(16.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

My jsme teď dostali různé návrhy od odborářů. Já jsem to postoupil na Ministerstvo průmyslu, abychom se k tomu postavili, jaké my máme vlastně postavení jako vláda nebo ministerstvo v této privatizaci. Takže podle informací, které máme, by měla Komise rozhodovat v příštích týdnech. Byl jsem ubezpečen, že skutečně k tomu přistoupí velice pečlivě, transparentně. Já jsem je konkrétně upozornil, co všechno nás zajímá, jak jste o tom tady mluvil.

Takže samozřejmě ArcelorMittal je strategická firma pro region, je tam zaměstnáno 7,5 tisíce lidí. My máme samozřejmě eminentní zájem na zachování výroby, pracovních míst a zajištění investic do ekologie, protože bohužel ta první privatizace se nepovedla. Pan majitel si vzal 42 mld., nějací investiční finančníci tam vydělali 8 mld. a my jsme to prodali nějak za pár šupek. Takže doufejme, že druhý pokus privatizace bude podstatně lepší než ten první.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, tak prosím rychle.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane premiére, děkuji za tu informaci, která se týká toho jednání, které nastane. Pokud by náhodou to jednání bylo v širším kruhu než ve dvou, pokud byli přizváni další, mohli být přizváni na to jednání i zástupci odborářů?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra, jestli má zájem o reakci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já se samozřejmě zeptám, jaký je úzus a jaký je protokol. Za mě nemám s tím problém. Takže určitě položím ten dotaz kolegům, jestli to nenarušuje nějaké zvyklosti, ale za mě není problém. (Posl. Luzar: Děkuji.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jelikož je 16.01 hodin, ukončili jsme interpelace na premiéra ČR a budeme pokračovat interpelacemi na ministry. V tuto chvíli bych vyzval pana poslance Zdeňka Podala, aby přednesl interpelaci na ministra zemědělství Miroslava Tomana, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo. Vážená vládo, dámy a pánové, moje interpelace směřuje k ministrovi zemědělství k panu Tomanovi a jedná se o vydru říční. Takže interpelace zní takto:

Vážený pane ministře, svou interpelací se na vás obracím v zájmu Královéhradeckého rybářského svazu, který mě žádá o pomoc v zoufalé situaci zaviněné ochranou a vysazením vydry říční v povodí Labe, Orlice a dalších toků. Od doby vysazení kolem roku 2000 se vydry namnožily do stavu, který ohrožuje zejména v menších tocích našeho kraje populace ryb, vydrám chutná vše živé, především raci, obojživelníci, měkkýši, již téměř vydry vyhubily ondatry a likvidují i ropuchy a vajíčka ptáků. Škoda způsobená vydrou na území bývalého Východočeského kraje se dá již nyní vyčíslit částkou cca 30 mil. Kč a odhadované množství vyder říčních se blíží 900 kusů.

Již jednou jsem interpeloval 13. 2. 2018 vašeho předchůdce pod evidenčním číslem 32. Do dnešního dne se situace nezměnila. Pod dojmem hladce schváleného zákona o kormoránovi velkém vás žádám, zda není možné postupovat obdobně, aby bylo alespoň možné škody způsobené vydrou říční rybářskému svazu proplácet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na interpelaci písemně. Dalším v pořadí je paní poslankyně Maříková Karla, která stahuje svou interpelaci.

Takže chtěl bych vyzvat pana poslance Dominika Feriho, aby přednesl svou interpelaci na pana ministra Dana Ťoka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády a vážený pane ministře, z veřejně dostupných zdrojů jsem se dozvěděl, že jste jednal se svým saským protějškem a jedním z bodů jednání bylo i možné dostavění chybějícího kusu trati mezi Moldavou a saskou obcí Holzau. Ta trať tam existovala, byla tak původně postavena, ale po druhé světové válce byly ty koleje vytrhány. Jsem z toho regionu a vím, jaký pozitivní vliv má ta trať na turistický ruch. Teď tam byla provedena velká investiční akce v podobě opravy sesunutého svahu a ohrožené trati. To znamená, jestli jste se svým saským protějškem hovořil o nějaké konkrétní možnosti, konkrétním plánu, vytvoření nějaké pracovní skupiny nebo něčeho takového u této konkrétní trati. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom velmi stručně. Předně tenhle bod nebyl plánovaným bodem mého setkání s panem ministrem Duligem, saským ministrem dopravy. Byl to bod, o který mě požádala paní konzulka, která byla navštívena právě skupinou, která se nazývá Moldavská dráha. Já jsem, protože ten bod nebyl na programu, předal veškeré podklady, které jsem dostal od této skupiny, panu ministrovi Duligovi a požádal jsem ho o stanovisko, jak se k té věci může stavět saská vláda, a on mně slíbil, že se nám k tomu vyjádří.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Není.

Takže přistoupíme k další interpelaci a to je pan poslanec Petr Třešňák na paní ministryni Martu Novákovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážená paní ministryně, má interpelace týkající se Energetického regulačního úřadu bude velice krátká a vlastně spojím dvě témata do jedné interpelace. Úřad je bezesporu velmi významným úřadem státní správy s kompetencemi, které mají dopad na miliony českých domácností a vliv na desítky miliard korun v energetickém odvětví. V čele úřadu stojí pětičlenná rada Energetického regulačního úřadu, přičemž ji má řídit předseda rady.

Tedy to první téma, rád bych se vás zeptal na fungování rady Energetického regulačního úřadu. Členy této rady jmenuje a odvolává vláda ČR na dobu pěti let a v čele rady, jak jsem zmínil, stojí předseda, který její činnost řídí ve smyslu § 17b energetického zákona. V současné době je rada pouze čtyřčlenná a nemá předsedu a dle informací dostupných z médií bývalý předseda pan Košťál odstoupil kvůli vnitřním sporům v radě ERÚ, které její činnost paralyzují. To prosím, zda můžete potvrdit, případně vyvrátit.

A mířím tedy k té nejdůležitější otázce, jakým způsobem je naplňován § 17b energetického zákona, resp. kdo v současné době řídí radu, kdo řídí formální jednání rady a kdo ji vlastně svolává. Podle jednacího řádu to může být pouze předseda rady, který ovšem stále nebyl vládou jmenován. Nemohou být tedy na základě absence předsedy rady zpochybněna veškerá rozhodnutí přijatá dnem 1. 12. 2018? A dále, podle jakého klíče bude probíhat výběr pátého člena rady, potažmo předsedy rady?

A stihnu tedy tu druhou oblast, abych to neměl rozděleno do dvou interpelací. Rád bych se dotázal, jakým způsobem úřad chrání koncové zákazníky, resp. zda provádí úřad kontrolu přiměřenosti zisků, především v teplárenství, případně zda má úřad zpracovánu metodiku pro stanovení přiměřenosti zisku, a pokud ano, zda je možné ji poskytnout. Pokud nikoliv, kdy bude vyhotovena a dána veřejně k dispozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Každý z nás si uvědomuje, že Energetický regulační úřad zásadním způsobem ovlivňuje mnoho oblastí a de facto zasahuje do fungování a prosperity a konkurenceschopnosti celého hospodářství a jeho rozhodnutí zejména v cenové oblasti mají vliv i na životní úroveň našich občanů. Týká se to samozřejmě hlavně cenové regulace v energetických odvětvích, ochrany spotřebitele v energetice a i v řešení sporů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP