(11.20 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já jsem nechtěl obvinit vládu, že vláda může za to, že projednáváme dnes státní závěrečný účet za rok 2017. Já jsem jenom, a to mně určitě dá paní ministryně za pravdu, vládu prostě to netlačí z jiných důvodů, když nebude projednán. Bohužel. A to je právě to, co řekla i paní předsedkyně rozpočtového výboru, že by bylo dobré, aby to bylo navázáno na projednávání dalšího státního rozpočtu. Pak je to jasné a musí se projednat. Nelze potom projednávat státní rozpočet.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě není. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Paní předsedkyně rozpočtového výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já se jenom tímto přihlašuji k návrhu usnesení rozpočtového výboru, který tady zazněl již v obecné rozpravě. A teď asi pan kolega Volný.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já se tímto přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo nemá ani paní předsedkyně, ani paní ministryně. Takže budeme hlasovat o přednesených návrzích. Prosím paní zpravodajku v tomto případě, aby nás provedla hlasováním.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, já děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pokud nebudou námitky, já bych navrhovala tento postup. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Volného, který je vlastně doplňující k návrhu rozpočtového výboru. Poté bychom mohli hlasovat o návrhu rozpočtového výboru jako celku, pokud by k tomu nebyla námitka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Pokud není námitka, tak bych o tomto postupu nedal hlasovat, protože ani jinak vlastně postupovat nemůžeme. Takže nejprve se hlasováním vyrovnáme s pozměňovacím návrhem pana poslance Volného. (Zaznívá gong.)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nevím, zeptám se, zda je námitka proti tomu, že bych ho nepřipomněla. Pokud by někdo chtěl, abych zopakovala tento pozměňovací návrh, tak samozřejmě ho ráda připomenu. Ale nevidím, že by kolegové chtěli znovu ho načítat. Jinak jedná se o to vypořádání vlastně schodku státního rozpočtu za roku 2017, abych řekla ve stručnosti, čeho se to týká.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Také nevidím požadavek na to, že bychom museli tento pozměňovací návrh znovu číst.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 146: přihlášeno 158 poslanců, pro 80, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: A nyní bychom hlasovali o celém návrhu usnesení rozpočtového výboru doplněném tedy o schválený pozměňovací návrh pana kolegy Volného.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 147: přihlášeno 159 poslanců, pro 80, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní ministryni, paní předsedkyni rozpočtového výboru a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
ve znění zákona č. 290/2017 Sb.
/sněmovní tisk 302/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte tedy, abych ve stručnosti opět se vyjádřil k návrhu novely zákona o léčivech, jejímž jádrem je zakotvení takzvaného lékového záznamu pacienta. (Hluk, pohyb poslanců po jednací síni.) Ministerstvem připravená a vládou schválená novela představuje tedy plný legislativní rámec pro povinné elektronické předepisování -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane ministře, není tu atmosféra na to, abyste mohl pokračovat. Prosím všechny poslankyně a poslance, aby vytvořili podmínky pro vystoupení pana ministra. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Dobře, bude to velmi stručné. Tedy tento návrh vlastně vytváří plný legislativní rámec pro povinné elektronické předepisování léčivých přípravků s tou nadstavbou takzvaného lékového záznamu pacienta, který byl slibován, když byl připravován elektronický recept, a plníme tak tento dluh nyní. A je to i na základě požadavků širší odborné veřejnosti. Tato funkcionalita umožní předepisujícím lékařům a farmaceutům nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích konkrétního pacienta, což bezesporu povede k vyšší kvalitě a bezpečnosti péče o pacienty, což věřím tomu, že je priorita všech zde ve Sněmovně, a tedy je to určité logické využití vlastně údajů, které dnes již jsou k dispozici v rámci elektronické preskripce, a pouze takto vlastně tato data budou moci být sdílena a využita ve prospěch pacientů a samozřejmě i samotných zdravotníků, kteří péči poskytují. Tím tedy bude moci být nastavena i dobrá kvalitní farmakoterapie. Návrh vlastně vychází z široké debaty všech zainteresovaných skupin, ať již odborných společností, stavovských komor, poskytovatelů služeb, zdravotních pojišťoven, samozřejmě i pacientských organizací, tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů, který tento návrh podporuje.

Při projednávání návrhu zákona ve výborech v zásadě se objevilo několik pozměňovacích návrhů, byť tedy návrh zákona ve výboru pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně prošel, byl doporučen ke schválení, tak těchto několik pozměňovacích návrhů v zásadě vede k lepšímu fungování v oblasti používání lékového záznamu v oblasti předepisování a výdeje léčivých přípravků a tyto návrhy jsem též podpořil. Jedná se například o úpravu lhůt pro nahlížení do lékového záznamu, zavedení přeshraničního elektronického receptu, zpřesnění systému hlášení cen léčivých přípravků či úpravu odstraňování léčivých přípravků.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem již uvedl, tento návrh tedy zakotvuje klíčovou funkcionalitu systému eRecept, která umožní lékařům a farmaceutům lépe a bezpečněji poskytovat zdravotní služby, neboť budou mít informace o lékové historii pacienta. Věřím proto, že všem nám jde o to, aby péče byla kvalitní a bezpečná, a že tento návrh podpoříte.

Děkuji za podporu a těším se na debatu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru, dále byl tisk přikázán k projednání ústavněprávnímu a petičnímu výboru. Usnesení výborů máme k dispozici jako sněmovní tisky 302/1 až 7. A nyní prosím paní poslankyni Věru Adámkovou, která byla zpravodajkou garančního výboru pro zdravotnictví, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v krátkosti jenom připomněla osud tohoto sněmovního tisku, protože jde o tisk, kterému klademe velkou důležitost, a opravdu to chápeme jako další funkcionalitu eReceptu, tak abychom mohli poskytovat našim pacientům lepší péči a měli také samozřejmě pro ně kvalitnější data.***
Přihlásit/registrovat se do ISP