(12.30 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál byl připraven na základě článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce. Ten vládě stanoví povinnost předložit Parlamentu každou novou úmluvu a doporučení této mezinárodní organizace, a to včetně svého stanoviska k nim. Smyslem tohoto závazku je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí.

Ke splnění této povinnosti byly Senátu i Poslanecké sněmovně předloženy i dva dokumenty, které byly přijaty v roce 2016 a které se týkají dvou různých úmluv upravujících práci námořníků.

První dokument mění úmluvu o práci na moři z roku 2006. K ratifikaci této úmluvy vydal Parlament souhlas v roce 2017. Předkládané změny obsahují procesní pravidla týkající se prodlužování příslušného námořního certifikátu vydávaného podle úmluvy pro jednotlivé lodě. Fakticky jde o sladění tohoto postupu s úpravou používanou u jiných certifikátů, které jsou v gesci Mezinárodní námořní organizace. Protože stávající vnitrostátní úprava v zákoně o námořní plavbě těmto pravidlům plně vyhovuje, navrhuje se ratifikace těchto změn, aby se závazky České republiky v této oblasti udržely v souladu s mezinárodním vývojem.

Druhý dokument se věnuje technickým specifikacím vydávání námořnických knížek. Příslušnou úmluvu Mezinárodní organizace práce Česká republika neratifikovala a řeší tuto problematiku odlišným způsobem. Proto vláda tento druhý dokument pouze vzala na vědomí bez potřeby nějakých změn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla paní ministryně. A nyní prosím zpravodajku výboru pro sociální politiku poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás seznámila a odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 177/1. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku z 28. schůze ze dne 21. března 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016, sněmovní tisk 177.

Po úvodním slově náměstka ministryně práce a sociálních věcí Petra Hůrky, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a) dává souhlas k ratifikaci Změn z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006; b) bere na vědomí Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim.";

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro sociální politiku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Také děkuji. Přečtu ještě jednu omluvu. Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se omlouvá z odpoledního jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Účast mu nedovolují pracovní důvody.

Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže se rozhlédnu. Nikdo přihlášen není. Takže rozpravu ukončuji.

Táži se na závěrečná slova. Paní zpravodajko, paní ministryně, nemáte zájem. Takže přikročíme k hlasování. Opět zagonguji.

 

Budeme hlasovat o tom, zda souhlasíme s návrhem usnesení. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 86. Přihlášeno je 146 poslanců, pro 112, proti 0. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím projednávání tohoto tisku končím.

 

Nyní tady máme na programu bod 124, nicméně pan ministr dopravy Dan Ťok je omluven. Proto tento tisk tedy odkládám a dostane se na konec pořadí. Dále máme tisk 125. Opět pan ministr Ťok, který je předkladatelem, je omluven. To znamená, tento tisk opět projednávat nebudeme a odkládám ho na konec pořadí.

 

Přistoupíme tedy k bodu 126, kde se jedná o

 

126.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o odstranění
nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy
Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
/sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové. Poslanecké sněmovně se předkládá ke druhému čtení návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace. Tento protokol podepsalo 54 stran zmíněné rámcové úmluvy včetně Evropské unie a v současné době ji ratifikovalo 51 zemí. Byla tak již splněna podmínka pro vstup protokolu v platnost, ke které došlo 25. září 2018. Pro Českou republiku vstoupí protokol v platnost devadesátým dnem po dni uložení její ratifikační listiny.

V říjnu 2018 se sešlo první ustavující zasedání smluvních stran protokolu.

Jak vyplývá již ze samotného názvu, cílem protokolu je potírání nezákonného obchodování s tabákovými výrobky. Mezi nejvýznamnější přínosy protokolu patří zavedení komplexního systému kontroly dodavatelského řetězce s tabákovými výrobky a tabákem, včetně jeho pěstování, a se zařízením používaným pro výrobu tabákových výrobků. Důležitou součástí tohoto systému je zavedení globálního režimu sledování, který má být zřízen do pěti let od vstupu protokolu v platnost. Tento režim bude umožňovat sledování pohybu tabákových výrobků od okamžiku jejich výroby po jejich prodej konečnému spotřebiteli. Systém přispěje významnou měrou k minimalizování nezákonných praktik s tabákovými výrobky. Výrobci a obchodníci s tabákovými výrobky budou povinni vést záznamy a spolupracovat s orgány kontrolujícími toto zboží, což sníží možnost pašování tabákových výrobků a usnadní šetření případných souvisejících trestních činů.

Přistoupení k protokolu bude mít pozitivní dopad ve smyslu větší transparentnosti a kontroly celé cesty tabákových výrobků od výrobce přes maloobchodní prodejny až k samotnému spotřebiteli a s tím i související větší možnost potírání nezákonného obchodování s těmito výrobky. Dále se dá očekávat pozitivní dopad spočívající ve zvýšení příjmů do státního rozpočtu, a to v souvislosti s předpokladem odhalení více případů porušení celních a daňových předpisů a z toho plynoucí eliminace obcházení řádného placení spotřebních daní a cel.

Protokol je iniciativou Evropské unie, která v rámci jednání Světové zdravotnické organizace navrhla jeho vypracování a byla hlavním aktérem jeho přípravy. Evropská unie protokol ratifikovala v červnu roku 2016. Členské státy jsou de facto již touto ratifikací zavázány provést většinu ustanovení protokolu. Evropská unie za tím účelem přijala prováděcí směrnice sbližující právní předpisy členských států.

Přístupem k protokolu na sebe Česká republika navíc převezme závazky, které nebudou provedeny prostřednictvím právních předpisů Evropské unie. Stávající vnitrostátní právní předpisy ale již v současné době poskytují dostatečnou oporu pro provedení nových závazků.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Také děkuji. Přečtu omluvu. Pan poslanec Jan Zahradník se omlouvá z odpoledního jednání z osobních důvodů a paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní bych požádal zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Jaroslava Bžocha, aby zdůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 215/1, a aby nás s ním i seznámil. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval opět na své 26. schůzi dne 21. února a po odůvodnění náměstka ministryně financí Ing. Mgr. Stanislava Kouby, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Bžocha a po rozpravě zahraniční výbor přijal usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s přístupem k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku; ***
Přihlásit/registrovat se do ISP