(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, to byl zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vít Rakušan. Nyní tedy otvírám obecnou rozpravu a mám tady jednu přihlášku, pan poslanec Ondřej Profant. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré poledne, vážená sněmovno, vážená veřejnosti. Pan ministr nám to tu odůvodnil, vysvětlil nám, že potřebujeme vyšší efektivnost zpravodajských služeb apod. Nicméně co mně tady velmi chybí, je bavit se o tom, jaký je nad nimi civilní dohled. V současnosti je totiž velmi slabý. Oni např. mají povinnost používat spisové služby, ale když zjistíte, jestli je někdo kontroluje, jestli je používají, jestli s nimi nakládají správně atd., tak nekontroluje, protože to v zákoně ošetřeno nemáme.

Máme tu sněmovní komise samozřejmě pro zpravodajské služby, pro odposlechy apod., tak to je docela dobré. No, problém je, že jsme schválili jejich rozšíření, aby tam byli zástupci všech politických stran v Poslanecké sněmovně, a za více než rok se to nestalo. To opravdu není kontrola, kterou by si takto citlivé téma zasloužilo. Zvláště ne v momentě, kdy na jedné straně rozšiřujeme pravomoci zpravodajských služeb a na druhé straně naši nejvyšší ústavní činitelé zpochybňují jejich závěry. Asi všichni víme o tom, co prohlásil pan prezident, asi všichni víme, jak složitý vztah měl pan premiér s varováním NÚKIBu, jak několikrát otáčel svá tvrzení, a doteď je z toho velmi zmaten, co se vlastně stalo a co to znamená. Pořád se někde objevuje, že zakazujeme mobilní telefony. Popřípadě, jaké problémy má pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Také varování, které sice nevznesla zpravodajská služba, ale vycházelo z informací od zpravodajských služeb.

Jak už naznačil zpravodaj, my jako pirátská strana máme největší problém s tou referenční databází digitálních podob osob. To je jednoduše řečeno velký bratr. Měli jsme to tady už jako přílepek k GDPR. A tady se v tom nadále pokračuje. A my proto nevidíme pro budování takovýchto šmírovacích databází, nevidíme důvod. Jak jsem řekl, pojďme se o tom bavit, ale v ten moment pojďme rozšiřovat ten civilní dohled, aby byl opravdu účinný, aby byl nezpochybnitelný, což tu dnes zcela viditelně není. Koneckonců my třeba kontrolujeme odposlechy, ale kdo kontroluje data z data detention, které povinně dělají mobilní operátoři, kteří ukládají data? No nekontroluje to nikdo. Ta data jsou, policie a další instituce si k nim vyžádají přístup - a kdo kontroluje, jak se s nimi nakládá? No viditelně nikdo. Jsou uložena dokonce u soukromých subjektů, které jsme tím pouze zatížili.

Já souhlasím tady s tím, co tady již bylo řečeno, že tato legislativa je velmi zastaralá a potřebovala by koncepční změnu, ale tou koncepční změnou nesmí být pouze, že zpravodajským službám povolíme všechno, co chtějí. To musí být, že budeme budovat zpravodajské instituce pro 21. století, kde budou vyváženy zájmy demokratického právního státu a nějaké té efektivity v těchto věcech. Z těchto důvodů my prosíme - nebo vznáším návrh na vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já reflektuji váš návrh. A nyní tady mám jednu faktickou poznámku. Takže já požádám o vystoupení pana poslance Pavla Žáčka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já jenom bych dodal k ctěnému předřečníkovi, že pochopitelně orgány Poslanecké sněmovny kompetentní se vyjádřily k tomu zpochybňování našich zpravodajských služeb. Myslím, že jsme opakovaně probírali i potřebu reagovat na novou situaci, která se dramaticky mění, na nové technologie. Proto si myslím, že určitý posun, byť to není komplexní změna našeho právního řádu, ve fungování zpravodajských služeb je namístě.

Myslím si, že velkým tématem je pochopitelně i ta kontrola. V této souvislosti, protože máme samozřejmě zkušenosti z minulosti, které nejsou příliš vábné, s čím je konfrontujeme, to je činnost Státní bezpečnosti a dalších komunisticky bezpečnostních složek. Tak jenom zmíním to, co doufám, že už je zažehnáno, uvidíme, že Ministerstvo vnitra v této době navrhovalo nařízení vlády, ve kterých měly být začerňovány, nebo které měly být nezveřejňovány, a to i ve vědeckých pracích, jména příslušníků státní bezpečnostní agenturní sítě a dalších bezpečnostních složek nebo orgánů komunistické strany, které nás tady represivně postihovaly. Připadá mi to samozřejmě v této situaci velmi, velmi zvláštní a velmi kontroverzní a je namístě to tady zmínit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Takže zatím přihláška do obecné rozpravy. Rozhlédnu se po sále... nevidím žádnou další přihlášku, takže končím obecnou rozpravu. Táži se pana ministra, pana poslance zpravodaje Víta Rakušana, máte zájem o závěrečné slovo? Ano. Takže pan ministr ne, ale pan zpravodaj ano. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedající. Žádné dlouhé závěrečné slovo. Pouze bych chtěl zrekapitulovat, jak ta poměrně krátká debata probíhala, a chtěl bych tedy upozornit na to, že zde byl vznesen návrh na vrácení daného návrhu k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji za připomenutí. Takže o tom návrhu, přesně jak jste říkal, budeme nyní hlasovat. Svolám poslance gongem do sálu. Mám žádost od odhlášení, takže vás všechny odhlásím a přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. (Chvilku čeká.)

Tak. Já myslím, že můžeme pomalu hlasovat s tím, že tedy ještě jednou zopakuji pro ty příchozí vší, o čem budeme hlasovat.

 

Pan poslanec Profant navrhl vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu k dopracování, stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 104, přihlášeno 125 poslanců, pro 16, proti 74. Návrh byl zamítnut.

 

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. A já se táži pléna, zdali má někdo jiný návrh na přikázání garančnímu výboru. Nemá.

 

Takže přistoupíme k hlasování, kdo je tedy pro, abychom předložený návrh přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování, stiskněte tlačítko, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 105, přihlášeno 132 poslanců, pro 131, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat ten návrh dalšímu výboru. Takže já se táži opět do pléna, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Ano, předseda ústavněprávního výboru Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, ač jsem velkým příznivcem služeb a pokládám ten návrh v tuto chvíli za odpovídající, přesto si myslím, že je férové se zamyslet nad námitkami nebo pochybnostmi, které tady sdělil pan poslanec Profant, a doporučuji, aby bylo přikázáno i ústavněprávnímu výboru z hlediska ochrany základních práv a svobod, protože přece jenom při vší úctě k našim bezpečákům, oni občas jsou příliš vidící jednosměrně, příliš vidící jenom tím způsobem, že je třeba všechny hlídat, ale malinko zapomínají na to, že je třeba také hlídat sami sebe.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP