(13.30 hodin)
(pokračuje Pikal)

Posuneme se v pořadu dál, k bodu

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám krátce připomněl hlavní cíle vládního návrhu novely zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů.

Hlavním impulsem k přípravě této novely byla povinnost České republiky transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu a studia. Tato směrnice nahrazuje dvě starší směrnice, které se věnovaly té stejné problematice. Náš právní řád je proto s většinou požadavků této nové směrnice v souladu již nyní a nově dochází k usnadnění situace cizinců, kteří zde pobývají za účelem vědeckého výzkumu nebo studia.

Vláda tímto návrhem dále reaguje na současnou situaci v oblasti migrace za účelem výkonu ekonomické činnosti. Zaměstnavatelé poukazují na nedostatek pracovníků a žádají zvýšený přísun zahraniční pracovní síly, dochází tak k výraznému nárůstu podaných žádostí o pobytová oprávnění. Česká republika disponuje na svých úřadech omezenými kapacitami, a proto není schopna efektivně čelit tomuto nárůstu žádostí. Současně nemá Česká republika přímou možnost ovlivnit, z jaké země a v jakém počtu budou tito pracovníci přicházet. Snahou vlády je tedy usměrňovat a zejména zodpovědně řídit migraci za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to v závislosti na očekávaném vývoji ekonomického cyklu, potřebách trhu práce a rovněž v závislosti na zemi původu cizinců.

Návrh tedy obsahuje dva nástroje, jak tohoto cíle může vláda dosáhnout. Vláda bude oprávněna stanovit pro konkrétní zemi maximální počty podaných žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání, povolení k pobytu za účelem investování a zaměstnanecké karty. V návaznosti na potřeby trhu práce a České republiky bude moci vláda například stanovit, že na Ukrajině může být v jednom kalendářním roce podáno nejvíce x tisíc žádostí o zaměstnaneckou kartu. Tento počet bude veřejně znám a budou mu přizpůsobeny kapacity orgánů státní správy. Tento koncept je již nyní aplikován v režimu Ukrajina a v projektu Ukrajina. Druhým nástrojem vlády pak bude možnost vydávat v případě nedostatku pracovníků na trhu práce v konkrétních odvětvích mimořádná pracovní víza. Vláda bude moci stanovit země původu cizinců, právě ekonomické odvětví nebo profesi a počet příchozích cizinců a držitelé tohoto mimořádného pracovního víza budou na území České republiky pobývat nejdéle jeden rok.

Fungování těchto dvou nových nástrojů bylo hlavním předmětem zájmu a debat na všech třech výborech, kterým byl tento návrh přikázán, ač novela obsahuje i další důležité koncepční změny, například v oblasti integrace. Já se domnívám, že členům těchto výborů byly dostatečně představeny jak hlavní principy těchto nových institutů, tak zejména jejich přínos. Při této příležitosti si dovolím všem třem výborům poděkovat za spolupráci a za jejich podporu vládnímu návrhu jako celku. Pozměňovací návrhy jednotlivých výborů budou představeny následně příslušnými zpravodaji. Já si na tomto místě pouze dovolím shrnout, že ze strany předkladatele mohou podpořit všechny pozměňovací návrhy výboru zahraničního a hospodářského a v případě návrhů výboru pro bezpečnost je stanovisko předkladatele neutrální a v jednom případě negativní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 203/1 až 7. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Radovan Vích a informoval nás o projednání návrhů ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Dobrý den, dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, členové vlády, úvodem nejprve v rychlosti zrekapituluji, oč tedy v návrhu jde, i když v podstatě to podstatné tady řekl už pan navrhovatel.

Návrh zapracovává do českého právního řádu evropskou směrnici 2016/801, která řeší udělování práva vstupu a pobytu cizinců do členských států Evropské unie, tedy i do České republiky, z těchto důvodů: výzkum, studium, stáž, dobrovolnická služba a tak podobně. Lhůta, dokdy jsme směrnici měli zavést do našeho právního řádu, již uplynula.

Návrh také obsahuje jiné části, které nejsou takzvaně transpoziční, například řeší zavedení kvót na ekonomickou migraci dle aktuálních potřeb států a zaměstnavatelů a rovněž otázku center na podporu integrace cizinců dosud financovaných z evropských fondů. Tato centra vzhledem k zásadním změnám rozpočtu Evropské unie mají být nadále financována z českého státního rozpočtu. Financování z českého rozpočtu umožní využití těchto center i pro řešení aktuálních problémů v oblasti prevence bezpečnostních rizik. Je rovněž namístě položit si otázku, jaké cizince, v jakém množství a jakém odvětví nebo profesích chce vláda České republiky na území našeho státu zaměstnat, jestli se bude jednat o agenturní pracovníky či o kvalifikovanější pracovní sílu.

Návrh byl přikázán třem výborům, výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu, výboru zahraničnímu a hospodářskému výboru. Všechny tři výbory se své povinnosti zhostily a přijaly k návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že věc projednaly tyto tři výbory, řada z vás již návrh zná a orientuje se v něm. Jde o důležitý zákon a prosím, abyste mu věnovali i nadále pozornost. Přijatá usnesení výborů, především pak výboru pro bezpečnost, text novely navrhují dále rozšířit a snaží se do textu zákona zapracovat i řešení některých varujících poznatků z praxe, kdy je díky libovůli jeho stávajícího znění zákon zneužíván proti zájmům České republiky osobami, které jsou v naší zemi nežádoucí. Návrhy směřují k navýšení pokut ve správním řízení a rozšíření počtu rozhodnutí, u kterých je vyloučen soudní přezkum, o rozhodnutí o správním vyhoštění.

Podotýkám, že poznatky z praxe jsou velmi znepokojující, a proto většinový názor ve výboru pro bezpečnost byl takový, že by navržené úpravy měly být přijaty i přes nesouhlas například akademické právní sféry. Bohužel to na mne dělá občas dojem, že účinné podobě zákona o pobytu cizinců a jeho účinné aplikaci si bráníme především my sami. To, před čím bych naopak důrazně varoval, je jakékoliv rozvolňování cizineckého režimu. Říkám to zde vědomě z pozice zpravodaje, neboť vím, že i takové snahy tu jsou.

K tomuto ještě dodávám, že usnesení výboru pro bezpečnost s pozměňovacími návrhy je sněmovním tiskem 203/7. Vím také, že jsou v systému další pozměňovací návrhy. Bude pak na výboru pro bezpečnost jako na výboru garančním, aby věc znovu projednal a přijal příslušná doporučení pro třetí čtení návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru poslanec Vít Rakušan, informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den, děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně ze zahraničního výboru, který byl tedy určen dalším výborem, který se daným zákonem zabýval.

K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahraniční výbor přijal následující usnesení: za prvé, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, schválit ve znění pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrhy vám byly všem doručeny jako sněmovní tisk 203/4. Myslím si, že jejich jednotliví navrhovatelé vám v podrobné rozpravě jejich konkrétní význam a znění okomentují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Pavel Pustějovský, informoval nás o projednávání na výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení zástupci vlády, vážené kolegyně, kolegové, hospodářský výbor k tomuto návrhu zákona přijal dva pozměňovací návrhy. První umožňuje krajské pobočce úřadu práce zkrátit lhůtu takzvaného testu trhu práce ze 30 až na 10 dnů. Na základě druhého přijatého pozměňovacího návrhu získají policie, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady přístup do evidence povolení k zaměstnání vydaných krajskou pobočkou úřadu práce, a to pro účely kontroly, respektive povolení vstupu a pobytu cizinců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP