(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož paní ministryně není přítomna, bude odpovězeno na interpelaci písemně.

Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Antonína Staňka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ještě než vám ho dám, přečtu omluvu. Pan poslanec Roman Kubíček se omlouvá dnes mezi 16.30 a 18. hodinou z důvodu pracovních. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, chtěla bych se vás zeptat, jakým způsobem Ministerstvo kultury rozhoduje o tom, která budova je prohlášena za kulturní památku a která ne. Dle některých informací je toto rozhodování soustředěno do rukou jedné osoby a ta je navíc touto prací zavalena a nestíhá. I kdyby to stíhala, tak přesto bych to považovala za skandální. Na tento problém se vás ptám na pozadí demolice komplexu Transgasu.

Vážený pane ministře, ptám se vás tedy, jak vaše ministerstvo rozhoduje o prohlášení za kulturní památku. Kdo či který orgán ministerstva to činí? Leží tíha rozhodování skutečně na jediné osobě? Poprosila bych vás proto o vyjasnění těchto informací. Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude na interpelaci odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Bartoň s interpelací na pana ministra Roberta Plagu. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, rád bych znal váš názor na zavedení povinného předškolního vzdělávání, respektive na dopady vyplývající z této legislativní úpravy. Jedním z hlavních cílů této legislativní úpravy bylo posílení účasti dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání. Z tematické zprávy České školní inspekce vyplývá, že se tento cíl naplnit nepodařilo. Zpráva České školní inspekce naopak poukazuje na to, že tato legislativní úprava s sebou přinesla řadu problémů. Především navýšení administrativy pro pracovníky škol, organizace zápisů, sledování dětí žijících ve spádových oblastech, sledování docházky, vymáhání pravidelné docházky, zdůvodnění absencí a podobně.

Jaké kroky v tomto směru hodlá Ministerstvo školství učinit? Nemyslíte si, že by bylo vhodné aplikovat efektivnější a hlavně správně zacílená opatření namísto plošného přístupu?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět, jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na interpelaci písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Černohorský na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Dobu nočního klidu mohou obce regulovat tedy pouze prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Rušení nočního klidu musí být předem schváleno zastupitelstvem obce a určeno obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech si tedy rozhoduje sama obec a ve vyhlášce je vymezuje několika způsoby. Konkrétně datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné.

V rámci města Ostravy však starostové místní části narážejí na problém, že jim zastupitelstvo magistrátu města odmítá některé akce, které jsou již tradiční v dané městské části - hasičský ples, fotbalový ples a tak dále. Zařadí je do obecné vyhlášky s tím, že by jim mohlo Ministerstvo vnitra vyhlášku zrušit z důvodu, že je akcí příliš mnoho. Bohužel tento opatrný přístup vede k narušování velmi dobrých komunitních vztahů, jelikož místní spolky musí omezovat svoje aktivity v rámci pořádání akcí zasahujících do nočního klidu.

Ptám se tedy, zdali existuje nějaká metodika, podle které úředníci Ministerstva vnitra postupují, zdali v dané vyhlášce je daných akcí příliš mnoho. Pokud ne, jestli budete nějakou takovouto metodiku připravovat, tak aby zastupitelstvo, mluvím tedy konkrétně statutárního města Ostravy, nevyřazovalo akce městských částí jenom proto, že by jich mohlo být moc. Podotýkám tedy, že některé městské části například Ostravy jsou tady ve velkých vzdálenostech od sebe a že dopad těch místních akcí nemá mimo tuto městskou část dopad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno písemně na tuto interpelaci.

Prosím, další interpelace na pana nepřítomného ministra Richarda Brabce. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Takže děkuji opětovně za slovo. Ministerstvo životního prostředí prozatím zachovává monopol společnosti EKO-KOM při nakládání s obalovými odpady v České republice, ačkoliv organizovat sběr tříděného odpadu by chtěly také společnosti jako třeba EKOVEDIC, REMA či EKO-DUAL.

V odborné publikaci Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze zveřejněné v roce 2016 s názvem Hospodářské a politické konsekvence uplatňování administrativního monopolu při nakládání s obalovými odpady v České republice autoři konstatují, že existence obdobného monopolu vede k neefektivnosti a nevyhnutelnému pokřivení trhu. Situace v konečném důsledku negativně dopadá na konečné spotřebitele. Může být tedy změněna příklonem k liberalizaci trhu, stejně jako se tak s úspěchem stalo v jiných odvětvích - síťová odvětví, železniční infrastruktura a tak dále -, která byla v minulosti monopolizována. Tento závěr byl taktéž podpořen názorem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jakožto českou nejvyšší soutěžní autoritou.

Pro srovnání nám může sloužit také sousední Německo. Zatímco v České republice náklady kontinuálně narůstají, v Německu pozorujeme již od roku 2002 výrazně klesající trend. V České republice náklady kontinuálně narůstaly se zvyšující se produkcí odpadu až do roku 2007, avšak od tohoto roku se množství vyprodukovaného odpadu drželo na přibližně stejné úrovni, zatímco náklady dále rostly. V Německu lze jasně pozorovat, že náklady klesly v kontextu rostoucí produkce odpadu.

Ze srovnání trendu Německa a České republiky vyplývá, že konkurenční systém vede v delším období k nákladově efektivnějšímu vývoji než monopolní. Ptám se tedy proto, z jakých důvodů ministerstvo dále udržuje monopol společnosti EKO-KOM při nakládání s obalovými odpady v České republice. Nechalo si Ministerstvo životního prostředí zpracovat nezávislou odbornou analýzu, která jeho postoj legitimizuje? Pakliže ano, pokud by bylo možno ji tedy případně zaslat jako součást této odpovědi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně.

Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, matky s onkologicky nemocnými dětmi se v současnosti setkávají s nesnázemi ohledně získávání příspěvků na péči. Osud onkologicky nemocného dítěte je strašlivou a smutnou událostí v životě dítěte a jeho rodičů. Rodiče často nemohou chodit do práce, vynakládají nemalé prostředky a čas na náročnou léčbu, snaží se být co nejvíce se svým dítětem. Dostávají se tak do svízelné životní situace. Když si rodiče žádají o příspěvek na péči, tak je jim velmi často nevyhověno. Problém je zřejmě v různém výkladu. Někdo příspěvek dostane a někdo ne. A problém také může spočívat v posudcích, které od stolu říkají, že je dítě po chemoterapii soběstačné. S tímto tvrzením však nesouhlasí lékaři a chtějí to změnit. Za tímto účelem vznikla i petice.

Vážená paní ministryně, nemyslíte, že si rodiče v takové situaci zaslouží pomoc od státu? Jaký je váš názor na tento problém? Budete iniciovat změny, které rodičům alespoň v tomto aspektu ulehčí jejich utrpení? Anebo se tento problém již řeší? Pokud ano, tak jakým způsobem? Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno písemně na tuhletu interpelaci v souladu s jednacím řádem.

Slova se ujme pan poslanec Lukáš Bartoň s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Má další interpelace se týká hazardních her. O hazardních hrách zde již byla jedna interpelace, ve které odpovídala paní ministryně Schillerová na dotaz paní poslankyně Procházkové. Škoda, že nezůstaly do této interpelace, i když její téma věděly dopředu.

Slyšeli jsme o potírání hazardních her, ale přímo státní podnik hazardní hry podporuje. Přijde-li člověk k přepážce na poště, tedy státnímu podniku v gesci Ministerstva vnitra, mnohdy nalezne pracovnici pošty doslova obloženou velkým množství pestrobarevných stíracích losů. A i když si nechce vyzvednout pouze zásilku, tak je přímo dotázán pracovnicí, zdali si nechce koupit nějaký los.

Pane ministře, považujete stírací losy v doplňkovém prodeji pošty za vhodné? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP