Středa 24. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu
na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Tak, máte zase slovo paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Tak ještě se uvidíme několikrát. Takže děkuji ještě jednou moc za slovo.

Tentokrát předkládám novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Hlavním cílem návrhu je rozšířit působnost stávajícího fondu rozvoje bydlení o další činnosti, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. To, co nás k tomu vedlo, je, že samozřejmě jako stát se musíme připravit na období, kdy budou ubývat zdroje Evropské unie, a musíme připravit alternativu k potenciálním zdrojům EU. Proto se snažíme vlastně navrhovanou změnou i názvu Státního fondu rozvoje bydlení ho rozšířit na Státní fond podpory investic; takto koncipovaný zákon by vlastně odpovídal i novému obsahu.

K tomuto účelu je zejména navrženo, aby budoucí Státní fond podpory investic poskytoval nově dotace a úvěry například na družstevní podíl spojený s právem nájmu, de facto na pořízení družstevního bydlení, je to velké téma dnešní doby, nejenom nájemní bydlení, ale je i podpora družstevního bydlení; dále rozšíření odstranění stavebních bariér na veřejných prostranstvích; pořízení technického vybavení obcí s nízkým rozpočtem nebo dobrovolných svazků obcí, které budou určeny k údržbě veřejných prostranství; pořízení vybavení do vybraných budov ve vlastnictví krajů a obcí, například technického zařízení navazujícího na stavební úpravy k zajištění bezbariérovosti přístupu do obecních budov a volného pohybu v nich; dále vybudování nebo obnovu veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvisejících zařízení veřejné technické infrastruktury, občanského vybavení, to jsou stavby a zařízení sloužící pro vzdělání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu; dále pak samozřejmě i stavby sloužící pro poskytování služeb ve veřejném zájmu, například kamenné nebo pojízdné prodejny, rekonstrukce a výstavba zdravotnického zařízení; dále revitalizace území včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov, regionální rozvoj, podpora cestovního ruchu a další. Mezi další věci patří také zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů nebo regulačních plánů nebo územně plánovacích podkladů atd.

Se zavedením nových dotačních a úvěrových titulů dochází i ke zpřesnění formulace a terminologie u některých stávajících dotačně-úvěrových titulů. Úprava zaměření fondu se promítá i do rozšíření výčtu nákladů, které bude možné z prostředků Státního fondu podpory investic hradit. Půjde zejména o náklady spojené s podporou v oblasti cestovního ruchu, udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů.

Dále je v předloženém návrhu zákona navrženo doplnit zákon o výslovné oprávnění Státního fondu podpory investic zpracovávat osobní údaje, umožnit Státnímu fondu bezplatný dálkový přístup do údajů katastru nemovitostí, umožnit Státnímu fondu využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, konkrétně ze základního registru obyvatel podle zákona o základních registrech a dále z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému evidence cizinců podle zákona o evidenci obyvatel.

Nově je analogicky k rozpočtovým pravidlům zaveden souhrnný limit pět procent, do kterého mohou být přesuny mezi položkami v rámci fondu prováděny výborem fondu na návrh ředitele. To je samozřejmě aktuální zejména u bytové výstavby, kde skutečně potom na ty připravené projekty budeme potřebovat každý volný zdroj státního fondu.

Právní úprava nadále počítá se zachováním praxe úpravy jednotlivých konkrétních dotačních programů nebo úvěrových programů na úrovni prováděcího nařízení vlády. V této souvislosti dochází nově ke stanovení základních podmínek, které musí obsahovat nařízení vlády pro účely použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic. Podmínky se liší podle typu podpory, tedy zda se jedná o úvěr, dotaci nebo ručení, případně i o dotaci na úroky z úvěrů.

Předložený návrh zákona nově částečně stanoví postup státního fondu při poskytování peněžních prostředků. Zákonem je upravena stávající praxe, kdy je program spuštěn bez výzvy od data nabytí účinnosti nového nařízení vlády nebo na základě výzvy na jednotlivé akce, poté co je nařízení vlády účinné. Nově je dále navrženo stanovit v zákoně minimální náležitosti smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků. V navržené právní úpravě je výslovně zakotveno kontrolní oprávnění státního fondu v souvislosti s poskytováním a použitím finančních prostředků ze strany Státního fondu podpory investic.

V rámci předloženého návrhu zákona dochází k některým terminologickým úpravám, a to především v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Opět si dovoluji moc požádat o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A já prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Ivan Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové, paní ministryně, dovolte mi, abych zde jako zpravodaj navázal na představení tisku jeho předkladatelem, který zde reprezentuje paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Rád bych tedy přednesl zprávu k tisku 412. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona číslo 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jak zde paní ministryně uvedla, předkládaný návrh mění Státního fond podpory bydlení na Státního fond podpory investic. Na prvním místě novela zahrnuje změnu samotného názvu zákona. Místo zákona o Státním fondu rozvoje bydlení jde o zákon o Státním fondu podpory investic. Tím Státní fond rozvoje bydlení vlastně zaniká a s ním mizí i výhradní podpora bydlení v České republice, neboť se změní také účel tohoto zákona. Místo podpory bydlení pak bude nově cílem tohoto transformovaného státního fondu podpora udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu. V rámci změny účelu zákona pak dochází k rozšíření dotací i na nabytí družstevního podílu k bytovému družstvu, pokud se její příjemce stane nájemcem bytu, kterého se nabytí družstevního podílu týká. Rozšíří se i možnost peněžních prostředků na investice do rozvoje obcí. Nově se zavádí také možnost přesunu mezi položkami rozpočtu fondu, nepřesáhnou-li za kalendářní rok pět procent celkových výdajů. Dosud měl tuto pravomoc příslušný sněmovní výbor.

Zákon také uvádí výčet minimálních podmínek, které mají být stanoveny pro použití peněžních prostředků z fondu, a řeší institut výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace, úvěru či ručení. Obsahuje také výčet náležitostí žádostí o podporu, minimálních náležitostí smlouvy o poskytnutí prostředků a nezapomíná na povinnost písemně sdělit důvody, proč nebyla uzavřena případná smlouva. Také obsahuje oprávnění k provádění kontroly správnosti údajů a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků dle zákona o finanční kontrole.

Důvodová zpráva dle mého názoru coby zpravodaje ovšem není úplně přesvědčivá, nedokládá dostatečně potřebnost navrhované změny. V předkládaném vládním návrhu je na několika místech nesoulad s tím, co se uvádí v důvodové zprávě. Já bych chtěl vypíchnout jenom pár bodů, které jsme považovali za důležité.

V první části v článku 1 bod 1.2 mimo jiné čteme, že v dosud platných nařízeních vlády se původní název SFRB nemění. Z důvodu právní jistoty je v návrhu zákona obsaženo i přechodné ustanovení, ze kterého by mělo být zřejmé, že se jedná pouze o změnu názvu zákona, resp. fondu, a že se i nadále bude jednat o tutéž právnickou osobu. Návrh zákona však toto přechodné ustanovení neobsahuje.

Novela v ustanovení § 3 odst. 1 písm. i) a j) nově zavádí možnost poskytnout dotaci nebo úvěr na pořízení technického vybavení určeného k údržbě veřejných prostranství i na pořízení vybavení do budov ve vlastnictví krajů a obcí. Důvodová zpráva uvádí, že tato možnost má být pro obce s nízkým rozpočtem. Novela zákona však neuvádí žádná kritéria pro poskytnutí dotace, úvěru a ani kritérium výše rozpočtu dané obce.

Novela v ustanovení § 3 odst. 4 pak uvádí, že činnosti spojené s funkcí fondu mohou být svěřeny jiné právnické osobě, přičemž výjimku tvoří poskytovatelé dotací dle tam uvedených ustanovení. Důvodová zpráva však opět neuvádí, že činnosti, které představují výkon veřejné moci, nebude možno svěřit jiné osobě, zejména samotné rozhodování o poskytnutí podpory či ona finanční kontrola. Z hlediska právní jistoty by toto mělo být v zákoně uvedeno výslovně, protože z textu to není přímo patrné.

Důvodová zpráva k ustanovení § 4 odst. 5 mimo jiné uvádí, že bezplatný přístup do katastru nemovitostí je nutný i pro zajištění efektivního vymáhání pohledávek. Novela však hovoří o přístupu pouze za účelem ověření údajů poskytnutých žadatelem. Z hlediska právní jistoty by bylo vhodnější opět doplnit ustanovení i o tento druhý účel, když se do určité míry jedná o zásah do práva na soukromí dotčených osob.

V § 9 v navrhovaném znění odst. 2 a 4 jsou uvedeny základní podmínky použití peněžních prostředků v případě úvěru či dotace. Důvodová zpráva uvádí, že v případě kombinace podpory je nutné splnit všechny podmínky současně, nikoli však poskytovat tytéž informace několikanásobně. Toto pravidlo však z navrhovaného znění nevyplývá. Není žádný důvod, proč by tak ustanovení mělo být vykládáno. Toto by mělo být asi také zakotveno výslovně v návrhu.

V ustanovení § 9 odst. 1 je uvedeno, že oznámení lhůty pro příjem žádostí nebo výzva musí být přístupné po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. Tady spíš jazykovědné hledisko - tak 30 dnů se vztahuje pouze k výzvě, neboli dle první věty odstavce je něco jiného výzva k podání žádosti a příjem žádosti. Lhůta se z čistě jazykového hlediska nevztahuje na příjem žádosti, byť je to jistě myšleno tak, že se má vztahovat na obojí. Je vhodné tedy nějakým způsobem přeformulovat pak i tuto větu, aby byla jednoznačnější, a tedy neumožňovala dvojí výklad.

Tolik zpravodajská zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o Státním fondu rozvoje bydlení z pohledu mne jako zpravodaje. S politickými argumenty k tomuto tisku se asi vypořádáme ve všeobecné rozpravě. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášené poslance. Takže požádám o vystoupení paní poslankyni Richterovou, následně se připraví pan poslanec Ivan Adamec a ještě mám pana poslance Dominika Feriho. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vystoupila o něco ostřeji, než u mě možná bývá zvykem, a sice ten fond rozvoje bydlení byl skutečně do dnešního dne jakýsi jediný významnější celostátní nástroj, jak podporovat tuhle základní lidskou potřebu - bydlet. To je něco, co každý člověk nezbytně potřebuje. V tomhle fondu byly peníze z privatizace účelově vázány naprosto jednoznačně na bydlení. Byly v bezpečí před nějakým rozpuštěním na - a teď si představte to, co na našich převodech peněz nesnášíte nejvíc - třeba golfová hřiště, rozhledny v údolí, to umíme skvěle, nebo různé lesklé brožury s různými informacemi a vůbec krátkodechá informační centra namísto skutečné podpory třeba obecní výstavby. Už se ani nijak aktivně nepředstírá, že by byl skutečně připravován zákon o bydlení tak, aby ho stihla tato Sněmovna schválit. Po obrovských diskusích v posledních letech, jak klíčovou roli může stát ve spolupráci s obcemi sehrát v podpoře bydlení, to považuji opravdu za naprosto tristní. V podstatě je to taková jaksi otevřená rezignace naší vlády na řešení nejpalčivějšího problému pro ty, kteří nemají dlouhodobou nájemní smlouvu nebo kteří nemají vlastní bydlení. Těch lidí stále přibývá.

Ta transformace z fondu podpory bydlení na fond podpory investic není nic malicherného, není to jenom nějaká drobnost. Je to velká věc. Ve zpravodajské zprávě už zaznělo, jak by se opravdu od toho účelového vázání mohlo přejít na řadu dalších možností, jak proinvestovat peníze. A také, a to tak úplně nezaznělo, se tím případným transformováním zásadně posiluje vliv Ministerstva pro místní rozvoj. V podstatě se z toho fondu stane další odbor tohoto ministerstva. Změní se obsazení řídícího orgánu, přičemž například v tom vedení, jak je to navrženo, by chyběli zástupci rezortů důležitých pro regiony, jako je třeba doprava, anebo právě s ohledem na ten sociální rozměr bydlení v návrhu stále chybí právě třeba spolurozhodování se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale stejně tak třeba i návrh na pravomoc přesouvat to jisté procento celkových výdajů rozpočtu na základě rozhodnutí vedení fondu je něco, co posiluje de facto opět roli ministerstva. V současné době totiž takové přesuny schvaluje příslušný sněmovní výbor, čili je tam ten prvek kontrolní funkce Sněmovny.

Ještě jednou shrnu. S návrhem jako Piráti, jako ti, kteří se zabýváme bydlením jako jednou z naprostých priorit téhle země, zásadně nesouhlasíme a domníváme se, že předložené argumenty jsou dostatečně silné na to, abyste takovou změnu a její nepodpoření zvážili i vy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu dvě omluvy. Za prvé pan poslanec Jan Hrnčíř se omlouvá od 16 hodin do konce dne z pracovních důvodů a dále místopředseda Poslanecké sněmovny Tomáš Hanzel se omlouvá od 18 do 19 hodin z pracovních důvodů.

A nyní tedy další slovo má pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já tak možná striktně odmítající nebudu, ale samozřejmě mám také celou řadu otázek, které by mě zajímaly v souvislosti se zřízením fondu podpory investic.

První věc, která mě zaujala, je transformace Státního fondu rozvoje bydlení. Proč je to transformace? Proč to není zánik tohoto fondu a vznik nové organizace, lidově řečeno, nové firmy? Protože ta činnost bude skutečně trošku jiná a myslím si, že čisté by bylo dokončit činnost Státního fondu rozvoje bydlení, ukončit tu společnost, tu instituci zrušit zákonem a novým zákonem zřídit Státní fond podpory investic, pokud se tady dohodneme, že takovýto Státní fond podpory investic potřebujeme. Samozřejmě se jedná o organizaci, která bude zajišťovat dotační tituly, půjčky. A já si vzpomínám, když vznikal Státní fond rozvoje bydlení, tak v té době to bylo také proto, že se tam ukládaly peníze, které přecházely z roku na rok jako každému fondu, že to nebyl konec ročního období.

Odpor občanských demokratů k různým fondům je všeobecně známý. Myslíme si, že stát by měl tyto věci řešit napřímo, ale samozřejmě situaci chápeme, takhle to nastaveno je, ale na druhou stranu je potřeba k tomu přistupovat velmi obezřetně. Já si vzpomínám na dobu, kdy Státní fond rozvoje bydlení opravdu frčel mezi, řekl bych, obcemi a městy, protože produkty, které tam byly, jsme využívali. Řekl bych, že doba ustrnula, že dneska význam není takový, jako býval před lety, a chápu, že je potřeba s fondem něco udělat, protože tak jak funguje doposud, je podle mě dlouhodobě neudržitelná věc.

Samozřejmě jsem říkal, že se jedná o dotace, o půjčky. Když slyším slovo dotace, tak už prostě zbystřím, protože nejlepší by bylo, kdyby žadatelé - obce a města - dostávali peníze přímo v rozpočtovém určení daní, které by se muselo ale změnit, samozřejmě. A pokud je budou dostávat prostřednictvím tohoto fondu, nebo přímo žadatelé, ale obec se bude zaručovat, jako to bylo vždycky, nevím, jaké máte zkušenosti s fondem, já mám ty, že jsme si půjčovali pro občany na rekonstrukci bytových jednotek, bytových domů, a vždycky obec musela ručit svým rozpočtem. A dokonce jsme si dávali záruky, třeba různé prodejny a podobně, abychom mohli dostát slibu těm občanům, kteří o to projevili zájem, ale co bylo nejhorší, tak se nám to projevovalo v dluhové službě, přitom město vlastně nedlužilo vůbec nic, akorát převzalo dluhy žadatelů, kteří si od státu vypůjčovali.

Já si tedy myslím, že nějaká cesta z toho ven být musí. Já bych doporučoval tento návrh zákona postoupit do druhého čtení a probrat to ve výborech, protože odsoudit to můžeme vždy, tento pokus, jako třeba neúspěšný, ale myslím si, že bychom se tomu měli věnovat na výborech, kam to půjde, protože ono to skutečně tak jednoduché nebude. Nepřeceňoval bych, že se výrazně zvedne vliv Ministerstva pro místní rozvoj. Kdo jiný než patřičné rezorty, ministerstvo, má mít vliv v dané oblasti? To je možná právě na diskusi na výborech, jak to je myšleno.

Na druhou stranu se ale chci zeptat: Jak bude zajištěn přísun peněz do tohoto fondu? Žijeme v době, kdy ekonomika zpomaluje, kdy se ochlazuje tempo, a vidíme tady i někdy až zoufalé pokusy, které si možná novináři upravují k obrazu svému, že prostě Ministerstvo financí hledá další zdroje peněz, ať to jsou různé formy dalšího zdanění, sektorových daní a podobně, což my odmítáme, a na druhou stranu říkáme, že tady založíme fond, do kterého poplynou peníze na investice. Mimochodem, zaujala mě myšlenka, že se z toho budou moct podporovat prodejny, byznys, vesnické prodejny. Já jsem tady o tom hovořil v souvislosti s EET, kdy jsem vlastně říkal, že socialismus tady opět zvítězil, že staré heslo o tom, že co se hýbe, jen to pěkně zdaňme, a co se nehýbe, zase pěkně dotujme, tak tady přichází stoprocentně do praxe.

Opravdu mám s tímhle vážný problém. Chápu, že určitá podpora bytové výstavby vzhledem k situaci, která dneska v České republice je, i když v Praze je úplně jiná a ve velkých městech, než je tomu na venkově, třeba u nás v horách, ale prostě ta situace tady je, chápu to, takže by mě zajímalo, jaké peníze do tohoto fondu potečou. Jestli to budou peníze pravidelné, každý rok nějaký podíl ze státního rozpočtu, protože bez peněz nemá cenu takovouto instituci zakládat, to si řekněme na rovinu.

Pak by mě také zajímalo, protože ten úřad bude dělat úplně jiné činnosti, i když ono je to podobné, dotace jako dotace, si někdo řekne, ale zda na to bude fond vybaven personálně, materiálně, budovou, jestli stačí ta, kde dneska fond sídlí, jestli toto všechno bude stačit a jestli tady vlastně de facto nevytváříme další náklady státu jenom proto, že chceme přerozdělovat další peníze, o kterých v tuto chvíli možná ani nevíme, kolik jich máme a kde jsou. Takže tam vidím spoustu "ale". Ale za mě by bylo lepší skutečně ten starý Státní fond rozvoje bydlení jakoby dojet a ukončit činnost této instituce, aby tady vznikl nový fond - Státní fond podpory investic. Mimochodem není to poprvé, co to tady slyšíme, paní ministryně to deklarovala už na začátku své politické kariéry na ministerstvu, takže tady vlastně plní to, co nám tady slibovala. A teď je otázka, jestli ten slib takto, jak nám předkládá, je to ono, s čím se chceme ztotožnit.

Já tam mám opravdu spoustu ale, myslím si, že ten záměr nemůže být samospasitelný, že to nevyřeší všechny problémy, které v republice máme, ale podle mě základ našeho konání je v tom, zda ten stát na to vůbec bude mít peníze, abychom tady pak nevyhlašovali něco, co vlastně v praxi bude nepoužitelné. Nakonec se ukázalo, že i některé programy fondu rozvoje bydlení v praxi nebyly tak účinné, jak se očekávalo. A tady bych spíš očekával větší diskusi právě zaprvé naplňování toho fondu a potom, co všechno opravdu z toho chceme financovat, co chceme podporovat, jakým způsobem chceme těm lidem půjčovat a na co jim chceme půjčovat nebo na co chceme jim ty peníze poskytovat jako dotace.

Je to spousta otázek. Já si dokonce myslím, že podpora investic je velmi podivné slovo. My říkáme, že investice vlastně by se podporovat úplně neměly, že spíš to bereme jako pobídkový systém a že investice by měla být něco, co prostě se samo jakoby ty peníze zužitkují a vrátí. Nicméně chápu, že v tom resortu bydlení to může být obtížné. Na druhé straně říkat, že stát řeší za lidi bydlení a právo na bydlení, tady bych byl velmi opatrný. Myslím si, že každý, kdo si pořídí jakoukoli nemovitost, tak se musí rozlišit dvě fáze. Ta jedna je investice do té nemovitosti a pak, jak tu investici vlastně bude spravovat, jak ta investice bude zužitkována. A starost o majetek je kolikrát nákladnější než ta vlastní investice. Takže tady bych byl velmi opatrný. Prostě lidé, kteří chtějí mít vlastní bydlení, do toho musejí investovat svůj vlastní kapitál, svoje vlastní umění se pohybovat v té společnosti, vydělat si ty peníze, protože pokud to za ně bude platit stát, tak to nedobře skončí.

Takže na závěr mi dovolte zopakovat tady svoje připomínky. Když už tedy jsme v těch dotačních titulech a půjčkách, tak s velkým sebezapřením říkám, pojďme to pustit do dalšího čtení, bavme se o tom, jak by to mělo fungovat. Ale co mě zajímá, jsou zdroje, a ne že to bude každý rok jinak, ale mělo by to být určitým podílem státního rozpočtu, a co vlastně všechno za to chceme udělat, čeho chceme dosáhnout, a aby i společnost věděla, jednotliví členové, že prostě nic není zadarmo a i na dotace musí někdo vydělat. A pro mě je velký problém v tom, že na ty dotace vydělává někdo jiný, než je spotřebovává.

Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady jednu faktickou poznámku - pan poslanec Jiří Dolejš. Zatím jenom jedna. A pakliže nebude další, tak se připraví pan poslanec Dominik Feri do obecné rozpravy. Prosím, vaše dvě minutky.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. Mně jde o to, že ta debata poněkud ztrácí kontury, protože když se podíváte na předklad o transformaci státního fondu, tak to rozhodně nechápu jako naplnění cíle vlády, která má ve svém programovém prohlášení soustředit veřejné investice na jedno místo. Tady se jedná pouze o investice, které jsou v kompetenci MMR. A možná trochu pravdu měla kolegyně Richterová, když vyslovila obavu, aby se ten cíl podpory bydlení neutopil při stejném objemu peněz na ty investice jiné, to znamená regionální. Ale proboha, neděsme se, že tady někdo rozpouští dotace, když máme jasné, připravované dotační programy, které by měly dokonce cílit na to, kde je třeba opravdu dotačně obcím pomoci, a to je dostupné nájemné bydlení. Jestli ten fond byl populární po roce 2000, tak právě pro to, že tam dominovaly tyhle dotační tituly. Obce, a nejenom obce, je měly velmi rády. A ztrácel se ten efekt v době, kdy se přešlo na... kdy ubyly peníze, kde se tam točily revolvingem ty peníze a kdy se nabízely finanční nástroje, které zrovna upřímně řečeno tu atraktivitu neměly, protože zkrátka situace na kapitálovém trhu byla taková.

Takže strategicky do budoucna je otázka dostat tam mnohem více peněz a udržet to cílování, jako je například program Výstavba, tak, aby si obce mohly o ty dotace říci, aby ty dotace směřovaly skutečně do podpory dostupného nájemného bydlení. Dvě miliardy, které jsou v tom fondu, je směšná částka, když si uvědomíte, že třeba hlavní město Praha má speciální fond na tyto účely a je tam peněz dokonce mnohem víc než v tomto celém státním fondu. Ty státní fondy na veřejné investice nadále existují. Největší bumbrlíček je Státní fond dopravní infrastruktury. Takže nebavme se o něčem jiném. Spíše bych v další debatě rád slyšel, jak se ta částka výrazněji navýší, protože za tu miliardu z toho postavíte skutečně v těch obcích velmi málo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Zatím mám tady jenom jednu faktickou. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, no právě proto jsem to tady říkal. Tak proč tedy měníme ten název? Jako to je právě o tom, že se tady rozšiřuje portfolio těch služeb, těch dotačních titulů a těch půjček. To jenom na vysvětlení. Jinak bychom samozřejmě mohli říct, že do toho fondu pošleme víc peněz, upravíme programy tak, aby získaly znova atraktivitu u obcí i u občanů našich obcí a měst, a bylo by to hotovo. Ale tady se jedná vlastně o úplně jinou instituci. To je potřeba si říct. A proto tady vyslovuji ty obavy a říkám, že je prostě potřeba se o tom bavit, jestli toto chceme, nebo nechceme. O ničem jiném to v tuto chvíli není. Ale není to jenom o bydlení. To je právě ten rozdíl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní se vrátíme do obecné rozpravy. Slovo má pan poslanec Dominik Feri. Připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, ještě bych se rád dotkl jedné otázky, kterou tu už předestřela kolegyně Richterová prostřednictvím pana předsedajícího, a sice organizačního složení toho fondu. To je upraveno v § 6 předmětného návrhu. Tam se významně zasahuje do jakési aspoň nezávislosti, nebo nadstranickosti, nepolitičnosti toho fondu, kdy se mění současná struktura, kdy výbor fondu je sedmičlenný, tři zástupci jsou paritně z ministerstev - z financí, z průmyslu a z Ministerstva pro místní rozvoj - a zbývající členové jsou nezávislí odborníci. A mě zajímá, proč je tady ta parita mezi ministerstvy a převaha nezávislých odborníků narušena a vykloněna ve prospěch nejenom ministerstev jako takových, ale Ministerstva pro místní rozvoj, které by v současné době mělo většinu, čtyři ze sedmi členů toho výboru? Pro tady tu změnu není ve zvláštní části důvodové zprávy vznesen žádný pádný argument, žádný důvod, proč by se tak mělo dít. Byl bych rád, aby tady to paní ministryně postavila najisto a nějakým způsobem to politicky obhájila, protože to je něco, co zkrátka nemůžeme nikdy podpořit. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další do obecné rozpravy paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo, paní poslankyně. A připraví se pan poslanec Stanislav Juránek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já ještě krátce navážu, že když si shrneme ta čísla, co už tady zaznělo argumentačně, tak se v podstatě dost shodujeme. Pokud se to dá shrnout, tak ve Státním fondu rozvoje bydlení máme zhruba šest miliard korun. Letos by vlastně plánované výdaje do programu Výstavba měly být zhruba ta miliarda, v příštím roce dvě až tři miliardy zase do toho programu Výstavba, čili maximálně by nám tam zbývaly tři miliardy korun - a ještě by se z toho měl podporovat cestovní ruch. Asi všem nám je jasné, že na bydlení jako takové tohle zoufale nestačí.

Proto i po pečlivém poslouchání svých předřečníků chci vznést návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona za klub Pirátů, anebo pokud by neprošel návrh na zamítnutí, návrh na dvacetidenní prodloužení lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě si to poznamenám. Vy dáváte návrh na zamítnutí a v případě, že neprojde návrh na zamítnutí, tak?

 

Poslankyně Olga Richterová: Tak návrh na dvacetidenní prodloužení lhůty. Na prodloužení lhůty o 20 dnů. (Předsedající: Na projednání?) Ano. Ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuju. Nyní do obecné rozpravy požádám pana poslance Stanislava Juránka. Zatím poslední. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, paní ministryně, chtěl bych se z jedné strany paní ministryně zastat, a to z toho důvodu, že investice, které jsem pochopil, jak jsou v návrhu tohoto zákona, jsou investice, které souvisí s bydlením. Ten název je ovšem nešťastný. S tím souhlasím prostřednictvím předsedajícího s kolegou Adamcem. A možná by se hodilo, kdyby se to upřesnilo, že to budou investice s tím související. Ale těžko se to vysvětluje.

Vysvětlím, proč se v téhle věci zastávám, a to je ta záležitost, že jsem měl možnost budovat přes tisícovku bytů v rámci jedné městské části v Brně, ale řeknu to konkrétně v Židenicích, a ta záležitost se ukázala, že ty investice nám sice z jedné strany pomohly na ty byty, ale už nám nepomohly vyřešit infrastrukturu, která byla kolem.

To znamená, jestliže teď budeme mluvit o tom, že budeme někde ve městech a ta města především budou stavět byty, že tam potřebujeme udělat nová parkoviště, mnohdy i kompletně nový dopravní přístup, tak je tady toto cesta správným směrem. Přesto však ale řeknu, že to má pro mě jednu zásadní otázku, a to je skutečně záležitost, že bychom si měli říct, že tohle má smysl rozšířit, fond rozvoje bydlení, tímto způsobem na ty ostatní investice jedině tehdy, když bude dostatek finančních prostředků. Tady si troufnu říct, že můžeme počítat, jaký to má mít dopad, a konkrétně, když budeme uvažovat a vezmeme si jako příklad třeba významnou městskou část v Praze, a to je Jižní Město, můžeme si na základě toho vymodelovat, kolik jsme schopni podpořit bydlení včetně infrastruktury. Já potom řeknu, že to, co jsme v tuto chvíli plánovali, a mluvili jsme tady teď o tom, že by na to zbyly nějaké tři miliardy, tak jsme teď hned, troufnu si říct, minimálně na dvojnásobku. To znamená, že smyslem pro založení je, jestliže se skutečně navýší peníze na tyto účely, protože jinak to kompletně nevybudujeme.

Nicméně znovu se vrátím k tomu, že nestačí v současné době budovat byty, že se musí k tomu vytvořit i infrastruktura. A to, co tam zaznívá, jsou problémy, které nastávají v nových sídlištích, kdy tam není mateřská škola, kdy tam není obchod - a tady bych to nebral jako záležitost podnikání, ale že se tam vytvoří ten prostor a klidně se na to vypíše výběrové řízení. V tomto duchu bydlení vidět komplexně, vidím to po té stránce pozitivně. To, co však je, abychom budovali dostupné bydlení, je - ještě jednou zopakuji - otázka zdrojů. A jestliže má vzniknout fond, tak by měl mít pravidelné, jasné zdroje, a řeknu, jasný příjem ze státního rozpočtu. Sám bych upřednostňoval v rámci subsidiarity spíše, aby to byly účelové peníze, které se dají do rozpočtového určení daní pro obce, nicméně tady považuji za důležité, abychom se o tomto bavili.

Za klub KDU-ČSL říkám, že chceme, aby se tady tato záležitost projednávala, protože bydlení je velmi důležitá záležitost, a abychom skutečně oprávněnost tohoto fondu zvážili ve druhém čtení. Za nás je to podpora a beru to jako velmi důležitou diskusi v této záležitosti, protože bydlení jako takové nelze odtrhnout od infrastruktury, a současně je třeba si říci, že aby to pomohlo, potřebujeme nějaké množství peněz. To znamená, naše podpora bude potom dána i tím, jestli se nám podaří najít takové zdroje, které to budoucna zabezpečí, aby tento fond měl smysl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Rozhlédnu se po sále, zdali má ještě někdo zájem. Nikoho nevidím... Máte zájem? Do obecné rozpravy pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, chtěl bych zopakovat své dotazy. Jestli se tedy do budoucna počítá s pravidelným příjmem pro tento fond, to je jedna věc. Druhá věc, kolik úředníků to bude navíc a zda jsme na to materiálně připraveni a zda nebylo lepší fond rozvoje bydlení nechat dojet a založit nový fond podpory investic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě mi tady naskočila jedna faktická poznámka. Pan poslanec Jiří Bláha. Prosím. Vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, jsem pro, ano. Pojďme udělat novelu zákona o Státním fondu rozvoje, ale pojďme se nad tím zamyslet. Stát neumí dlouhodobě - neumí dlouhodobě - spravovat majetek. Neumí hospodařit s penězi a nebude to nikdy umět. Za mě jednoduchá záležitost. Ano, tady kolega z nemocnice se drbe opět nad hlavou, ale to mě nikdy nepřekvapí. Ta záležitost je velice jednoduchá, a to - podpořme výstavbu bytů, firem. To znamená, že každý zaměstnavatel si v dnešní době váží svých zaměstnanců a rád investuje do jejich bydlení v okamžiku, kdy to bude s podporou státu. A ušetří na tom. A co na tom ušetří stát? Ušetří, že se nebude o tyto majetky muset starat, ušetří na tom, že nebude muset investovat prostředky v celé jejich výši, a hlavně do budoucna si zaváže - dlouhodobě - udržitelnost firem, a tím i zaměstnanosti v jednotlivých obcích, městech, regionech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vaše vystoupení strhlo řadu faktických poznámek. Moment, teď v pořadí. Nejprve pan poslanec Ivan Adamec s faktickou, připraví se pan poslanec Stanislav Juránek, připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, domníval jsem se, že toto tady je vládní návrh a že vládní poslanci jsou srozuměni s tím, čeho chtějí dosáhnout, co nám tady předkládají. Asi jsem se zmýlil. Nastává tady jiná doba, evidentně, protože vládní poslanci kritizují vládní program, kritizují práci svého ministerstva a - panebože - oni kritizují vlastní ministryni! (Zvyšuje hlas.) No kde to žijem! Asi v nové době! Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další s faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Juránek. A pan poslanec Veselý - vy byste chtěl na faktickou, nebo do obecné? (Poslanec Veselý mimo mikrofon: Do obecné.) Do obecné, dobře. Nyní poslední faktická. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Dovolím si v rámci faktické vaším prostřednictvím oslovit kolegu Bláhu a chci mu říci: Ano, tady je velká tradice například Baťových bytů, které řešily i sociální problémy. Troufnu si však říci, že v současné době firmy jsou schopny řešit bydlení pro svoje zaměstnance, a to je dobře a to je třeba podporovat, ale na druhou stranu nejsou schopny vytvořit právě prostor pro sociální a ani pro dostupné bydlení. A s ohledem na to je zapotřebí, aby se do toho vložily obce, to mají ve svém portfoliu, a měly by i v rámci svých rozpočtů se o toto dostupné bydlení postarat. A za další, je potom zapotřebí, abychom si vždycky uvědomili, kdo má jaký úkol, protože i developeři jistě jsou schopni zařídit skvělé bydlení pro ty, kteří na to mají, ale tady je zapotřebí uspokojit všechny skupiny. Takže si dovolím říct - firmy nám to vyřeší, jenom co se týká vlastních zaměstnanců, a takto to dělal už Baťa a já jsem velice rád, že to můžu ocenit, ale na druhou stranu my zde musíme vyřešit kompletně bydlení a mezery, které máme v současné době na trhu bydlení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová se omlouvá od 15.45 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů - počkejte jenom, pane poslanče (Veselý), protože před vámi byl přihlášen na faktickou... Takže pan poslanec Bláha, dvě minuty, a potom se připraví pan poslanec Volný. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, určitě jsem nekritizoval návrh naší paní kolegyně, protože s paní kolegyní, ministryní, které si velice vážím, jsem o tom mluvil. A mluvili jsme o tom několikrát a myslím si, že to je právě ten prostor, abychom o tom mluvili tady všichni. A jinak je to jednoduché. Jestliže dáme firmám podmínku a řekneme jim "za tři byty postavíš jeden byt sociální a my ti na to přispějeme na všechno" a zapojíme do toho obec, tak vyřešíme i sociální bydlení. A zase je to jednoduché. Správa toho domu pak bude zaručená, protože podnikatel se postará o to, aby tam byl pořádek, aby všichni bydleli, jak mají, a pak dojde i k tomu, že podnikatel bude schopen ovlivňovat i lidi, kteří třeba nepracují nebo nemají práci, protože je pozve do své firmy, aby tam třeba pracovali. Spojitostí je víc. Ti lidé nebudou bydlet společně s dalšími sociálními - a opravdu nemyslím si, že to je ta záchrana jediná. Měli by to postupovat v rámci těch kroků. Ano, pojďme si udělat část bytů, které budou obecní, ale věřte tomu, že obecní byty vždycky budeme mít problém spravovat, protože běžte se podívat do jednotlivých státních nebo městy spravujících organizací, jako jsou technické služby, a někdy vám zůstane rozum stát, jak to funguje, ty věci. Opravdu, když někomu patří, tak se chovají úplně jinak a mají úplně jiné finanční nároky, jiné náklady a jiný pořádek. Zkuste se nad tím zamyslet.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Jan Volný, zatím poslední faktická. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych tady panu kolegovi Adamcovi zrovna chtěl odpovědět, on je tady. No, je nová doba, pane kolego. Nová doba! A zaplať pánbůh ti voliči to vidí a podle toho reagují. Ale já chci říct na ochranu tady pana kolegy z našeho klubu. Já jsem v tom neviděl kritiku paní ministryně. On přišel s novou, jinou variantou a musím říct, tentokrát ho pochválit, že nebyla úplně tak blbá. Sice to není obsaženo v tomhle zákoně, ale nebylo to tak hloupé, a myslím si, že ta cesta by mohla takhle někdy i být. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou - ještě dvě faktické mi teď naskočily - pan poslanec Dominik Feri a připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího směrem ke kolegovi Bláhovi. Když jste začal v tom projevu, tak jsem si říkal, když jste říkal, že stát neumí hospodařit s majetkem: hele, pojďte si sednout k nám, to zní rozumně. Ale pak to zase přešlo do dotací k podnikatelům a to jsem si říkal, že sedíte správně. (Smích zprava.) Ale chtěl jsem jenom... Já nevím, tady o vás pan kolega prostřednictvím pana předsedajícího řekl, že vaše nápady jsou blbé, a tady ten zrovna blbý nebyl, tak si to musíte nějak vyřešit, no. Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A ještě poslední faktickou poznámku pan poslanec Adamec v tuto chvíli - mám přihlášku. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, mně to snad ani nebude trvat dvě minuty, uklidním vás všechny. Já chápu samozřejmě pana poslance Volného, že chrání tady na plénu svého kolegu z hnutí ANO, ale musím říct, že jsem pozorně poslouchal, a opravdu, lepší už to být nemůže. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Dobré odpoledne. V tuto chvíli nemám žádných faktických poznámek, ani přihlášek do rozpravy... Pan poslanec Veselý. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji, pane předsedající. Já pouze za klub ČSSD žádám po skončení obecné rozpravy o přestávku na jednání klubu v délce 20 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dvaceti minut. Dobře, děkuji. A já bych se tedy chtěl zeptat předtím, než ukončím obecnou rozpravu, jestli ještě někdo jiný má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím a podle žádosti klubu ČSSD vyhlásím přestávku v délce 20 minut, což znamená do 16.22 hodin. Pak se zde opět sejdeme k pokračování v projednávání tohoto bodu. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 16.02 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 16.22 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.22 hodin, tedy doba pro poradu klubu ČSSD uplynula. Než pozvu jejich zástupce k pultíku, mám pro vás omluvenku. Pan poslanec Klaus se nám omlouvá mezi 16.30 a 19.00 z pracovních důvodů kvůli výročí arménské genocidy. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po poradě klubu si dovoluji sdělit stanovisko ČSSD. My podpoříme návrh paní kolegyně Richterové na prodloužení lhůty pro projednání o dvacet dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za sdělení stanoviska. Ještě zde mám jednu omluvenku a je to od paní poslankyně Langšádlové mezi 16.30 a 19.00 z pracovních důvodů. Pokud vím, tak jsme ukončili obecnou rozpravu. Takže bych se chtěl zeptat paní navrhovatelky, jestli má zájem o závěrečné slovo. (Ano.) Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo. Já to zkusím vzít tedy postupně tak, jak to bylo. Nejprve je potřeba ale samozřejmě upozornit na to, že současné znění zákona o fondu rozvoje bydlení už dnes umožňuje podporu nejen bydlení, ale komplexně regionálního rozvoje. My jsme šli ale do toho, že jsme v § 3 velmi detailně rozebrali aktivity, které bude potenciálně možno podporovat, abychom se neschovávali jenom pod hlavičku regionální rozvoj. Nicméně když se podíváte na § 3, tak vidíte, že většina všech těch bodů se týká právě bydlení, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj je koncepčně zodpovědné za bytovou politiku. A právě tu koncepci si chceme naplňovat i prostřednictvím dotačně-úvěrových nástrojů přes státní fond.

Naším cílem je - a velmi dobře to tady řekl pan poslanec Juránek - naším cílem je skutečně zefektivnit tu podporu. Protože když na jedné straně bude možná i masivní bytová výstavba, tak samozřejmě je to fond pro obce a města hlavně. Samozřejmě i potenciálně kraje, pokud by se řešila technická infrastruktura. Ale pokud stavíte významnou bytovou výstavbu, tak vzápětí přijdou požadavky obcí na školky, na hřiště, na volnočasové aktivity a tak dále. To jsou prostě přirozené věci. A tyto projekty by měly jít ruku v ruce.

Další obrovská výhoda fondu je - a řekl to tady pan poslanec Adamec - že se nedrží rozpočtový rok. Prostě tyhle investiční projekty nelze realizovat v jednom roce. To znamená, vyhlásit výzvu, postavit a profinancovat. Samozřejmě výhoda toho fondu je, že ty zdroje se přelévají z roku na rok tak, jak obce ty projekty potřebují, protože ty projekty jsou minimálně dvouleté.

Co tady považuji za velmi důležité asi zmínit, je, že debata o tom, odkud bude státní fond financován, je opravdu velmi legitimní. Nicméně to určitě nevyřeší tato podoba zákona, ale musíme se o tom bavit zejména s Ministerstvem financí a s obcemi. Protože co si budeme říkat, samozřejmě těch možností je několik včetně daňového systému, ale to si určitě zaslouží daleko širší rozpravu.

Co se týká samotné výzvy, tak jak na to tady upozorňoval pan poslanec Bartoš, tak tam samozřejmě ta výzva, to je opravdu výzva k tomu, že můžete podávat projekty do konkrétního dotačního programu. Ale samotný příjem žádostí může být odložen třeba o dva až tři měsíce. Jde totiž o to, aby ti jednotliví aktéři, to znamená příjemci podpory, měli dostatečný prostor se na to připravit.

Co se týká toho složení výboru, tam samozřejmě tím hlavně sledujeme to - a proto tam ministerstvo má čtyři zástupce - dva požadavky. První požadavek byl Ministerstva financí, že pokud se tam samozřejmě dávají prostředky státního rozpočtu, aby prostředky toho ministerstva nebo prostředky toho fondu mělo ministerstvo pod kontrolou tak, jako to mají všechny ostatní fondy. A druhá věc je, že právě proto, že jsme nositelem koncepce bytové politiky, tak si potřebujeme uhlídat to, že se budou podporovat zejména projekty v oblasti bytové výstavby.

Další dotazy tady byly o tom, proč nezaniknul ten fond a proč nevznikl nový. My jsme toto debatovali i s Legislativní radou vlády, ale byli jsme upozorněni na to, že nejde o žádnou koncepční změnu toho fondu, ale pouze o rozšíření aktivit. Takže k těmto věcem není žádný důvod. Proto jdeme touto novelou toho, že v podstatě rozšiřujeme ty věci a pojmenováváme to tak, aby to samozřejmě zahrnulo i aktivity v oblasti technické infrastruktury.

Co se týká materiálního vybavení, státní fond nově sídlí asi rok a půl na Vinohradské. Tam samozřejmě prostory - to znamená, materiálně i technicky je zabezpečen. Nepředpokládáme žádné navyšování dalších lidí. Maximálně přesun lidí z MMR na fond, protože teď je to vlastně dáno tak, že ministerstvo může poskytovat dotace a fond dělá úvěry. Ale naším cílem jsou dotačně-úvěrové nástroje, tak aby to samozřejmě bylo efektivní pro obce, protože to nemůže zůstat na ministerstvu, protože ministerstvo nemůže poskytovat úvěry. To může pouze fond. Proto jsme zvolili tu cestu přesunu na státní fond.

Tolik asi ode mě. Já samozřejmě tady potvrzuji a souhlasím s tím, že prodloužíme lhůtu o dvacet dnů, abychom si ty věci vydiskutovali. Ale skutečně není důvod k žádným obavám, že by bytová politika měla být někde v ústraní. Právě naopak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji paní ministryni za závěrečné slovo navrhovatele v obecné rozpravě. Nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych jenom uvedl, že jsem zaznamenal dva návrhy v obecné rozpravě. Zazněl tady tedy návrh na zamítnutí a v případě, že tento neuspěje, potom i návrh na prodloužení doby o dvacet dní, k němuž se tedy vyjádřil pan místopředseda sociální demokracie za klub sociální demokracie i paní ministryně Klára Dostálová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla závěrečná slova. Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích. Svolám kolegy do sálu. (Gong.) Zopakuji, že zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu a to od paní poslankyně Richterové. Vypadá to, že už všichni kolegové dorazili do sálu.

 

Zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 113 bylo přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 26, proti 78. Návrh byl zamítnut.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednávání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Tedy přistoupíme k hlasování.

 

Budeme hlasovat tedy o přiřazení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování 114 je přihlášeno 186 poslanců a poslankyň, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbor? Není tomu tak. V tom případě zde ještě zazněl návrh v obecné rozpravě na prodloužení lhůt na projednávání ve výborech, a to o dvacet dní. Myslím, že je jasno, o čem budeme hlasovat.

 

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty. Kdo je proti prodloužení lhůty na projednávání? Já vám děkuji.

hlasování číslo 115 je přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto návrhu v prvém čtení. Děkuji navrhovatelce a zpravodaji a předávám předsedání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Než začneme projednávat další bod, tak tady mám tři omluvenky. Pan poslanec Marek Benda se omlouvá dnes od 16.45 do 19.00 z důvodu účasti na pietní akci, paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z dnešního jednání od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Václav Klaus z dnešního jednání od 16.30 do konce jednacího dne z důvodu účasti na pietním aktu k výročí arménské genocidy.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP