(9.50 hodin)
(pokračuje Michálek)

Samozřejmě že všichni známe celou řadu kauz, ke kterým dochází, pokud nejsou ve státních nebo polostátních firmách nastaveny kvalitní kontrolní procesy včetně záruk transparentnosti schvalovaných rozhodnutí a smluv. Příkladem kauz ČEZu, které si všichni můžeme vybavit, jsou například v solární kauze investice s Amun.Re a další v roce 2009 až 2010, kdy společnost Amun.Re, kterou vlastnil Martin Shenar stíhaný za daňové úniky, a dále pak neznámými majiteli zastupovanými však právníky Iva Rittiga, tak tam bylo podezření, že výstavba solárních elektráren touto společností byla nejen předražená, ale rovněž se skrze ně praly špinavé peníze. Modernizace uhelné elektrárny Prunéřov II v roce 2012 - uvádí se škoda v řádu desítek miliard korun kvůli neprůhledným podmínkám při modernizace uhelné elektrárny a zajištění budoucích dodávek uhlí. Solární elektrárna Ševětín 2015, nebo prodej aktiv ČEZu v Bulharsku společnosti Inercom Bulgaria.

Takže samozřejmě těch kauz je celá řada. A pokud se nám podaří nastavit průhledný režim fungování ČEZu, tak to může mít zásadní přínos, stejně jako u ostatních subjektů, které jsou v režimu zákona o registru smluv.

Není pochyb o tom, že registr smluv, jak funguje několik let, se osvědčil. Nenastal žádný krach, který tady prorokovali někteří odpůrci registru smluv, že se nám zhroutí ekonomika státních podniků. Naopak registr smluv měl řadu přínosů. Ten největší přínos ovšem spočívá v tom, že se mění vůbec způsob fungování a přemýšlení v těchto státních podnicích.

Dovolte mi, abych citoval pana Michala Bláhu, který provozuje aplikaci Hlídač smluv, která miroruje smlouvy v registru smluv a která provádí analýzy. Ten v rozhovoru pro deník idnes.cz uvedl: "Nyní máme dohled nad veřejným utrácením jako nikdy v minulosti. Největší dopad registru smluv nikdy nespočítáme. A to je dobře. S naprostou transparencí většiny smluv uzavřených na všech úrovních, se totiž mění chování samotných zadavatelů. Kdo chtěl dřív přihrát zakázku vlastní firmě či někomu z rodiny, nemusel se příliš bát, jelikož daná smlouva nebyla veřejná, navíc často ani strojově zpracovatelná. Obojí se teď mění. Smlouvy můžeme v den účinnosti napárovat na konkrétní osoby, a nejeden veřejný činitel si to teď nedovolí. Zbudou tak jen ti odvážní a ti, co si najdou bílé koně či vzdálenější příbuzné - otevřenost dat nám ale nabízí platformu, díky které odhalování i tohoto nebude nemožné. Jelikož korupce je z podstaty věci neměřitelná, neuvidíme příliš mnoho měřitelných změn, korupční a klientelistické chování se ale bezpochyby změní."

Svoje vyjádření bych chtěl zakončit apelem na to, že tato země patří nám všem. My všichni jsme její občané. A občané mají právo kontrolovat, jak se hospodaří ve státem ovládaných firmách. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného zpravodaje garančního výboru Ondřeje Profanta. Předtím jenom přečtu omluvu paní ministryně financí Aleny Schillerové dnes do 10.45 hodin z pracovních důvodů. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré dopoledne. Hlasovací procedura je v tomto případě mimořádně komplikovaná, ani ne tak počtem pozměňovacích návrhů jako jejich vzájemným poměrem slučitelnosti a podobně. Proto bych si vás dovolil požádat o zvýšenou pozornost, neboť hned několik okolností nás nezávisle na sobě nutí k různým vysvětlením či úpravám.

Zaprvé. Při přípravě procedury v úzké spolupráci se sněmovní legislativou jsme se snažili o to, aby Sněmovna měla možnost vyjádřit svou vůli k co nejširším spektru podávaných pozměňovacích návrhů. Proto je v proceduře počítáno s tím, že poté, co se bude hlasovat o návrhu F1, který ruší články I a II návrhu zákona, dostane ještě Sněmovna možnost tuto vyprázdněnou množinu naplnit alternativním obsahem. Vzhledem ke komplikovanosti procedury jsme tento postup vyhodnotili jako nejrozumnější a logicky nejsoudržnější, přičemž následnou legislativně technickou úpravou by v rozsahu svého obvyklého opravení zajistila sněmovní legislativa. Pan poslanec Benda ovšem v zájmu legislativní čistoty upozornil, že by to chtělo legislativně technicky upravit všechny pozměňovací návrhy, kterých se opětovné naplňování rušení v článku týká. Úprava by v případě přijetí pozměňovacího návrhu F1 měnila jejich návětí tak, aby reagovalo na předchozí zrušení článku. Proto jsme u těchto pozměňovacích návrhů takovou legislativně technickou úpravu připravili a předali ji předkladatelům jednotlivých pozměňovacích návrhů, aby ji načetli. Jinak by se mohlo stát, že bude napadena hlasovatelnost jimi předložených návrhů. Pro úplnost dodávám, že se jedná o pozměňovací návrh B1 a B3 výboru pro obranu, C pana poslance Michálka, E2-1 pana poslance Kalouse a G1 a G2 paní poslankyně Černochové. U pozměňovacích návrhů A1 a A4 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj načtu příslušné legislativně technické úpravy sám.

Zadruhé. Při přípravě procedury jsme se také potýkali s tím, že ačkoli některé pozměňovací návrhy lze rozčlenit na věcně nesouvisející nebo volně související body, o nichž je vhodné hlasovat zvlášť, nebyly takto přehledně rozděleny již ze strany předkladatelů. Museli jsme tedy zavést jejich rozčlenění pro účely procedury. Při schvalování procedury byli členové garančního výboru seznámeni s tímto dělením. Nicméně dovolím si princip tohoto dělení načíst i zde na plénu pro stenozáznam.

Pozměňovací návrh B výboru pro obranu byl rozdělen na B1, B2, B3 a B4 - logicky podle čtyř jednotlivých a oddělených odstavců. Tam je to, předpokládám, srozumitelné.

Pozměňovací návrh E pana poslance Kalouse byl rozdělen na E1, což je obsah sněmovního dokumentu 1117, a E2, což je sněmovní dokument 2097, jehož obsah tvoří dva body, které budou hlasovány zvlášť jako E2-1 a E2-2.

Pozměňovací návrh G paní poslankyně Černochové je rozdělen podle sněmovního dokumentu 1823, jak je v proceduře vyznačeno, a pak ještě podle jednotlivých bodů.

Pozměňovací návrh I pana poslance Luzara je rozdělen podle sněmovních dokumentů: body 1, 2, 3 podle sněmovního dokumentu 2114 jsou označeny jako I1, I2, I3; body 1, 2 sněmovního dokumentu 601 jsou označeny jako I4 a I5.

Pozměňovací návrh J pana poslance Jurečky je pak rozdělen podle jednotlivých bodů na J1 a J2, nicméně oba jsou nehlasovatelné, protože jsou totožné s jinými návrhy. Pevně věřím, že členové garančního výboru vás v rámci jednotlivých klubů seznámili s logikou tohoto členění a že je každému srozumitelná.

Zatřetí. Dále se pak ke mně dostala informace od členů výboru pro obranu, že existuje poptávka po tom, aby se v proceduře prohodily dva vzájemně neslučitelné body 10, což je E2-2, a 13, což je návrh B4, tedy aby se B4 hlasovalo dříve než E2-2. Chtěl bych tedy předem z pozice zpravodaje garančního výboru konstatovat, že z hlediska procedury to je úprava možná a konzistentnost procedury nijak nenarušuje. Nicméně samozřejmě vyčkám, zdali bude opravdu navržena.

Začtvrté. Pak tu máme ještě změnu procedury, která vyplývá z faktu, že obsah pozměňovacího návrhu A4 je věcně totožný s tím, co jsme schválili v rámci sněmovního tisku 139 - změnový zákon k GDPR - budeme o tom hlasovat v rámci sněmovní verze pravděpodobně příští úterý. Tuto časovou návaznost jsme samozřejmě v době přípravy hlasovací procedury ještě nemohli znát. Nicméně nyní je nutné vyčlenit návrh A4 z bodu 4 procedury a hlasovat jej zvlášť, tedy jako vložený bod 4+ procedury. Podobný případ totožnosti s úpravou GDPR je pozměňovací návrh C, ale ten je v proceduře samostatně, takže jeho místo se nemění. Během hlasování vás pak ještě na tento fakt upozorním.

Zapáté. U pozměňovacího návrhu E2-2 došlo ve sněmovním tisku 50/12 k chybě, kdy místo doporučujícího stanoviska výboru bylo omylem uvedeno nedoporučující. Pokud proti tomu nejsou námitky, tak to zde pouze konstatuji a nebudu kvůli tomu vydávat opravné znění před hlasováním o daném návrhu a při hlasování na to upozorním ještě jednou. Navíc podotýkám, že bude-li přijat onen návrh na změnu procedury spočívající v prohození E2-2 a B4, stane se E2-2 nehlasovatelným, a tím se problém chybně zapsaného stanoviska výboru vyřeší sám od sebe.

A zašesté. Jak jsem avizoval na začátku, nyní tedy načtu legislativně technické úpravy k pozměňovacímu návrhu A1 a A4 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, aby nebyla zpochybněna jejich hlasovatelnost v případě schválení pozměňovacího návrhu F1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP