Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

181.
Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
/sněmovní tisk 358/

Tento materiál opět uveden pan ministr obrany Metnar, který má nyní slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to poslední zpráva v tomto balíku, kterou vám předkládám. Tento sněmovní tisk obsahuje plán vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraniční účastí v roce 2019. Zahrnuje aktivity s ozbrojenými silami jak členských států NATO a Evropské unie, tak i s nečlenskými a partnerskými zeměmi NATO a Evropské unie.

Plán vychází z politicko-vojenských doporučení, z priorit a cíle zahraniční spolupráce rezortu Ministerstva obrany v roce 2019, z úkolů stanovených plánem činnosti rezortu Ministerstva obrany a programu pro cvičení NATO. Materiál obsahuje přehled plánovaných vojenských cvičení se zahraničními partnery v roce 2019, kdy je plánováno 145 cvičení ozbrojených sil mimo území České republiky a 62 cvičení ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

Na základě politicko-vojenských priorit je plán cvičení účelně sestaven ze čtyř oblastí, a to rovněž příprava k nasazení do operací, pohotovostní síly, bilaterální a regionální spolupráce a výstavba schopností. Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v roce 2019 bude prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její obraně v součinnosti se spojenci. Dále cvičení slouží jako příprava pro společné působení vojsk v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací. Součástí materiálu je i pět cvičení ozbrojených sil jiných států na území České republiky, která budou uskutečněna bez přímé součinnosti s naší armádou.

Pro zajištění činnosti ozbrojených sil České republiky v rámci plánovaných mezinárodních cvičení v roce 2019 je v rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany vyčleněna částka na tato cvičení v hodnotě 137,7 milionu korun.

Tento materiál byl projednán rovněž ve výboru pro obranu a děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 358/1. Zpravodajem výboru je pan poslanec Michal Ratiborský. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu projednal tento tisk na své 18. schůzi dne 9. ledna. Návrh usnesení přečtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo do ní není přihlášen, všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany magistra Lubomíra Metnara doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 58. Přihlášeno je 138 poslanců, pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Děkuji panu ministrovi obrany a všem zpravodajům ve věcech, které se týkaly obrany, a přecházíme k dalším bodům, k dalším zprávám. Otevírám projednávání sněmovního tisku 78. Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP