Středa 24. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Dostálová. Prosím, aby se ujala slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych uvedla vládní návrh novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Předkládaná novela adaptuje nařízení EU o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol v oblasti veterinární péče. Nad rámec adaptace uvedeného nařízení je cílem návrhu upravit veterinární podmínky chovu hmyzu jako hospodářských zvířat, je-li určen k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, stanovit veterinární a hygienické požadavky na podniky, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty z hmyzu určeného k lidské spotřebě, zakotvit průkaz prohlížitelů zvěřiny a průkaz prohlížitelů včelstev, stanovit povinnost dotčených subjektů strpět zveřejnění informací nezbytných k ochraně zdraví lidí a zvířat prostřednictvím letáků nebo plakátů, zakotvit zvláštní opatření úřední veterinární závěry k zajištění živočišných produktů.

V návaznosti na diskusi týkající se množíren psů dochází ke zpřísnění oznamovací povinnosti chovatelů, kteří chovají tři a více fen starších dvanácti měsíců, a dále ke zvýšení sankcí za porušení této administrativní povinnosti. Současně dochází ke zpřesnění okruhu subjektů, na které se tato povinnost nevztahuje - útulek pro zvířata, hotel nebo penzion pro zvířata, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, vojenská policie nebo obecní policie, chovatelé vodících nebo asistenčních psů.

Další opatření jsou v této souvislosti připravena v rámci návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, který byl již projednán v pracovních komisích Legislativní rady vlády a v nejbližší době bude zařazen na program jednání vlády.

V návaznosti na opatření ke zdolávání afrického moru prasat na Zlínsku se navrhuje zpřesnit a doplnit obsah mimořádných veterinárních opatření ukládaných orgány veterinární správy, stanovit kompetenci kraje odpovídající kompetenci obce, podílet se na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření, zpřesnit možnost poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených v důsledku zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro uživatele honitby a osoby obhospodařující zemědělskou půdu.

Součástí návrhu zákona je i novela zákona o správních poplatcích, která zejména doplňuje správní poplatek za vydání souhlasu k neškodnému odstranění kadáveru koně v zájmovém chovu chovatelem na jeho vlastním pozemku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, paní ministryně, a prosím, aby se slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, paní ministryně velmi dokonale zobrazila, o co v této novele veterinárního zákona jde. Já tedy jenom snad zdůrazním to, že jde o implementační novelu, která současně reaguje na některé záležitosti, které v uplynulých měsících nebo několika málo letech hýbou i mediálním prostředím, a teď mám na mysli ony množírny, které tady paní ministryně zmínila, nebo nastupující nové trendy, např. chov hmyzu pro výrobu bílkoviny i pro lidskou spotřebu, ale také reaguje na výzvy, které jsou dány např. i africkým morem prasat, zkušenostmi z jeho tlumení a likvidace a další a další věci.

Takže já se omezím jenom na to odkázání se na řeč paní ministryně a dovolím si po dohodě s panem ministrem zemědělství navrhnout prodloužení doby pro projednávání ve výborech o třicet dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Já děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, já bych k novele veterinárního zákona, kterou zde projednáváme, rád řekl čtyři věci.

Co bych rád zhodnotil velice pozitivně, a už to tady naznačil i pan zpravodaj, je to, že i česká legislativa začíná brát hmyz jako potravinu a jeho chov jako něco, co by mělo spadat pod veterinární zákon. Myslím si, když to řeknu trošku odlehčeně, že v budoucnu bříška řady lidí ocení, když v párcích bude méně separátů a více hmyzí bílkoviny. Myslím si, že v tomhle směru je to potravina nového typu, která má velký potenciál. Česká republika má potenciál být v tomhle směru jedním ze světových lídrů. Nehledě na to, že vlastně s chovem hmyzu je spojena poměrně malá, pokud vůbec žádná, nebo pokud vůbec nějaká zátěž životního prostředí.

Co mi už tolik pozitivní nepřijde, je změna, která se týká oznamovací povinnosti chovatelů psů. Ten počet je snížení z pěti na tři. A já si myslím, že bylo-li avizováno, že tato novela bude nějakým způsobem řešit problematiku množíren, tak tato změna ji neřeší. Ten problém není ve třech nebo ve čtyřech psech. Ten problém je v deseti, ve dvaceti a ve větších počtech.

Co je další taková věc, kterou ale budeme chtít upravit ve druhém čtení, je to, že v návrhu zákona se nerozlišují kastrované a nekastrované feny. Asi těžko budete zakládat množírnu s pěti nebo třemi kastrovanými fenami, které prostě nemůžou mít štěňata.

Další věc, která je asi méně důležitá, ale někoho se může týkat. Je tam popsáno, že pokud dojde ke snížení na počet menší, než jsou tři feny, tak to chovatel musí hlásit do sedmi dnů, což znamená, že vám ten pejsek pojde. Já to tak třeba úplně nemám, ale vím, že pro řadu lidí je pes členem rodiny a myslím si, že je zbytečné zatěžovat lidi v nelehké situaci touto povinností hned po sedmi dnech od úmrtí.

A co je další věc - tak se prostě nahlásí nárůst. Já si pořídím tři feny, ty nahlásím na veterině, pak si pořídím dalších 300 a to už nikdo neví. To v tom zákoně není. Ale to jsou všechno věci, které se dají upravit ve druhém čtení. Určitě i proto vítám návrh pana zpravodaje na prodloužení lhůty k projednávání.

Dále bych zmínil dvě věci, které souvisí s veterinou a nesouvisí přímo s tímto zákonem, ale myslím si, že je důležité, aby zazněly.

První je to, že mě velice mrzí postoj Ministerstva zemědělství k detašovaným pracovištím jatek, to znamená k umožnění porážet nějaké menší množství skotu vlastně v blízkosti pastvin nebo chovu. Řada indicií nám ukazuje, že je to poměrně zajímavý potenciál zejména pro menší chovatele, ale nejen pro ně, za cenu minimálních nákladů, které by s tím byly spojeny. Veterina by logicky musela nabrat pár veterinářů, kteří by objížděli tato pracoviště, ale odhady nákladů jsou někde kolem deseti milionů ročně. Když vezmeme ten potenciál, jaký tento způsob tvorby v podstatě nového sortimentu masa by u nás měl, tak některé odhady hovoří o tom, že přidaná hodnota by odpovídala té zátěži. A dali bychom zemědělcům a vlastně i spotřebitelům nový sortiment, který obzvlášť za stavu, když se bavíme o dvojí kvalitě potravin, by mohl být zajímavý.

Poslední věc, kterou bych tady rád zmínil - tady bych se malinko rád zastal veterinární správy. Já jsem hovořil s řadou zemědělců. Naprostá většina z nich činnost veterinární správy chválí. Někteří dokonce říkají, že veterinární správa funguje o řadu levelů lépe než všechny ostatní organizace, které nějakým způsobem dohlížejí na činnost zemědělců.

Pokud je veterinární správa kritizována, tak je nejčastěji kritizována ze strany ochránců práv zvířat nebo ochránců zvířat před týráním. Já v tomhle veterinářům nezávidím, protože v naprosté většině případů to, co jim je vytýkáno, není jejich chyba. Je jim vytýkáno, že mají problém zakročit, mají problém týraná zvířata zabavit. U menších zvířat, psů, koček, tam neziskový sektor a vlastně nějaká existující síť útulků je schopna si většinou poradit. Ne vždycky, ale většinou ano. Ale kde je velký problém, tak to je u velkých zvířat - krávy, koně. Veterináři přijedou na místo, zjistí týrání a vlastně nemohou ta zvířata odebrat, protože je prostě nemají kam dát.

Myslím, že tohle je věc, o které bychom se měli bavit - opět vítám návrh na prodloužení rozpravy o třicet dnů. Protože pokud platí nový občanský zákoník, podle kterého už zvíře není věc, ale je to cítící bytost, která si zaslouží nějakou větší ochranu, tak si myslím, že bychom měli jako stát tu ochranu být schopni poskytnout, a proto potřebujeme nějakou infrastrukturu. To určitě bude bod, který budu nějakým způsobem reflektovat i při projednávání na výborech.

Jinak za pirátský klub - my s tímto zákonem až na výtky zde uvedené nemáme problém. Pustíme ho do druhého čtení. Já osobně podpořím návrh na prodloužení lhůty na projednání ve výborech o třicet dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci za jeho vystoupení. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy. Dívám se, jestli se nehlásí někdo z místa. Nikdo se nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Já zagonguji, abych přivolal poslance z předsálí.

 

Budeme hlasovat o přikázání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 116, přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 143. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je nějaký jiný návrh z pléna? Nevidím, takže tohle považuji za uzavřené.

 

Ještě se vypořádáme s jedním hlasováním a je to návrh na prodloužení lhůty k projednání o třicet dnů.

Zahájil jsem hlasování. Hlasujte prosím. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 117, přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 142. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru zemědělskému jako výboru garančnímu. Žádnému dalšímu výboru nebyl přikázán. Lhůta k projednání byla prodloužena o třicet dnů. Děkuji.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP