(10.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, požádám sněmovnu o klid. Pokud chcete diskutovat jiné téma, než je Sbírka zákonů, tak prosím v předsálí. Já ještě počkám. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Návrh náleží do širšího rámce strategických cílů vlády v oblasti eGovernmentu, zvyšování konkurenceschopnosti České republiky, demokratizace výkonu veřejné moci a boje proti korupci.

Cílem návrhu je novelizace některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Ten byl schválen v roce 2016 a jeho cílem je elektronizace a celková zásadní modernizace procesu tvorby a vyhlašování právních předpisů.

Ministerstvo vnitra již nyní ve spolupráci s partnery projektu, mezi kterými je i Poslanecká sněmovna, intenzivně pracuje na implementaci tohoto zákona cestou projektu eSbírka a eLegislativa. Projekt je kofinancován z prostředků Evropské unie a pro jeho úplné zavedení do praxe je třeba přijmout též navazující změny dalších právních předpisů, které jsou předmětem tohoto návrhu. Výstavba systému eSbírka a eLegislativa aktuálně probíhá za úzké spolupráce s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Její dokončení je plánováno do 31. prosince 2020.

Návrh přináší především nezbytné změny zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu a zákona o Ústavním soudu. Dále provádí technické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Současně se tímto zákonem stanoví nové datum účinnosti celé právní úpravy elektronického legislativního procesu a elektronické Sbírky zákonů, a to 1. leden 2021.

Závěrem bych rád upozornil, že obdobný návrh již byl v minulém volebním období schválen vládou i Poslaneckou sněmovnou a stal se součástí zadání technického řešení projektu. Původní návrh však dosud nebyl projednán Senátem a nyní již není z důvodu mezitímních změn právního řádu použitelný. S ohledem na tuto skutečnost je tedy nezbytné schválit nový, právě předkládaný návrh změnového zákona k zákonu o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru kultury Antonínu Staňkovi s tím, že nyní požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jakuba Michálka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se domnívám, že projekt eSbírka a eLegislativa je jeden ze zásadních projektů eGovernmentu a tento změnový zákon v podstatě napravuje problém, ke kterému došlo v minulém volebním období, protože v minulém volebním období byl předložen zákon o Sbírce zákonů, který prošel, který byl schválen, který platí a který od data účinnosti přikazuje určité povinnosti vyhotovování nebo tvorby legislativních dokumentů v elektronické podobě, ale nebyl už přijat ten změnový zákon, protože ten změnový zákon se zasekl v Senátu, přičemž Senát požadoval, aby se prodloužila doba v Ústavě, kterou má Senát na projednání zákonů. Tam se to zaseklo a s koncem volebního období Poslanecké sněmovny ten zákon v podstatě spadl pod stůl, protože se tam neaplikoval potom ani člunek. Tam byly ještě nějaké složité věci s přechodným ustanovením, když nabíhal ten režim stykového zákona. Každopádně výsledek je rozumný - ten, že vláda předložila nový zákon změnový. Ten zákon, jak již bylo řečeno, obsahuje i novelu jednacího řádu Senátu, to znamená, ten zákon musí být schválen Senátem.

Protože nás tlačí doba účinnosti, která je uvedena v tom původním zákoně o Sbírce zákonů, tak je potřeba do nabytí účinnosti toho původního zákona přijmout i tento zákon a získat pro něj souhlas Senátu. My jsme v rámci podvýboru pro digitalizaci justice a eSbírku diskutovali třikrát problematiku elektronické Sbírky zákonů, dostáváme pravidelné zprávy od Ministerstva vnitra, v jakém stavu je ta implementace, zatím to vypadá, že se to daří, a současné jsme taky jednali s Kanceláří Poslanecké sněmovny, z čehož vzešlo nějaké doporučení k úpravám, které by měly být provedeny v tom, řekněme, zadání informačního systému, případně změnovém zákonu. Toto doporučení projednal ústavněprávní výbor, projednal ho organizační výbor Poslanecké sněmovny a předpokládáme, že se to promítne do změn, které budou načteny prostřednictvím ústavněprávního výboru ve druhém čtení.

Jinak se domnívám, že tento zákon by měl být schválen. Je potřeba naopak apelovat na to, aby byl schválen, rychle nabyl účinnosti, tak aby se stihla samozřejmě prodloužit ta doba nabytí účinnosti, než se nám aktivuje ta doba, která je uvedena v zákoně o Sbírce zákonů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, je trochu složité vystupovat k prováděcímu zákonu o Sbírce zákonů v situaci, kdy jej zastupuje pan ministr kultury. Při vší úctě k panu ministru kultury, je mi naprosto, naprosto jasné, že o této normě asi nebude informován úplně detailním způsobem.

To, co říkal pan zpravodaj, je samozřejmě správně, abychom přešli na elektronickou Sbírku zákonů, a je to důležitá věc související s celkovou elektronizací státní správy. Současně si myslím, že ten projekt od začátku byl připraven tak, že na tom mají jasno a nepochybně připraveno vládní úřady, nebo alespoň se tak tváří. Komunikace s Poslaneckou sněmovnou a Senátem běžela velmi sporně. Snad se v průběhu posledního tři čtvrtě roku rozběhla, ale opravdu tam naskakují některé problémy. Znovu to bylo zmíněno na posledním setkání ústavní komise této Sněmovny, respektive komise pro Ústavu této Sněmovny a komise pro Ústavu Senátu, kde senátoři upozorňují na to, že pokud by to mělo běhat tímto navrženým systémem, tak opravdu jejich lhůty na projednávání případných pozměňovacích návrhů k tiskům, které jim odešle Sněmovna, se ještě dramaticky zkracují a stávají se fakticky neaplikovatelnými.

Ten samý problém trochu existuje v rámci Poslanecké sněmovny. Velmi intenzivně o něm diskutujeme i s naší legislativou a snad se nám ho podaří vyřešit, ale jde o to, aby zůstala oběma komorám kontrola nad tím, co vkládají za pozměňovací návrhy do systému, aby to nebylo tak, že správcem je Ministerstvo vnitra a fakticky Ministerstvo vnitra je ten, kdo rozhoduje o tom, kdy a v jakou vteřinu je vloženo do systému a jaký návrh je vložen do systému. To je pro nás podle mého názoru nesmírně podstatné, abychom to byli my, kdo si udrží kontrolu nad tím, jaké případně návrhy chce podávat, jestli ty návrhy jsou kompatibilní s navrženým návrhem zákona, ale současně abychom to byli my, kdo rozhodne. V tuto chvíli už je to můj návrh a tento návrh já chci předložit a vím, že je správně. To je podstatné.

Myslím si, že proto bude třeba odložit účinnost, což je i navrženo, účinnost celé elektronické Sbírky zákonů a dost možná, že budeme muset vytvořit ještě další přechodné období pro Poslaneckou sněmovnu a Senát, abychom jednak tady připravili ty systémy a jednak také abychom to koordinovali s volbami a nebyli jsme v situaci, kdy např. přijdou noví poslanci a bude jim řečeno, že za dva měsíce bude platit všechno, všechno úplně jinak, což by hrozilo při té účinnosti 1. 1. 2022***
Přihlásit/registrovat se do ISP