(10.50 hodin)
(pokračuje Nováková)

Vláda návrh novely zákona o poštovních službách projednala a schválila 30. května roku 2018 ve znění, které je vám nyní předkládáno. V této souvislosti bych vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, chtěla požádat o podporu tohoto návrhu jak na dnešním zasedání, tak v rámci následujícího legislativního procesu ve výborech Poslanecké sněmovně a poté následně i ve druhém a třetím čtení. Je to především z důvodu, že se jedná opravdu o roky 2013 a 2014 a nikoli o financování čistých nákladů pro další období.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové, a než dám slovo zpravodaji, konstatuji, že došla omluva pana poslance Jana Lipavského od 10.50 do 14 hodin z pracovních důvodů, a vítám tady pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, který ruší svou omluvu a je přítomen na jednání.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych byl mírně obšírnější ve své zpravodajské zprávě, kterou vám chci přednést, protože nezávidím roli paní ministryni, protože tento problém zdědila, samozřejmě nestála při jeho vzniku, snaží se ho řešit, řeší ho vcelku objektivně.

Bohužel ten problém vznikl historicky tím, že jsme nedávali pozor. Na začátku bylo to, že liberalizace České pošty vstupem soukromých subjektů do poštovní sféry umožňovala volit dvě cesty. První cesta byla ty neatraktivní služby, které bychom chtěli, aby Česká pošta poskytovala, hradit plně ze státního rozpočtu, druhá cesta byla vytvořit fond a do toho fondu by všichni ti, kteří tyto služby nebo na tomto trhu chtějí působit, by poměrnou částí přispívali právě na ty neatraktivní služby, které Česká pošta musí poskytovat, jinými slovy ty malé pobočky v různých vesnicích, doručování atd., které většinu z nás, starosty, trápí, že prostě ti lidé si stěžují, že Česká pošta omezuje své služby pro neefektivnost.

Vláda zvolila tu druhou cestu. Vláda vytvořila fond, pověřila Český telekomunikační úřad jako nezávislého regulátora, aby stanovil tyto poměry a stanovil sumy, které vlastně jednotliví poskytovatelé těchto poštovních služeb na trhu by do tohoto fondu měli přispívat. Potud vše v pořádku, a od roku 2013 měl tento fond začít nabývat, Česká pošta by z tohoto fondu měla dostávat kompenzace a tyto kompenzace měla používat právě na fungování těch malých, neatraktivních, neefektivních pošt, aby byla zachována dostupnost těchto služeb. Ukázalo se v roce 2015 - a tady využiji slov paní ministryně, že existuje analýza, takže na tu analýzu se potom velice rádi ve výboru podíváme - nebyl schopen Český telekomunikační úřad stanovit, popř. vymoci ty sazby, které měly být dány. Samozřejmě to končí u soudu. A tady to řečeno úplně nebylo, součástí tohoto návrhu je taky zpětvzetí žalob na jednotlivé poskytovatele, že neplní naplňování tohoto fondu. Protože samozřejmě komu by se chtělo, když už dostane dar v řádech miliard, tento dar od státu jakoby vracet zpátky, popř. ho nechat volně.

Jinými slovy se dostávám k tomu, že tento zákon není úplně bezproblémový. Otázka je, jak svou funkci plnil Český telekomunikační úřad, kterému stát uložil nějakou povinnost, a on se s tou povinností nevypořádal a navrhuje nám, abychom se s ní vypořádali my tím, že mu tu povinnost vezmeme, protože ji není schopen plnit. A teď není schopen plnit z důvodů, které si rád v rámci projednávání ve výboru vyslechnu.

Druhá věc je, že se zde bavíme o sumách řádově stamilionových, které překračují i řád miliard v rámci součtu let. My jsme poskytli, a teď to číslo nebude přesné, kolem dvaceti operátorům na tom trhu doručování dar v řádu miliard, že jsme původní záměr státu, který říkal, že budou přispívat, zrušili, to byl rok 2015. A teď se zpětně ještě vracím k těm dvěma letům, že bychom k tomu připočetli ty dva roky zpětně, to znamená 2013 a 2014, a v objemu se jedná asi o 1,5 mld. plus minus stamiliony, ale to přesné vyčíslení i díky tomu, že není přesně stanoveno a není ještě soudem rozhodnuto, jaké by vlastně konkrétně mělo být, je také nepřesné.

Vláda se s tím vyrovnala tím stylem, že určila sumu 800 mil. korun, které by měla pošta dostat jako kompenzaci rozloženou do dvou let. Již nyní víme, že to asi tedy sloučíme do jedné sumy a bude vypláceno poště najednou. Celkový problém je, že to ale nedosahuje té výše, kterou původně ta pošta měla dostat, čili tam je také trošku řekněme na nátlak Ministerstva financí snížení té sumy v rámci té kompenzace, která teoreticky měla této poště náležet.

Čili jsou zde otázky, které budou muset najít odpovědi v rámci projednávání tohoto zákona, a hledat cesty, jak, když už se vláda a parlament rozhodne, že pověří nějaký orgán, nezávislý orgán, teď je to konkrétně třeba ten Český telekomunikační úřad, ale těch úřadů máme více, pověří nějakým úkolem, aby se nám nestávalo, že ten úkol je nad jeho síly, popř. nesignalizuje tohleto včas a my potom zpětně musíme sahat do státního rozpočtu a kompenzovat a řešit tyto problémy, což považuji za velice špatný příklad a za velice špatné řešení z toho pohledu do budoucna a poučení se z tohoto případu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu skončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pravděpodobně není. Protože v rozpravě nikdo nevystoupil, nemáme žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Rozhodneme tedy v hlasování číslo 97, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 97 ze 169 pro 138, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento bod k projednání jinému výboru a ptám se, kdo se hlásí. Pan poslanec Bartoš a potom pan zpravodaj. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré ráno, dámy a pánové, zástupce vlády, já bych chtěl navrhnout, aby byl tento tisk přikázán i výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. My tento problém řešíme. Generální ředitel České pošty je častým hostem na našem výboru, takže můj návrh je přiřadit to ještě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já bych doporučil, aby se tímto tiskem zabýval i rozpočtový výbor, protože se jedná o finance v řádu miliard, které se objevily navíc v rámci rozpočtu, a to řešení, které je voleno, je vlastně na úkor státního rozpočtu a v rozpočtu s ním počítáno nebylo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nikdo další, budeme rozhodovat o dvou dalších výborech, které by tento návrh projednaly, a to nejdříve výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Rozhodneme v hlasování číslo 99, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 168 je 131 poslanec pro, proti 1 poslanec. Návrh byl přijat.

 

Návrh na přikázání rozpočtovému výboru rozhodneme v hlasování číslo 99, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 168 pro 80, proti 26. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP