Úterý 29. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
/sněmovní tisk 74/1/ - druhé čtení

Z pověření vlády tedy požádám znovu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, aby tento tisk uvedl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. V podstatě se jedná o změnu některých zákonů, které bezprostředně souvisejí s těmi dvěma právě doprojednanými body, to znamená s úpravou znalců a s úpravou tlumočníků a překladatelů. Jedná se víceméně o technické úpravy trestního řádu, občanského soudního řádu, živnostenského zákona, zákona o správních poplatcích, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákona o zdravotních službách.

Možná se jenom krátce tady pozastavím u dvou těch částí. Jedna z nich je podpoření elektronizace při výkonu znalecké a překladatelské a tlumočnické činnosti. To je povinnost, aby znalci a tlumočníci plus tedy včetně ústavů a kanceláří měli povinně zřízenu datovou schránku, což by mělo zjednodušit a zlevnit komunikaci mezi nimi a orgány veřejné moci včetně soudů.

A možná jenom krátce se pozastavím u novely občanského soudního řádu, kde ale pozměňovací návrh doporučuje to ustavení vypustit, a to je nové znění § 127a, které má tedy za cíl předcházet situacím, které jsou dneska v praxi naprosto běžné a velmi komplikují a zdržují soudní řízení, a to je situace, kdy se soud musí vypořádat s více znaleckými posudky, které jsou vzájemně protichůdné. Tady vládní návrh předpokládá, že v zásadě posudky předložené účastníky řízení, byť by byly vypracovány jinak někým, jakým kdo je znalcem, tak by měly povahu listinného důkazu, nikoliv povahu znaleckého posudku, což tedy z našeho pohledu by mělo to soudní řízení mírně zrychlit. Na druhou stranu chápu, že to vyvolává určité obavy z hlediska rovnosti účastníků. Proto už předesílám, že k případné úpravě tohoto ustanovení máme víceméně neutrální postoj. Byli jsme inspirováni, pokud se nepletu, švýcarskou úpravou, která obsahuje podobné pravidlo, ale není to něco, s čím by ten návrh stál a padal.

Jinak se tam do značné míry jedná o technické úpravy. Zase předesílám, že s drtivou většinou pozměňovacích návrhů budeme v případě tohoto návrhu souhlasit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi. Konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 74/2 až 74/5.

Nyní požádám zpravodajku garančního ústavněprávního výboru Helenu Válkovou, aby nás informovala o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji také panu ministrovi aspoň za ten neutrální postoj Ministerstva spravedlnosti. Abych osvěžila atmosféru, protože vím, že to pro vás asi není úplně nejzajímavější norma, pro většinu z vás, tak největší téměř boj se strhl právě tady kolem ustanovení § 127a občanského soudního řádu. Já si nemyslím - a nakonec se podařilo legislativu Ministerstva spravedlnosti přesvědčit, že to raději vypustíme než mít něco, co nám neumožňuje, aby v případě, že ten první znalecký posudek bude zjevně divný, tak aby účastník neměl možnost si objednat jiný znalecký posudek, a víme, že často tady opravdu jde o hrdla a statky. Opravdu, protože ty znalecké posudky zejména v oblasti oceňování rozhodují i o výši sazeb. Pokud ta úprava není dostatečně osvědčená, tak je mi líto, ale myslím, že ke Švýcarsku máme ještě daleko, takže velmi oceňuji, že tam zůstává ta úprava, kterou jsme vybojovali před několika lety, že i účastník má právo předložit znalecký posudek, opravdu i nazvaný znaleckým posudkem, nikoliv pouze jako listinný důkaz.

Ten druhý - jenom chci na to upozornit, že se nám podařilo zvednout z židlí zejména patology, kteří pitvají v případech soudní pitvy tělo zemřelého, a v trestním řádu jsme zredukovali jejich počet v původním vládním návrhu na jednoho. Myslím, že jsme se se zlou potázali. Také na to zareagoval pan ministr zdravotnictví Vojtěch svým pozměňovacím návrhem, nicméně musím říci, že nakonec v rámci ústavněprávního výboru jsme i tento návrh vtělili, takže usnesení ústavněprávního výboru tím, že potom k němu došlo až na podzim, zatímco jeho návrh byl vložený už někdy v červnu, nemýlím-li se, nebo v té době, tak pokrývá i jím navrhovanou změnu vrátit se zase k tomu osvědčenému modelu dvou pitvajících u soudních pitev.

Čili z mé strany žádný pozměňovací návrh nebylo nutné vkládat. Obecně usnesení ústavněprávního výboru č. 93 z jeho schůze 9. listopadu doporučuje ve smyslu komplexního pozměňovacího návrhu vládní návrh schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce ústavněprávního výboru Heleně Válkové. Požádám nyní zpravodaje výboru pro zdravotnictví Víta Kaňkovského, aby i on nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Tak jako už u předchozího tisku 72 se také tímto tiskem zdravotní výbor zabýval na dvou svých jednáních, poprvé to bylo 7. listopadu na 29. schůzi, kdy výbor přerušil projednávání, podruhé na 30. schůzi dne 21. listopadu, kdy výbor pro zdravotnictví doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem pod sněmovním tiskem 74. Jinak odkazuji na sněmovní tisk 74/5, kde je celé to usnesení zdokumentováno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Mohu tedy ukončit i podrobnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Ani zpravodajové nemají zájem. Nepadl žádný návrh, mohu ukončit druhé čtení tohoto tisku 74, tedy bod číslo 9. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Tento blok Ministerstva spravedlnosti jsme vyčerpali.

 

Pokročíme k jinému bodu. Podle schváleného pořadu schůze je to bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP