(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím o klid ve Sněmovně. Předseda Poslanecké sněmovny přikázal svým rozhodnutím číslo 26 ze dne 21. února 2019 tento návrh k projednání výboru pro evropské záležitosti a stanovil mu lhůtu do 8. března 2019. Výbor návrh projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 414-E/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Ondřej Benešík a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstkyně ministra financí JUDr. Lenky Dupákové a po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Ondřeje Benešíka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie;

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Krátký komentář. Výbor jednoznačně dospěl k závěru, že toto je v zájmu České republiky, tak aby byly ošetřeny finanční zájmy České republiky, ale samozřejmě také finanční zájmy a možnosti subjektů i ve Spojeném království, které čerpají z evropského rozpočtu a mohly by se v případě tvrdého brexitu dostat do jakési velké právní nejistoty. Čili v zájmu České republiky je, abychom předešli těmto možným komplikacím, pokud by došlo k takzvanému tvrdému brexitu. My jako výbor doporučujeme plénu Sněmovny takto navržené usnesení schválit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášek. Chtěl bych se zeptat, jestli se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Případně požádat o klid v sále. Nevypadá to, že by se někdo hlásil. Takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, paní ministryně. (Není.) Není. Pane zpravodaji? (Není.) Není.

V tom případě přikročíme k hlasování o přednesených návrzích. Mám za to, že zazněl pouze jeden návrh, a to návrh usnesení. Je to tak, pane zpravodaji? Asi to tak je. V tom případě návrh usnesení zazněl. Nevím, jestli ho mám načítat znovu, ale raději ano, ať to máme v pořádku. Takže bych požádal pana zpravodaje, aby ještě jednou načetl návrh. Teď už je tu klid, tak třeba bude více vnímán.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pane místopředsedo, celý návrh usnesení, tak jak přišel z výboru? Takže: I. výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Myslím, že je srozumitelné, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 289. Přihlášeno je 169 poslanců a poslankyň, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Projednávání tohoto bodu a tisku tímto končí.

 

A posuneme se dál. Chtěl bych ještě pro záznam konstatovat a omluvit se, že při hlasování o změnách pořadu jsem nepostupoval úplně korektně, ale doufám, že jsem tak činil v souladu s dohodou předsedů klubů, takže z toho nebude nějaké mrzení do budoucna.

 

Nyní otevírám bod

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 397/ - prvé čtení

Bod byl původně přerušen ve středu 13. 3. 2019. Původně ho má přednášet ministr. Ministr byl omluven, ale je přítomen, takže můžeme pokračovat. Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali ve středu 13. března a obecná rozprava byla ukončena. Bod byl přerušen před hlasováním o přikázání výborům k projednání. Prosím, aby se místa u stolku zpravodajů ujali za navrhovatele ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Josef Kott.

Nyní se máme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje k přikázání někdo jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Takže zahajuji hlasování o přiřazení garančnímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování číslo 290. Je přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přiřadili tento tisk zemědělskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, nebo výborům k projednání ? Není tomu tak. V tom případě projednávání tohoto tisku končím, protože další návrhy nezazněly, a sejdeme se nad ním opět v druhém čtení. Děkuji vám.

Mám zde další omluvenku. Omlouvá se nám paní poslankyně Golasowská od 13.30 z osobních důvodů.

 

Dalším bodem je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 408/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. O vypracování a předložení novely lesního zákona v souvislosti se současnou kalamitou v lesích bylo Ministerstvo zemědělství požádáno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, a to usnesením Poslanecké sněmovny číslo 305 ze dne 10. 7. 2018, o provedení legislativních změn k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích. K předložení návrhu novely lesního zákona bylo ministerstvo vyzváno také usnesením zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky číslo 45 ze dne 6. 6. 2018.

Potřeba urychlené dílčí novelizace lesního zákona vyvstává zejména v souvislosti s rozsáhlou kalamitou, která zasáhla lesy České republiky na velké části území. Zkušenosti z praxe poslední doby, poznatky orgánů státní správy lesů na všech úrovních včetně České inspekce životního prostředí a dále zájmových sdružení vlastníků lesa svědčí jednoznačně o tom, že v zájmu lesů a lesního hospodářství je nečekat na komplexnější novelu lesního zákona. S ohledem na naléhavost problému je třeba lesní zákon novelizovat dílčím způsobem a pokusit se tak odstranit ty nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP