Pátek 8. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

109.
Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové,
Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 241/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Milan Hnilička a zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Stanislav Juránek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 241/5, který byl doručen dne 31. ledna 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 241/6.

Nyní se táži navrhovatele, zdali máte zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Máte zájem. Prosím, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych tady na začátku poděkovat všem, díky kterým a vašim hlasům máme dnes možnost projednávat ve třetím čtení novelu zákona o podpoře sportu. Jenom bych chtěl k tomu říci, že po všech konzultacích a diskusích jak s ministerstvy, zástupci municipalit, s poslanci, se všemi, kterých se tento zákon týká především ve sportovním prostředí, je předložen návrh novely zákona, ke kterému bylo podáno několik pozměňovacích návrhů. Garanční výbor před třetím čtením všechny tyto návrhy projednal a zaujal k nim stanoviska, která já za předkladatele plně respektuji a především podporuji.

Komplexní pozměňovací návrh podpořený garančním výborem je technickým zlepšením předloženého návrhu novely zákona o podpoře sportu, z něhož ta nejzajímavější témata:

Na návrh pirátské strany byl zpřesněn obsah plánu státní politiky o povinnost definovat v něm cílové skupiny sportovců a alokaci konkrétních finančních prostředků pro tyto skupiny.

Byla doplněna povinnost agentury vydat etický kodex stanovující podmínky a způsob styku zástupců agentury s představiteli sportovního prostředí.

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl pro účely rejstříku doplněn způsob využívání dat informačních systémů veřejné správy.

Na návrh sportovního prostředí byl potom doplněn orgán agentury o Národní radu pro sport jako poradní orgán předsedy agentury a byla doplněna podmínka udržitelnosti sportovního zařízení pro účely sportu po dobu deseti let.

Byla vytvořena možnost shromažďovat údaje v rejstříku na základě vyhlášky, to je dále rozpracováno v návrhu pana poslance Birkeho a Kubíčka.

Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí byla upravena přechodná ustanovení s cílem dosáhnout plynulého přechodu kompetencí z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na nově vznikající Národní sportovní agenturu.

Toť vše, děkuji za vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Já vám děkuji a otevírám rozpravu. Předpokládám, že s přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Dobrý den. Jsem velice rád, že se teď v tuto chvíli schyluje k tomu, že schválíme agenturu pro sport, a chtěl bych říct, že je to v rámci očekávání celého sportovního prostředí. Agentura jako taková lépe rozdělí finance do sportovního prostředí a rozdělení bude pod větší kontrolou veřejnosti. Dále, stane se místem, kde se bude připravovat koncepce sportu. A konečně zpracuje a bude ošetřovat také rejstřík sportovců a sportovních organizací. To vše je navrženo zároveň se zřízením Národní rady pro sport, ve které budou mít právě sportovci, ti, kteří sportovní prostředí vytvářejí, klíčové místo.

Čeká nás řada řešení pozměňovacích návrhů a ve spolupráci s legislativou jsme navrhli tento způsob jako krásnou víceproudovou možnost tak, aby se mohlo o každém pozměňovacím návrhu hlasovat.

Nejprve, a já to zkusím zásadně jenom lidskou řečí vysvětlit, na začátku jsou k rozhodnutí komplexní pozměňovací návrhy. Jsou to tři komplexní pozměňovací návrhy, které v okamžiku, kdy jeden z nich schválíme, tak ty ostatní už jsou dále nehlasovatelné. Následně podle toho, kterou variantou se vydáme, je v rámci právě toho postupu naznačeno nebo přesně definováno, které další body budeme dále hlasovat.

Je zde jeden zvláštní bod, který se objeví ve všech variantách, a to je místo agentury. A zde prosím došlo ke všeobecné shodě, doufám, že to nikdo nezměnil, tenhle postup, že budeme hlasovat o místech, kde bude agentura, v pořadí Bruntál, Žďár nad Sázavou a Ostrava, a to z toho důvodu, že v tomto pořadí byly tyto navrženy a koneckonců všichni předkladatelé, kteří to takto předložili, s tímto souhlasili. Podstatná věc ale je, to zdůrazním v tuto chvíli, že když ani jedno z nich neodsouhlasíme, tak je to Praha, což já považuji za správné. Nicméně bude hlasováno o všech těchto možnostech.

Další. Všechny pozměňovací návrhy jsem připraven vždycky jednou větou uvést, abychom věděli, o čem se hlasuje. A máte to přehledně naznačeno ve svých materiálech, které zde máte. To znamená, je zde procedura hlasování, kterou tímto navrhuji. Je to procedura, kterou doporučuje také garanční výbor. A kromě toho tento garanční výbor zaujímá stanovisko k předloženým návrhům, které máte v bodě B. Protože však nebude hlasováno v pořadí o těch jednotlivých bodech, tak se můžete jenom vždycky přesvědčit, já to samozřejmě řeknu nahlas, ale můžete se přesvědčit, jaké stanovisko k jednotlivému bodu, který se bude hlasovat, a já nemůžu teď říci, podle toho, jak se Sněmovna rozhodne, kterou cestou půjdeme, tak vám jenom řeknu, jaké stanovisko k tomu má garanční výbor.

Dále jsem byl zmocněn jako zpravodaj, abych ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře navrhl nezbytné legislativní úpravy. Konstatuji dopředu, že jsem byl dvěma poslanci upozorněn na to, že načtou legislativní změnu. A já následně potom, když se bude hlasovat o tomto bodu, tak řeknu, že to bude včetně legislativní změny, která byla načtena. Samozřejmě podmínkou je, že tyto legislativní změny poslanci načtou.

To je z mé strany pro začátek. Byl jsem pověřen, abych právě všechna tato stanoviska výboru zde řekl, a na základě toho také tuto záležitost budu držet. Tím svoje úvodní slovo končím s tím, že jsem už v tuto chvíli řekl s odkazem na materiály, které máte, že se budeme v proceduře držet doporučení garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Proceduru si případně podrobně probereme v dané části projednávání bodů. A teď bych prosil do rozpravy přihlášeného pana poslance Jandu. Připraví se pan poslanec Bartoň. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, měl jsem připravenu trošku obsáhlejší řeč, ale zkrátím to, jelikož čas už postoupil a chtěli bychom to asi určitě dneska všichni odhlasovat.

Co k tomu můžu říct? Od začátku této novely byl jsem u toho, s navrhovateli jsme měli sáhodlouhé hodinové diskuse, kde jsme tento zákon probírali. Myslím si, že naše diskuse byla konstruktivní, věcná. Za to chci předkladatelům poděkovat, a hlavně za tu trpělivost. Některé moje návrhy byly reflektovány, některé ne. Z tohoto důvodu jsem vlastně podal komplexní pozměňovací návrh. Bude to na vás, pro který ze tří komplexních pozměňovacích návrhů se rozhodnete.

Dále mám tady ještě jednu věc, pozměňovací návrh E1 u pana zpravodaje. Je to sídlo agentury v Ostravě. Myslím si, že Ostrava jako třetí největší město České republiky by si určitě nějakou takovou agenturu nebo nějaký takový úřad zasloužila. Projednával jsem to se spoustou poslanců z Moravskoslezského kraje, kde ta podpora je, a já bych vás poprosil o podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu.

Pak tady mám jednu legislativně technickou úpravu pro třetí čtení, tak bych ji načetl na mikrofon. V souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji opravu legislativně technické chyby v tomto znění: V pozměňovacím návrhu E6 obsaženém ve sněmovním tisku 241/5 za prvé uvozující věta zní: "V § 3a se vkládá nový odstavec 1, který zní". Za druhé označení písmena C se mění na označení písmena B. Za třetí závěrečná věta zní: "Dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 2 až 7." V odůvodnění navrhuji formálně upravit znění pozměňovacího návrhu E6 tak, aby odpovídalo zavedené legislativní terminologii a bylo tak jednoznačně zřejmé, jaké změny pozměňovací návrh přináší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bartoně, připraví se pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych se také vyjádřil ve třetím čtení k tomuto návrhu. Ta cesta byla dlouhá, dlouho jsme jednali nad poslaneckým návrhem. To je jedna z věcí, kterou bych hned na začátku vytkl tomuto návrhu. Jedná se o plnění vládního prohlášení. Dalo by se čekat, že to bude předloženo coby vládní návrh zákona, nikoliv poslanecký. Když jsem interpeloval pana premiéra, zdali můžeme očekávat, jestli další návrhy z vládního prohlášení vlády bude předkládáno poslaneckými návrhy a proč tento, tak po části, kterou pan premiér přednesl něco o ODS, 20 letech její vlády atd., tak vlastně řekl, že ministerstvo nebylo schopno v reálném čase připravit takový návrh. Proto šli cestou poslaneckého návrhu.

Tím, že se šlo cestou poslaneckého návrhu, se vlastně tento návrh vyhnul legislativnímu procesu a zejména bych zmínil meziresortní připomínkové řízení, což se otisklo trochu na tomto návrhu. Předkladatelé vlastně v návaznosti na připomínky z ministerstev hned připravili komplexní návrh k původnímu. Ten je vlastně pod písmenem A a trošku se duplikuje i pod písmenem B. Do komplexního návrhu A jsem rád, že výbor zařadil i dva naše pozměňovací návrhy, které už tady pan předkladatel zmínil. Jedná se o etický kodex, kterým se budou řídit pracovníci agentury, zejména pak i jeho předseda, a porušení tohoto etického kodexu bude důvodem pro vypovězení pracovněprávní smlouvy s jakýmkoliv zaměstnancem i s předsedou agentury.

Dále zde je zařazen i návrh, aby v plánu sportu, který schvaluje vláda, bylo vymezení zacílení prostředků na cílové skupiny. To znamená - což teď trošku postrádám v oblasti sportu - říci si, prostředky, které dáváme do oblasti sportu, na jaké cílové skupiny je dáváme. Zdali na volnočasově sportující děti, nebo na talentově sportující děti, na profesionální sport či reprezentace a tak dále.

Zmínil bych další pozměňovací návrhy, které jsme zde podali. Několik těch návrhů se týká transparentnosti v oblasti sportu, transparentnosti sportovních organizací. Zde jsme se setkali při projednávání ve výborech se značný odporem, což mě trošku zarazilo, protože v počátku, když se vůbec začalo mluvit o sportu, každý zmiňoval transparenci. Nicméně předložený návrh zákona tu transparenci neobsahuje. Když tedy zmíním třeba transparenci hospodaření sportovních organizací a orgánů v oblasti sportu, tyto obsahují pouze pozměňovací návrhy. A když jsme se zabývali tím, aby kupříkladu u těch nejmenších sportovních organizací byla transparence, ale přitom je to administrativně nezatížilo, navrhli jsme úplně nejobyčejnější opatření, a to, aby měly transparentní účet. Abychom věděli, do jaké organizace ty veřejné prostředky putují. Ani toto nebylo přijato ve výboru a vlastně všechny pozměňovací návrhy ohledně transparence výborem neprošly, což považuji docela za škodu.

Stejně tak neprošel ani pozměňovací návrh na to, aby některé údaje v rejstříku - a ten rejstřík je jádrem vůbec agentury - byly veřejné. V současné době - a přebírá to a zůstává to v zákoně o podpoře sportu - jsou vymezené údaje, které jsou v rejstříku veřejné, a všechny ostatní jsou neveřejné, což považuji za špatné. I kdyby si měla agentura říci, jaké údaje chce zveřejnit, tak nemůže, protože v zákoně je jasně napsáno, že je to neveřejné. A to nejsou údaje, které třeba odporují GDPR. To určitě ne. To, že mluvíme o transparentnosti, je pěkné, nicméně bych uvítal, aby nějaká pravidla transparentnosti byla již obsažena v legislativě.

Co se týče Národní rady pro sport, která je navržena, a jak jsme slyšeli od pana zpravodaje, je navržena na základě požadavků sportovního prostředí, já bych viděl, že zde je spíše problém, jestli to sportovní agentuře neublíží. Spíše bych řekl, že ano. Vezměme, že máme ústřední orgán státní správy, kterým bude agentura, kterou bude řídit předseda, a po ruce mu budou členové sportovních asociací, lidé, kteří pak nejvíce budou ovlivňovat, jaké dotační programy budou vypsány, a budou to právě tyto organizace, tyto největší organizace, které tam vyšlou své zástupce a budou vlastně tím ovlivňovat, kam potečou peníze z těchto vypsaných programů. Z mého pohledu je to nebezpečné v tom, že více budeme podporovat sporty a talenty a zájmy největších sportovních organizací, že hlas těch malých sportovních organizací nebude slyšet. Proto také jeden z mých pozměňovacích návrhů je o tom, aby agentura rozhodla o tom, zdali vůbec tuto radu chce zřídit - ne aby měla její zřízení přímo nařízeno v zákoně.

Dále bych zmínil některé pozměňovací návrhy, které se týkají předsedy agentury. V současné době je navržen předseda agentury tak, že je kupříkladu vyňat ze zákona o střetu zájmů. Předsedou agentury - tuším, že to bude jediný ústřední správní orgán, který může mít ve svém čele poslance nebo senátora, a to ještě nevím, kolik z nás se tady cítí být kvalifikovaných na to, aby kandidovalo na předsedu agentury, ještě k tomu - se může stát pouze člověk, který má pět let praxe v managementu v oblasti sportu, čímž se nám to zužuje pravděpodobně - nechci urazit pana poslance Jandu - na pouze pana předkladatele, pana poslance Hniličku, čímž jde snadno tento zákon označit lex Hnilička. (Poslanec Birke křičí z lavice: Ježíšmarjá!)

Další pozměňovací návrh, který jsem předložil jako alternativu, je, aby ústřední správní orgán nevznikl. Aby agentura vznikla, ale zůstala pod Ministerstvem školství jako její příspěvková organizace. To znamená, aby zůstala řízena Ministerstvem školství, aby ministr, člen vlády, byl odpověden za kroky v této agentuře, za udělování dotací v oblasti sportu. Jenom připomenu, že v rozpočtu třeba pro tento rok jsme schválili sedm miliard v oblasti sportu, které by tato agentura měla rozdělovat.

Abych nebyl jenom negativní, musím říci, že zde vidím i dvě pozitivní věci na tomto návrhu. První pozitivní věc je, že se někdo aktivně začal zajímat o oblast sportu a chce zde něco udělat. Sice moc nesouhlasím, jakým směrem se vydal, nicméně i to je pozitivní, že oblast sportu, která byla dodnes pod Ministerstvem školství, hodně živořila a možná uvidíme, kdo bude tím předsedou agentury. Možná sport nabude trochu jiných rozměrů a bude se o něj někdo více starat. Zasloužil by si to.

Jako druhou pozitivní věc vidím, a tuším, že je to jeden z pozměňovacích návrhů, že prostředky určené na činnost klubů nebudou vnímány projektově. To je docela podstatná věc. Ono to bylo už i v původním návrhu, který se to snažil nějakým způsobem zacílit, udělat víceleté financování. Opravdu nedává smysl, když budeme mít nastavená jasná, dopředu daná kritéria, za jakých lze přidělovat dotace na činnost, aby tyto dotace byly přidělovány projektově. Projektové řízení má v tomto velkou nevýhodu a to je, že musíte podat projekt, musí ho někdo administrativně zpracovat, musí ho pak někdo posoudit, nastane proces posuzování žádostí, rozhodnutí o přidělení, a jak jsme viděli i v minulých letech, některá rozhodnutí padla až v září, což je pro činnost kohokoliv de facto nefunkční. Pokud budou prostředky na činnost rozdělovány neprojektově a rovnou na základě předem daných kritérií, tyto prostředky můžou putovat za svým cílovým koncovým uživatelem hned v lednu a bude to velice prospěšné pro všechny, kterým jsou tyto prostředky určeny.

Závěrem řeknu, že tento návrh není předložen tak, aby pro Piráty byl akceptovatelný. Vznik agentury takto navržený považujeme za chybu, jsme však ochotni přistoupit na kompromis a hlasovat pro vznik této agentury, pokud budou akceptovány naše pozměňovacími návrhy, zejména ty, které se snaží zavést nějaké prvky transparentnosti, které se snaží omezit prokorupční prostředí v oblasti sportu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana poslance Birkeho, připraví se pan poslanec Pojezný do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát, pane předsedající. Já budu velmi stručný, nicméně si neodpustím jednu věc, kterou bych mohl říct, a využít toho práva, že můžu v rozpravě promluvit, ale zásadně budu velmi stručný.

Já chci naopak poděkovat Milanovi Hniličkovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, protože Milan prokázal, že nejenom na ledě, ale i v Poslanecké sněmovně dokáže jednotlivé komunikační proudy spojovat a že chce, a nejenom on, ale že záměrem nebo vůbec cílem vzniku této agentury se posouváme v oblasti sportu mílovými kroky dopředu. Takže Milane, ještě jednou, děkuji mnohokrát.

Nyní mi prosím ale dovolte, abych načetl už avizovanou legislativně technickou úpravu pro třetí čtení. V souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji u pozměňovacího návrhu F10 obsaženého ve sněmovním tisku 241/5:

a) úpravu legislativně technické chyby v tomto znění: V § 3e odst. 2 písm. f) slovo "sportovních" nahradit slovem "sportovní";

b) doplnit úpravu, která logicky vyplývá z předneseného pozměňovacího návrhu v tomto znění: V § 7d odst. 2 text "§ 3e odst. 2" nahradit textem "§ 3e odst. 2 a 3" a v § 7d odst. 3 nahradit text "v § 3e odst. 2" textem "v § 3e odst. 4".

Myslím si, že nejenom když jsem tohle přečetl, tak všem je naprosto jasné, co máme dělat, nicméně dovolte mi krátké odůvodnění. Tam myslím, že pochopíte, že ustanovení § 3e v pozměňovacího návrhu F10 má jinou vnitřní strukturu než ustanovení § 3e v mém komplexním pozměňovacím návrhu schváleném garančním výborem a výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Proto je nutné v pozměňovacím návrhu F10 uvést i změnu vnitřních odkazů navazujících ustanovení. Myslím, že tím je věc naprosto jasná.

Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ferjenčík. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěl zeptat zástupců vlády, bohužel tu není pan premiér, což chápu vzhledem k tomu, že je v zahraničí, a ideálně kdyby tu mohl být i pan ministr Plaga nebo pan ministr Brabec jako místopředseda vlády, že vláda má jmenovat ředitele té nově zřizované sportovní agentury, tak jsem se chtěl zeptat vzhledem k tomu, že tady v zákulisí skutečně létá ta informace, že tím ředitelem se má stát pan poslanec Hnilička, pan poslanec Bartoň to řekl i na mikrofon, že se tomu zákonu přezdívá lex Hnilička, tak jsem se chtěl zeptat zástupců vlády, případně tedy přímo pana Hniličky, jestli je pravda, že se má stát tím ředitelem, nebo jestli to může vyvrátit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím, abyste se obracel na ostatní poslance mým prostřednictvím. A nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Pojezný.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Určitě moje řeč bude i o agentuře a předpokládám, že do budoucna bude fungovat pod vedením možná Milana Hniličky, tak jak kdysi ten náš tým, ve kterém byl on na přelomu století, a udělal pro nás asi největší hokejový úspěch.

Samozřejmě že i náš klub je pro to, aby sportovní prostředí bylo co nejstabilnější, aby mělo nějakou vizi kvalitního rozvoje, proto jsme také my přivítali ten nový subjekt, který má být na sportovní scéně, čímž je Národní sportovní agentura. Jsme také přesvědčeni a doufáme, že i obsazení této agentury bude vysoce kvalifikovanými, kvalitními lidmi, neúplatným personálem, takže bude vytvořen zásadní předpoklad pro spravedlivější, průkaznější, chcete-li věrohodnější rozdělování finančních prostředků státu právě do této oblasti.

Už jsem posledně upozornil, a myslím, že i praxe nám v současné době trošku ukazuje, že bude nutné následně přijmout zákon o sportu, který bude řešit globální postavení tělesné kultury, tělesné výchovy a sportu ve společnosti nejen jako veřejně prospěšné činnosti, ale jako nedílné součásti harmonického humanitního rozvoje člověka a společnosti. A v něm právě by měl být zakotven ten institut Národní sportovní agentury. A právě možná to bude na ní, aby se tím zabývala jako jedním z prvních úkolů.

Já si osobně nesmírně cením všech pozměňovacích návrhů od různých poslanců, ale také klubů, ať už od sociálních demokratů, nebo od Jakuba Jandy. Je vidět, že existuje přece jenom shoda v této Poslanecké sněmovně, že sport je pro nás všechny velkou a zásadní prioritou. Trošičku mě mrzí, že na podvýboru pro sport jsme hned neprojednali komplexní pozměňovací návrhy ze strany sociálních demokratů a Kuby Jandy. Bylo to z toho důvodu, že nebyl jeden ještě vytvořen, zpracován, u toho prvního se nezúčastnil předkladatel, nicméně měli jsme možnost si to prostudovat, a je vidět, že shoda a průnik témat je velký pro všechny politické strany.

Byly mně blízké i názory pana kolegy Lukáše Bartoně, nicméně já jsem si udělal takový průzkum ve sportovním prostředí, hlavně u malých vesnických klubů, a myslím si, že pokud bych souhlasil s jeho návrhy, tak jenom ztížíme zatím v této době činnost těchto klubů. Musím upozornit, že při žádostech o dotace má s vyplněním problémy na 40 % oddílů, z toho 15 % oddílů vůbec o tyto finanční prostředky nežádá. Vesměs jsou to ty malé kluby, kde jsou ať už starší trenéři, nebo vedou to starší funkcionáři, kteří používají na rozdíl od pirátů mobil na to, aby se dovolali nebo poslali esemesku, a ne na to, aby třeba přes mobilní aplikace dělali spoustu dalších činností. Nicméně tím nechci tyto funkcionáře shazovat.

Trošku mě překvapily ty návrhy ohledně sídla agentury. Myslím si, že abychom ztížili sportovnímu prostředí funkčnost, tak potom ano, můžeme to dát někde na kraj republiky, můžeme to dát do Bruntálu, do Žďáru nebo do Ostravy. Já proti Ostravě nic nemám, nicméně pokud centra všech velkých sportovních svazů i například olympijského hnutí máme tady u nás v Praze a ta agentura má živě komunikovat právě s nimi, tak by došlo pouze k velké komplikaci, a proto doporučuji vám všem i mému klubu, aby pro tohle nehlasovali.

Dovolte mi na závěr říci, popřát panu kolegovi Juránkovi, aby to vedl tak jako na garančním výboru, ať se to podaří tady schválit, a věřím, že shoda bude taková, že nakonec rozhodnutí Sněmovny pomůže českému sportu. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tím jsme vyčerpali písemné přihlášky do rozpravy. Nicméně ještě zde mám nějaké faktické poznámky. Než pozvu prvního řečníka, tak vás seznámím s omluvenkou. Omlouvá se nám paní poslankyně Valachová z dnešního jednání od 13 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů.

A nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen s faktickou poznámkou, ale já ho v sále nevidím... Takže poznámka propadá. Prosím pana poslance Bartoně s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Černohorský, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Feri. Prosím, pane poslanče. (V sále je hlučno.)

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych reagoval na pana poslance Pojezného. Opravdu jsme dlouho diskutovali, na jakou míru transparentnosti, jakou měrou, jakými věcmi můžeme zatížit tu nejmenší sportovní organizaci, a opravdu ten návrh, co jsem dával, je úplně minimalistický. Akorát do rejstříku vyplnit údaje, s jakými peněžními prostředky organizace hospodaří -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane kolego, já vás přeruším a pak vám přidám čas. Prosím sněmovnu o klid. Já vím, že se nám blíží konec, ale mohli bychom to zvládnout dojednat v klidu. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: A to nejzásadnější - zřídit si transparentní účet. Opravdu to není administrativně náročné. Všechny sportovní organizace stejně nějaké účty používají, stačí si zajít do banky nebo elektronicky zažádat o zřízení, aby byl transparentní, a více to není administrativně náročné, protože pak už je jenom transparentní a je vidět na financování té organizace. To, co zaznívá, a byly argumenty v rozpravě, jeden třeba uvedu, je, že pak už nikdo předsedu sportovní organizace nebude chtít dělat, protože jeho členové, členové té sportovní organizace, uvidí na financování té organizace. To byl jeden z nejzávažnějších argumentů, proč nemít transparentní účet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana poslance Černohorského, který je další s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. (Hluk stále trvá.) Já znovu požádám sněmovnu o klid. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych naopak přesun z Prahy podpořil. Co se týče budoucího umístění, tak když si promluvíte prostřednictvím pana předsedající s některými zástupci, kteří museli pořizovat budovy k úřadům tady po Praze, tak to není úplně tak jednoduché. Navíc bych chtěl říct, že ten úřad nebo ta agentura má do budoucna komunikovat stěžejně elektronicky, takže její sídlo je pouze záležitostí toho, aby všechno se neumísťovalo do Prahy. Ale ty menší sportovní kluby budou ty žádosti a všechno podávat elektronicky. Takže pro nás je stěžejní to, jaké je tam datové připojení, nikoliv kde ten úřad fyzicky sídlí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za nevyužití času. A prosím pana poslance předsedu Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci samozřejmě podpořit přesunutí agentury, pokud už má vzniknout, ale já nejsem pro do Ostravy. O elektronické komunikaci mluvil můj předřečník. A jestli zpravodaj komunistické strany říká, že je výhodné, aby se potkávali tady, když mají to sídlo, tak já si myslím, že to právě výhodné není. Všechny ty, co tady vyjmenoval, jsou budoucí příjemci dotací a je mnohem lepší, když ta komunikace proběhne písemně, elektronicky. Je to mnohem transparentnější než nějaké schůzky v Praze, protože to mám blízko, v nějaké restauraci, a tam si kluci, kteří o tom budou rozhodovat, sednou, vypijí kafe a pobaví se. Takže ten argument, že sídlo různých svazů, a já to nijak nezpochybňuji, je v Praze, a proto musí být sídlo agentury v Praze, je prostě lichý.

A protože se dívám na pana předkladatele, na hlavního tahouna tohoto návrhu zákona - já vím, že se vám možná nechce jezdit do Ostravy, ale to pendolino je fajn a Ostrava je také fajn, tak já myslím, že byste to mohl podpořit, abyste ukázal, že to není jenom o tom, jestli je to pohodlné pro budoucího předsedu. Velmi často říkáme, že v těch regionech, které jsou strukturálně postižené, a mezi ně patří Moravskoslezský, by mohly být i nějaké centrální úřady. Světe, div se, jeden z centrálních úřadů roky sídlí v Opavě. Pamatuji si ty obavy, které tady zaznívaly - já jsem tu v té době nebyl, když se to schvalovalo - o tom, že ta inspekce pro bezpečnost práce musí komunikovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí, což je pravda, a jak se to bude dít, když to sídlo bude v Opavě, a funguje to úplně normálně. Funguje to výborně. Představte si, oni si umí poslat mail tam i zpátky a nemusí na to jezdit z Prahy do Opavy nebo z Opavy do Prahy. A stejný případ by byl i v té Ostravě.

Tak já bych jako zástupce Moravskoslezského regionu tento návrh bezesporu podpořil a věřím, že to udělá kolega pan poslanec Hnilička. A protože jeho slovo u tohoto návrhu zákona je velmi důležité, a kdyby to podpořil, tak pevně věřím, že ten návrh projde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času. Znovu požádám Sněmovnu o klid. Prosím pana poslance Feriho, který je přihlášen poslední s faktickou poznámkou. A mám tady informaci, že se našel odznáček klubu FC Victoria Plzeň, tak kdyby něčí byl, prosím, přihlaste se. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já to vezmu velmi krátce fakticky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dvacet pět minut, to zvládneme. Dovolte mi jenom krátce prezentovat stanovisko poslaneckého klubu TOP-09.

My tento návrh nepodpoříme. Myslíme si, že vznik agentury je nesystémový, že stojí zcela mimo ústavodárcem určený přísný systém dělby moci a systém vah a protivah. A kdyby navrhovatel chtěl přijít s něčím systémovým, tak to máme novelu, která je založena na novelizaci kompetenčního zákona.

V každém případě podpoříme pozměňovací návrhy, které se snaží tento návrh nějakým způsobem vylepšit a chtějí z něj udělat něco víc než jen nějaký pašalík a průtokový ohřívač peněz. A ač nejsem z Ostravy, tak podpoříme i pozměňovací návrh, který přesune tu agenturu do Ostravy. Je tam hezky. Zuzana Ožanová mi ukazuje palec nahoru. Děkuji. Pojďme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Stejně tak... Pan poslanec Polanský se ještě hlásí do rozpravy z místa. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Jenom v rychlosti, aby zaznělo na mikrofon. Piráti podpoří všechny ty pozměňovací návrhy, které přesouvají sídlo agentury z Prahy po sobě, tak jak budou načteny. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bylo to skoro slyšet. Nicméně nyní bychom se měli... Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy... Ještě pan poslanec Bartoň. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já jenom v rychlosti. Když jsem tady odůvodňoval své poslanecké návrhy, já jsem zapomněl na Bruntál. Proto bych zalobboval. Bruntál je město, kde by se agentura pro sport vyjímala. Bruntál je okres z České republiky s nejnižší průměrnou mzdou a právě umístění sídla agentury by určitě pomohlo tomuto městu, tomuto okresu. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A pokud se již nikdo další nehlásí do rozpravy z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova navrhovatele. Nevypadá to. Má pan... Za zpravodaje jestli vystoupí pan poslanec Juránek se závěrečným slovem? Tak prosím.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Budu mít velmi krátké závěrečné slovo, protože bych chtěl říct, že ta agentura splňuje ty podmínky, které tady zásadně zazněly. To znamená, aby byla transparentní, aby se tady lépe než v současné době ve sportovním prostředí přidělovaly finanční prostředky. Aby to bylo nikoliv projektovým způsobem, ale dotací, aby kvůli tomu, že dostanou dotaci až v září, ty kluby nemohly a nemusely o tu dotaci přijít.

A další záležitost, která je důležitá. Tady nejde o to, jestli v Praze jsou ty jednotlivé sportovní svazy a mají tady sídlo. Ale mají tady sídlo všechna ministerstva, která se na sportu podílejí. A tady bych rád zdůraznil, že proto by to měla být Praha, protože jeden z pozměňujících návrhů, který garanční výbor doporučil, také mluví o tom, že všechna tato ministerstva by se měla podílet na sportovní infrastruktuře. Tedy jinými slovy, chci ještě na závěr dodat, že ta agentura splňuje i tu podmínku transparentnosti, o které tady bylo mluveno ze strany Pirátů, a ta transparentnost je tam velmi přesně dána. A na druhou stranu skutečně malé oddíly nejsou schopny podat návrhy nebo takovým způsobem, aby to odpovídalo té normě, aby tu dotaci mohly dostat. To znamená, ty pozměňovací návrhy ze strany Pirátů jdou příliš proti malým klubům, zvláště mimo Prahu. Z mé strany vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan poslanec Klaus za výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu asi závěrečné slovo přednášet nebude. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já svolám poslance do sálu.

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Jenom chci říci, že já nemohu hlasovat, protože mi tady nefunguje hlasovací zařízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já vás všechny odhlásím a prosím, přihlaste se. Pane zpravodaji, prosím, seznamte nás mezitím s procedurou.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji za odhlášení. Procedura, tak jak byla navržena, prosím, a hned jsem na to upozorňoval - je navržena takto:

Za prvé budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, které byly načteny ve třetím čtení, a to načetli dva poslanci, pan poslanec Birke a pan poslanec Janda.

Za druhé budeme rozhodovat o tom, podle kterého komplexního pozměňovacího návrhu budeme pokračovat, to znamená, hlasování druhé bude o komplexním pozměňovacím návrhu A.

Za třetí, když neprojde A, bude hlasování o B, a nebude-li schváleno, budeme hlasovat o E2.

To jsou, jak jsem říkal na začátku, ty komplexní pozměňovací návrhy.

Dále tam máte variantu: Bude-li schváleno A nebo B, pokračujeme D1 části B a C, D2, D4, D7, D8. V případě neschválení D8 půjdeme na D5. Při neschválení D8 půjdeme také na D6 a při neschválení D8 půjdeme také na E6. Potom následně bude F2. Bude-li schváleno, je nehlasovatelné E4 část A. Za třinácté, bude-li schváleno F2, budeme hlasovat o E4 část B, nebude-li schváleno F2, budeme hlasovat o E4 část A a B. Za čtrnácté je to E5, za patnácté F1, za šestnácté F3, za sedmnácté společné hlasování F5, F6, F7, za osmnácté F8, za devatenácté F9. F10 bude-li schváleno, je nehlasovatelné F4. Pouze v případě neschválení F10 se hlasuje F4, a bude-li schváleno F10 nebo F4, stává se nehlasovatelným D1 část A. Za 22. pouze v případě neschválení F4 a F10 je D1 část A. Za 23. D3, za 24., 25. a 26. rozhodujeme o změně místa agentury v pořadí Bruntál, Žďár nad Sázavou a Ostrava. Po tomto hlasování už můžeme návrh zákona hlasovat jako celek.

Pokud dojde k neschválení, budeme pokračovat... pokud dojde ke schválení E2, bude následovat varianta neschválení A ani B, a tam potom následně se dostaneme k jinému druhu hlasování. Tam budeme hlasovat za páté hlasování D1 část B a C, za šesté D2 část B, C, D, za sedmé D4, za osmé D8 s výjimkou části C2, za deváté F1, následuje F2, F3, F8, F9 a znovu se vracíme k tomu rozhodnutí o těch sídlech D9, C a E1 a návrh zákona jako celek.

Poslední varianta je, že neschválíme žádný z komplexních pozměňovacích návrhů a potom páté hlasování bude D1 část B a C, za šesté D2, následuje D4, D8 s výjimkou části D a E, za deváté pouze v případě neschválení D8 D5, následně také při neschválení D8 E6. Za jedenácté E3, následuje F2, bude-li schváleno, je nehlasovatelné E4 část A. Za třinácté, bude-li schváleno F2, hlasovat o E4 část B. Za čtrnácté E5, za patnácté F1, za šestnácté F8, za sedmnácté F9, za osmnácté F10. Pak je nehlasovatelné F4. Nebude-li schváleno F10, zase jsme u F4. Za dvacáté, pouze v případě neschválení F4 a F10 hlasujeme D1 část A. Za dvacáté první D3, za 22., 23. a 24. znovu rozhodujeme o místě agentury v pořadí Bruntál, Žďár nad Sázavou a Ostrava.

Na závěr hlasujeme návrh zákona jako celek.

Tím jsem přečetl kompletní proceduru. Jsou v tom všechny možnosti, s tím, že je i přes legislativu ověřeno, že nebude na žádný pozměňovací návrh zapomenuto. Tímto dávám toto jako návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan místopředseda Chvojka se hlásí k proceduře, takže prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ani ne tak k proceduře, ale hlavně jde o čas. My nevíme, jak dlouho budeme hlasovat, a asi by byla škoda, abychom ve 14.00, kdy nám bude třeba chybět závěrečné hlasování nebo poslední tři hlasování, museli jít domů. Já bych chtěl požádat o to, jestli bychom mohli dodělat i po 14. hodině jenom tento tisk, tento návrh zákona, jestli je to možné. To znamená, navrhuji projednat tento bod po 14. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je prodloužení doby pro třetí čtení, což se obávám, že nejde takto jednoduše. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ono to samozřejmě jde, pokud není námitka, ale ta námitka existuje. Jménem dvou poslaneckých klubů, KDU a ODS vetuji tento návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: V tom případě bychom tedy hlasovali pouze do 14. hodiny. Já tady mám ještě omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Výborný mezi 13.45 a 14.00.

Prosím, pane zpravodaji, myslím, že můžeme hlasovat o proceduře.

 

Poslanec Stanislav Juránek: První hlasování je legislativně technické úpravy, které byly načteny poslanci Birkem a Jandou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane zpravodaji, myslím, že nejdříve bychom měli schválit proceduru.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Pardon, musíme schválit nejprve proceduru. Nebyla žádná jiná námitka, je jediný návrh na proceduru, jak ho navrhl garanční výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 185 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat s touto procedurou. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Jak už jsem uvedl, jsou zde dvě legislativně technické úpravy. V obou případech doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Navrhovatel? (Doporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro schválení legislativně technických úprav. Kdo je proti?

hlasování číslo 186 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Tím jsme schválili úpravy. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Jsme u komplexních pozměňovacích návrhů. Komplexní pozměňovací návrh A - doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování - pardon. Ještě stanovisko navrhovatele? Ukončuji hlasování. (Navrhovatel doporučuje.) Děkuji. Já jsem ukončil hlasování. Omlouvám se, prohlašuji je za zmatečné.

 

Zahajuji další hlasování číslo 188. Ptám se, kdo je pro komplexní pozměňovací návrh A. Kdo je proti?

V hlasování číslo 188 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další hlasování je o bodu D1 část B a C. Jde o rozšíření požadavků na žadatele o podporu, transparentní účet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko - nedoporučuji.) Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 189 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Bod D2 rozšiřuje povinnosti agentury včetně dálkového přístupu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko. (Zpravodaj: Nedoporučuji.) Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 190 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 104. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: D4. Tento bod je zaměřen na to, že se především budou sestavovat programy pro koncové příjemce a jenom výjimečně nějakým jiným způsobem. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuji.) Ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 191. Je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 40, proti 106. Návrh byl zamítnut, prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: D7, to znamená, nemusí, ale jenom může být zřízena Národní rada pro sport. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Nedoporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 192. Je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 38, proti 108. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: D8. Bude-li schválen, tak agentura podléhá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování číslo 193. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 193. Je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 104. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další je hlasování o D5. D5 mluví o střetu zájmů, to znamená, poslanec a senátor nemůže být předsedou agentury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Stanovisko? (Zpravodaj: Garanční výbor nedoporučuje.) Navrhovatel? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování číslo 194. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 194. Je přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 90, návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další je návrh D6, který mluví o tom, že předseda může mít praxi i v jiném než sportovním prostředí. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 195. Je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 23, proti 94. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další je návrh E6. Tady upozorňuji, že v načtené legislativní změně mluví o povinnosti předkládat výroční zprávy kromě vlády i Poslanecké sněmovně a Senátu. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 196. Je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 50, proti 87. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další návrh je F2, který vymezuje priority sportu. A tam podtrhnu dvě věci: zdraví a podporu sportu dětí a mládeže. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 197. Je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Hlasujeme nyní o E4, část b), která ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj rozvíjet sportovní infrastrukturu v rámci cestovního ruchu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Stanovisko? (Zpravodaj: Moment, E4... E4 garanční výbor nedoporučuje.) Pan předseda Stanjura se hlásí, nebo ne? Ne. Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuji.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 198. Je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 22, proti 82. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další je návrh E5, který mluví o povinnosti udržení deseti let udržitelnosti v původním znění pro osoby, které nejsou sportovní organizací. Návrh mluví o trvalé udržitelnosti. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatele? (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 199. Je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň. Pro 38, proti 102. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další je návrh F1, který vymezuje postavení sportu ve společnosti. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 200. Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 132, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Další návrh je F3, který vypouští původní definici Národní sportovní organizace v komplexním pozměňovacím návrhu. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování 201. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 201. Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 110, proti 24. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Teď budeme společně hlasovat F5, F6 a F7. Týká se to použití rodného čísla v rejstříku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko? (Zpravodaj: Doporučuje.) Navrhovatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 202. Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: F8. Jde o spolupráci s ministerstvy. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování 203. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 203. Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, jaký máme čas, tak tohle bude pro jistotu poslední hlasování.

 

Poslanec Stanislav Juránek: F9 - výdaje sportovních organizací nejsou projektem, ale dotací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ne, já jsem myslel, že už jako dále hlasovat nebudeme. Je 13.59, já bych nerad skončil... (Reakce z pléna. Zpravodaj: V 59 se má hlasovat podle mě.) Dobře, tak prosím návrh.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Výdaje sportovních organizací nejsou projektem, ale dotací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Už je 14 hodin. To by skončilo uprostřed hlasování.

Já bych ještě, než se všichni rozutečeme, vás rád informoval, že na základě dohody poslaneckých klubů přerušuji 27. schůzi do úterý 12. března do 15 hodin, je slavnostní shromáždění na Hradě, tak abychom se ho mohli všichni případně zúčastnit. Čili sejdeme se v úterý v 15 hodin. Děkuji.

 

(Jednání skončilo ve 14.00 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP