(11.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším návrhem ve třetím čtení je bod

 

104.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 69/ - třetí čtení

Paní poslankyně Ivana Nevludová za navrhovatele je u stolku zpravodajů, pan zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Jan Řehounek, je taky připraven. Máme tedy před sebou tisk 69/6, který vám byl doručen 30. ledna 2019, a návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy, které jsou tam obsaženy. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 69/7. (V sále je obrovský hluk!)

Ptám se navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Má zájem, ale já vám ještě slovo neudělím. Požádám sněmovnu o klid! Vnitrozemská plavba skončila, máme jiný návrh zákona. Pokud někdo diskutuje jiné téma, než je majetek České republiky, prosím v předsálí. Ještě chviličku strpení, paní poslankyně. (Hluk v sále neutichá.) Myslím to vážně, kolegové.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající. (V sále stále trvá velký hluk, neklid a velmi špatná slyšitelnost!)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, hnutí SPD předkládá novelu, která by měla posílit odpovědnost zástupců státu za svěřený majetek, který by museli spravovat s péčí řádného hospodáře. Tuto povinnost už zákony řeší, ale málo viditelným a z mnoha ohledů nejednoznačným způsobem, který dává mnoho prostoru ke spekulacím a zejména reálné neefektivitě při vymáhání náhrady škody při nehospodárném nakládání se svěřeným majetkem nebo finančními prostředky státu. Domníváme se, že předkládaný návrh není duplicitní, ale upřesňuje a jasně konkretizuje dnešní zákonnou úpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou vás přeruším, paní poslankyně. Znovu požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, než je majetek České republiky, velmi důrazně vás žádám v předsálí. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji. Již při minulém projednávání jsme uvedli konkrétní případy z kontrolních činností Nejvyššího kontrolního úřadu, které zjevně a konkrétně podávají, že dochází k nehospodárnému a bezúčelnému nakládání při hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu. Při aplikaci tohoto návrhu by byla zjištěná pochybení neoddiskutovatelná s možností efektivního nejenom řešení s odpovědnými osobami, ale i jasnou vymahatelností sekundární povinnosti těchto osob. Dozajista by přinesla i tolik žádanou prevenci před stále častěji zjištěnými případy neúčelného a nehospodárného nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu. Postup s péčí řádného hospodáře nepředpokládá vybavení odbornými znalostmi, které souvisejí s uvedenou funkcí. Zahrnuje pouze povinnost rozpoznat, že je nutná pomoc profesionála, speciálně kvalifikované osoby, a takovou pomoc zajistit.

Ve srovnání se skutečností, jak se ke svému vlastnímu majetku chovají s péčí řádného hospodáře podnikající osoby, ať už fyzické, či právnické, které si na tento majetek musely vydělat, vás žádám o podporu našeho návrhu, protože majetek České republiky je nás všech a odpovědné osoby by se k němu měly takto chovat. Žádáme také tímto o podporu včetně pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupkyni navrhovatelů. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Dominik Feri a zpravodaj s přednostním právem. Kolegu Feriho požádám o strpení. Podle jednacího řádu má tedy přednostní právo zpravodaj tohoto tisku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji. Vážený pane předsedající, hlásím se do obecné rozpravy z toho důvodu, že v rámci projednávání v garančním rozpočtovém výboru bylo přijato několik usnesení a jedno z usnesení mě pověřilo, abych tady přednesl návrh podle § 95 odst. 2 jednacího řádu na opakování druhého čtení, a tímto si tento návrh osvojuji a žádám tedy o hlasování o tomto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Hluk v sále trvá!)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, to, co teď zaznělo, je pro mě velké novum. Poprosil bych pana zpravodaje, aby pro to snesl nějaké patřičné argumenty. Protože není žádný důvod pro to opakovat druhé čtení u návrhu, který je prostě neopravitelný. Jestli tu zástupkyně navrhovatelů zmiňuje, že v současné době je způsob, jakým je spravován státní majetek, upraven málo viditelně a nejednoznačně, tak patrně nečetla účinné znění zákona o majetku České republiky, které v § 47 říká, že osoby, které s majetkem nějakým způsobem disponují, s ním disponují s odbornou péčí. Proboha, co je na tom vyjádření "odborná péče" nejednoznačného? Ještě k tomu je to vyšší standard než péče řádného hospodáře. A jestli naše správní úřady a orgány zkrátka neznají zákon o majetku České republiky, co si o tom pak máme myslet? Ta představa je naprosto mylná. Ta úprava je dostačující a tady to je pouze nějaká, řekněme, politická onanie. A vracet návrh do druhého čtení je naprosto nelogické.

Pojďme se s tím vypořádat, pojďme ten návrh konečně zamítnout. My jsme v ústavněprávním výboru zaujali jasné stanovisko, už se s tím vypořádejme a neprodlužujme agónii návrhu, který je tady už více než přes rok. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jakub Michálek s faktickou poznámkou do rozpravy. (V sále je neklid a ruch!) Prosím, máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Musím dát za pravdu názoru, že návrh není náležitě zpracován, tak aby byl projednatelný v Poslanecké sněmovně. Na druhou stranu je zcela seriózně potřeba říct, že k nedostatkům v hospodaření se státním majetkem dochází, že problém je reálný, existující a že by bylo záhodno, aby ho Poslanecká sněmovna řešila. My jsme předložili nějaký možný pozměňovací návrh, který by to uvedl do souladu s aktuálním zněním a s doktrínou. Následně jsme měli schůzku s panem náměstkem Landou z Ministerstva financí, který mě požádal, jestli bychom to mohli vrátit do druhého čtení. Z toho vzešel i ten návrh, takže to vzniklo tímto způsobem.

Možná bych poprosil paní ministryni financí, jestli by byla ochotná říci několik základních tezí nebo bodů, co by Ministerstvo financí doporučilo v návaznosti na svoje poznatky s hospodařením s majetkem státu, co by se dalo promítnout do druhého čtení. My jsme navrhovali, aby byl nějaký povinný zápis o tom, že došlo ke škodě, aby bylo nějakým způsobem řešeno, jak a kdy se vymáhá regres v těchto případech. Takže jestli by bylo možné tímto způsobem ozřejmit směr. Vím, že ministerstvo mělo nějaké požadavky, které se týkaly té takzvané dělené subjektivity státu při vystupování v majetkoprávních vztazích. To si myslím, že už je poměrně radikální zásah do materie zákona o majetku České republiky, proto bych rád slyšel konkrétní vyjádření Ministerstva financí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michálkovi za dodržení času k faktické poznámce. Konstatuji, že nemám žádnou jinou... Ano, do rozpravy se hlásí paní ministryně financí vlády České republiky, paní Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP