(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a pan ministr není přítomen, takže na vaši interpelaci odpoví písemně do 30 dnů.

Nyní prosím paní poslankyni Pekarovou, která bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci stávkové pohotovosti zdravotních sester. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, zdravotní sestry Charity Česká republika, Asociace domácí péče a České asociace sester jsou od srpna minulého roku ve stávkové pohotovosti. Důvodem je dlouhodobé podfinancování domácí péče, které ohrožuje existenci tohoto oboru. Poskytování zdravotní péče doma umožňuje pacientům zůstávat i přes jejich obtíže doma s jejich blízkými. Pro rodiny, které nechtějí využívat lůžková zařízení, se jedná o nenahraditelnou pomoc, která je navíc pro stát i zdravotní pojišťovny ve srovnání s pobytem v nemocnici finančně výhodnější. I přesto zdravotní pojišťovny domácí péči oproti nemocnicím znevýhodňují, přičemž proplácejí jen část výkonů, které zdravotníci provedou. Nespravedlivě regulovaný systém úhrad domácí zdravotní péče tak stahuje mzdu zdravotní sestry, která zdravotní úkony u pacientů provádí a jejíž práce má být placena právě z úhrad zdravotní pojišťovny, hluboko pod celostátní průměr platu sester. Bez nich by přitom mnozí pacienti skončili v nemocnicích, což je pro ně složitější.

Zástupci stávkové pohotovosti absolvovali za poslední rok osm jednání jak s vámi, tak i se zdravotními pojišťovnami, avšak žádný z jejich požadavků nebyl doposud splněn. Vážený pane ministře, jakým způsobem hodlá vláda krizovou situaci domácí péče řešit? Opakuji, že pokud nedojde k zásadní změně financování systému domácí péče, hrozí zánik této služby, kterou v současné době využívá kolem 140 tisíc pacientů. Jsou české nemocnice připraveny se o tyto pacienty postarat? Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, a protože je pan ministr nepřítomen, odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Polanského, který bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci likvidace ekologické zátěže v areálu Dolních Vítkovic. Pan poslanec Polanský je přítomen a má slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, milá vládo, přeji pěkné odpoledne.

Vážený pane ministře, interpeluji vás v souvislosti s probíhající likvidací ekologické zátěže v areálu někdejších Vítkovických železáren, konkrétně jde o plánovaný odstřel komína v závodu tzv. aglomerace v oblasti Dolních Vítkovic. Přestože původně bylo rozhodnuto o jeho postupném rozebrání, nedávno došlo ke změně rozhodnutí stavebním úřadem v Ostravě-Vítkovicích a komín, který sloužil v provozu spékání železné rudy před jejím vsazením do vysoké pece, a je tedy dodnes plný vysoce karcinogenních látek, má být nyní odstřelen. Toto bylo povoleno Obvodním báňským úřadem pro území Moravskoslezského kraje dne 29. 4. 2019. Jen pro informaci uvádím jednací číslo SBS 40384/2018/OBÚ-05/47.

Bohužel během procesu povolování nebyla přímo dle rozhodnutí příslušného úřadu vůbec hodnocena zdravotní rizika tohoto způsobu odstranění stavby, stejně jako dopady na životní prostředí. Vzhledem k silnému odporu okolního obyvatelstva, petici podepsalo přes 700 občanů, plynoucímu ze strachu z masivního znečištění ovzduší po dobu odstřelu vás tímto žádám o prověření celého procesu povolení odstřelu dotčeného komína, neboť jmenovaná rizika nebyla oficiálně prošetřena. Děkuji vám za reakci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za tu otázku. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tady je vidět, jak je práce ministra barvitá, protože ještě ráno jsem o komínu nic nevěděl a teď už přece jenom něco ano a snad vám budu schopen odpovědět k vaší spokojenosti.

Demolice tohoto konkrétního objektu je součástí projektu odstranění celkem 42 staveb v rámci odstraňování starých ekologických zátěží v tzv. aglomeraci v oblasti Dolních Vítkovic. Způsob odstranění objektů je specifikován v projektu, k němuž se souhlasně vyjadřovaly všechny příslušné orgány včetně České inspekce životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí a řady odborných firem. Projekt musí splňovat všechny legislativní předpisy, to znamená včetně ochrany ovzduší.

Způsob odstranění komína z postupného rozebírání na odstřel byl změněn na základě posudku statika, dle něhož je komín v takovém havarijním stavu, protože byl v 50. letech stavěn úspornou technologií, a je tedy na konci své životnosti. Statik dokonce zakázal vstup ke komínu do vzdálenosti 150 metrů, a rozhodl tedy o nutnosti odstřelu komína. V tomto případě je také si potřeba uvědomit, že postupné rozebírání komína by způsobovalo stejnou expozici jako odstřel, přičemž by tato expozice trvala déle a navíc by zde nebylo použito zkrápění, tj. zachytávání prašných částic do roztoku.

Na demolici komína jsou vydána všechna příslušná povolení včetně demoličního výměru a rozhodnutí báňského úřadu. Demolice komína je i součástí rozhodnutí České inspekce životního prostředí z roku 2001, na základě kterého budou nápravná opatření provedena. Letos byla všemi zúčastněnými, tedy Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí a supervizí v souladu se směrnicí Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí, ta směrnice se týká přípravy a realizace zakázek řešících ekologické závazky vzniklé před privatizací, schválena změna projektu. Nad rámec projektu bylo požadováno doplnění podrobností o protiprašných opatřeních, tj. o zkrápění komína při demolici. Vyjádření se k samotnému odstřelu je v kompetenci báňského úřadu, který mj. posuzuje rizika tohoto odstřelu a řeší podmínky odstřelu.

Podle našich informací je primárním problémem spíše to, že místní spolek Svatý Václav se snaží zabránit samotné demolici komína a chce jej nechat vyhlásit jako kulturní památku, ale dle tedy našich informací - nevím, zda jsou správné, takže mohu jenom říci, že dle našich informací památkový ústav s tímto návrhem nesouhlasí.

Ale k vašemu dotazu na přešetření chci říct, že skutečně ta změna projektu z demolice rozebráním na demolici odstřelem právě na základě rozhodnutí statika o nebezpečnosti té stavby byla vlastně prověřena a schválena všemi orgány, včetně supervize a včetně České inspekce životního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Nemá.

Takže přistoupíme k další interpelaci a tou je interpelace paní poslankyně Dany Balcarové na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane ministře, chci se vás zeptat na otázky, které mě napadají v souvislosti s návrhem varianty výstavby dálnice D3. Já to mám tady, ale na malém obrázku. (Ukazuje mapku velikosti A4.)

Vy asi znáte tu situaci. Tam jsou dvě varianty. Jedna varianta vede kolem původní stopy současné silnice I. třídy a druhá je vedena přes velice významné území z hlediska životního prostředí, z hlediska vodních zdrojů, z hlediska rekreačního potenciálu. Prostě pro mě je to úplně nepochopitelné. Vím, že to není úplně vaše parketa, že tu trasu jste nenavrhovali vy jako Ministerstvo životního prostředí, ale navrhovala to správa dopravy. Ale Ministerstvo životního prostředí k tomu zpracovávalo EIA, nebo ji hodnotilo, a to hodnocení je souhlasné. Mě to velmi zaráží, protože podle mě dopady na životní prostředí, a hlavně v tuto chvíli tam vidím jako velké riziko, co se týká vodních zdrojů, které hlavně kolem Jílového u Prahy jsou velice významné, je jich tam několik, a současné zdroje budou ohroženy tou velkou stavbou. Bude tam postaveno mnoho tunelů. Největší most v Čechách by tam měl být vybudován. Prostě je to úplně brutální stavba, která podle odhadů by měla vyjít na jednu miliardu korun jeden kilometr. Takže nejen že to není ani ekologické, ale není to ani ekonomické. Takže kdyby to mělo aspoň jeden ten aspekt, tak to dovedu pochopit, ale v tuto chvíli mi to je záhadou.

Takže se ptám, na základě čeho ministerstvo dalo souhlasné stanovisko s tou variantou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP