(11.40 hodin)

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Já jsem chtěl jenom říci, že tady běží o to, aby ti, kteří vytvořili tento výpočet, ho byli schopni v podstatě objasnit. A to budou vždycky. Protože celý ten proces vznikl tak, že jsme si stanovili, ta pravicová vláda si stanovila, kolik je ochotna vydat finančních prostředků, a na to se postavil výpočet. A ten bude vždycky vycházet. Pokud budeme chtít zpochybnit tenhle ten výpočet, musíme si připravit jiný model, jiný vzoreček. Protože žádné takové vzorce neexistovaly. To je v odpovědi na otázku, jestli analyzovat, nebo neanalyzovat.

A pana ministra Jurečku pak poprosím, aby mi řekl, které stanovisko vlády chce přečíst, jestli stanovisko, které bylo předloženo paní ministryni Hanákové, která vystřídala pana ministra Bessera za vlády pana Nečase, a poslanců, nevím už, jestli Věcí veřejných nebo Lidem nebo co to bylo za uskupení, které tady sedělo v Poslanecké sněmovně, nebo chce slyšet vyjádření pana ministra Hermana, které mu bylo předloženo, nebo pana ministra Šmída. Myslím si, že to bylo asi nejobjektivnější. Ale nevím, které chcete slyšet, tak to jenom řekněte. Nebo jestli tady mám číst všechny. Ale já si myslím, že to není smyslem tohoto sezení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Jurečkovi si dovolím citovat z té diplomové práce: Další pochybnosti vyvolává i fakt, že v té době Ministerstvo zemědělství mělo k dispozici daleko aktuálnější studii, a to analýzu a hodnocení trhu se zemědělskou půdou do roku 2006, která rovněž stanovuje cenu zemědělské půdy. Dle údajů z ní se cena půdy rozhoduje. Další ocenění, které mělo a které ministerstvo nezapracovalo nebo odmítlo zapracovat anebo nepoužilo ke kvalifikovanému odhadu, je tzv. zelená zpráva, která se vydává každoročně Ministerstvem zemědělství a která obsahuje přehled tržních cen zemědělské půdy. Ceny uvedené v těchto studiích, jsou rozdílné, samozřejmě k nevýhodě toho, co použilo ministerstvo.

Ptám se tedy, proč tyto studie ministerstvo nepoužilo a obrátilo se právě na tu starou studii, která byla výhodná pro církve?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom konstatuji, že pan poslanec Králíček ruší svou omluvu a je přítomen a pan místopředseda Sněmovny Okamura se omlouvá do 14 hodin z pracovních důvodů.

Budeme pokračovat faktickými poznámkami. Pan poslanec Výborný je nyní na řadě, po něm pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já se moc omlouvám, pane místopředsedo, ale musím reagovat vaším prostřednictvím na pana ministra kultury.

Proč tady vykládáte takové nehorázné věci o tom, že pravicová vláda si vytvořila nějaký cíl něco někomu dát, a pak na to napasovala podmínky tak, aby to všechno vyšlo, aby vyšlo ocenění, aby vyšel seznam atd.? Vždyť to přece není pravda! Není to pravda. To jsou naprosto nesmyslné argumenty, které se vůbec nezakládají na pravdě. Od začátku, a říkalo to tady mnoho předřečníků přede mnou, ty věci mají své souvislosti se zákonem o půdě z roku 1990, od toho se to potom všechno odvíjí. A tady se napravovaly křivdy, které byly spáchány komunistickým režimem po roce 1948, a ne že tady někdo, ať už to byla pravicová nebo nějaká jiná vláda, chtěla někomu něco dát!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já jsem mluvil poměrně jasně. Já jsem říkal, že bych prosil o tu citaci a zveřejnění stanoviska Ministerstva kultury k tomuto návrhu, který projednáváme, tzn. je to stanovisko, které bylo dáno už za vlády hnutí ANO, bylo to tedy asi za vašeho předchůdce. A já si dovolím odcitovat závěr tohoto stanoviska:

Zdanění finanční náhrady by také představovalo rozpor s principem legitimního očekávání církví a náboženských společností, které po splnění podmínek pro vznik práva obdržet finanční náhradu a neodmítnutí uzavření smlouvy o vypořádání podle § 16 tohoto zákona oprávněně počítají s tím, že částku stanovenou v zákoně a ve smlouvách o vypořádání skutečně obdrží, a již učinily kroky k jejímu využití. Přijetí navrhovaného zákona by tak mohlo být chápáno jako porušení čl. 1 dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, v němž je chráněno legitimní očekávání jako zvláštní majetkové právo. Předmětem ochrany čl. 1 dodatkového protokolu je totiž nejen nabytý, tj. existující majetek, ale také legitimní očekávání nabytí takového majetku. Změnou zákona by tak došlo ke znemožnění nabytí majetku, k němuž konkrétním subjektům svědčí legitimní očekávání. Ústavní soud v souvislosti s principem legitimního očekávání dále poukazuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, ze které zřetelně vystupuje pojetí ochrany legitimního očekávání jako majetkového nároku, který byl již individualizován právním aktem, anebo je individualizovatelný přímo na základě právní úpravy. Je to přímo nález Ústavního soudu.

A ten závěr Ministerstva kultury, ministerstva, které bylo vedeno ministrem za hnutí ANO, zní: Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme zaujmout k poslaneckému návrhu zákona nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dolínek, po něm pan poslanec Mašek a potom pan ministr Staněk s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. No, to, co pan poslanec přečetl, je samozřejmě očekávatelné, ale kdo vytvořil takové legitimní očekávání? No zase jenom ta takřka těsná většina. To nebylo referendem. To nebylo, že by se tady volilo někde, hlasovalo apod. Tady si prostě usmyslela těsná většina lidí, že to prostě upytlíkuje, a udělala to.

A vůči panu poslanci Výbornému prostřednictvím pana předsedajícího. Mě překvapuje, jak si dovolíte hodnotit ministra vlády České republiky. Mě to opravdu překvapuje. Pan ministr pouze a jenom přečetl suchá fakta. Vám se nehodí do vašeho výčtu nominačního projevu na předsedu lidovecké strany, a když se vám to tam nehodí, tak ho dehonestujete? Tohle není přece seriózní přístup k Poslanecké sněmovně. Tohle patří na bulvár, a ne do Sněmovny. Děkuji. (Ozývá se potlesk zleva z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mašek: Milé dámy, vážení pánové, já bych se chtěl jenom krátce vrátit ke svému úvodnímu vyjádření, kdy jsem mluvil o souvislostech s první pozemkovou reformou, kdy z 234 tis. hektarů, které prokazatelně církev vlastnila před rokem 1919, v roce 1927 vlastnila 68 tis. hektarů. Totéž se přeneslo do roku 1947. V roce 1947 při druhé pozemkové reformě, kdy pozemky nad 50 hektarů měly být přerozděleny drobným družstevníkům nebo zemědělcům - a nebylo to tedy bohužel zaknihováno, tak by bylo bývalo zbylo 5 203 hektarů. Takže on ten rozpor je i v těch počtech hektarů, ke kterým se církev přihlásila. A samozřejmě chápu tady možná ten argument, že obhospodařovala větší část, ale nevlastnila ji. To je jeden moment.

A druhý k té ceně. Ta cena skutečně byla v roce 1947, kdy tehdy ještě demokratický parlament v červenci schválil náhradový zákon, ve kterém se náhrada vypočítala částkou průměrné ceny za deset minulých let ponížené o 20 %. Tak kdybychom si tehdy vzali příklad v roce 2012 z našich demokraticky smýšlejících předků, tak jsme měli mustr na to, jak event. tuto částku vypočítat, a asi bychom neskončili u částky 44,50 za metr čtvereční. (Ozývá se potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní následuje faktická poznámka pana ministra Staňka, po něm pan poslanec Výborný, paní poslankyně Pekarová Adamová s faktickými poznámkami. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Jurečkovi. Já jsem avizoval v několika rozhovorech, že nebudu kandidovat na předsedu České strany sociálně demokratické, takže já nepotřebuji využívat půdu Poslanecké sněmovny k předvolebním agitkám.

Nicméně, pane ministře ex zemědělství, jistě víte, jakým způsobem jsou připravovány podklady pro ministry. Já teď nechci posuzovat, jestli pan ministr Šmíd si ho připravoval sám, nebo ne. Ale jsem přesvědčen, že podklad, který dostal do rukou, byl vypracován úředníky Ministerstva kultury, s nimiž v některém případě ještě stále bojuji. Protože se podívejte, za kterých vlád a za kterých ministrů kultury byli tito úředníci do tohoto úřadu dosazováni. Takže se nedivím, že výsledek je takový, jaký je. I mně byl připraven podobný návrh vystoupení. Ale já se zamýšlím nad tím, co říkám, a většinou si ho připravuji sám. Takže odtud potom možná pramení to, co jste zde četl. (Ozývá se potlesk několika poslanců zleva a středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Výborný stahuje faktickou poznámku. Následuje faktická poznámka paní poslankyně Pekarové Adamové. Prosím, paní poslankyně. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP