(14.50 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom poděkovat předkladateli panu Dolínkovi, že ten návrh zpracoval. Myslím si, že je to užitečná věc, aby se města mohla rozhodnout, jestli chtějí například metro provozovat s řidičem, nebo bez řidiče, takže za to děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, ani pan navrhovatel neprojevují zájem. Ani návrh na vrácení či zamítnutí nezazněl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Gong.) Jestliže tomu tak není, budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 173 přihlášeno 173 poslanců, pro 150, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Jestliže tomu tak není, v tom případě jsme se vypořádali se všemi hlasováními v prvém čtení. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto zákona.

 

Otevírám další bod a tím je

 

83.
Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny,
Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
/sněmovní tisk 278/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 278/1. Pan poslanec Ondřej Veselý je už připraven. Dávám mu slovo a poprosím ho, aby nám návrh uvedl.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, předkládám vám jednoduchou novelu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novela se týká jenom jedné jediné věci, a to invalidních vozíků.

Podle stávajícího znění zákona se invalidní vozík nepovažuje za vozidlo dle zákona, pokud jeho konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km v hodině a zároveň nemá rozměry nad jeden metr. To sice vypadá zdánlivě normálně, nicméně v praxi to znamená, že každý vozík, který by byl konstrukčně rychlejší, o tu rychlost jde zejména, ale i větší, už je považován za vozidlo podle tohoto zákona, což v praxi znamená, že lidé odkázaní buď zčásti, nebo zcela na invalidní vozík, prakticky dostávají od pojišťoven proplaceny pouze vozíky do konstrukční rychlosti 6 km v hodině a nemohou se pohybovat rychleji, což znamená, že se nemohou pohybovat prakticky rychleji než rychlostí lidské chůze. To pro ně způsobuje problémy zejména v konfliktních situacích, ať už jde třeba o uhýbání před dopravními prostředky na přechodech, ať jde o dohánění dopravních prostředků a prostě podobné situace, kdy lidé, kteří nejsou odkázáni na invalidní vozík, zrychlí krok, popoběhnou a podobně.

Novela, kterou předkládám, v první fázi zvyšuje konstrukční rychlost vozíků, aby nebyly považovány za vozidlo, z 6 km na 15 km v hodině. Je to rychlost, řekněme, střídmého běhu zdravého člověka. A zároveň jsem vyhověl, a to už je pozměňovací návrh, který budu načítat později, i stanovisku vlády, která má pozitivní stanovisko - za to jí děkuji -, ale říká, že by se měl zvednout i rozměr vozíků, a to už bude věc pozměňovacího návrhu. To znamená, primárně u tohoto zákona jde pouze o drobnou novelu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, tak abychom pomohli vozíčkářům k tomu, aby se dostali k vozíkům, které mají větší konstrukční rychlost.

Já si dovolím vzhledem k tomu, že ten zákon považuji za nekonfliktní, a projednal jsem i se zástupci hospodářského výboru schopnost projednat ten zákon rychleji, navrhnout, aby byla lhůta mezi prvním a druhým čtením zkrácena na 21 dnů, to znamená, že bychom se ke druhému čtení vrátili na příští řádné schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Poprosím paní zpravodajku Zuzanu Ožanovou, aby se ujala slova. (V sále je velký hluk.)

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Návrh zákona mění povolenou konstrukční rychlost invalidních vozíků, při které ještě nejsou považovány za zvláštní vozidla dle zákona, z 6 km za hodinu na 15 km za hodinu. Zvláštní vozidla lze provozovat, pokud svou konstrukcí a technickým stavem odpovídají technickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem a mají schválenou technickou způsobilost k provozu podle zákona č. 56/2000 Sb. V současnosti by dle legislativy měly být všechny invalidní vozíky s povolenou konstrukční rychlostí nad 6 km za hodinu registrovány.

Dle odůvodnění navrhovatelů invalidní osoby, které jsou odkázány na invalidní vozík, mají právo se v případě potřeby pohybovat rychleji. Rychlost 15 km za hodinu, která je navrhována, odpovídá rychlejšímu běhu člověka. Je však otázkou, zda v případě střetu například s chodcem se nejedná o rychlost příliš vysokou.

Vláda doporučila ve svém stanovisku vedle zvýšení maximální konstrukční rychlosti vozíku pro invalidy také zvýšení maximální hodnoty délky takovýchto vozíků, a to z jednoho metru na 1,4 metru. Toto doporučení vlády již promítl do svého písemného pozměňovacího návrhu č. 2174 jeden z předkladatelů návrhu zákona, poslanec Ondřej Veselý.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Pan poslanec, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, nic proti principu návrhu tohoto jednoduchého zákona, jenom bych měl spíš dotaz na předkladatele, nebo přímo na pana ministra dopravy, z čeho ta patnáctikilometrová rychlost vychází. Proč to není 10? Proč to není 20? A jestli těch 15, když říkáte, že je to rychlejší běh člověka, není moc. Protože já se občas potkám s takovýmto vozíkem na silnici ve městě a většinou to není úplně jednoduchá situace. Takže bych chtěl vědět, jak jste přišli na tu patnáctikilometrovou rychlost. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan navrhovatel. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Budu reagovat, pane kolego. Je to po domluvě se samotnými paraplegiky, to znamená vozíčkáři, kteří hledali tu rovinu mezi tím, kdy už by to bylo moc, kdy by ohrožovali, a tu rovinu, kde je to pro ně dostačující. Je to s nimi vyjednáno, je to jejich přání a požadavek. Pokud jde o rychlost, já jsem si sám nechal změřit rychlost, protože mě taky zajímalo, jak rychle běžím. A na 50 metrech, což uznávám, že není moc, jsem dosáhl rychlosti 21 km v hodině. Byl jsem rád, ale byl jsem podstatně rychlejší, než bude ten vozík. (Potlesk z pravé části sálu.) Takže takto. (Výkřik z pravé části sálu, zřejmě dotaz na metry.) Na 50 metrů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Já děkuji za slovo. Jen se chci zeptat. A 1,4 metru je na základě čeho? (Výkřik z pravé části sálu - nebylo rozumět.) Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To byla velmi rychlá faktická poznámka. Já se omlouvám, ale faktická poznámka pan poslanec Onderka. Má přednost před vaší přihláškou. (V sále je stále hluk a neklid!) Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, jenom k předřečníkům. Patnáctikilometrová rychlost je rychlost, která je odůvodnitelná. Když se dneska podíváte na moderní technologie, mám na mysli segwaye, kolonoběžky a všecky tyto stroje, které dneska používá půl republiky, tak jsou koncipovány do 20 km v hodině. To znamená, že patnáctikilometrová rychlost tam má ještě tu pětikilometrovou toleranci pro to, abychom spíše nezpůsobili zlo než dobro, které kolega Veselý předkládá právě v tomto pozměňovacím návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Jiránek. A zaregistroval jsem, že do diskuse se hlásil pan navrhovatel, paní zpravodajka a pan ministr dopravy s řádnou přihláškou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP