(10.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Takže jenom upozorňuji na to, že problémy tam ještě vznikají. Chápu, že teď nemá cenu vést nějakou detailní polemiku s panem ministrem Staňkem, a myslím, že se dokážeme dohodnout na ústavněprávním výboru, ale je pravděpodobné, že bude docházet k odložení účinnosti, a je pravděpodobné, že bude docházet k úpravám jednacího řádu jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu. A budeme muset vést diskusi se Senátem, protože tento zákon je typicky zákon, protože je tam vložena i ona část novely jednacího řádu Senátu, který musí být schválen oběma komorami a kde Senát vlastně nemá ani lhůtu na to, kdy by měl projednat. A kdyby se zasekl a řekl neprojednáme, pak jsme bez toho doprovodného zákona a dostaneme se k 1. 1. příštího roku do lehce absurdní situace. Takže budeme muset najít nějaké společné vidění světa i s našimi senátory.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi a nyní v rozpravě přihlášená paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci vystoupit na podporu tohoto vládního návrhu zákona. Připomenout kromě suchých paragrafů to, že to je skutečně zásadní krok pro zkvalitnění, zrychlení tvorby zákonů, pro větší předvídatelnost, kvalitu, ale také jistotu občanů a občanek v České republice o tom právě, jak tvorba zákonů probíhá, a potom také zvýšení jistoty v to, že ty zákony, které máme ve Sbírce, jsou šířeny a zveřejňovány v textech přesných tomu, jak probíhal legislativní proces. A činíme tak co nejrychleji a nejkvalitněji. Také bych chtěla připomenout, že to je dlouholetý závazek i předchozích vlád toto učinit. A jestli se nepletu, ta debata se vede minimálně deset let.

Mohu přisvědčit svému předřečníkovi, že je to věc, která je zásadní i pro Poslaneckou sněmovnu a Senát. A právě určitá shoda mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem se hledala dlouhé roky a byla také důvodem, proč tento projekt a proč tedy nebyl doposud úspěšně odstartován a proč vláda právě teď a nyní se pokusí o to, co už podle mého soudu mělo platit dávno.

Také bych chtěla informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že stálá komise pro Ústavu Sněmovny a stálá komise pro Ústavu Senátu jednala tento týden a shodla se na tom, že změny, které se právě nyní chystáme projednávat v případě tvorby zákonů a eSbírky, si pravděpodobně mohou vyžádat i úpravy ústavního pořádku, a je zde shoda těchto komisí na tom, že bychom v těch nejbližších měsících rádi vytvořili prostředí pro to, pokud pro účinnější eSbírku a prosazení tohoto vládního návrhu zákona budeme potřebovat i úpravy a změny Ústavy, tak že obě komise Senátu i Sněmovny jsou k tomu připraveny a jsou připraveny tyto změny podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. Nyní je faktická poznámka pana poslance Marka Bendy a potom s přednostním právem zpravodaj, který se přihlásil řádně do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já opravdu jenom krátkou faktickou na svoji ctěnou kolegyni a předsedkyni komise pro Ústavu vaším prostřednictvím. Není žádným cílem zrychlovat legislativu. To je prosím strašidelný omyl. Legislativa má být maximálně pomalá a v žádném případě eSbírka nemá vést k tomu, že se zrychlí legislativa. Je pravda, že se má zprůhlednit, že má být více jasné kdo co kdy tam vkládá. Že má být více občanům možnost zjišťovat si, jak to vypadá, co se připravuje, ale určitě není cílem eSbírky zrychlit legislativu. Naopak si myslím, že bychom ji měli maximálně zpomalovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Se stejnou faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Valachová a pan zpravodaj jistě bude mít na co reagovat. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nebudu se prostřednictvím předsedajícího s Markem Bendou přít o slovíčka. Určitě se shodneme na tom, že především jde o zkvalitnění legislativního procesu a jeho zpředvídatelnění a zprůhlednění. A určitě si necháme bližší debaty o tom, jak to je s rychlostí legislativy. A pokud chceme tímto způsobem dál postupovat, necháme si to na výbory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádně přihlášený pan zpravodaj Jakub Michálek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já musím uvést na pravou míru záležitost ohledně komise pro Ústavu. Nejsem si vědom toho, že by z toho vzešlo nějaké usnesení. Ostatně změna Ústavy ani není navržena v této souvislosti. Takže si myslím, že ta informace byla poněkud zavádějící. Protože pokud bychom například za tři měsíce zjistili, že by se měla změnit ještě Ústava, tak by nám to samozřejmě celý proces podstatně zkomplikovalo.

Chápu, že senátoři by chtěli víc času na projednání zákonů, aby nebyli v takovém presu, ale dostáváme se přesně do té situace, kterou jsme měli minule, kdy ten změnový zákon nebyl schválen kvůli tomu, že senátoři tlačili na Poslaneckou sněmovnu, aby jim prodloužila dobu pro projednávání zákonů, a blokovali tím přijetí změnového zákona o Sbírce zákonů. A to by opravdu podle mého názoru to nebylo namístě. Pojďme racionálně diskutovat o tom, jak upravit legislativní proces v Senátu, aby to bylo komfortní pro senátory, aby stihli načíst všechny návrhy, i které probíhají na poslední chvíli ústně na plénu, tak aby to tam bylo řádně zapracováno. Ale jestli bylo cílem vlády změnit v souvislosti s tímto Ústavu, tak to musíme úplně překopat proces schvalování tohoto zákona, protože ty věci jsou samozřejmě propojeny. Ty lhůty jsou propojeny. Takže by vláda musela předložit změnu Ústavy, nebo nevím, že bychom to dělali my, tak bych byl opatrný, abychom se do toho tímto způsobem pouštěli.

Chtěl bych jenom krátce reagovat na to, co tady zaznělo od pana předsedy Bendy. Myslím si, že to popsal adekvátně. Taky se dotkl toho problému dělby moci, kterou máme zakotvenu v Ústavě, která se promítá v podstatě i do nějakých záležitostí určité samosprávy té komory, samostatnosti Poslanecké sněmovny a Senátu vůči vládě tak, aby docházelo řekněme k autoritativním změnám v tom informačním systému, který je plně ve správě Kanceláře Poslanecké sněmovny, a nikoliv až v tom systému vlády, kdy v nejextrémnějším případě v té původní variantě by mohlo dojít v podstatě k tomu, že veškeré návrhy by musely být připravovány na serverech vlády a vláda by potenciálně měla přístup i k pracovním verzím návrhů, které se teprve připravují poslanci. Což se nám podařilo revidovat. Ministerstvo vnitra přistoupilo na tyto naše připomínky a zahrnulo do změn toho projektu, který je v běhu. Za což mu děkuji, protože samozřejmě je to věc, která není jednoduchá, protože máme běžící projekt, který byl vysoutěžen podle zákona o veřejných zakázkách, musí se tam dělat změnové požadavky. My jsme byli ujištěni, že tam je i nějaký rozpočet na změnové požadavky, ale samozřejmě každá další věc, kterou tady v Poslanecké sněmovně upravíme v tom běžícím projektu, se promítne do určitých víceprací v rámci dodávky od dodavatele Ministerstvu vnitra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení. Ještě než dám slovo k faktické poznámce paní poslankyni Valachové, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 11 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Jak správně zaznělo, tak v minulosti právě postoj Senátu vedl k tomu, že eSbírka nebyla prosazena. Je to věc, kterou skutečně ke zkvalitnění legislativního procesu a také zpředvídatelnění tvorby zákonů občanům a občankám v České republice potřebujeme. Já jsem pokládala za důležité jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu říci Sněmovně, jaká debata byla mezi oběma komisemi vedena. Nepotřebujeme mít usnesení na to, abychom mohli tlumočit to, že senátoři a senátorky znovu vznesli požadavek na prodloužení lhůty pro projednávání zákonů Senátem a právě upozornili na určitou souvislost s eSbírkou. Prostřednictvím našeho předsedajícího samozřejmě souhlasím s Jakubem Michálkem, že by to nemělo znamenat nějaký další pokus o zablokování eSbírky, ale na druhé straně je jasné, že musí dojít ke shodě obou komor na tom, jakým způsobem eSbírka bude uvedena v život. A jenom chci avizovat za stálou komisi pro Ústavu Sněmovny Parlamentu ČR, že i tato komise je samozřejmě připravena k tomu přispět. To je vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP