Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

187.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017
/sněmovní tisk 142/

Sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 142/1. Požádám Martina Kolovratníka, který je zpravodajem volebního výboru, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Ještě jednou přeji dobré teď již odpoledne, kolegyně, kolegové. Je to zpráva za rok 2017. V té časové posloupnosti tady to zpoždění je relativně běžné. Český rozhlas i Česká televize mají povinnost tento typ zprávy o činnosti předložit, schválit ze své strany do konce března následujícího roku, což se v tomto případě stalo. Rada Českého rozhlasu měla tu zprávu vypracovánu 28. března a my tedy na našem volebním výboru jsme se k ní dostali v loňském roce 27. září a dnes tedy je tady na programu pléna Poslanecké sněmovny.

Velmi stručně zrekapituluji jednání, které proběhlo na volebním výboru. Zprávu přednášela předsedkyně rady Hana Dohnálková. Ta zpráva je opravdu velmi obsáhlá, popisuje poslechovosti jednotlivých stanic, organizační změny, technické záležitosti. To, co jsem já potom ve své zprávě řekněme ohodnotil nebo vyzdvihl, byla skutečnost, kterou vnímám pozitivně, a vidím tam třeba trochu rozdíl mezi Českým rozhlasem a Českou televizí. Pozitivní ve smyslu nebo ve směru k rozhlasu, že Rada Českého rozhlasu komunikuje s veřejností velmi transparentně a otevřeně. Oni na webových stránkách zveřejňují jak zápisy ze všech svých jednání, tak i usnesení, jaká přijali, a vypořádají se po jednom se všemi posluchačskými dotazy nebo připomínkami. Tedy každý dopis, každá stížnost je na webu Českého rozhlasu zveřejněna a zároveň je tam zveřejněno i to, jak se s ní Rada Českého rozhlasu vypořádala.

Jedno téma, které hodně rezonovalo v té debatě, se týkalo propouštění v Českém rozhlase, ke kterému docházelo ne tedy v roce 2017, ale poté v roce 2018. Pochopitelně výbor se na něj ptal. Padla tam informace taková, že rozhlas zúžil, snížil svůj počet o 116 zaměstnanců, z toho 30 pozic bylo dlouhodoběji neobsazených, 30 pracovníků bylo v důchodovém věku a 56 bylo těch, kteří se na tom ukončení dohodli, odešli tedy dohodou. Pro rozhlas to znamenalo úsporu ve výši 63 mil. korun, což já za sebe jak tedy na výboru, tak i zde na plénu podporuji, protože si myslím, že i s rozvojem moderních technologií zaměstnanost skutečně nemusí být až tak vysoká.

Jiné zásadní spory nebo problémy na výboru nebyly. Bylo přijato usnesení, které tedy doporučuje tuto zprávu o činnosti rozhlasu za rok 2017 schválit a v podrobné rozpravě vás s usnesením seznámím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a požádám pana zpravodaje o přednesení návrhu usnesení.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Usnesení volebního výboru je standardní - z 10. schůze z 27. září. Volební výbor po vyslechnutí úvodního slova předsedkyně rady Hany Dohnálkové a zpravodajské zprávě poslance Kolovratníka:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti českého rozhlasu za rok 2017 dle sněmovního tisku 142;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny projednal zprávu o projednání, což jsem právě učinil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O té části, která je předmětem našeho usnesení, budeme hlasovat, pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

 

O závěrečné slovo není zájem, můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení v hlasování 62, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 62 z přítomných 150 poslanců pro 94, proti 17. Návrh byl schválen. Usnesení bylo schváleno. Děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 187.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP