Úterý 29. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 195/ - druhé čtení

Pan ministr dopravy, jak jsem konstatoval cca před hodinou, se omluvil z jednání. A mám tady usnesení vlády, ve kterém předseda vlády informuje předsedu Poslanecké sněmovny, že pověřena pro projednání tohoto tisku je ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová, aby odůvodnila tento tisk ve druhém čtení. Ta je u stolku zpravodajů, děkuji, paní ministryně. A paní poslankyně Květa Matušovská jako zpravodajka toho tisku je také na svém místě. (Valná část poslanců velmi hlučně hovoří mezi sebou.)

Ještě paní ministryni nemohu udělit slovo, protože je tady nadměrný hluk. Takže pokud diskutujete jiné téma, než je vnitrozemská plavba, opět vás všechny požádám, abyste tyto rozpravy přenesli do předsálí! Já si ještě počkám. (Hluk se zmírnil.) Myslím, že teď je situace ve sněmovně taková, že můžeme v důstojné atmosféře projednat tisk 195.

Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby. Dále se mění směrnice 2009/100 a zrušuje směrnice 2006/87 do vnitrostátního právního řádu. Úplné transpozice této směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu zákona.

V souladu s požadavky směrnice dochází zejména k úpravě základních podmínek provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách, procesu schvalování technické způsobilosti plavidel, vydávání osvědčení plavidel, podmínek zkrácení a prodloužení doby platnosti osvědčení plavidel a zřízení nové evidence osvědčení plavidel prokazující plnění harmonizovaných technických požadavků včetně zajištění předávání vybraných údajů do evropské databáze trupů plavidel a jejich výmazu.

Návrh zákona přináší i další změny přesahující rámec uvedené směrnice. Nejvýznamnější z těchto změn je zavedení povinnosti provozovatelů některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavit plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel. Zákonné zakotvení této povinnosti představuje další krok v postupném zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb v ČR. Toto opatření povede zejména ke zvýšení plavební bezpečnosti, ochrany životního prostředí a efektivity plavebního provozu.

Součástí předkládaného návrhu zákona je i dílčí úprava a doplnění některých ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě na základě zkušeností z aplikační praxe, jakož i provedení několika terminologických změn a úprav legislativně technického charakteru.

Hospodářský výbor doporučil projednání a schválení návrhu zákona ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které obsahují řešení následujících věcných oblastí: čerpání digitalizovaných fotografií a podpisů ze stávajících informačních systémů při vydávání průkazu způsobilosti, obětování věci ve společném nebezpečí, umožnění výkonu činností týkajících se prevence v oblasti bezpečnosti plavebního provozu Ministerstvu dopravy a Státní plavební správě, aktualizace odkazů na unijní předpis a legislativně technické úpravy, včetně změny data nabytí účinnosti. Lze shrnout, že Ministerstvo dopravy se všemi pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení hospodářského výboru souhlasí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. My jsme v prvém čtení přikázali tento návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru jako sněmovní tisky 195/1 a 195/2 máme k dispozici a nyní prosím paní zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Květu Matušovskou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, hospodářský výbor projednal tento sněmovní tisk na své 22. schůzi dne 12. prosince 2018. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 195 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, jak je tady okomentovala paní ministryně. Všichni to máme pod sněmovním tiskem v systému 195/2. A zmocňuje vlastně zpravodajku, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesla zprávu o výsledcích projednávání, a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Bauer, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se s vámi v krátkosti podělil o několik poznámek a hlavně o nepříjemný pocit, který jsem si odnesl z jednání hospodářského výboru.

Chtěl bych říci, že novela zákona o vnitrozemské plavbě na první pohled, a ono to tady vyplývá i z těch řečí mých předřečníků, vypadá jako bezproblémový návrh, který se týká především transpozice evropské směrnice, a kdybych nebyl svědkem velmi nepříjemného zážitku na jednání hospodářského výboru, kde jsme po bouřlivé diskuzi došli k tomu, že se nejedná pouze o nutnou transpozici evropské směrnice, ale že se pod zástěrkou přijímání evropských dokumentů skrývají i další nové paragrafy, které zásadním způsobem vstupují do podnikání drobných živnostníků, v tomto případě lidí, kteří se dlouhodobě věnují přívoznictví a kteří provozují převozní lodě, tak bych měl také pocit, že to je bezproblémová norma.

Podstatou těch paragrafů v uvozovkách navíc, které se takzvaně svezly s tou bezproblémovou transpozicí evropského práva, je skutečnost, že právě ti drobní podnikatelé, kteří provozují mimo jiné na území města Prahy, ale i v jiných částech ČR, kde máme své řeky, převozní lodě, tzv. přívoznictví, které má v ČR velmi bohatou historii, a prostřednictvím těchto ať už z důvodů úmyslných, nebo neúmyslných nových paragrafů v této transpoziční směrnici dochází k tomu, že nabývají novou povinnost instalovat a kupovat si nové navigační přístroje, v tomto případě transpondéry v hodnotě někde 120-150 tisíc korun, což v podstatě znamená, že to jsou věci, které jsou cca cenově na úrovni zakoupení nové lodi nebo zakoupení nějaké opravené lodi.

My jsme, a musím říci, že mě velmi potěšili kolegové z hospodářského výboru, tento neblahý jev v rámci tohoto návrhu zákona vznesli. Já jsem ve snaze pomoci českým přívozníkům načetl v rámci hospodářského výboru dva pozměňovací návrhy, které z této povinnosti vyjímají především převozní lodě, což jsou malé lodě do 20 metrů a do přepravy osob nad 12 lidí, a po diskuzi jsme se nakonec myslím velmi rozumně domluvili na kompromisu, že Ministerstvo dopravy nakonec uznalo, že povinnost, kterou tam ukládá především přívozníkům, je nad rámec této směrnice a že to je věc, která je zbytečná. Gentlemanská dohoda byla taková, že já tyto dva pozměňovací návrhy stáhnu a v následujících dnech se pokusíme najít ve spolupráci s příslušným ministerstvem kompromis, který by vyřešil tuto problematiku a který by pomohl vyjmout z této extrémní povinnosti české přívozníky z tohoto návrhu zákona. Musím tedy nakonec říci, že jsme se domluvili, a prostřednictvím mé osoby a kolegy Martina Kolovratníka jsme podali pozměňovací návrh, který je zanesen v systému pod dokumentem číslo 2072, a proto bych vás chtěl poprosit, abyste vzali na vědomí, že tento kompromisní návrh je zde k dispozici, a doufám, že najde širokou podporu v rámci budoucího hlasování na půdě Poslanecké sněmovny.

V druhých dvou věcech jsem chtěl využít přítomnosti pana ministra, doufaje, že tady bude. Ona je tady pouze paní ministryně, ale přesto bych chtěl říci, že komplikace provozování převozních lodí, ale vůbec obecně převoznictví není pouze v těch paragrafech, které tam byly podle mého názoru ne s dobrým úmyslem vpašovány, ale další problémy se taktéž týkají vůbec samotné vyhlášky, což je podzákonná norma, která velmi tvrdě stanoví podmínky, za jakých se vůbec převozní lodě v ČR mohou stavět. I to je věc, která je k diskuzi, a chtěl bych poprosit paní ministryni prostřednictvím pana předsedajícího, jestli by mohla tento problém tlumočit panu ministrovi.

A dalším problémem jsou podle mého názoru taktéž neúměrné požadavky na kapitánské zkoušky nebo na ty, kteří právě ty převozní lodě tady v Praze, v jižních Čechách, kde já žiji, na Lipně, ale v jiných místech ČR pak ty lodě řídí. Takže i to si myslím, že je zásadní problém, který by se v podzákonných normách měl objevit, měl by se řešit a mělo by se této nemalé skupině lidí, kteří tady drží tu staletou tradici, zaměstnávají nemalé množství lidí, pomoci.

Takže děkuji za pozornost a v rámci podrobné rozpravy se, předpokládám, společně s panem kolegou Martinem Kolovratníkem přihlásíme k tomu dokumentu 2072. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník je nyní na řadě v obecné rozpravě, po něm vystoupí pan poslanec Pávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer. Děkuji, pane předsedající, za slovo. A já vlastně ve svém vystoupení pouze navážu na předřečníka, na pana poslance Bauera. My opravdu, a zdržím se teď politického hodnocení nebo komentáře té situace, ale my opravdu na garančním hospodářském výboru jsme zjistili skutečnost, že ze strany ministerstva v té původní navržené transpozici je uvalena zbytečně velká, řeknu extrémní povinnost na ty malé, ať už tedy rekreační, nebo převozní lodě, které by se měly vybavovat takto robustním systémem, a není k tomu žádné racionální odůvodnění. A mohu tedy potvrdit tu dohodu, ke které nakonec došlo.

Pan poslanec Bauer ten svůj návrh stáhl a po té dohodě jsme my tedy společně v komunikaci s legislativou Ministerstva dopravy vykomunikovali znění toho finálního pozměňovacího návrhu, vnímám ho asi jako společný, a domluvili jsme se, že tím iniciátorem byl kolega Bauer, takže v podrobné rozpravě se k němu přihlásí on. A velmi jednoduše, v § 32e je tedy řečeno, že lodě, které jsou rekreačním plavidlem nebo převozní lodí, takovou povinnost robustní mít nemusí.

Ve svém komentáři ještě připomenu jednu věc, kterou si myslíme, že zůstává otevřená, a nechceme ji už řešit v této novele zákona. Ta novela současně, tedy paralelně s tím, co teď diskutujeme, zavádí nový pohled na to, co je velká loď a co je tzv. malé plavidlo. Nově definuje, že tím malým plavidlem je loď, která je tedy menší než 20 metrů, ale zároveň má přepravu maximálně 12 cestujících atd. atd. Ale například ti tzv. převozníci říkají, přicházejí s argumentací, že oni se přepravují na té vodní cestě vždycky na pevně definované cestě, pouze z bodu A do bodu B. Nepohybují se tedy nikde jinde a rádi by ještě diskutovali o nějaké další úpravě. Ale v tuto chvíli tedy je dohoda, že už se do té problematiky, aspoň v rámci této novely, pouštět nebudeme.

Věřím, když se vrátím k tomu zmíněnému pozměňovacímu návrhu, že dosáhneme dohody a že Ministerstvo dopravy, které je tedy informováno a koordinováno s tím zněním, k němu na hospodářském výboru vysloví souhlas.

Za sebe ještě chci dát několik slov k dalšímu pozměňovacímu návrhu, který jsem podal během dnešního dne. Je to spíše drobné technické upřesnění, které už jde opravdu do hloubky technického detailu. V současné době je systém takový, že Ministerstvo dopravy v roli plavebního úřadu má tzv. pověřenou společnost nebo pověřeného partnera, který schvaluje, technicky schvaluje k provozu nová plavidla, nové lodě, provádí ty technické prohlídky, a má to nějaký historický vývoj. A já v tom pozměňovacím návrhu říkám, že pokud by o toto schvalování, o toto pověření měla zájem nějaká další společnost, což je možné, a myslím si, že je to i správné, abychom i v této oblasti měli nějaké konkurenční prostředí, tak ten nový zájemce by měl mít v souladu s evropskou legislativou a vyhláškami daný jasně definovaný prováděcí právní předpis, jak vlastně ty lodě a jejich technický stav kontroluje. A logicky v tom návrhu říkáme, že znění toho technického předpisu musí si schválit Ministerstvo dopravy. Musí mít na to vliv. A nemůže to být konáno bez něj. Je to pozměňovací návrh číslo 2072, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, a odborně ho samozřejmě probereme na hospodářském výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Pávek jako zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, tohleto je evergreen. To se nám sem vrací od samého počátku, kdy ministr Ťok načetl ne transpoziční opatření v rámci této směrnice, která zavádí povinnost - podle Ministerstva dopravy, abychom si to ujasnili - která zavádí povinnost instalace navigačních zařízení. Možná pro ty z vás, kteří nebyli u toho vysvětlování na hospodářském výboru, tak bych vám chtěl říct, že mají předepsanou velikost obrazovky - asi takhle velikou. (Názorně ukazuje.) To znamená, že ta menší plavidla, když tam dáte tohleto navigační zařízení, tak už se tam nevejdete sami. A když se jedná o přívoz, tak už tam nemůžete poslat ani klienty, které byste převezli z jednoho břehu Vltavy na druhý.

My jsme to poměrně sofistikovaně rozebrali na hospodářském výboru. Napadli jsme ty věcné problémy, které tam byly. To nebyla politická diskuse, byla to diskuse velmi věcná. A Ministerstvo dopravy slíbilo nápravu. Řeklo, a takhle zněla gentlemanská dohoda, že pozměňovací návrhy kolegy Bauera nebudou načteny v případě, že Ministerstvo dopravy samo zapracuje připomínky, které jsme na hospodářském výboru vznesli, a odstraní tyhlety nedostatky, které mají v zásadě šikanózní charakter a nejsou opravdu potřeba, které s sebou nesou vynucené náklady pro ty podnikatele, aniž by to přinášelo jakýkoliv užitek tedy tomu státu anebo to zvyšovalo bezpečnost při provozu na vnitrostátní plavbě. Bohužel se tak nestalo. Nestalo se tak rozhodně v plném rozsahu. To znamená, za nás, za nás, nemůžeme tuto normu podpořit, tak jak byla předložena, a budeme se přiklánět k těm pozměňovacím návrhům, které tady zazněly od kolegy Bauera a Kolovratníka.

Ještě ke kolegovi Kolovratníkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Vy víte, pane kolego, že ta definice toho malého plavidla je rozhodující mimo jiné právě proto, které plavidlo si musí takovéto zařízení pořídit či ne, koupit či ne. Ty náklady činí zhruba 150 tisíc. Na to by žádný převozník nikdy v životě nevydělal. Takže jakoby není možné přijmout tuto normu bez toho, aby ta definice malého plavidla pod 20 metrů byla již zakotvena, protože jinak by ta norma předcházela, ta povinnost vlastně pořídit si to zařízení předcházela tu možnost jaksi si ho nekoupit v případě, že bych řídil plavidlo menší.

Co se týká toho, co jste teď říkal, že načtete ten malý pozměňovák, co se týká tedy těch technických parametrů pro uvádění nových plavidel do provozu, tak tam se domnívám, že by to mělo probíhat podobnou formou, jako je třeba STK u aut, u automobilů. To znamená, že by parametry toho schvalovatele měly být jasně definovány a neměly by být příliš volné, což v tomto tedy jaksi jsme za jedno.

Takže za nás určitě nemůžeme schválit normu v té podobě, jak ji předložilo Ministerstvo dopravy, a budeme se muset obrátit k těm pozměňovacím návrhům, které vzešly z toho jednání hospodářského výboru a měly širokou podporu napříč celým politickým spektrem. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, já bych to neházel jenom na pana ministra Ťoka. Jako implementace nebo transpozice evropského práva, to tady slýcháváme každé sezení pléna u různých návrhů zákonů. A když někdo začne říkat, že to je čistá implementace, tak já tedy vždycky zbystřím, protože většinou to tak nikdy není, a ukazuje se, že ani v tomto případě to nebylo. A jak jsem poslouchal kolegu Bauera, když říkal, že to byly takové podivné okolnosti na tom hospodářském výboru, tak já si vždycky pokládám takovou zásadní otázku vlastně, proč takový návrh zákona bychom měli přijmout. Chápu to, že když jezdí obchodní plavidla po řece, že je dobré, když jsou sledována tím transpondérem, že to slouží k bezpečnosti a také to slouží k tomu, že majitelé těch lodí vědí, kde ty lodě jsou, jaké zboží se po té vodě posouvá. Ale rozhodně nechápu, kdejaká pramice, když pojede po řece, aby všichni věděli, kde je, když to velmi zjednoduším. U těch přívozů, a některé přívozy ještě jsou dokonce na lanku, takže tam to vůbec nechápu. A vždycky si pokládám otázku - komu to prospěje? To je ta známá věta z Pelíšků. A komu tím prospějete! (Důrazně.) No komu? No samozřejmě všichni víme, těm, kteří vyrábí a dodávají ty transpondéry. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova - paní ministryně, paní zpravodajka? Nemá zájem. Než otevřu podrobnou rozpravu, tak vás seznámím s tím, že předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Otevírám podrobnou rozpravu. První přihlášená je paní poslankyně Matušovská. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Já bych se ráda přihlásila ke sněmovnímu dokumentu 2118. Je to pozměňovací návrh, který se vlastně zabývá posuzováním technické způsobilosti plavidel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Bauer, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Já bych se tímto taktéž přihlásil k dokumentu, který je zanesen v systému pod číslem 2072. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník, zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Pro stenozáznam opravuji - v obecné rozpravě jsem řekl špatné číslo. Teď řeknu správné. Hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému pod číslem 2116.

V rámci přihlášení mohu reagovat panu poslanci Pávkovi, že jsem před malou chvílí obdržel čerstvé nesouhlasné stanovisko Ministerstva dopravy k mému upřesnění. Těším se na hospodářský výbor. Jsem hluboce přesvědčen, že pokud je někdo ministerstvem pověřen, tak musí jasně splňovat nějaké dané podmínky, které si to ministerstvo samo zkontroluje, ale probereme to na hospodářském výboru.

Takže 2116. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova ani paní ministryně ani paní zpravodajka nemá. Protože nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom nyní měli hlasovat, tak končím druhé čtení, projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP