(13.20 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Proto bych vám nyní chtěl představit svoje čtyři návrhy. První návrh je návrh na zamítnutí návrhu zákona ve třetím čtení. To je myslím správně takto řečeno. Budeme tedy ve třetím čtení podle mého návrhu hlasovat o zamítnutí tohoto zákona. A pak předkládám tři pozměňovací návrhy.

První pod číslem 1810 se týká článku 1 § 8 odst. 2 a upřesňuje, jaké vlastnosti musí mít, pokud by tedy zákon vstoupil v platnost, ty nevládní neziskové organizace. Pokud tedy bychom zákon propustili dál do třetího čtení, pak tedy chci aspoň trochu zmírnit tu velikou moc, kterou dává ekologům tento zákon. Tak bych chtěl, aby ty organizace měly jakou historii, aby to byly ty, které vznikly alespoň tři roky před podáním žádosti podle § 8 odst. 1 písm. a), tedy je to úplně podobná citace, jakou máme v zákoně o EIA, posuzování vlivu na životní prostředí, kde také dbáme na to, aby ty organizace měly nějakou historii, nebyly to nějak ad hoc vzniklá, narychlo svolaná sdružení. A za druhé chceme, aby měly ty organizace transparentní příjmy a výdaje, aby to byly ty, které veškeré své bezhotovostní příjmy a výdaje zveřejňují na bankovním účtu, umožňující dálkový bezplatný a nepřetržitý přístup prostřednictvím internetových stránek. Tohle si myslím, že by nemělo nikomu vadit. Kdo to myslí s naším životním prostředím vážně, tak by měl tyto věci být schopný zdokumentovat. To je ten první návrh.

Druhý návrh je pod číslem 1811 a týká se odst. 6, kde upřesňuji, aby těmi, kteří budou moci žádat ty informace, byly pouze ty právnické osoby, ty nevládní organizace, na základě jejichž podání bude ten proces spuštěn, tedy aby to nemohl být kdokoliv. Tam nahrazuji text v § 6 textem: Osoby uvedené v odst. 2 písm. b) mohou požádat příslušný orgán, aby byly po dobu jednoho roku ode dne podání žádosti bez zbytečného odkladu písemně informovány o každém zahájeném řízení o preventivních opatřeních nebo nápravných opatřeních uložených na základě žádosti dané osoby. Tato žádost musí být místně specifikovaná a lze ji podávat opakovaně. - A to je myslím i v souladu s dikcí směrnice, která nemá na mysli to, že příslušný orgán má povinnost informovat předkladatele žádosti i o všech dalších šetřeních vztahujících se k případnému původci ekologické újmy, k nějakému podniku, zřejmě to budou nějaké fungující podniky, které ale nejsou předmětem původního podání. Čili aby to nebyl nějaký univerzální glejt, který umožňuje neustále obtěžovat příslušné orgány se žádostmi o poskytování informací.

Konečně třetí návrh se týká § 8 odst. 7, který určuje tyto právnické osoby jako účastníky řízení. Směrnice Komise neříká nic o tom, že by se osoba uvedená v odst. 2 písm. b), jejíž žádost nezpůsobila žádost o zahájení řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření, měla stát účastníkem tohoto řízení. Proto navrhuji odstavec 7 vypustit a přečíslovat následující odstavce.

Děkuji tedy za pozornost. Ještě podotknu, že ten poslední, třetí návrh má číslo 1812, a již avizuji, že se k těm třem návrhům v podrobné rozpravě přihlásím, případně zopakuji návrh na zamítnutí ve třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Právě jsem chtěl poznamenat, že je potřeba návrhy předkládat i v podrobné rozpravě. Takže nyní prosím paní poslankyni Balcarovou, která je další přihlášenou do rozpravy.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já jsem předložila dva pozměňovací návrhy, které mají rozšířit předmět ochrany, který tato novela zákona o ekologické újmě pokrývá. Jeden se týká množiny chráněných druhů a jejich biotopů. Podle předložené legislativy se to týká ochrany pouze druhů, které jsou chráněny z hlediska evropského práva. Já jsem ho rozšířila i na ty chráněné druhy, které jsou vyjmenovány v našem zákonu o ochraně přírody a krajiny, protože si myslím, že tak ten zákon bude fungovat šířeji. A vlastně proč by neměl chránit i ty druhy, které chráníme i my tady v České republice podle našich zákonů? Ještě jednou říkám, chrání je pouze v tom případě, že dojde k nějakému jednorázovému poškození životního prostředí. Není to běžná ochrana, kterou chrání zákon o ochraně přírody a krajiny.

Druhý pozměňovací návrh jsem zaměřila naopak na větší ochranu půdy. Tak jak je novela teď navržena, tak pokládá za poškození půdy pouze takové, když dojde v důsledku poškození k velkým rizikům na zdraví občanů. Já si myslím, že tato definice je nedostatečná, protože poškození může být takové, které sice nemá přímo vliv na zdraví občanů, ale má trvalé následky na poškození té půdy. Může to být třeba poškození zasolením, nebo poškozením ztráty humusu, nebo zavlečením nějakých mikroorganismů. Prostě i takovéto poškození je velmi negativní a má potom vliv na produkci, která na půdě je realizovaná. Takže já bych byla ráda, kdyby tento pozměňovací návrh, který se týká kvality půdy, byl přijat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byl poslední písemně přihlášený řečník. Nemám v tuto chvíli žádných faktických poznámek ani nevidím žádné přihlášky do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se navrhovatele a zpravodajky, jestli mají zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo v obecné rozpravě? (Ne.) Dobře. V tom případě nezazněly žádné návrhy, které by měly být hlasovány po obecné rozpravě.

Já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy zdůvodněny, a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Jenom ještě krátce ke zdůvodnění podotknu, že směrnice říká, že příslušné nevládní organizace musí splňovat všechny požadavky vnitrostátního práva, aby jejich zájem byl považován za dostatečný. Já se snažím svými návrhy tyto požadavky do našeho vnitrostátního práva prostě vtělit. Ano, tak to je.

Chci tedy zopakovat návrh na zamítnutí ve třetím čtení a přihlašuji se tímto ke třem pozměňovacím návrhům pod sněmovními dokumenty 1810, 1811 a 1812. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Balcarová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tímto se chci přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem představila v obecné rozpravě. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny pod tiskem 1829 a 1831. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tím jsme vyčerpali písemné přihlášky do rozpravy a v tuto chvíli nevidím žádných dalších přihlášek, takže končím i podrobnou rozpravu. Ptám se navrhovatele a zpravodajky, jestli mají zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo, takže prosím. Nebo nemá? Nemá. V tom případě nemáme žádné návrhy, o kterých by se mělo hlasovat v tuto chvíli, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu navrhovateli, děkuji paní zpravodajce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP