivních solárních lánů, které zabírají půdu a taky nám berou 45 mld. ročně na dotacích. Tohle je něco jiného. Je to na zahradě, ten člověk to nechce dát na střechu ani té garáže, namísto zámkové dlažby možná, namísto věšáku na prádlo si chce dát ten solární panel. Tady si myslím, že by bylo dobře - a přijměte ode mě přímluvu za takové žadatele, byť jich je třeba možná minimum, tak aby se vaši úředníci k tomu stavěli pozitivně a pokusili se jim po zvážení jejich individuálních požadavků prostě vyhovět. Děkuji. (Ministr Brabec kýve.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Takže přistoupíme k další interpelaci. Než dám slovo panu poslanci Stanislavu Blahovi, přečtu omluvu. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá dnes mezi 17. a 18. hodinou z důvodu nemoci a paní poslankyně Ivana Nevludová dnes od 16.30 do 18 z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane ministře, jistě víte, že celé Valašsko v posledních měsících žije, resp. žilo kauzou medvěd. Obrátili se na mě občané a starostové valašských obcí s prosbou o hledání rozumného řešení této situace.

Medvěd hnědý, který k nám zavítal nejspíše ze Slovenska, nebyl plachý. Choval se velice nebezpečně. Zabil desítky ovcí, koz, nejspíš z nějakého rozmaru než z potřeby lovit. Nechoval se přirozeně. Starostové několika obcí proto požádali o udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody, aby mohl být problém s nebezpečným medvědem vyřešen. Proces schvalování takové žádosti je ale velmi komplikovaný a zdlouhavý, což z něj dělá prakticky nepoužitelný nástroj. Jedná se o mimořádnou situaci, u které bychom neměli čekat na to, až medvěd zaútočí i na člověka. Nevolám po střelbě do divokých šelem, ale např. po uspání či odchycení do klecové pasti. Je potřeba, aby bylo možné reagovat ihned, resp. co nejrychleji.

Podle mého názoru by k takové rychlé reakci pomohla změna v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Je potřeba nalézt nějakou procedurální cestu, aby se v podobných případech postupovalo rychleji. Mohu, pane ministře, se v této věci spolehnout na vaši aktivitu a spolupráci? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane poslanče. V případě medvěda hnědého se jedná o zvláště chráněného živočicha, a to včetně mezinárodní dohody CITES, takže to je kompetence MŽP. Nicméně z pohledu Ministerstva zemědělství musím říct, že Ministerstvo zemědělství bylo v rámci úřední činnosti kontaktováno Krajským úřadem Zlínského kraje a Městským úřadem Vsetín, kdy byly oba uvedené orgány státní správy myslivosti vyrozuměny, že lovit medvěda hnědého lze za splnění následujících zákonných podmínek:

Vydání povolení výjimky orgánem ochrany přírody podle § 56 odst. 1 a 2 písm. b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Medvěd hnědý je totiž podle přílohy části 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kriticky ohroženým živočichem.

Za další, vydání rozhodnutí místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 39 zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, dále zákon o myslivosti, o snížení stavu některého druhu zvěře. Medvěd hnědý je totiž zvěří podle § 2 písm. c) zákona o myslivosti.

Dále splnění podmínek lovu stanovených zákonem o myslivosti. Ten, kdo loví, může lovit zvěř jen v době lovu, v tomto případě jde o časový rozsah výjimky udělen dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Dále musí mít lovecký lístek, povolenku k lovu vystavenou uživatelem honitby, na jehož území lov probíhá, a pojištění pro výkon práva myslivosti.

Tolik k té vaší otázce. Co se týká změny zákona, určitě si s panem ministrem životního prostředí můžeme na to sednout a probrat to, ale tady musím říct, že to všechno probíhalo takto.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Já děkuji za tu odpověď i za to ujištění. Samozřejmě já jsem to zdůraznil v tom prvním vstupu, že mi nejde o to, aby každá šelma, která se přiblíží někde blízkosti člověka, byla okamžitě odstřelena. Spíše se jedná o to, pokud to zvíře vykazuje nějaké známky toho, že skutečně se jeví nebezpečným, protože tento medvěd konkrétně se chová velmi nepřirozeně a opravdu se pohyboval ve velké blízkosti lidských obydlí, takže to nebyla ta přirozeně plachá šelma. A taky jsem si vědom toho, že to je problém asi dvou resortů, možná i toho životního prostředí, a je potřeba, abyste na tom oba ministři, jste zde přítomní, takže mám štěstí při své interpelaci, spolupracovali. A to ujištění mi stačí. A samozřejmě budu tu situaci dál sledovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším je pan poslanec Martin Kolovratník na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne nebo podvečer. Vidím, že paní ministryně není přítomna, takže svůj dotaz vyšlu na dálku a budu se těšit na písemnou odpověď.

Vážená paní nepřítomná paní ministryně Maláčová, já bych se vás rád pozeptal na vaše představy, resp. nápady, které jsem zaznamenal z médií a týkaly se vaší vize zavést nově povinnou školní docházku až do 18 let věku. Jak jsem řekl, ten návrh jsem zaznamenal z médií. Vy si údajně slibujete od této potenciální změny zlepšení pozice osob se základním vzděláním na trhu práce, ale budu upřímný, já jsem se snažil najít nějaký argument, kterým bych si myšlenkově ten návrh podpořil, žádný jsem nenašel, nerozumím tomu záměru. Stejně tak nerozumím tomu, že váš a náš kolega ministr školství Robert Plaga o tom nebyl informován, byl, mohu-li říci, možná zaskočen, takovou informaci žádnou neměl.

Můj názor je naprosto opačný. Já si myslím, že je řada studentů, a vím to ze svého blízkého okolí, ze své učitelské rodiny, že zkrátka, musíme to říct upřímně, někteří studenti nemají předpoklady pro další studium, jsou připraveni jít do praxe, začít si vydělávat, pracovat již tedy po těch 15 letech věku. A ta problematika je širší. Týká se to učňovského školství, technických oborů, vzdělávání v technických oborech, které jsou velmi podhodnocené, atd.

Mám na vás tři otázky. Za prvé se ptám, proč chcete násilně nutit studenty ke studiu, ačkoliv k tomu někteří z nich zkrátka nemusí mít motivaci ani předpoklady - říkají to i odborníci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP