(11.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Konstatuji, že dalším výborem, který bude projednávat tisk 202, bude výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V rozpravě nezazněl návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty, lhůta k projednání tedy zůstává podle zákona 60 dnů. Končím bod 29 a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji projednávání bodu

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
/sněmovní tisk 301/ - prvé čtení

Jsme v prvém čtení, které by mělo proběhnout podle § 90 odst. 2. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 14. listopadu 2018 na 20. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že návrh nelze projednat podle § 90 odst. 2, neboť tehdy byla vznesena námitka poslaneckými kluby TOP 09, KDU-ČSL a ODS.

Projednávání jsme přerušili v obecné rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místo omluveného ministra Jana Hamáčka pan ministr kultury Antonín Staněk, to se stalo, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Pour.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Máme nějakou přihlášku do obecné rozpravy? Nemáme, takže obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo? Ano, takže pan ministr vystoupí se závěrečným slovem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v rámci pokračování přerušeného prvého čtení opětovně stručně představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Hlavním důvodem jeho předložení je potřeba adaptace některých předpisů v působnosti Ministerstva vnitra na nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. Tento přímo použitelný předpis Evropské unie má umožnit nahradit požadavek na úřední překlad některých dokumentů, jako jsou například matriční doklady, vícejazyčným standardním formulářem vydaným příslušným úřadem spolu s vlastním dokladem. V návaznosti na to je zapotřebí v českém právu zavést povinnost tyto formuláře vydávat a též je přijímat u dokumentů pocházejících z ostatních členských států Evropské unie. Tato změna by měla přinést českým občanům zjednodušení administrativy v případě, že budou českým úřadům předkládat dokumenty v cizím jazyce, stejně jako když budou v zahraničí předkládat dokumenty české.

Dále jsou v návrhu zahrnuty zejména úpravy směřující ke zpřesnění podmínek provádění ověřování kopií a ověřování podpisů, přičemž dochází i k souvisejícím změnám u autorizované konverze dokumentů. Dovolím si též upozornit na další opatření ke snížení administrativní zátěže, neboť se navrhuje zavedení možnosti zřizovat a spravovat datové schránky výlučně elektronicky, například s využitím elektronického občanského průkazu, tedy bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. V rámci zákona o základních registrech je za účelem odbřemenění ústředních správních orgánů zaváděna možnost svěřit správě základních registrů některé činnosti při vydávání výpisů údajů, záznamů údajů a údajů ze základních registrů. V zákoně o správních poplatcích je zejména v návaznosti na terminologii nového občanského zákoníku aktualizován okruh osob osvobozených od některých správních poplatků, např. poplatku za ověření kopií či podpisu.

Nabytí účinnosti zákona je navrhováno na 16. únor 2019, což odpovídá i datu nabytí účinnosti zmíněného evropského nařízení. S ohledem na potřebu zrychleného projednání adaptační právní úpravy si dovolují navrhnout zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech Poslanecké sněmovny na 30 dní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. O závěrečné slovo se přihlásil také pan zpravodaj poslanec Pour. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Pour: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, na 20. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. listopadu 2018 jsme započali projednávání sněmovního tisku 301. Byla tehdy přednesena zpravodajská zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění pět zákonů na úseku vnitřní správy. Předkládaný návrh zákona je adaptačním zákonem, který přizpůsobuje právní řád České republiky nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení Evropské unie z roku 2012.

Tehdy poslanec Martin Kupka jménem poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL vetoval projednání tohoto návrhu podle § 90 odst. 2 a následně bylo projednávání tohoto tisku přerušeno do dnešního dne. Zájmem vlády bylo, aby zákon nabyl účinnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, a to mělo být k datu 16. února 2019. Již nyní je jisté, že nás tento termín velice tlačí, a je proto důležité, aby prodleva byla co nejkratší. Z tohoto důvodu žádám o zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Protože v rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu, tak ještě než přistoupíme k přikázání výborům, s přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážení dva přítomní ministři vlády, řekl to jak zpravodaj, tak pan ministr kultury, podívejme se na ta data. Vždycky tady slyšíme - 16. února končí lhůta pro adaptaci, potřebujeme zkrátit lhůtu na projednání. Kdy bylo přijato to nařízení v Evropě? Na začátku roku 2016. To je skoro tři roky. A po třech letech mám poslouchat, že musíme zkrátit lhůtu, protože nám hoří termín? Co dělala vláda ty tři roky? Proč to nepřišlo v roce 2017 nebo zkraje roku 2018?

Kdyby to bylo jednou, v jednom jediném návrhu zákona, tak tady nevystupuji. Ale je zvykem, že se flákají na ministerstvech, já to jinak nemůžu říci, nebo to suší v šuplících. Velmi často adaptační či implementační normy doplňují svými skvělými návrhy a pak nás tlačí termíny, že to musíme implementovat, adaptovat, přijmout, protože nedej bože když to nestihneme, hrozí nám infringement a budeme platit. Pokud nám skutečně hrozí v tomto či v jiných případech infringement a možnost nějakých pokut a plateb, tak je to za pomalý postup našich ministerstev. A politickou odpovědnost za činnost ministerstev mají členové vlády. Tak jednoduché to je.

My nebudeme hlasovat právě z tohoto důvodu pro zkrácení lhůty. Po třech letech nemůžeme dostat 60 dnů. Takže vláda měla tři roky a my máme 30 dnů. To mi nepřipadá jako vyvážený přístup.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan ministr Staněk. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP