(9.50 hodin)
(pokračuje Toman)

Předkládaná novela lesního zákona má zejména jednoznačně stanovit povinnosti odborných lesních hospodářů, jejichž činnost hradí stát včetně možnosti odejmout jim licenci v případě, kdy své povinnosti neplní. Odborní lesní hospodáři jako odborníci v denním kontaktu s lesem jako první signalizují kůrovcové ohrožení a navrhují opatření k řešení vzniklé situace. Dále má zejména zakotvit institut vedení evidence odborných lesních hospodářů včetně možnosti pověřit vedením této evidence Ústav pro hospodářskou úpravu lesů jako organizační složku státu. Dále má umožnit výjimku z pravidel pro použití reprodukčního materiálu v případě mimořádných událostí typu živelní pohromy v rozsahu velkoplošné kalamity.

Předpokládám, že předložený návrh zákona bude diskutován na odborné úrovni na zemědělském výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní by se měl slova ujmout zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Tureček, ale pokud vím, ten není přítomen, takže teď zazní návrh na změnu zpravodaje. Prosím, jestli by mohl být načten. Pan poslanec Kott bude tedy zpravodajem.

 

Poslanec Josef Kott: Nevím, jestli úplně to mohu udělat, pane místopředsedo, ale po dohodě s předsedou zemědělského výboru navrhujeme změnu zpravodaje v mé osobě. Pro prvé čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Změnu zpravodaje na vás, jestli jsem zaznamenal dobře. (Ano.) Tak v tom případě se s tím vyrovnáme hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje, abychom mohli pokračovat. Kdo je proti?

Hlasování číslo 291. Přihlášeno je 170 poslanců a poslankyň, pro 139, proti nikdo. Zpravodaj byl změněn. Prosím, aby se tedy slova ujal zpravodaj.

 

Poslanec Josef Kott: Ještě jednou děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, milé poslankyně, vážení poslanci, pan ministr tady návrh zákona představil. Já bych si přesto dovolil vypíchnout dle mého názoru nejdůležitější záležitosti. (Poslanci silně hlučí!)

Předmětem návrhu zákona je reakce na naléhavé problémy, se kterými se lesnická praxe v současné době potýká. A vzhledem k tomu, že se jedná skutečně o velmi naléhavý problém, návrh zákona byl proto předložen mimo plán Legislativní rady vlády na rok 2018. Potřeba novelizace lesního zákona vyvstává zejména v souvislosti s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším. Není slyšet. Požádal bych kolegy ve sněmovně o klid, abyste ta jednání, která se netýkají tohoto zákona, případně přesunuli mimo sál. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji, pane místopředsedo. V této souvislosti návrh zákona zavádí následující opatření:

umožňuje výjimku z pravidel pro použití reprodukčního materiálu v případě mimořádných událostí typu živelní pohromy;

stanoví povinnosti odborných lesních hospodářů, jejichž činnost hradí stát, a možnost odejmout jim licenci v případě, kdy své povinnosti neplní;

zavádí evidenci odborných lesních hospodářů a možnost pověřit vedením této evidence Ústav pro hospodářskou úpravu lesů jako organizační složku státu;

zavádí opatření obecné povahy, kterými mohou orgány státní správy lesů ukládat opatření v případě potřeby v zájmu ochrany lesa;

návrh zákona dále zpřesňuje zvláštní podmínky pro udělení licence k výkonu činnosti odborného hospodáře, konkrétně podmínku odborného lesnického vzdělávání, v návaznosti na změny v odborném školství;

v neposlední řadě návrh zákona odstraňuje terminologické rozpory a upřesňuje postupy orgánů státní správy lesů vyvolané změnami některých právních předpisů a především přijetí nového správního řádu.

Předkládaná úprava se neobejde bez určitého vlivu na státní rozpočet. Výdaje se budou týkat výhradně kapitoly Ministerstva zemědělství, ze které jsou hrazeny náklady činnosti hrazené státem dle lesního zákona. Na další veřejné rozpočty dle navrhovatele úprava nebude mít žádný vliv.

Navrhuje se, aby návrh vstoupil v účinnost prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Návrh novely zákona je předkládán v době, kdy jsou lesy na území České republiky postiženy mimořádně rozsáhlou kalamitou způsobenou zejména dlouhodobým suchem oslabujícím lesní porosty, které jsou napadeny škůdci. Je proto nutné, aby lesní zákon vytvořil předpoklady pro zvládnutí tohoto stavu a umožnil co nejefektivnější odstranění následků. K tomuto má novela zákona napomoci navrženými kroky, které jsou nezbytným předpokladem ke zvládání nastalého vlivu.

Z uvedených důvodů si vás dovoluji požádat o propuštění zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Mám tady další omluvenku. Omlouvá se nám pan ministr vnitra Jan Hamáček dnes na celý den z pracovních důvodů.

nyní k tomuto bodu otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Holomčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Znovu požádám sněmovnu o klid. Chtěl bych požádat, abyste se kdyžtak se svými jednáními, která se netýkají tohoto zákona, přesunuli do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu pirátské strany. My, jak už říkal pan zpravodaj, chceme nechat propustit tento zákon do druhého čtení. Chceme ho na výborech poměrně intenzivně prodiskutovat, takže si dovolím rovnou navrhnout prodloužení lhůty pro projednávání ve výborech o třicet dnů. Takže to je rovnou.

Mám celou řadu otázek. Ty si nechám na výbor, nicméně považuji za důležité, aby tady dneska zazněly tři věci.

Za prvé, to se týká té části novely, která řeší podmínky pro odborné lesní hospodáře. Tady tu část kvitujeme. Myslíme si, že je správná. Je malinko škoda, že nepřišla o něco dřív, ale rád bych prostřednictvím takového myšlenkového pokusu poukázal na jednu svízel, kterou budu rád, když potom do detailu probereme na výboru.

Teď několik vstupních předpokladů. Když se vrátíme k té kontrole České inspekce životního prostředí, která proběhla v druhé polovině roku 2017, ona vlastně odhalila celou řadu pochybení, ať už to bylo pochybení ve smyslu porušení podmínek, které vychází z paragrafu 33 odstavce 1 lesního zákona nebo z paragrafu 11 odstavce (?) lesního zákona. Vytýkala opakované kauce, které prodlužovaly dobu, než se ty nakažené stromy dostaly z lesa, a vytýkala celou řadu dalších věcí, které by podle nové legislativy s velkou pravděpodobností vedly k odebrání licence. Když se podíváte na webové stránky společnosti Lesy České republiky, tak ti mají jednu pro celý podnik. (V sále je trvalý hluk.)

A ještě několik čísel. Lesy České republiky obhospodařují 48 procent rozlohy všech lesů u nás v majetku státu a dalších nějakých cca čtvrt milionu hektarů soukromých lesů, to také vychází z lesního zákona. A tam určitě bude potřeba si říct, co by vedlo, pokud by takováto situace nastala, k tomu, kdyby Lesy České republiky přišly o tu licenci. Kdybychom de facto polovinu lesů v České republice, že by fungovaly nebo byly vlastně v rozporu se zákonem. To je podle mě velmi velký problém, který je potřeba nějakým způsobem řešit.

Druhá věc, a to je ten hlavní důvod, proč chceme prodloužit lhůtu na projednání ve výborech, ta se týká části, kdy zákon umožňuje na omezenou dobu výjimky z požadavků na použití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa. My se bojíme - a budeme chtít, aby tady tohle bylo nějakým způsobem dopodrobna vysvětleno - bojíme se, že teď nějakým způsobem vyřešíme problém s holinami, ale vlastně zaděláváme si na problém za deset, dvacet, třicet let. Bojíme se o tu budoucí stabilitu lesa a budeme chtít po ministerstvu, aby nám vysvětlili, jak přesně to bude v praxi probíhat.

A třetí věc. Jak jsem říkal, že si dotazy nechám na výbor, tak přece jenom položím jednu otázku nebo dvě otázky panu ministrovi a doufám, že získám pozornost pana ministra. Ano? (Hledí na pana ministra.) Dobré. Děkuji.

Chtěl bych se zeptat a bude to jediná věc, na kterou se vás tady dneska, pane ministře, zeptám, jakým způsobem plánujete financování dopadů kůrovcové kalamity. Protože tohle je věc, která neskončí s tímto volebním obdobím, ale budou se s ním potýkat i vlády v obdobích dalších. Takže tohle je důležitá věc.***
Přihlásit/registrovat se do ISP