(12.40 hodin)
(pokračuje Bžoch)

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu. Nikdo přihlášený není, nikdo se nehlásí. Rozpravu končím. Táži se případně na závěrečná slova. Pan zpravodaj, paní ministryně? Nemáte zájem. Přikročíme k hlasování. Já zagonguji. Chviličku počkáme, kdyby náhodu někdo byl mimo sál.

 

Myslím, že víme, o čem hlasujeme - o návrhu usnesení předneseného zpravodajem zahraničního výboru, panem poslancem Jaroslavem Bžochem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 87. Přihlášeno 144 poslanců, pro 113, proti nula. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tímto projednávání tohoto tisku končím.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o bod

 

127.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství
a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
/sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zemědělství Miroslav Toman. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Prostřednictvím pana předsedy vlády vám byl předložen k souhlasu s ratifikací Protokol u udržitelném rozvoji zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, dále jen protokol o zemědělství. Tyto protokoly jsou nástroje pro provádění Karpatské úmluvy, které umožňují prosazovat cíle Karpatské úmluvy a rozvíjet spolupráci v klíčových oblastech karpatského regionu. Přijetí protokolu nebude znamenat pro Českou republiku povinnost platit žádné povinné příspěvky nad rámec již poskytovaných příspěvků do řádného rozpočtu Karpatské úmluvy. To znamená, že nebude vytvořen žádný další samostatný fond, pouze pro protokol o zemědělství.

Aktuální příspěvek České republiky v rámci Karpatské úmluvy činí 33 tisíc eur ročně a je hrazen z kapitoly státního rozpočtu 315, to je Ministerstva životního prostředí. Smluvními stranami Karpatské úmluvy a protokolu jsou kromě České republiky také Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina. V rámci České republiky do působnosti Karpatské úmluvy spadají části Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Hlavními důvody, proč navrhujeme ratifikaci protokolu o zemědělství, je solidarita se zeměmi visegrádské čtyřky a Balkánu, podpora udržitelného rozvoje horských příhraničních regionů v Beskydech a další částech Karpat a posílení spolupráce v zemědělství s Ukrajinou a Srbskem, na které se prozatím společná zemědělská politika Evropské unie nevztahuje. V souladu s gescemi, které stanoví platné právní předpisy, zajistí provádění protokolu Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se svými resortními organizacemi, Ministerstvem životního prostředí a s místními partnery v regionu Karpat.

Se sjednáním protokolu vyslovila vláda souhlas svým usnesením číslo 800 ze dne 6. listopadu 2017 a na základě zmocnění prezidenta republiky ho za Českou republiku podepsal mimořádný a zplnomocněný velvyslanec na Ukrajině. Ukrajina je depozitářem Karpatské úmluvy i protokolu o zemědělství. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací protokolu o zemědělství již projednal Senát Parlamentu České republiky, který svým usnesením číslo 525 z 18. schůze konané dne 17. října 2018 dal souhlas s ratifikací protokolu o zemědělství. Dosud protokol o zemědělství podepsalo pět smluvních stran - Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Polsko a také Slovensko, které protokol o zemědělství ratifikovalo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 216/2. Usnesení zemědělského výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 216/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Ta však není přítomna, jestli se správně dívám, takže požádal bych zase zahraniční výbor, máme tady pana předsedu, zdali byste tedy někoho vybrali ze svého středu. (Poslanec Lipavský jde k předsedajícímu.) Vy si to vezmete. Dám vám usnesení do ruky. Pan poslanec Lipavský bude iniciativní. Prosím.

Pan poslanec Lipavský má slovo, ujme se funkce zpravodaje. Prosím, seznamte nás s usnesením.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, zahraniční výbor projednal tuto zahraniční smlouvu na své 27. schůzi 21. března 2019 a vyjádřil se ve smyslu, že doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení, tedy že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, který byl podepsán dne 16. března 2018. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jana Pošváře, aby se ujal slova. Prosím. Seznamte nás také s usnesením případně.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, zemědělský výbor projednal tento tisk na 20. schůzi dne 20. března a přijal následující usnesení:

Zemědělský výbor po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Jindřicha Fialky, zpravodajské zprávě poslance Jana Pošváře a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky dát souhlas k ratifikaci Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, který byl podepsán 16. března 2018; za druhé zmocňuje zpravodaje; za třetí pověřuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jenom bych chtěl upozornit, že usnesení jsou shodná, to znamená, není potřeba hlasovat o každém zvlášť, můžeme hlasovat dohromady. To znamená, přikročíme k hlasování. Zagonguji. Ještě pár vteřin počkáme... Myslím, že můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 88. Přihlášeno 145 poslanců, pro 111, proti nula. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Projednávání tohoto tisku končím.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku a jedná se o bod

 

128.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
/sněmovní tisk 234/ - druhé čtení

Původně za navrhovatele měl vystoupit pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, nicméně mám tady pověření a zastoupí opět paní ministryně Jana Maláčová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, již ve druhém čtení před sebou máte návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Dovolte mi zopakovat, že předmětnými změnami se doplňují tři nové skutkové podstaty válečných zločinů, a to

1. používání zbraní, které užívají mikrobiogické nebo jiné biologické činitele nebo toxiny, ať jsou jakéhokoliv původu či způsobu výroby,

2. používání zbraní, jejichž primárním účinkem je zranění střepinami, které jsou v lidském těle nezjistitelné rentgenovými paprsky, a

3. používání laserových zbraní specificky sestrojených tak, aby jejich výlučným bojovým účinkem nebo jedním z bojových účinků bylo způsobení trvalého oslepnutí nechráněného zraku, to znamená nechráněných očí nebo očí opatřených pomůckami korigujícími zrak.

Tyto skutkové podstaty budou aplikovatelné jak v době mezinárodního ozbrojeného konfliktu, tak v době ozbrojeného konfliktu nemajícího mezinárodní povahu, a předmětné definice kopírují skutkové podstaty těchto zločinů podle mezinárodního práva, tak jak jsou uvedeny v příslušných mezinárodních smlouvách. Česká republika je smluvní stranou všech těchto mezinárodních smluv.

Smyslem rozšíření kategorie válečných zločinů stíhatelných mezinárodním trestním soudem je zvýšení ochrany obětí a dosažení potrestání pachatelů těchto zločinů. Proto věřím, že stejně jako Senát vysloví i Poslanecká sněmovna souhlas s ratifikací předmětných změn.

Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP