(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže pan poslanec Marek Benda, předseda ústavněprávního výboru, navrhl, abychom přikázali tento návrh také ústavněprávnímu výboru.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 106 přihlášeno 132, pro 116, proti 0. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

Tímto jednání o tomto tisku pro tuto chvíli končím. Přečtu dvě omluvy, než se dostaneme dále. Omlouvá se pan poslanec Julius Špičák, a to dnes mezi 13. a 14. hodinou z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská od 13.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednávání dalšího tisku a jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 365/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 286, prvé čtení. Z pověření vlády návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová, nicméně paní ministryně tady nejenom že není, ale nemám tady ani poznamenáno, že by byl pověřen někdo jiný projednáváním tohoto zákona, takže tento zákon tedy odložíme.

 

Dostaneme se tedy k dalšímu tisku a jedná se o

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 297/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený tisk měla uvést ministryně financí Alena Schillerová, nicméně zde mám jiné pověření, pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček pověřuje ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, aby zde zastoupil paní ministryni Alenu Schillerovou. Takže máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. Teď to asi bude trošku jednodušší, protože tenhleten zákon, ten vládní návrh novely zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, je v zásadě čistou transpozicí. Já k tomu můžu říct to, že už samotný ten zákon z roku 2006, který se nyní navrhuje novelizovat, je v českém právním řádu trošku ne úplně vítaný. Česká republika ho tehdy přijala až na základě rozsudku Evropského soudního dvora, podle kterého tedy bylo konstatováno, že ačkoliv Česká republika vůbec nemá systém institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění zavedený, tak přesto je povinna tuto úpravu přijmout. Tehdy se to vyřešilo tím, že se řeklo, že tyto instituce se nesmějí v České republice usazovat. To sice platí i nadále, ale jestliže Česká republika měla povinnost tento zákon přijmout a byla k jeho přijetí odsouzena Evropským soudním dvorem, tak má samozřejmě povinnost zohledňovat i další vývoj v evropské legislativě.

Nyní tedy se jedná o transpozici směrnic Evropského parlamentu a Rady z prosince 2016, která do toho systému, který ale v České republice nefunguje, a neuvažuje se aktuálně o jeho zavedení, zavádí úpravu systému správy a řízení těchto institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, politiku odměňování, nové informační povinnosti vůči účastníkům tohoto pojištění a možnost přeshraničních převodů penzijních plánů.

Jak už jsem říkal, jedná se o čistou transpozici. Bohužel zároveň musím říct, že transpoziční lhůta pro přijetí této právní úpravy již marně uplynula v lednu tohoto roku. Ze všech těchto důvodů prosím o rychlé projednání tohoto jinak obsahově nekontroverzního návrhu, který vlastně nepřinese do reálného fungování v České republice žádné změny. V tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Řehounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem si tady procházel ty své poznámky a možná maximálně pana ministra Kněžínka doplním v tom, že my jsme tady tenhleten bod měli už na programu schůze někdy v druhém čtvrtletí minulého roku, kdy byl potom vyřazen ze schůze. To znamená, ta lednová lhůta marně uplynula teď už podruhé. Proto i já se připojím k tomu, abychom toto projednali v co nejkratší době, a proto si dovolím v podrobné rozpravě načíst i po dohodě s Ministerstvem financí to, že bychom zkrátili lhůtu na projednání ve výborech ze 60 na 30 dnů.

Jinak si opravdu myslím, že k obsahu toho transpozičního zákona už není potřeba cokoli dodávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji, já reflektuji váš návrh, takže zkrácení lhůty na projednání o 30 dnů. Dobře. Takže nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, kam ovšem nemám žádnou přihlášku, takže se podívám, zdali se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, takže já končím obecnou rozpravu. Ptám se pana poslance Řehounka a pana ministra, zda mají zájem o závěrečná slova. Máte zájem? Nemáte zájem o závěrečná slova. Takže my se tedy nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný návrh? Ne, takže přistoupíme k hlasování. Já tedy opět zagonguji a chviličku vyčkáme... Tak já myslím, že většina poslanců je zde.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby byl návrh přikázán rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu, stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

hlasování číslo 107 přihlášeno 138 poslanců, pro 120, proti 0. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Takže já se opět táži do pléna, zdali má někdo návrh přikázat tento návrh nějakému dalšímu výboru. Žádný návrh nevidím.

 

Takže nyní budeme hlasovat o návrhu zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Řehounka, který navrhuje, abychom zkrátili dobu na projednání tohoto zákona ve výboru z 60 dnů o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Budeme o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro, stiskněte tlačítko. (Dotaz z pléna.) Zkrácení, ano. Kdo je proti?

hlasování číslo 108 přihlášeno 138 poslanců, pro 83, proti 18. Návrh byl přijat, takže projednávání ve výboru bude zkráceno o 30 dnů. Tímto tedy pro tuto chvíli projednávání tohoto tisku končím.

 

Vrhneme se tedy na další tisk. Jedná se o

 

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 298/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. Zároveň se připraví jako zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vojtěch Munzar, který je již připraven za stolkem. Takže paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych uvedla novelu zákona o investičních pobídkách, jejíž součástí je i související změna zákona o zaměstnanosti. Návrh zákona byl před předložením vládě, která jej projednala 26. září 2018, dlouhodobě diskutován s odborníky z praxe, se svazy i dotčenými rezorty.

Dosavadní nastavení systému investičních pobídek bylo spojeno především s potřebou snížit nezaměstnanost. Toto zaměření však již dlouhodobě neodpovídá aktuálnímu stavu našeho hospodářství. Investiční pobídky je proto potřeba poskytovat jen velmi výjimečně a primárně na projekty s vysokou přidanou hodnotou pro Českou republiku, popř. na projekty s lokací v nejvíce hospodářsky postižených regionech České republiky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP