(16.10 hodin)
(pokračuje Nováková)

K vašim otázkám, abych tady dlouho nemluvila, bych ráda řekla toto: Ano, radu Energetického regulačního úřadu má řídit její předseda. Tak jak jste říkal, nejen z médií, ale i fakticky ta pětičlenná rada, která fungovala od doby, kdy jsem já nastoupila do úřadu, měla mezi sebou řadu věcných a možná i jiných diskusí a sporů a velmi obtížně hledala konsenzuální řešení, ke kterému jsme ji několikrát vyzývali společně s panem premiérem. A navíc i tento paragraf, že radu má řídit předseda, byl vlastně jinými členy rady několikrát zpochybňován.

Dneska rada je skutečně od poloviny prosince bez předsedy, který rezignoval. Ihned bylo vypsáno nové výběrové řízení na doplnění pátého člena rady. Nicméně vzhledem k tomu, že to bylo skutečně před Vánoci, tak ten termín, abychom opravdu měli relevantní výběr vhodných kandidátů, termín přihlášení do výběrového řízení na pátého člena rady končí dnešním dnem. Podmínky jsou jednoznačně dány zákonem a jsou poměrně náročné a přísné, to znamená, primárně je tam samozřejmě zapotřebí, aby ten člověk vyhověl podmínkám, které jsou dány zákonem. Já dodnes - dnes je uzávěrka - ani nevím, kdo a kolik lidí je tam přihlášených. Nicméně máme nastavenou výběrovou komisi, která předloží na základě hodnocení těch uchazečů mně jako ministryni průmyslu a obchodu nejvhodnějšího kandidáta. Já to s nimi prodiskutuji a potom tohoto kandidáta předložím ke schválení vládě. Předpokládám, že do poloviny února bychom měli mít doplněného pátého člena rady.

V současné době jediné, co by rada dnes fakticky nemohla vykonávat, je vydat vyhlášky, protože ty podle legislativy podepisuje předseda. Nicméně takováto vyhláška tam byla jedna a současná čtyřčlenná rada se před Vánoci shodla na tom, že ji podepíší všichni členové, aby nemohla být zpochybňována. Ta je tedy podepsána. Jinak žádný akutní aktuální problém s nějakým rozhodnutím rady jako takové nehrozí. Předpokládejme, že v okamžiku, kdy doplníme pátého člena rady, budeme schopni také jmenovat předsedu rady a rada by měla být akceschopná. Předpokládám, že žádné zpochybnění rozhodnutí, protože rozhodnutí za tu dobu bylo učiněno pouze jedno, a to takové, že podepsali všichni, tak tedy nemůže být zpochybněno.

Jak je chráněn občan, respektive jak probíhá prověřování činnosti rady? Cenové kontroly probíhají především u tepla a jsou zaměřeny primárně na náklady, přiměřenost zisku u tepla. Protože tam je to také oblast, ve které byly vedeny největší diskuse o rozhodování rady, tak zatím konány nejsou, protože rada stále pracuje na metodice přiměřenosti zisku.

Musím říci, že podle veškeré legislativy je rada Energetického regulačního úřadu naprosto nezávislý orgán, a jako takovému mu nemůžeme jakkoliv nařizovat, to znamená, my vyslovujeme svá přání, k jakému cíli by měla rada pracovat, a cíl je jednoznačně daný, a to je ochrana koncového spotřebitele. To je klíčová činnost regulačního orgánu, kterým rada Energetického regulačního úřadu je.

Jinak probíhají cenové kontroly například u podpory obnovitelných zdrojů (upozornění na čas) a ty provádí jak rada, tak Státní energetická inspekce.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Spíše jenom poděkování paní ministryni za odpověď a prosba. V momentě, kdy ERÚ zpracuje metodiku přiměřenosti zisku, zda bude možné ji obdržet aspoň písemně. I když chápu, že je to pouze přání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně?

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Samozřejmě je to z naší strany přání. V této souvislosti bych ještě uvedla, že abychom do budoucna zamezili problematice nějakých diskusí nad rozhodováním rady, protože legislativně to není zcela jednoznačné, připravujeme v souvislosti s novelou energetického zákona úpravu činnosti rady. Z mé strany je to apel, aby Poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení tuto novelu akceptovala. V novele je zároveň řešen infringement, který máme z Evropské komise, takže byly by to pouze tyto dvě drobné úpravy. Čekáme na závěrečné vyjádření Evropské komise. V nejbližších dnech by nejdřív vláda a potom Poslanecká sněmovna měla dostat tuto novelu. A samozřejmě budeme apelovat na to, aby byla co nejdříve ta metodika přiměřenosti zisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je poslanec Leo Luzar s interpelací na paní ministryni Martu Novákovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vládo, paní ministryně. Dovolte mi, abych interpeloval ve věci již písemné interpelace, na kterou jste mi odpověděla, když jsem se rozhodl volit tuto kratší cestu. Požádal jsem vás v té interpelaci ve věci zvláštního příspěvku pro horníky dle zákona č. 98/1987 Sb. Ve vaší odpovědi, která byla vcelku pregnantní, se hovoří o tom, že by tu problematiku mohla lehčeji než vaše ministerstvo řešit poslanecká iniciativa, to znamená pozměňovací návrh. Tímto bych vás požádal o možnou součinnost a připravím takovýto návrh, byť se v současné době jedná o 55 horníků ve VOKD bývalého. Aktuálně by teoreticky do toho mohlo spadnout 1 762 horníků, čili vnímám určitý problém a jsem rád, že touto cestou bychom mohli jít.

Druhá věc, která se týká rent horníků a souvisí i s tímto zákonem, ale i dalším, je problematika možného odebírání rent, které jsou přiznány pro určitou chorobu, a objeví-li se jiná choroba, tak o tu rentu ti horníci přijdou. Tato praxe vznikla možná špatnou aplikací pokynů, které vydalo vaše ministerstvo v rámci využití pojišťoven, které kontrolují pokračující nemoc. Došlo to do toho paradoxního stavu, kdy horník, který v důsledku pracovního úrazu přišel o nohu, musí každého půl roku dokladovat, že tu nohu stále nemá, že mu nedorostla, ale chodí tam s hrůzou k tomu lékaři, aby mu náhodou nezjistili vysoký krevní tlak, který je také evidován jako důvod odebrání té renty jako takové. Dneska vysokým krevním tlakem trpí obrovské množství populace a to, co se momentálně děje při těch kontrolách a posudcích, je podle mého názoru nedůstojné těch pracujících, kteří utrpěli nějaký úraz (upozornění na čas), popřípadě rentu mají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně? Prosím, máte slovo.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně a páni poslanci, tak jak už tady pan poslanec Luzar zmínil, už jsme na písemnou interpelaci k této problematice odpovídali. Tady mohu slíbit za Ministerstvo průmyslu a obchodu, že v těch případech, ve kterých můžeme pomoci, spolupracovat budeme. Už jsem vydala pokyn našemu odboru hornictví, který už na úpravě pracuje a bude s vámi celou problematiku komunikovat. Podotýkám, že to, co se týká našeho ministerstva, se týká primárně případů do 1. ledna 1993, které vznikly. Právě proto je to relativně malý počet horníků. A pro to, abychom tu problematiku vyřešili komplexně, budeme komunikovat i s Ministerstvem práce a sociálních věcí, abychom vyřešili problematiku celkově a nikoliv pouze to, co se týká našeho ministerstva.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vidím, že je zájem o doplňující otázku. Takže prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Dovolím si zde poděkovat za tu vstřícnost. Velice rád budu spolupracovat s tímto odborem, ale nechtěl jsem spolupracovat napřímo. Ctím nějakou subordinaci a budu velice rád, když ten pokyn, který dáte tomuto odboru, se bude vztahovat i k úpravám těch pokynů vašeho interního sdělení pro vámi řízené organizace, aby přistupovaly k horníkům, řekněme, trošku jinak, a rád se budu podílet na přípravě tohoto pokynu. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP