Středa 24. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 454/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedla vládní návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Předkládaný návrh zákona je implementační na nařízení EU o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a na nařízení EU o úředních kontrolách. Cílem je vypuštění duplicitních ustanovení, která jsou nově obsažena v přímo použitelných nařízeních, určení kompetencí příslušných orgánů, stanovení podrobných procesních pravidel tam, kde nařízení obsahují pouze obecnou úpravu, a v neposlední řadě stanovení sankcí za porušení povinností, stanovených nařízeními.

Nad rámec implementace na výše uvedená nařízení je cílem návrhu zejména: provést změny v oblasti označování, přebalování, přemisťování a skladování přípravků na ochranu rostlin v zájmu zvýšení jejich dohledatelnosti; provést změny v oblasti uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, pokud u nich prošla doba použitelnosti zajišťující zvýšení bezpečnosti takových přípravků; zpřesnění v oblasti odborné způsobilosti při výkonu státní správy, při výkonu odborných rostlinolékařských činností nebo v případě aplikace přípravků nebezpečných pro včely, zkrácení vzdálenosti rozhodné pro vymezení dotčených chovatelů včel z 5 km na 2 km od hranice pozemku, a to pro účel stanovení oznamovací povinnosti zemědělců vůči chovatelům včel.

Návrh zákona dále obsahuje technickou doprovodnou novelu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, která rovněž adaptuje obě zmíněná nařízení Evropské unie.

Součástí návrhu zákona je rovněž novela zákona o správních poplatcích, která zejména umožní vybírat správní poplatky za úkony prováděné podle nařízení, a dále zvyšuje správní poplatek za přijetí žádosti o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu ze třetích zemí na úroveň, která je srovnatelná s ostatními státy EU, zejména Slovenskem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, paní ministryně, za úvodní slovo. Poprosím poslance určeného jako zpravodaje pro prvé čtení, pana Josefa Kotta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za úvodní slovo, které bylo velice obšírné, paní ministryni a dovolil bych si v krátkosti dle svého názoru vypíchnout ty nejdůležitější záležitosti.

Návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je reakcí na přehodnocení systému rostlinolékařské péče v rámci Evropské unie. V evropském systému rostlinolékařské péče došlo ke zrušení příslušné směrnice a jejímu nahrazení nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/2031 ze dne 16. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin. Dále došlo k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.

A teď tedy ve stručnosti, čeho se jednotlivé zákony týkají.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je tedy nutné v návaznosti na obě zmíněná nařízení upravit. K adaptaci se přistupuje tak, že se - za prvé - ze zákona o rostlinolékařské péči vypouštějí ustanovení, která by duplikovala úpravu stanovenou předmětnými nařízeními, a to včetně základních pojmů; za druhé - určují se kompetence příslušným orgánům; za třetí - stanoví se procesní pravidla tam, kde nařízení obsahují pouze obecnou hmotně právní úpravu; za čtvrté - stanoví se sankce za porušení povinností stanovených nařízeními.

Návrh zákona doplňují úpravy, jejichž potřeba vyvstává na základě zjištění z aplikační praxe, například změny v oblasti označení, přebalování, přemísťování a skladování přípravků na ochranu rostlin, změny v oblasti uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, pokud u nich prošla doba použitelnosti, zrušení povinnosti písemně požádat o souhlas s použitím přípravku, který je klasifikován jako akutně toxický kategorie první nebo druhé, a také změny v oblasti odborné způsobilosti při výkonu státní správy při výkonu odborných rostlinolékařských činností.

Dále se navrhuje související úprava zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a úprava sazebníků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Protože i tato novela zákona si dle mého názoru zaslouží širší diskusi, tak si dovolím navrhnout prodloužení lhůty na projednávání ve výborech o 30 dnů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu zpravodaji za úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho písemně přihlášeného a nevidím ani nikoho z místa, tudíž končím obecnou rozpravu a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím.

 

Budeme hlasovat o přikázání jako garančnímu výboru výboru zemědělskému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 118. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 144, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Nikoho nevidím.

 

Ještě vypořádáme s posledním hlasováním, je to hlasování o návrhu na prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 119. Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců. Pro 144. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP