(13.30 hodin)

 

Poslanec Jan Richter: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, rád bych uvedl na pravou míru svoji chybu ve sněmovním dokumentu 2042, kdy jsme hlasovali usnesení o hospodaření poslaneckých klubů, kde jsem omylem uvedl rok 2018 namísto roku 2019. Tímto se omlouvám a pro stenozáznam bych rád zaznamenat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pro záznam je to zaznamenáno. Doufám, že to nepovede k nějakému zpochybňování a všichni jsme věděli, že hlasujeme o pravidlech pro tento rok.

 

A nyní bych otevřel další bod, jímž je bod číslo

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 299/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh novely zákona o soudnictví ve věcech mládeže, trestního řádu a zákona o výkonu vazby bezprostředně navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady z 11. května 2016, o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými osobami v trestním řízení, kde implementační lhůta je 11. června 2019. V souvislosti s touto směrnicí se navrhuje několik legislativních opatření, která v zásadě mají za cíl posílit práva osob mladistvých, popřípadě dětí anebo osob, které jsou blízké věku mladistvých, v trestním řízení. Konkrétně má jít o to, že mladistvý získá oprávnění sám si navrhnout osobu opatrovníka, který mu následně bude ustaven pro účely trestního řízení.

Dochází k rozšíření poskytování nutné obhajoby mladistvému, a to až do doby, kdy dosáhne věku 21 let, za předpokladu, že trestní řízení proti němu začalo v době, kdy ještě byl mladistvým, a tedy se nachází ve věku blízkém věku mladistvých. Podle našich kalkulací půjde o nutnou obhajobu u zhruba 250 osob ročně, což vyvolá náklad na veřejné rozpočty zhruba čtyři miliony korun.

Mezi další změny, které se navrhují, potom patří i rozšíření informací, které jsou mladistvému, popřípadě jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi v rámci trestního řízen poskytovány, tak aby byl náležitě poučen. Patří sem informace, respektive poučení o stadiích trestního řízení, o úloze orgánů činných v trestním řízení, o právu zákonného zástupce nebo opatrovníka účastnit se jednání ve věcech mladistvého, o ochraně soukromí mladistvého apod. Tato práva mladistvému náleží již podle současné úpravy, nicméně není o nich speciálně poučován.

Další změnou je potom zakotvení pravidla, podle kterého osoba, u které není jisté, zda dosáhla věku osmnácti, popřípadě patnácti let, tak aby byla považována za osobu odpovídající tomu věku, to znamená za mladistvého, popřípadě za nezletilého, do doby, než se případně prokáže opak. Oč jde. Jde v podstatě o výjimečné případy, kdy se už z nějakých důvodů nepodaří nebo zatím není známa skutečnost o tom, jaký je věk pachatele trestného činu, protože třeba nemáme jeho doklady, nedokážeme ho v tu chvíli ztotožnit. Je to potom předmětem znaleckého zkoumání. Nicméně do doby, než se prokáže opak - a on tvrdí, že je mladistvý -, na něj bude jako na mladistvého pohlíženo. Zakotvení preference pořizování audiovizuálního záznamu během výslechu, tak aby bylo zřejmé, že ten výslech probíhá v souladu s pravidly pro provádění výslechu.

Další změnou jsou potom dílčí změny v úpravě zjišťování poměrů mladistvého a povinné vypracování zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech a životní situaci mladistvého, tak aby soud rozhodoval na základě veškerých relevantních skutečností.

V oblasti výkonu vazby se potom navrhuje prodloužení oddělení umístění mladistvého od dospělých osob ve vazbě i poté, co takový vazebně stíhaný dosáhne věku osmnácti let, za předpokladu, že to není v rozporu s ostatními vazebně stíhanými mladistvými, to znamená, aby se nepromíchávali mladiství s ostatními staršími vazebně trestně stíhanými, což by samozřejmě mohlo být nějakým důvodem k tomu, čemu říkáme někdy kriminální infekce.

V oblasti trestního řádu potom dochází k explicitnímu vymezení skutečnosti, že obviněný musí být poučen o svých právech s přihlédnutím k aktuálnímu stadiu trestního řízení, to znamená v zásadě zpřesnění poučovací povinnosti.

Návrh zákona, bude-li přijat tak, jak byl předložen, zajišťuje plnou implementaci předmětné směrnice a já moc prosím o jeho propuštění do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Helena Válková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, tady to, aspoň z mého zpravodajského, řekněme, postoje, bude celkem jednoduché, protože my máme lepší ještě právní úpravu, než vyžaduje ta směrnice, která byla přijatá, v mnoha ohledech, takže ji pouze doplňujeme tam, kde není buď dostatečně přesná, nebo dostatečně konkrétní. V podstatě ji ne úplně rozšiřujeme, ale prohlubujeme, jestli mi dovolíte tenhle výraz.

Pan ministr tady řekl ty hlavní oblasti. Já bych k tomu doplnila, že od přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže v roce 2003, který nabyl přesně před patnácti lety účinnosti, v roce 2004, bude k tomu také vědecká konference v květnu, tak nejdříve neznatelně, teď už velmi výrazně klesá kriminalita mládeže registrovaná, jak násilná - to se tady občas neslyší - tak mravnostní a nejvíce majetková. My si myslíme, že se nám možná přesouvá do oblasti virtuální, nebo nevím, jestli všechny delikty, kterých se tam dopouští mladiství a nezletilí, by se daly označit jako činy jinak trestné nebo trestné činy, ale rozhodně tento pokles je znatelný v celé Evropě. Takže nejsme výjimkou, u nás o to výraznější, že máme tu speciální normu. Čili v tomto ohledu my tady víceméně implementujeme něco, co máme už upravené sami, nicméně jsme k tomu nuceni a ta úprava výsledná by měla být ještě hlubší a propracovanější.

To jediné, na co bych chtěla upoutat vaši pozornost, spočívá v tom, že v současné době, jak víte, migrující svět s sebou nese i migrující děti a mladistvé. A zkušenosti z těch jiných, vesměs západoevropských cílových zemí ukazují, že někdy nelze přesně zjistit, jestli tomu dítěti je osm, devět, čtrnáct, patnáct. Tak v takovém případě se přikláníme k tomu, že mu ještě těch patnáct není, a u mladistvých, že mu ještě těch osmnáct není. Ale dá se to změnit, jakmile se samozřejmě prokáže opak. A teď víme ze zkušeností rakouských a německých kolegů, že ty metody, které se používají, jsou už také lepší a dá se to zjistit velice dobře. Na začátku tomu tak před třemi lety nebylo.

A to poslední, a pokud by někdo z vás řekl, proč umisťovat mladistvé zvlášť na cely, když jim už bude devatenáct nebo dvacet - my to máme do osmnácti - tak upozorňuji, že je tam formulace "když je to vhodné". Čili nemusí to být obligatorně vždy. A já myslím, když budete mít dotazy, tak se zeptáte. Jinak to není žádná reforma, žádná velká novela, nic se nezmění a máme to upravené už, myslím, velmi dobře i tak.

Ještě, jestli můžu poprosit. Právě s ohledem... mohu, pane místopředsedo? Děkuji. Zapomněla jsem na závěr vás požádat, abyste zvážili, já to tedy navrhuji, zkrácení projednání ve výboru o třicet dní, protože tato novela, myslím si, tak mnoho času vašeho nepotřebuje. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP