(18.20 hodin)

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, je nabíledni, abych hovořil o dalším městě, které samozřejmě může být součástí nového pozměňovacího návrhu. Nicméně dovolte mi, abych neshazoval vážnost debaty, protože chci ocenit tým Milana Hniličky, ale zároveň i pana zpravodaje, že vlastně vůbec se zahájila debata po x letech na půdě Poslanecké sněmovny. A myslím, že tady je celospolečenský zájem, a myslím, že i politický zájem na tom posunout sport a dostat ho do úplně jiné kategorie, než ve které je dnes.

O mně je obecně známo, že jsem nejenom podporovatel sportu. Je pravda, že v té době, kdy končila druhá světová válka, tak jsem ho dokonce hrál i stejně profesionálně aktivně jako Milan Hnilička, ovšem nedokázal jsem takových velikánů, jako je Milan Hnilička, což byl lední hokej. Ale dneska se na to koukám z pozice starosty a musím říci, že pokud podporujeme, a těch starostů je v České republice přes 6 000 a myslím, že celá řada kolegů tady dneska sedí se mnou v poslaneckých lavicích, tak celá řada z nich, musím říci, že dneska bez finanční podpory by se neobešly jednotlivé kluby, sportovní kluby, sokoly a další a další, které máme ve svých obcích, městech, které samozřejmě provozují sport.

Z mého pohledu si dovolím odůvodnit vlastně dva, resp. jeden soubor pozměňovacích návrhů, které si dovolím předložit i za kolegu Romana Kubíčka z koaliční lavice z hnutí ANO, kdy jsme společně připravili právě s předkladatelem, a dovolím si tvrdit, s předkladatelem Milanem Hniličkou, který reaguje na komplexní pozměňovací návrh, správně jak pan zpravodaj hovořil o tom, že vlastně on je tím východiskem, že všechny ty pozměňovací návrhy jsou přilepovány k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu, to možná k té proceduře, která vypadá na první pohled složitá, ale rozumíme si. Tak mi dovolte, že my jsme připravili soubor těchto pozměňovacích návrhů, a je jich zhruba devět. Dovolte mi tedy, abych společně i za kolegu Romana Kubíčka je odůvodnil.

K bodu číslo 1 k § 1 se doplňuje text, který definuje sport jako veřejně prospěšnou činnost v celospolečenském zájmu. Toto doplnění navazuje na obdobnou definici sport v usnesení Evropského parlamentu v Bílé knize sportu z roku 2008.

K bodu 2 k § 1a se doplňuje zejména v odstavci 1 definice hlavního významu podpory sportu a turistiky, a to opět v souladu s usnesením Evropského parlamentu v Bílé knize sportu z roku 2008.

K bodu 3 - pořád hovořím ke srovnání komplexního pozměňovacího návrhu Milana Hniličky. Vypouští se text bod číslo 1 komplexního pozměňovacího návrhu, který se doplňuje zněním § 2 odstavce 8, který zavádí pojem národní sportovní organizace. Tato definice byla nejednoznačná a navíc v textu zákona nedůvodná a nadbytečná. Původní text zákona definuje pojem sportovní organizace, se kterým je též v zákoně i v komplexním pozměňovacím návrhu dále pracováno.

K bodu číslo 4, návrh nově a lépe a přehledněji definuje v § 3e definici rejstříku sportovních organizací. Tady se chci zastavit právě k tomu rejstříku, o kterém hovořil pan zpravodaj, což si myslím, že je tuším 20 let disciplína, která je velmi komplikovaná na půdě Poslanecké sněmovny, to znamená sportovních organizací, to znamená sportovců a sportovišť, přičemž dává Národní sportovní agentuře kompetenci definovat rozsah údajů a způsob jejich vedení vlastní vyhláškou.

K bodům 5 až 7 návrh doplňuje do textu komplexního pozměňovacího návrhu v § 3f, který definuje rozsah využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Národní sportovní agenturou ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců v případě nutnosti též údaj o rodném čísle sportovce jakožto údaje jednoznačně definujícího danou fyzickou osobu, a to v souladu s právním pořádkem České republiky a legislativou Evropské unie.

Bod číslo 8, návrh doplňuje v § 4 odst. 4 text, který definuje, že v rámci svých kompetencí se na vytváření podmínek pro rozvoj sportu a sportovní infrastruktury podílejí ostatní odst. 1 až 3 § 4 nejmenovaná ministerstva, neboť se na podpoře a rozvoji sportu i sportovní infrastruktury v současnosti v rámci svých kompetencí podílí většina ministerstev vlády České republiky. Předpokládá se, že v rámci svých kompetencí bude tuto jejich činnost koordinovat Národní sportovní agentura.

K bodu číslo 9, a tím je poslední komplexní pozměňovací návrh, tento návrh vychází z faktu, že každoročně se opakující cyklická činnost sportovních organizací je aktivita, u které není jasně definován její konec, a to z pohledu času, kdy činnosti končí, a tak z pohledu výstupu, čeho bude činností dosaženo, zatímco projektem je časově ohraničené úsilí směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby. Projektem, který není činnost, která je realizována opakovaně nebo podle již dříve provedeného ověřeného postupu, a žádost o dotaci na tu činnost nemůže mít formální náležitostí projektu. V takovém případě může Národní sportovní agentura poskytnout dotaci pro zajištění činnosti sportovní organizace dle předem stanovených kritérií.

Omlouvám se, že to možná vypadá velmi složitě, ale na druhou stranu je to velmi kompetenčně vypracovaný soubor pozměňovacích návrhů, a to především hlavně pod dohledem, jak už jsem řekl, předkladatele, ale i se sportovním prostředím. Toto skutečně není situace, že by se dva pánové, ať už já, anebo Roman Kubíček, podívali ráno z okna a napsali bychom tento soubor pozměňovacích návrhů.

Jenom chci říci, že cílem tohoto předloženého souboru pozměňovacích návrhů je tedy upřesnit a lépe definovat či doplnit ustanovení komplexního pozměňovacího návrhu už zmiňovaného poslance Milana Hniličky a dalších původního poslaneckého návrhu Milana Hniličky a dalších ve sněmovním tisku 241, který doplňuje zákon 115.

Toto je první sněmovní dokument a soubor pozměňovacích návrhů.

Dovolte mi, pane místopředsedo, abych ještě využil této příležitosti a seznámil ctěnou Sněmovnu s druhým pozměňovacím návrhem, který opět je z dílny mé, to znamená Jana Birke a Romana Kubíčka, kdy bychom právě zmiňovaný rejstřík, a to je ten zmiňovaný pozměňovací návrh, o kterém hovořil pan zpravodaj, kdy v § 3e včetně nadpisu je ta změna, kdy si dovolím ocitovat, a to je ten řekněme opoziční, nebo ne, promiňte, ten druhý pozměňovací návrh proti kolegovi, který byl načítán mým předřečníkem, kdy v § 3e se doplňuje přesný výčet osobních údajů, které může nově zřizovaný správní řád pro účely své činnosti požadovat a zpracovávat. Nepředpokládá se nadále využívání osobních údajů, datum narození a bydliště fyzické osoby a namísto nich se předpokládá využívání rodných čísel. Jejich prostřednictvím s využitím informačních systémů veřejné správy bude možné pravdivost v rejstříku zapsaných osobních údajů tedy ověřit.

Toto je soubor dvou pozměňovacích, resp. jednoho souboru pozměňovacích návrhů a jeden pozměňovací návrh. A dovolte mi, pane místopředsedo, děkuji samozřejmě ctěné sněmovně za pozornost, abych se v podrobné rozpravě přihlásil k jednotlivým sněmovním dokumentům. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane poslanče, děkuji. Seznámím vás ještě s omluvou. Pan poslanec Ondřej Veselý se omlouvá od 18.20 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Na řadě je v obecné rozpravě pan poslanec Václav Klaus, přihlásí se pan poslanec Zlesák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Já si nechám většinu energie na třetí čtení, ale asi víte, že patřím ke kritikům tohoto zákona, takže bych se sportovní terminologií zeptal vládní koalice: "Ivánku, kamaráde, vám se ten zákon jako fakt líbí? Doopravdy?"

Protože jako bývalý zpravodaj bych se skutečně pozastavil nad způsobem přípravy tohoto zákona. Teď ve druhém čtení jsme dostali kompletní přepracovaný návrh předkladatele. Čili my se tady minule hádáme sedm hodin o něčem, nakonec to, já to respektuji, většinou poslanců prošlo, a pak dostaneme na výbory úplně nový dokument úplně nového zákona, zcela přepracovaného. Do toho přichází 65 pozměňovacích návrhů - legračních, myšlených ironicky, vážných, technicistních, a takhle to stylem pejsek a kočička vaří dort děláme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP