(16.40 hodin)
(pokračuje Plaga)

To druhé, co jste naznačoval, já spíš chápu tak, že podstatou PHmax je pokrytí, samozřejmě maximální počet hodin pedagogické práce. To, že pak následně dochází v rámci dopočítání k podpoře nepedagogických pracovníků, tak je vcelku logické. Ale já bych se spíš zastavil nad tím, zdali účelové chování ze strany někoho, které mi přišlo, že je lepší se rozdělit zase zpátky, tak mi to přijde trošku jako účelové chování ze strany zřizovatele. Ale možná jsem to jen špatně pochopil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Já si dovolím poznámku, že máme ústní a písemné interpelace, některé jsou možná vhodné jinam. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Já jsem chtěl přijít s konkrétním příkladem, tak se omlouvám, že jsem to musel tak rychle v tom krátkém čase říct, protože jak víte, ty obecné příklady někdy mohou působit tak, jako by se vůbec jako nerealizovaly nebo ve skutečnosti nebyly. Ale já panu ministrovi předám tady takovou tabulku, podklad, že to vychází nebo má to oporu v prezentaci Ministerstva školství. A jenom doplním, ono to vede přesně k tomu, co pan ministr naznačil, že vlastně odezva z těch regionů je taková, že je tedy lepší se zase jakoby rozdělit podle všeho.

A doplním tu reformu financování regionálního školství. Já vím, že je to velmi těžká věc. A pan ministr je vlastně dědic, to zdědil po svých předchůdcích, tady tuto těžkou, složitou reformu. A ozývá se stále více, a mám tady konkrétně od Unie školských asociací ČR, že vlastně chybí informace. Když to shrnu opravdu do jedné věty, tak chybí informace (upozornění na čas) a jeví se ta reforma jako velmi nepřipravená. Tak se ptám, jestli se nechystá další odložení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, pan ministr má zájem o doplňující odpověď?

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Ano, děkuji. Doplňující odpověď na doplňující otázku. Zaznamenal jsem to samozřejmě, co se týká komunikace, změny financování od ledna 2020, tak musím říct, že tak jak jsme slíbili na podzim, tak již řadu měsíců jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT metodiky pro výpočet PHmax.

V roce 2018 uspořádalo MŠMT sérii seminářů pro ředitele škol, krajské úřady, obecní úřady, obcí s rozšířenou působností a teď na přelomu ledna a února - a to zvýší podle mého názoru významně jistotu v terénu, která, chápu, že teď ta jistota není úplně maximální, protože je to změna, samozřejmě, systému, respektive toho výpočtu - tak na přelomu ledna a února můžeme zveřejnit každé mateřské škole, základní škole v prostředí pro sběr dat parametry nového financování. To znamená, ředitelé se dostanou k výpočtu PHmax, k těm úvazkům, které mají na základě těch dat, která jsme sbírali na podzim. To znamená první krok, kdy ředitelé si budou muset udělat představu, jaké mají možnosti pro případné dělení hodin výuky, nebo případně pokud jejich PHmax překročil PH maximální z toho systému, budou mít dostatek času na analýzu svých vykázaných dat. Jestli naopak nedošlo třeba k chybnému vykázání. To znamená, toto je důležitý krok, který chystáme na únor.

V dubnu a červnu 2019 bude další série seminářů, kdy se rozjedou pracovníci ministerstva do terénu, pro ředitele škol právě k modelu nepedagogických pracovníků a současně budou představeny analýzy stanovení PHmax školy a PHmax celkových. Zároveň pro rok 2019 jsme připravili náběhové rozvojové programy, kde je více než miliarda, a ty jsou přichystány a budou rozbíhány, tak jak jsme slíbili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci obsahu vzdělávání ve školách opět pana ministra Plagu. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, reforma školství a obsahu, případně formy výuky je často opakovaným tématem, které se řeší za každé vlády. V prosinci byly publikovány závěry České školní inspekce, které poukazují na příliš obsáhlé rámcové vzdělávací programy, dokonce byly označeny za předimenzované. Právě velký obsah materie učiva a opakování stejné látky během studia vedou pouze k biflování a učení se nazpaměť. Naopak poté nezbývá prostor pro interaktivní výuku, vlastní aktivitu žáků či další moderní formy výuky.

Určitě se, pane ministře, shodneme, že současný model je nevyhovující a je nutné ho změnit. Proto bych se vás ráda zeptala, vážený pane ministře, jaké plánujete kroky v revizi a aktualizaci rámcových vzdělávacích programů a v jakém časovém horizontu a zda bude vaše ministerstvo reagovat na zjištění České školní inspekce. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, závěry výroční zprávy České školní inspekce jsou jedním ze zásadních podkladů pro probíhající revizi rámcových vzdělávacích programů pro základní a následně střední vzdělávání. Já musím říct, že to pouze podpořilo současnou pozici ministerstva, kdy skutečně já změnu nebo revizi rámcových vzdělávacích programů považuji za zásadní. Ale považuju za zásadní, abychom ten proces, který tady probíhal v minulosti, více otevřeli odborné veřejnosti, protože při revizi rámcových vzdělávacích programů je nutné si uvědomit, že determinujeme ty rámce pro vzdělávání na nějaké další období. Poslední stanovení rámcových vzdělávacích programů a kurikulární reforma je 15 let zpět.

Tedy přestože byly z pohledu ministerstva v předchozím období nebo v předchozích obdobích stanoveny nějaké harmonogramy, tak jak jsem říkal v interpelaci úplně první, pro mě je důležité, aby to bylo v pořádku a klidně později, než aby to byl kvapně splněný termín bez přístupu veřejnosti, bez nějaké širší debaty o cílech vzdělávání. Proto jsem to navazoval i na určité výstupy vznikající strategie 2030 a určitě, a to v tuto chvíli je zase už deklarováno ministerstvem, je nutné, aby došlo - já jsem pro to začal používat termín provzdušnění rámcových vzdělávacích programů, abychom jasně určili, co je to jádrové učivo. Protože je nesmysl, aby v rámci vzdělávacích programů bylo učivo, které se pak stejně podle zjištění České školní inspekce nestihne odučit.

Dále je potřeba vytvořit prostor pro procvičování. A samozřejmě, když se podíváte na dnešní podobu vzdělávacích programů a pak školních vzdělávacích programů a realizaci na těch školách, které si s tím umí poradit, tak ta výuka může být velmi zajímavá. Já považuji za nutné ještě ve vazbě na rámcové vzdělávací programy poskytnout školám, které v tom nejsou tak progresivní, i metodickou podporu, aby věděly, jakými jinými metodami mohou vyučovat nebo mohou to těžiště, to jádro problematiky, učit nadále.

To znamená, termín neřeknu, spíše se nechám grilovat za to, že to ještě není, ale chci, aby to bylo v pořádku a dobře provedeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující dotaz, takže prosím paní poslankyni Maříkovou, která bude interpelovat ve věci zamoření půdy pesticidy pana ministra Tomana. Připraví se pan poslanec Jelínek.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, výzkum Masarykovy univerzity v Brně přinesl alarmující výsledky ohledně množství pesticidů v půdě. Dle Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, které zkoumalo ornou půdu na 75 místech v ČR, zaznamenali vysoké koncentrace pesticidů. 80 % půd obsahuje minimálně jeden pesticid v nadlimitní koncentraci, v 36 % půd se pak našly tři a více pesticidů v nadlimitní koncentraci. Alarmující pak je, že se v půdě vyskytly i více jak deset let zakázané pesticidy. O negativních účincích pesticidů na lidské zdraví a kvalitu půdy bychom zde mohli sáhodlouze diskutovat.

Limity pro pesticidy v půdě z roku 1994 byly zrušeny a v nové vyhlášce z roku 2016 o nechlorovaných jednotlivých ani sumárních pesticidech nijak není zmíněno. Tak jich teď může být v půdě neomezené množství. Za jeden rok je v ČR nastříkáno necelých 5 tisíc tun pesticidů. Zajímalo by mě, jestli jste seznámen s tímto výzkumem a jaké vaše ministerstvo příjme opatření, aby se snížila spotřeba pesticidů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vliv pesticidů na životní prostředí, stejně jako všude v EU, tak podléhá každý přípravek na ochranu rostlin před svým schválením, je to takzvané dvoustupňové schvalování, velmi přísnému hodnocení možného vlivu na zdraví lidí, respektive na životní prostředí. Probíhá to jednak ze strany Státního zdravotního ústavu a následně pak Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP