(18.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Chtěl bych, abyste se nad tím před třetím čtením zamysleli, nám to připadá logické. To určitě není politické téma na střet pravice - levice, nebo vláda nebo koalice. Vycházím popravdě řečeno i z debaty s vlastníky nebo s akcionáři těchto společností.

Přestože jsou ty povinnosti absurdní, jak jsem říkal, že se každý dočte, každý, kdo nemá akcie, se dočte, jaká je politika odměňování, a to dokonce velmi podrobně ve smyslu základní plat, odměna, životní já nevím co všechno, tak aby aspoň tou sankcí nebylo to, pokud se to nedodrží, aby nebylo to, že ten výkon funkce je zcela bezplatný. Aby to bylo hodnoceno jako přestupek s možností uložit sankci až do výše 10 milionů korun.

Děkuji. A pak v podrobné rozpravě se už jenom formálně odkážu na číslo sněmovního tisku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V obecné rozpravě nemám nikoho dalšího přihlášeného, končím tímto obecnou rozpravu. A ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj? Není. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněné. První přihlášený je poslanec Jan Volný. Připraví se poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně. Já bych si dovolil zde se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který máte v systému pod číslem 2671. Tento pozměňovací návrh... Smysl tohoto jednoduchého pozměňovacího návrhu je, aby akcionář, který je současně spřízněnou stranou transakce, nezůstával zcela bez vlivu na oprávněné zájmy společnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další je přihlášen poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Mě požádal pan kolega Skopeček, který je omluven, abych načetl jeho pozměňovací návrhy. Jeden pod číslem 2364. Jedná se o to, že vzhledem k přijetí zákona č. 307/2018 o dluhopisech je potřeba upravit ve stávajícím návrhu zákona číslování, takže je to spíše legislativně technická změna. A zároveň, protože se nepředpokládá, že by tento zákon byl přijat k 10. červnu 2019, proto se tímto pozměňovacím návrhem mění účinnost tohoto zákona na první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

A druhý návrh, který je pod číslem 2671 v systému, ten reaguje na to, že původně se ministerstvo domnívalo, že se stihne schválit a projednat zákon o obchodních společnostech a družstvech, který vyjímá z orgánů statutárního ředitele, ale vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání tohoto zákona zatím tento zákon nebyl projednán, tak tento návrh toto napravuje a vrací statutárního ředitele i do tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Chce někdo další vystoupit v podrobné rozpravě? Pane předsedo, čekal jsem na vás. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Formálně se přihlašuji v podrobné rozpravě k sněmovnímu dokumentu 2064, který obsahuje můj pozměňovací návrh, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě, a současně to odůvodnění je součástí tohoto dokumentu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A tímto, pokud nikdo další nemá zájem, končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění
dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 332/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Miroslav Toman, kterému tímto dávám slovo. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, zkráceně zákon o dřevě.

Opatření proti uvádění nelegálně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků na trh Evropské unie v současné době vychází ze dvou vzájemně se doplňujících nařízení Evropské unie. Jedno je nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kterým se stanoví povinnost hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, takzvané nařízení o dřevu, které bylo adaptováno prostřednictvím zákona o dřevě. Nařízení Rady pro dovoz dřeva do Evropského společenství neboli nařízení o licencích, které bylo adaptováno prostřednictvím zákona o Celní správě České republiky.

Navrhovaná novela zákona se předkládá z důvodu vytvoření a fungování uceleného systému kontroly uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh na území České republiky v jednom zákoně. Dosavadní aplikace probíhala podle dvou zákonů. Upřesnění působnosti celních úřadů, Generálního ředitelství cel, Ministerstva zemědělství a pověřené osoby v souvislosti s nařízením o licencích, jakož i upřesnění administrativních postupů. Dále je to odstranění duplicit kontrol hospodářských subjektů podle nařízení o dřevu krajskými úřady a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Tato právní úprava chrání evropský trh před dřevem a dřevařskými výrobky z nelegálních zdrojů, a má tedy pozitivní vliv na podnikatelské prostředí.

Návrh zákona rovněž zjednodušuje skutkové podstaty přestupků včetně zapracování principu a profesních pravidel zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 20. schůzi 20. března letošního roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, a tím přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 332/1 a 332/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Radek Holomčík, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, zemědělský výbor skutečně 20. března tohoto roku projednal předkládaný tisk, přijal dva pozměňovací návrhy, které se týkaly upřesnění kompetencí příslušných orgánů ve vztahu jednak k udělování licencí a k řešení přestupků. Usnesení, které tyto dva návrhy obsahuje, je v systému vedeno jako sněmovní tisk 332/2, a to je... A vlastně tento návrh doporučil Sněmovně schválit ve znění těch navrhovaných pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Má někdo z pléna? Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova, tudíž zahajuji podrobnou rozpravu, ve které také nemám nikoho přihlášeného, takže končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.

Na žádost předsedy klubu ODS, který si chce vzít přestávku na jednání klubu od této chvíle do 19.00 hodin, tímto končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno odpověďmi na písemné interpelace. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.39 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP