Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

180.
Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních
mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských
cvičeních na území ČR za období leden až červen 2018
/sněmovní tisk 304/

Pan ministr obrany Metnar je už připraven. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento materiál obsahuje informace o realizovaných vojenských cvičeních v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil České republiky v tomto období se zúčastnily 62 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území České republiky, 30 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 60,2 milionu korun.

Hlavní úkoly ozbrojených sil České republiky v oblasti cvičení se zahraničními partnery v prvním pololetí roku 2018 byly příprava jednotek k nasazení v operacích, rozvoj interoperability v rámci bilaterární regionální spolupráce a výstavba schopností. Detailní přehled cvičení za období leden až červen 2018 je uveden v příloze tohoto materiálu.

Taktéž byl tento materiál projednán ve výboru pro obranu a i tady vás žádám o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 304/1. Zpravodajem je pan poslanec Jan Lipavský, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Výbor pro obranu na své 15. schůzi dne 7. listopadu tento tisk projednal a já v podrobné rozpravě načtu usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dámy a pánové, vážený pane předsedající. Načtu klíčovou část usnesení výboru pro obranu z 15. schůze ze dne 7. listopadu, kdy jsme tento materiál projednali. Výsledkem je, že výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015, sněmovní tisk číslo 304, vzala na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Další přihláška do podrobné rozpravy není. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova také není.

 

Takže přistoupíme k hlasování o návrhu tak, jak nám ho přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 57. Přihlášeno je 137 poslanců, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání sněmovního tisku 358. Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP