(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Než se posuneme dál, tak přečtu omluvenky.

Omlouvá se nám paní poslankyně Helena Válková mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Zlesák mezi 14.00 a 19.00 z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Vildumetzová od 14.30 do konce pracovního dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Melková od 14.30 z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Ferjenčík od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Jarošová od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Brzobohatá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Kott od 14.30 z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Holomčík od 14.30 do 18.00 z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Pastuchová od 15.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Třešňák od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Bartoš od 14.30 do 18.00 z důvodu jednání, omlouvá se nám pan poslanec Vyzula dnes od 14.30 do konce jednacího dne a celý jednací den zítřejší z osobních důvodů a omlouvá se nám pan poslanec Kubík mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů. To byly omluvenky.

Nyní se posuneme dále.

 

196.
Ústní interpelace

Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16.00. Na ostatní členy vlády pak od 16.00 do 18.00. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní dávám slovo poslanci Přemyslu Mališovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Přemysl Mališ: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, s ohledem na znění novely zákona o investičních pobídkách, které schválila vláda, a je připraveno první čtení v Poslanecké sněmovně České republiky, bych se vás rád zeptal na hlavní přínosy této předkládané novely pro Českou republiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pane premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Dobrý den. Ty investiční pobídky, samozřejmě to má všechno nějakou historii. Všichni si pamatujeme českou cestu po revoluci, která zničila naše státní komerční banky, které potom skončily v České konsolidační agentuře, a plno podnikatelů, kteří si napůjčovali peníze, nevrátili. Potom přišla zahraniční cesta, ta je samozřejmě pozitivní, akorát možná, já ještě za minulé vlády jako ministr financí jsem schvaloval jednu pobídku pro jednu firmu v jižních Čechách a už tenkrát jsem poukazoval na to, že to není potřeba.

Nicméně ten systém investičních pobídek v České republice funguje 20 let a prošel za svou existenci řadou změn, jako je nastavení, to zůstávalo spjato s potřebou snižovat nezaměstnanost, a v současné ekonomické situaci, kdy naše země prožívá období hospodářské prosperity a rekordně nízké nezaměstnanosti, můžeme označit takové nastavení za překonané, a je proto potřeba tuto dosavadní politiku investičních pobídek zásadním způsobem změnit.

Současná vláda již schválila návrh novely zákona o investičních pobídkách, který byl předložen Poslanecké sněmovně v říjnu ve formě vládního návrhu zákona. (Nesrozumitelné) už bylo pozdě, mělo se to udělat ještě za minulé vlády, strašně dlouho to trvalo.

My jsme od roku 2000 poskytli na pobídkách 62,6 mld. korun, jsme odpustili daní.

Hlavním záměrem navrhované právní úpravy je omezit širokou dostupnost investičních pobídek a poskytovat je pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Podporovány by měly být zejména kvalitní projekty s vysokou přidanou hodnotou, které budou doprovázeny tvorbou kvalifikovaných pracovních míst a které zajistí podpořené provozovně předem stanovenou mzdovou úroveň.

Ministerstvo průmyslu a obchodu věnovalo nemalé úsilí tomu, aby nadefinovalo právě tuto vyšší přidanou hodnotu podporovaných projektů, a to za praktického přispění široké odborné veřejnosti. Tyto investice by tak měly být nově spojeny s činností výzkumu a vývoje, realizovaného buď vlastní činností, nebo ve spolupráci s vysokými školami či veřejnými výzkumnými institucemi. To je ta strategie našeho hospodářství - věda, výzkum, finální výroba.

Z důvodu potřeby zajistit vyvážený rozvoj celé České republiky budou však investiční pobídky nadále dostupné za mírnějších podmínek pro investiční projekty směřující do hospodářsky problémových regionů, jejichž rozvoj je třeba i nadále aktivně podporovat. Nicméně při současné míře zaměstnanosti navrhujeme i v těchto regionech omezit poskytování finančních příspěvků na pracovní místa ve výrobě z důvodu omezení negativního vlivu na přetahování zaměstnanců.

Cílem vládního návrhu zákona je také více podporovat české firmy. Pro drobnější podniky, které jsou doménou právě domácích podnikatelů, by měly být investiční pobídky lépe dostupné díky zmírnění vstupních požadavků na polovinu oproti požadavkům na investice velkých podniků.

Snížením přístupných vstupních limitů by se měl tento program podpory více otevřít pro domácí investory, kterým navíc i nadále bude udělována vyšší míra veřejné podpory. Aby mohl systém investičních pobídek lépe reagovat na vývoj hospodářství, navrhujeme stanovit konkrétní parametry podporovaných investičních projektů podzákonnou normou, která dokáže pružněji reagovat na dynamicky se měnící podmínky v ekonomice. Tato technická úprava zlepší flexibilitu systému investičních pobídek a zrychlí možnost úpravy jeho nastavení. Touto podzákonnou normou bude například stanoven způsob prokazování již v úvodu zmiňované vyšší přidané hodnoty, která má být navázána na kvalifikovanost prováděné práce a využití pokročilých technologií, které reagují na nastupující trendy technologických inovací a rozvoj Průmyslu 4.0.

Připravený vládní návrh zákona, který má nyní Poslanecká sněmovna projednávat, předkládá nový způsob nastavení investičních pobídek, který by měl být schopen i z dlouhodobého hlediska adekvátně reagovat na proměňující se podmínky hospodářství. Aktuálně připravené nastavení podmínek jednoznačně cílí na podporu kvalitativních zdrojů udržitelného hospodářského růstu. (Mpř. Pikal: Čas, pane premiére.) Zlepšuje podmínky podpory domácích investorů a usnadňuje podmínky pro personální zajištění investic odstraněním požadavků, aby zvyšovaly tlak na tvorbu nových pracovních míst.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se pana poslance, nemá zájem o doplňující otázku. Posuneme se dál.

S další interpelací vystoupí poslanec Lukáš Bartoň, který byl vylosován na druhém místě, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, rád bych se zeptal ve věci NSA, Národní sportovní agentury, a zákonů o podpoře sportu.

Jak jsem se dočetl ve vašem programovém prohlášení na poslední straně, tak zákon o podpoře sportu zde máte, chcete ho měnit, máte zde i vznik Národní sportovní agentury. Má otázka tedy zní: Proč, když je toto v programovém prohlášení vlády, je to vládní priorita, je to vládní agenda, proč je zákon o podpoře sportu předkládán jako poslanecký návrh zákona, proč to není vládní návrh zákona? Proč je ta změna? Budí to obavy, že v rámci tohoto jste se chtěl, nebo se vláda chtěla vyhnout tomu, aby u tohoto zákona zpracovávala analýzu RIA, aby se vyhnula celému legislativnímu procesu, včetně toho, aby tento zákon posoudila Legislativní rada vlády.

Proto můj dotaz zní: Jak je to s tímto zákonem, proč to není vládní návrh zákona? Případně, můžeme se těšit na to, že další věci, které má předložit vláda, budou předkládány jako poslanecké návrhy a vyhnete se tak legislativnímu procesu? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP