Úterý 29. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 261/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, předkládám vám ke druhému čtení návrh zákona, kterým se mění zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Důvodem předložení návrhu zákona je plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Tento návrh zákona částečně implementuje evropskou směrnici o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Přijetím návrhu zákona bude ukončena její transpozice do českého právního řádu. V České republice bylo již v roce 2014 zasláno upozornění na nedodržení termínu této transpozice.

Jedná se o technickou novelu. Jejím cílem je pouze zapracování minimálních požadavků stanovených evropskou směrnicí a v souladu s požadavky směrnice návrh zákona rozšiřuje okruhy orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole. Orgánem veřejné správy je dle návrhu zákona nově i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Návrh zákona byl přikázán kontrolnímu výboru. Ten vydal 9. listopadu 2018 usnesení doporučující schválení návrhu zákona s pozměňovacím návrhem. Pozměňovací návrh usnadňuje nastavení kontrolního vnitřního systému obcí a dobrovolných svazků obcí. Ministerstvo financí s pozměňovacím návrhem vyjádřilo souhlas.

Dovoluji si vás tedy požádat o postoupení zákona do třetího čtení. Vzhledem k nezbytnosti projednat návrh zákona v co nejkratší době bych uvítala, kdyby Poslanecká sněmovna zkrátila lhůtu pro zahájení třetího čtení návrhu zákona ze 14 dnů na 7 v souladu s § 95 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Zákonem se zabýval kontrolní výbor jako garanční výbor. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 261/1. Zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Roman Kubíček už je připraven. Prosím, pane zpravodaji, informujte nás o jednání výboru.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, kontrolní výbor se tímto tiskem zabýval na své 12. schůzi dne 8. listopadu 2018.

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka, stanovisku náměstka ministryně financí Tomáše Vyhnánka a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů /zákon o finanční kontrole/, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 261, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů. - Pozměňovací návrhy jsou součástí tohoto usnesení. V globálu bych vás seznámil s tím, že došlo po dohodě se svazky obcí k určité úlevě. Znamená to především: u dobrovolného svazku obcí mohou předběžnou řídicí kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí, u obcí krajů hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy, městských obvodů a části statutárního města může být příkazcem operace člen zastupitelstva a u orgánu veřejné správy, který nemá více než pět zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy. Podrobné informace jsou obsaženy v tomto usnesení.

2. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

3. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

4. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Dovoluji si upozornit, že na kontrolním výboru toto s pozměňovacím návrhem bylo přijato jednomyslně.

To je z mojí strany vše. Potom bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání mezi 2. a 3. čtením ze 14 na 7 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Bylo by asi z hlediska jednacího řádu lepší, kdybyste to udělal v rozpravě. Já teď právě otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo ještě jednou. Dovolím si navrhnout zkrácení mezi 2. a 3. čtením ze 14 na 7 dní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy. Ano, hlásí se oba pánové poslanci naráz. Přednost dostal pan poslanec Pávek, po něm pan poslanec Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji vám za slovo a kolegovi Munzarovi za přednost.

Teď se vůbec nechci pouštět do věcné debaty o obsahu té normy, ale vždycky mě překvapí, s jakou suverenitou nám sem ty normy přicházejí na poslední chvíli. To je pořád dokola. Prostě jako tu normu přece, paní ministryně, nemáte na stole posledních čtrnáct dní. Ta tam leží prostě dva roky a najednou je to tady a honem, honem, honem musíme zkrátit všechny lhůty, nečtěte to, neprojednávejte to. (Ministryně namítá mimo mikrofon, že to tak není.) Není to pravda? Já si to rád nechám vysvětlit, ale prostě všechny implementační normy jako mají svůj čas a měl by být ten čas i na to projednání v Parlamentu, to znamená v obou komorách, dostatečný. A to, že se tady apeluje neustále na zkracování lhůt, já nepovažuji prostě za seriózní postup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Jestli jsem to dobře zaznamenal, hlásila se paní ministryně, která má samozřejmě přednostní právo, takže jí udělím slovo nyní. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji. Dovolte, pane poslanče, abych to vysvětlila. Ten zákon tu byl. Ministerstvo financí v minulém volebním období mělo mnohem větší ambici ten zákon nejen transponovat, ale i novelizovat. On v podstatě tady po velice dlouhých debatách prošel - já jsem nebyla v té době ještě ministryní, ale byla jsem už náměstkyní, a byť to nebylo v mé gesci, tak jsem to samozřejmě sledovala. On po velice složitých peripetiích prošel Poslaneckou sněmovnou a nakonec před volbami spadl v Senátu.

V tuto chvíli, protože už nám hrozí, skutečně už se mnou jednal i jeden z komisařů o hrozícím infringementu, tak prostě jsme skutečně předložili tuto minimalistickou novelu, abychom naplnili podmínky transpozice. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan zpravodaj dostal přednost, protože jinak by neměl přednostní právo, ale prosím, pane zpravodaji. Pan poslanec vám dává přednost.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Já bych v tomto chtěl podpořit paní ministryni a chtěl bych podpořit i Ministerstvo financí, protože já jsem na tom i v minulém období pracoval s panem náměstkem Vyhnánkem a po velmi složité a dlouhé diskusi jsme opravdu zkrátili a udělali tu nezbytnou implementaci. To bylo vysvětleno i na kontrolním výboru. A ještě, protože jsme tam našli nějaké nesrovnalosti ohledně svazku obcí a obcí samotných, tak jsme implementovali to zjednodušení postupu a systému.

Ve skutečnosti tento zákon procházel rok a půl Poslaneckou sněmovnou. Chápu, že pan kolega Pávek nebyl úplně srozuměn s touto věcí, ale mohu říci, že asi možná jsme se nevěnovali ničemu více než zákonu o finanční kontrole. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní pan poslanec Munzar, zatím poslední přihlášený stále ještě v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne dámy a pánové, vážená paní ministryně. Já se nechci vyjadřovat k vnitřním věcem tohoto zákona, k jednotlivým paragrafům. Můj názor na to je, že spíš je zájem vlastně obcí, aby si dělaly vnitřní kontrolu, protože kontrola je nezbytnou součástí řízení.

Na druhou stranu chci využít příležitosti, protože musí tady být řečeno B. Všechny obce jsou každým novým zákonem, každou novou normou, každou novou regulací, která se jich týká, zatěžovány novou administrativou a novými povinnostmi. A vlastně tímto zákonem také dáváme dobrovolným svazkům obcí nové povinnosti, ale měli bychom se zamyslet i nad tím, abychom jim dali i stejné možnosti, protože zatím je zatěžujeme jenom povinnostmi. Například mě napadá vybírání místních poplatků, evidence odpadů a hlášení a podobně. Podle mě by vedly takovéto úvahy k zefektivnění veřejné správy tak, aby to nemusela dělat každá jednotlivá obec z šesti tisíců, co máme na území České republiky, ale aby některé úkony úřední mohly pro jednotlivé obce dělat právě dobrovolné svazky obcí. To je samozřejmě myšlenka, která se nedá vyřešit třeba pozměňovacím návrhem k tomuto návrhu zákona. Proto ani já nebudu v podrobné rozpravě navrhovat nějakou změnu nebo pozměňovací návrh. Chci jenom využít této příležitosti vyzvat vládu, paní ministryni financí, paní ministryni pro místní rozvoj, která tu není a které se to určitě donese, aby se nad tím společně zamyslely a předložily změny zákonů tak, aby skutečně dobrovolné svazky obcí mohly svým členům pomoci tím, že za ně budou určité věci vykonávat. Jedná se mi zejména o malé obce, protože každá si musí držet nějaký úřední aparát a bylo by možná lepší, kdyby se mohly na jednom území dohodnout a udělat některé věci společně, a my bychom jim to měli zákonem umožnit. To je pouze myšlenka, která mě napadla, když jsem si četl tento zákon.

Děkuji za pozornost. Přeji hezký den.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není. Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí.

Víte, že neřídím jednání Poslanecké sněmovny nějak zbytečně formalisticky, ale v tomto případě nám jednací řád přímo ukládá, že návrh na zkrácení musí být načten v podrobné rozpravě. Nestačí v obecné. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji potřetí za slovo. Navrhuji zkrácení mezi druhým a třetím čtením ze 14 na 7 dní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je ještě zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není. Podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Ani paní ministryně, ani pan zpravodaj nemají zájem o závěrečná slova.

Zazněl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení, tak jak ho přednesl pan zpravodaj Kubíček. Já jsem přivolal poslance, kteří nebyli v jednacím sále, abychom se připravili na hlasování. A budeme hlasovat o návrhu na zkrácení. Žádost o odhlášení zazněla. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Myslím, že jsme připraveni na hlasování o zkrácení lhůty pro třetí čtení, tak jak byla zde navržena panem zpravodajem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 120 přihlášeno 139 poslanců, pro 76, proti 30. Návrh byl přijat a lhůtu jsme zkrátili na 7 dní. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji projednávání bodu, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP