(17.40 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Tak samozřejmě je to velmi komplexní, to, že se to děje, nemohu vyloučit. My to bereme možná i jako podnět k měně daného zákona. Byť je třeba odlišovat lékařské posudky, které jsou v rámci pracovního lékařství, a pak lékařskou posudkovou službu, která se týká zákona o provádění sociálního zabezpečení, kdy se posuzuje, jestli ten člověk například je způsobilý, aby mu byl přiznán invalidní důchod a podobně. To je trošku z jiné oblasti.

My jako Ministerstvo zdravotnictví, za mě, za můj resort můžu řešit právě zákon o specifických zdravotních službách, který řeší posudkovou péči a ty takzvané lékařské posudky, které jsou vydávány. Lékařská posudková služba právě z hlediska posuzování invalidity apod., to je pak na resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale určitě se na to podívám a nechám to prověřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další interpelací v pořadí je paní poslankyně Karla Maříková na pana ministra Richarda Brabce. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, obrátili se na mne obyvatelé Jenišova na Karlovarsku, kde by měla uskutečnit firma Sedlecký kaolín těžbu kaolínu. Místní obyvatelé se právem obávají o zdraví, jelikož v odebraných vzorcích vody odtékající z lomu směrem k obci bylo v laboratoři zjištěno velké množství smrtelně nebezpečného arzénu a během těžby by dále došlo k uvolnění velkého množství popelového (?) prachu, který způsobuje astma a rakovinu. Společnost, která má těžbu provádět, těží zastaralou technikou, a to i přesto, že povinnost Evropské unie je používat nejmodernější dostupnou těžebnou techniku tak, aby škody na lidském zdraví a životním prostředí byly minimalizovány.

V této souvislosti vás prosím o zodpovězení následujících otázek: Kdy by mělo k těžbě dojít a na jak dlouho je plánovaná? A má firma potřebná povolení? Je si ministerstvo vědomo negativního dopadu případné těžby kaolínu na lidské zdraví a životní prostředí a jaké případné kroky provede k minimalizaci škod? Případná těžba může ovlivnit kvalitu vzduchu v nedalekých Karlových Varech, které jsou světovými lázněmi a usilují o zapsání na prestižní seznam UNESCO. Byly zváženy případné dopady na kvalitu ovzduší a bylo o této skutečnosti informováno také vedení města Karlovy Vary? Jak bude zabráněno odtoku velkého množství vody obsahující právě zmiňovaný arzén Chodovským potokem do Ohře v Karlových Varech? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za interpelaci, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, dovolte, abych vás oslovil všechny, vážení pozůstalí, protože moc vás tady nepozůstalo, a že jste to vydrželi až do konce.

Já tu situaci tam, a paní kolegyně to ví, docela dobře znám, protože jsem se tam byl podívat, dokonce dvakrát, s obyvateli Jenišova jsem hovořil.

Úvodem jen velmi krátce. Považuji za nešťastné to, že někdo mohl povolit výstavbu tak blízko chráněného ložiska, protože to ložisko je tam chráněno, jak jsem se dozvěděl při nějakém bližším zájmu o tu lokalitu, velmi dlouho, a rozhodně déle, než bylo rozhodnuto o výstavbě v bezprostředním okolí. Je otázka, jestli vůbec někdo řekl těm lidem při výstavbě nebo před výstavbou, že tam je chráněné ložiskové území na ložisko kaolínu, a samozřejmě v té oblasti se kaolín těží desítky let. Takže já bych to nechápal jako nějaké selhání té obce a to je věc, o které vím, že oni tam sami řešili.

Především chci zdůraznit jednu věc, že Ministerstvo životního prostředí nevydává žádná povolení k těžbě, k tomu je příslušný výhradně báňský úřad, který spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo životního prostředí vydává, stejně jako desítky dalších úřadů, jen jeden z podkladů, který je nezbytný pro vydání povolení nebo nepovolení záměru. Tímto podkladem je v tomto případě stanovisko EIA, tedy dopadů záměru na životní prostředí, a ten je výsledkem odborného procesu, které je přezkoumatelné i podle jasně stanovených podmínek, případně soudem v rámci navazujících povolení. V tomto případě by to bylo povolení k těžbě.

Tento proces je opravdu čistě odborný, probíhá zcela za zákonem jasně vymezených podmínek a z pozice ministra, a to už jsem tady říkal několikrát v několika jiných případech, do něj nemohu nijak vstupovat, byť se na mne obrací celá řada lidí, spolků, sdružení i obcí a domáhají se na ministerstvu, aby ten či onen záměr zastavilo, anebo naopak povolilo. Všem lze říci samozřejmě jen to, že do něj logicky nelze jakýmkoli způsobem vstupovat. Ani množství petic tam nemůže hrát žádnou roli.

Záměr rozšíření dobývacího prostoru Mírová, dobývání výhradně ložiska kaolínu Božičany - Smolnice, které se vaše interpelace týká, byl podroben procesu EIA v roce 2014. Souhlasné stanovisko ministerstvo vydalo dne 17. 10. 2014 a 25. února 2016 Ministerstvo životního prostředí vydalo závazné stanovisko k ověření souladů stanoviska EIA 2014 s novým zněním příslušné evropské směrnice, čímž se toto stanovisko stalo závazné a platné i podle nové evropské legislativy. Investor nicméně nemá ještě vydáno samotné rozhodnutí o povolení těžby, takže s těžbou nemůže začít. Kdy ani zda báňský úřad toto rozhodnutí vydá, nemohu v této chvíli předjímat. Pokud jde o délku těžby, investor usiluje o těžbu probíhající přibližně 14 až 16 let.

K druhé otázce týkající se negativních dopadů těžby kaolínu na lidské zdraví. Chci vás ujistit, že v procesu EIA byl vyhodnocen vliv záměru na veřejné zdraví. Podle hodnocení vlivu na veřejné zdraví realizace předmětného záměru prakticky nezmění expoziční scénář imisí hluku a polutantu ovzduší, a proto se neočekává v souvislosti s realizací záměru zvýšení stávající úrovně rizika ovlivnění veřejného zdraví. V procesu EIA byly v rámci hydrogeologického posouzení vyhodnoceny vlivy na povrchové a podzemní vody jako středně významné a přijatelné za předpokladu dodržení navržených opatření. Součástí stanoviska EIA jsou uloženy podmínky za účelem ochrany vody. (Upozornění na čas.)

Pardon, jenom poslední větu. Pokud se jedná o nové skutečnosti aktuálně zjištěné, je třeba se obrátit na vodoprávní úřad nebo Českou inspekci životního prostředí. Zbytek případně doplním k vaší doplňující otázce.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ta čtvrtá otázka zněla, jak bude zabráněno odtoku velkého množství vody právě obsahující arzén Chodovským potokem.

Mé další otázky jsou, jaká jsou rizika, že dolem bude odvodněn Jenišov, výše položené Hory, Mírová a přiléhající několikakilometrový pás nestabilní výsypky rekultivované za miliardy Sokolovskou uhelnou, a zda bude místním obyvatelům nabídnuta nějaká kompenzace za vzniklé komplikace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Já ještě doplním tu třetí otázku, která se týkala vlastně případného ovlivnění kvality vzduchu v Karlových Varech. Ty ostatní otázky jsem v této chvíli neměl k dispozici, ale odpovím vám na ně včas písemně.

K té třetí otázce. V procesu EIA byl hodnocen také vliv záměru na ovzduší. V závěru rozptylové studie je konstatováno, že těžbou v rozšířeném dobývacím prostoru Mírová se imisní zátěž okolí nezvýší vlivem imisních příspěvků posuzovaného záměru nad stanovené limity. Rozptylovou studií nebyly zjištěny skutečnosti, které by z hlediska dopadů na kvalitu ovzduší bránily realizaci předmětného záměru. Negativní vliv emisí z provozu záměru nebude pro své okolí příčinou překračování závazných imisních limitů. Dle rozptylové studie je na základě komplexního zhodnocení v úvahu připadajícího vlivu na ovzduší předmětný záměr z hlediska platných pravidel přijatých pro ochranu ovzduší v daném prostředí únosný. Magistrát města Karlovy Vary je dotčeným správním úřadem ve věci procesu EIA, tudíž byl o jednotlivých krocích týkajících se procesu EIA informován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP