(11.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokračovat budeme bodem 122, ale až poté, co přečtu došlou omluvu. Předsedovi Poslanecké sněmovny se z pracovních důvodů od 11.00 do 12.00 hodin omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová.

 

Bod číslo

 

122.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic
mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky,
podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu
/sněmovní tisk 124/ - prvé čtení

Tento tisk byl projednáván 1. listopadu na 20. schůzi Poslanecké sněmovny, kde byl přerušen v obecné rozpravě. Paní ministryně Schillerová je u stolku zpravodajů, pan kolega Kobza také. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, ale nemám žádnou přihlášku do této rozpravy. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí... Hlásí se pan zpravodaj v rozpravě, nikoliv se závěrečným slovem. Dobře, pane zpravodaji, v rozpravě. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom, protože už přece jen uplynula delší doba, připomněl, že smlouva o ochraně investic je standardní komerční smlouvou, která má za úkol chránit naše podniky, které podnikají v Íránu. Tato smlouva už byla schválena Senátem 18. 7. 2018. Takže bych vás poprosil, abyste tuto smlouvu podpořili a umožnili poslat ji do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 220, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování číslo 220. Z přítomných 155, pro 125, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Lhůta k projednání zůstává podle zákona.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod 122. Pokračovat budeme bodem číslo

 

123.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky
podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
/sněmovní tisk 151/ - prvé čtení

Z pověření vlády přednese úvodní slovo pan ministr Jan Kněžínek. Kolega Peksa jako zpravodaj už je u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Česká republika k úmluvě o počítačové kriminalitě přistoupila v roce 2013 a tehdy současně učinila výhradu k článku 29 odstavec 4, která se mění. Na základě vyhodnocení praktického fungování a praktické aplikace této úmluvy ji navrhuje odvolat, to znamená tak, aby ta výhrada do budoucna neplatila. Výhrada se konkrétně vztahuje na právo České republiky odmítnout žádost dožadujícího státu o urychlené uchování uložených počítačových dat v případě, kdy lze předpokládat, že by nebyl naplněn požadavek takzvané oboustranné trestnosti

Na první pohled se to tedy jeví jako logické. Nicméně dosavadní zkušenosti ukazují, že to zajištění dat, kdy ještě nedochází k prolomení obsahu samotných dat, ale jde jenom o to, aby zůstala zachována nezměněna, nezlikvidována, je potřeba udělat velmi rychle. A podmiňovat to zkoumáním oboustranné trestnosti jde právě proti požadavku na to, aby data byla zajištěna rychle, protože jakmile zmizí, už se k nim nikdo nedostane.

Na druhou stranu i po odvolání této výhrady bude nadále platit, že podmínka oboustranné trestnosti bude zkoumána následně, v okamžiku, kdy by ta data měla být druhé smluvní straně zpřístupněna. To znamená, teprve v okamžiku, kdy se vlastně budeme dostávat k obsahu samotných dat, budeme zkoumat i nadále oboustrannou trestnost a ta bude i nadále podmínkou toho, aby ta data mohla být do budoucna předána. Ale k samotnému zajištění proti zničení, smazání, změně těch dat by oboustranná trestnost zkoumána nebyla.

Jedná se, jak říkám, o reakci na praktické zkušeností s aplikací úmluvy, a prosím tedy o podporu tohoto návrhu na odvolání výhrady České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Janu Kněžínkovi a požádám zpravodaje pro prvé čtení Mikuláše Peksu, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Dámy a pánové, musím podotknout, že tato smlouva už byla projednána Senátem, který ji 19. 7. 2018 na své 16. schůzi doporučil k ratifikaci.

S dovolením bych tedy přečetl konkrétně tu výhradu České republiky k této úmluvě. Konkrétně tedy: "V souladu s článkem 29 odst. 4 a článkem 42 Úmluvy o počítačové kriminalitě Česká republika prohlašuje, že si vyhrazuje právo odmítnout žádost o uchování podle článku 29 Úmluvy v případech, kdy lze předpokládat, že by nebylo možné ve vztahu k trestným činům jiným, než jsou ty stanovené podle článků 2 až 11 Úmluvy, naplnit podmínku oboustranné trestnosti pro vyřízení žádosti o vzájemnou pomoc týkající se prohlídky nebo obdobného přístupu, zajištění nebo obdobného zabezpečení, nebo zpřístupnění uložených dat."

Tuto výhradu Česká republika učinila 22. srpna 2013. Nyní se navrhuje, aby tato výhrada byla odvolána.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Hlásí se pan kolega Peksa do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Já bych chtěl vystoupit jménem klubu Pirátů. Podotýkám, že tato výhrada byla učiněna Českou republikou z oprávněných důvodů. A vzhledem k tomu, v jakém stavu se v současném světě nachází svoboda na internetu, která je neustále pod tlakem ze strany různých režimů, a vzhledem k tomu, že nemůžeme předjímat, jaké všechny trestné činy mohou být uzákoněny v jiných státech, považuji zachování této výhrady omezující platnost příslušných článků na oboustranně trestné činy za nezbytné. Česká republika by neměla vydávat data svých občanů a data o svých občanech třetím zemím, pokud k tomu nebude mít pádný důvod. Myslím si, že bychom tento princip v tomto hlasování neměli prolamovat, a proto jménem klubu Pirátů doporučuji hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Kdo dál v rozpravě? (O slovo se hlásí poslanec Profant.) Ano prosím. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré dopoledne. Já jsem se pana ministra chtěl ještě k tomuhle zeptat, jestli to chápu správně, že se jedná o všechna data, to znamená i data uživatelů. To znamená například, když Spojené státy napíší žádost, že nějaký občan České republiky podle nich drží nelegální obsah a tak dále, tak k němu naběhne policie, vyrve mu z počítače disk a ten zabaví, jako se to stalo v několika případech v České republice? Protože toto je třeba velmi nepříjemná věc, protože dost často znehodnocují zařízení, znemožňují s ním pracovat a tak dále. Nebo jestli se česká policie naučí toto dělat nějak kvalitně? Nebo jak, když tedy vláda předkládá zrušení této úmluvy?

Já chápu samozřejmě v těch oprávněných případech, proto tam ten přezkum máme. To je zcela jasné, že když tedy policie vyšetřuje a tak dále... A když přijde vlastně echo z nějakého třetího státu, o kterém vůbec nevíme, do jaké míry je ten proces zpolitizovaný, do jaké míry to souhlasí s naším právním řádem, a tak dále. Ale ten občan ani nikdy nemusel opustit Českou republiku. Tak jestli bude takhle šikanován českou policií. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP