(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Marka Bendu, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové, ústavněprávní právní výbor projednal tento návrh zákona na svých dvou schůzích. Na závěr doporučil a také doporučil řadu změn a doplňků, kterou vám samozřejmě v tuto chvíli nebudu číst. (V sále je velký hluk.) Pokusím se vám je spíše stručně nějakým způsobem odůvodnit a zhodnotit.

Ústavněprávní výbor na rozdíl od bezpečnostního výboru je vždycky k tomuto posilování všech možných typů zpravodajských služeb a jejich pravomocí poměrně přísný, ale přesto jsme se nakonec přiklonili k tomu, že jsme návrh zákona doporučili, že se domníváme, že změny, které jsou zde navrženy, na rozdíl od některých dalších změn, které jsou avizované v různých plánech přípravných prací ať už Ministerstva spravedlnosti, nebo ještě častěji Ministerstva vnitra, které nepochybně narazí na mnohem větší odpor ústavněprávního výboru, ústavněprávní výbor doporučil, aby je Poslanecká sněmovna schválila. Domníváme se, že opravdu mohou vést ke zkvalitnění práce a fungování zpravodajských služeb a současně že zásadním způsobem nenarušují a nerozrušují osobní integritu osob žijících v České republice.

Změny, které jsme vám doporučili, jsou dvojího charakteru. První jsou víceméně technické. Jenom jsme prostě pokládali za naprosto zbytečné, aby úprava krycích dokladů a krycích prostředků byla odlišná v zákoně o Bezpečnostní informační službě a v zákoně o Vojenském obranném zpravodajství, protože pokud bychom volili odlišnou úpravu a odlišné znění, mohlo by to vést jenom ke zmatkům, proč se v zákonech, které chtějí upravovat tu samou věc tím samým způsobem, volí odlišné formulace. Proto jsme po dohodě s vládní legislativou formulace sjednotili, aby v obou zákonech byly shodné.

Druhá změna už je, řekněme, věcného charakteru a vychází z diskuse, která běžela zejména na bezpečnostním výboru a zejména s pochybnostmi, které zazněly na bezpečnostním výboru, a to jest povinnost dalších, kromě státu a jeho organizací, složek veřejné moci, aby byly povinny informovat služby o svých činnostech. Nakonec jsme se shodli na tom, že zůstaneme u stávajícího znění, kde všechny orgány veřejné moci včetně samosprávných orgánů, a to včetně dokonce samosprávných orgánů nejenom onoho územního charakteru, ale i například profesního charakteru, byly povinny informovat na jejich žádost a byly povinny taky na informaci odpovědět na jejich žádost služby o věcech, které se týkají přeneseného výkonu státní správy, ale nikoliv o otázkách, které se týkají jejich vnitřního chodu samosprávy. Myslíme si, že to výrazným způsobem zjednodušuje komunikaci služeb s orgány obcí, v tomto případě na úrovni tajemníka, respektive státní služby, a současně nezavdává pochybnosti o tom, jestli tím nemůže být narušována samospráva, tím spíše pak samozřejmě samosprávných organizací profesního, nikoliv územního typu, kde rozumíme tomu, že orgány státu v podobě služeb mají zájem na tom získávat informace, které se týkají přeneseného výkonu státní správy, současně není naprosto zřejmé, proč by měly mít potřebu získávat informace, které se týkají samosprávných působností daných komor.

Takže to jsou změny, které ústavněprávní výbor doporučil, a současně doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila. Dovolte mi, abych ještě poděkoval vládní legislativě, v tomto případě tedy z Úřadu vlády, za kooperaci a spolupráci, kterou nám poskytla, a samozřejmě ředitelům služeb, kteří se také velmi podíleli na tom, abychom nakonec nějaké shodné znění našli a byli schopni ústavněprávním výborem definitivní verzi doporučit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane předsedo. A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které ovšem nemám žádnou přihlášku, takže se rozhlédnu po sále. Žádného zájemce nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali mají zájem buď zpravodajové, nebo pan ministr se závěrečnými slovy. Nemáte. Takže nyní tady tedy nemáme ani návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy nikoho nevidím. Rozhlédnu se po sále. Žádný zájem nemám. Končím podrobnou rozpravu. Opět se táži z formálních důvodů, zdali je zájem o závěrečná slova. Ani zpravodajové, ani pan ministr, takže nemáme žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Nyní přečtu omluvy, které se mi tady nakupily. Pan ministr kultury Antonín Staněk se omlouvá od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Petr Gazdík se omlouvá mezi 15. a 19. hodinou z důvodu nemoci. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá od 15.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o bod

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 410/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Nicméně tady mám pověření, že pan ministr zahraničí Tomáš Petříček ho zastoupí. Takže pane ministře, máte slovo hned. (Hluk v sále trvá.)

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro úpravu tohoto návrhu je nález Ústavního soudu, kterým dochází s účinností k 30. červnu 2019 ke zrušení § 48 odst. 2 zákona.

Cílem předloženého návrhu je stanovení podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků přímo v zákoně. Doposud jsou tyto podmínky a omezení upraveny vnitřními předpisy, což shledal Ústavní soud neústavním. Příslušník bezpečnostního sboru bude moci se souhlasem služebního funkcionáře vykonávat jinou výdělečnou činnost za předpokladu, že tato činnost nepovede ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. Zjistí-li služební funkcionář, že došlo ke změně okolností, za kterých byl souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti vydán, bude mít povinnost tento souhlas zrušit.

Návrh rovněž vymezuje okruh činností, které bude moci příslušník vykonávat ze zákona, tedy bez výše uvedeného souhlasu služebního funkcionáře. Jedná se především o činnosti, které je možné vykonávat bez souhlasu i v rámci jiných zaměstnaneckých vztahů - například správa vlastního majetku.

Návrh je výsledkem kompromisu, který vzešel z činnosti pracovní skupiny složené ze zástupců bezpečnostních sborů, odborových organizací a Ministerstva vnitra.

Závěrem bych rád zdůraznil, že nebude-li do konce června tohoto roku schválena právní úprava stanovující podmínky pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků, budou moci příslušníci vykonávat jakoukoliv jinou výdělečnou činnost bez omezení, což může vést ke značnému riziku střetu zájmů a potenciálně rovněž k bezpečnostním rizikům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 410/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Zdeněk Ondráček a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, na 20. schůzi výboru pro bezpečnost, která se uskutečnila 21. března tohoto roku výbor pro bezpečnost po úvodním vystoupení ministra vnitra Jana Hamáčka a zpravodajské zprávě přednesené místopředsedou výboru doktorem Ondráčkem a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 410, vyjádřila souhlas;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP