(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ve věci stavu projednávání zonace v Národním parku Šumava. 30. listopadu loňského roku jsem se jako člen Rady Národního parku Šumava za Jihočeský kraj zúčastnil jejího jednání, na kterém taky došlo k informaci o přípravě zonace v národním parku. Ta zonace nám byla představena v hrubých rysech. V podstatě kromě nějaké omáčky tam byly číselné hodnoty procentového rozložení zón: 30 % zóna přírodní, 20 % zóna přírodě blízká, 49 % zóna soustředěné péče a 1 % zóna kulturní krajiny. Vzbudilo to mé obavy, nebo potvrdilo to mé obavy, že 50% a více bezzásahovost ze zákona 114 prostě bude naplněna.

My zatím nemáme žádné informace o tom, jak probíhá jednání s obcemi, a také nemáme informace, že by bylo zahájeno jednání o přípravě zásad péče v Národním parku Šumava. Kromě toho platí, že přístupnost území a také režim péče o něj významně ovlivní vymezení režimu tzv. klidových zón, které podle zákona správa parku může vyhlásit. To vzbuzuje v šumavských obcích poměrně značný pocit právní nejistoty.

Moje otázky znějí, pane ministře: Jak vypadá příprava zonace? Jak bude probíhat projednávání zonace s obcemi? Jak jsou připravována klidová území Národního parku Šumava? A v jakém stavu je také příprava zásad péče?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, děkuji za dotaz, nebo za interpelaci. Samozřejmě pan poslanec Zahradník je ve věci velmi zběhlý, takže o to se to lépe vysvětluje.

V současné době je připraven návrh zonace Národního parku Šumava. Návrh již byl schválen ze strany Ministerstva životního prostředí a poprvé představen veřejnosti na semináři ve Vimperku, konkrétně 22. ledna. V průběhu následujících měsíců bude tento návrh projednáván se členy Rady Národního parku Šumava a dalšími zástupci regionu včetně osobních jednání s různými starosty. Návrh zonace může - to chci zdůraznit - může být tedy dle vznesených připomínek upravován a jedná se opravdu v tomto smyslu o návrh této věci. Průběžné konzultace se členy rady probíhaly již v loňském roce v průběhu příprav návrhu.

Na počátku dubna letošního roku bude svoláno zasedání Rady Národního parku Šumava, na kterém by měl být návrh zonace dohodnut s radou národního parku, tak jak to požaduje platné znění zákona o ochraně přírody a krajiny. Do poloviny března správa národního parku přijímá jakékoli podněty a návrhy k této zonaci, aby mohla případné změny zapracovat do uvedeného návrhu, který tak bude počátkem dubna předložen k odsouhlasení radou národního parku. Poté bude připraven vlastní návrh vyhlášky o zonaci, tak aby do 31. května mohl být zahájen vlastní legislativní proces v rámci meziresortního připomínkového řízení. Tomuto kroku může předcházet ještě další jednání se členy Národního parku Šumava ze strany MŽP v případě, že k dohodě s radou národního parku o návrhu nedojde.

Jak říkal pan poslanec Zahradník, tak byly představeny konkrétní návrhy rozsahu jednotlivých zón. Jen bych drobně upravil, že aktuální stav je, že předložený návrh zonace obsahuje přibližně 27 % přírodní zóny, 27 % zóny přírodě blízké, 45 % zóny soustředěné péče a 1 % zóny kulturní krajiny. Rozloha přírodní zóny přitom odpovídá, a to bych chtěl zdůraznit, odpovídá stávající ploše lesních porostů a dalších ekosystémů, na kterých je již v současné době aplikován bezzásahový režim. To znamená, není jakýmkoli způsobem zvyšována plocha bezzásahového režimu, zůstává na stejné úrovni. A tady bych chtěl, a my už jsme o tom s panem poslancem hovořili v kuloárech, tady bych chtěl i po diskusi se správou národního parku, resp. s ředitelem národního parku a s mým příslušným náměstkem, který to má na starosti věcně, zdůraznit, že se opravdu nejedná o bezzásahový režim na padesáti nebo dokonce padesáti x procentech parku, ale pouze na těch 27 %, protože ta zóna přírodě blízká, tedy v návrhu těch dalších 27 % rozlohy národního parku, tak tam bude v příslušných dokumentech zohledněna možnost zasahovat například v případě kůrovcové kalamity. To znamená, těch 27 % přírodě blízké neznamená, že by tam nebylo možno zasahovat například proti kůrovci. To chci zdůraznit. To znamená, v této chvíli je opravdu v zásadě zachován rozsah bez zásahu tak jako v dnešní době.

Přiznám se, že v této chvíli nemám informace o aktuálním stavu, resp. o tom harmonogramu v případě klidových oblastí. A ty samozřejmě dodám. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuju. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane ministře, vy pak máte ještě dvě minuty, tak já jenom připomenu přípravu zásad péče, kdy bez toho ta zonace bude jenom takový mrtvý dokument.

A pak bych chtěl ještě připomenout jednu věc. Já si dobře pamatuji, když byl projednáván ten senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, bylo to v Senátu, jak to tam sledovali z galerie pro hosty, a vy jste tam tenkrát říkal, že můžete ujistit šumavské obce, že tam pro jejich rozvoj bude pamatováno s poměrně velkým územím. Mluvil jste o deseti procentech tenkrát té zóny kulturní krajiny, teď je to jedno procento. Co ty obce mají dělat? Jak se mají rozvíjet? To je v podstatě pro ně signál, že by měly svoje rozvojové aktivity utlumit a rezignovat na nějaký rozvoj. A to já považuji za velikou chybu. Přimlouvám se za to, abyste ještě zvážili ten režim zón zvláštní péče o krajinu a šumavským obcím na jejich rozvoj vyčlenili ještě větší prostor, než tedy zvažuje v tom jednom procentu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuju. Pan ministr má zájem. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Určitě. Já jsem také řekl, že v této chvíli se jedná o návrh. A přiznám se, že v době, kdy jsem tenkrát v Senátu na to odpovídal, teď si to nepamatuji, ale nemám důvod vám nevěřit, že tam bylo hovořeno o deseti procentech, tak jsem rozhodně měl nějakou informaci, která v té době byla k dispozici. Nicméně říkám znovu, to jedno procento dneska není neměnné nebo rigidní. Budeme o tom dál jednat určitě s jednotlivými obcemi. A jde mi o to, aby obce měly na svých zastavených územích skutečně prostor pro nějaký rozvoj. Takže já nepovažuji to jedno procento za konečné procento. Bude to opravdu předmětem právě dalších jednání s jednotlivými starosty naprosto individuálně. V této chvíli je to otevřené. A určitě i ten termín kolem zásad péče stejně jako u klidových území vám vzápětí dodáme. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Rakušan na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den. Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, můj dotaz je jednoduchý a vyplývá z interpelace, kterou jsem na minulé schůzi vznášel na paní ministryni financí. Té jsem se tázal, jakým způsobem jsou předfinancovány a v jaké výši projekty pro holding Agrofert z českého rozpočtu ve chvíli, kdy Evropská unie dané finanční prostředky odmítla proplácet do doby, než se prověří možný střet zájmů premiéra vlády České republiky pana Andreje Babiše. Paní ministryně nebyla přítomna ústní interpelaci, nicméně odpověděla mi písemně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP