Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

190.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Zde je situace obdobná. Je to první volba první kolo. Volíme z toho důvodu, že 2. května rezignoval na svou funkci v dozorčí radě pan Pavol Kováčik, který se stal generálním ředitelem ŘSD, a tudíž by měl střet zájmů. Je tedy uvolněno jedno místo v Dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury.

Volební komise do 10. května obdržela dva návrhy, které promítla do usnesení číslo 125, a jsou to - pan Jan Lička navržen klubem Pirátů a pan Pavel Pustějovský, náš kolega poslanec, navržen hnutím ANO.

Ani zde zvláštní zákon nestanoví způsob volby, volební komise opět navrhuje volbu tajnou a funkční období případně zvolenému kandidátovi započne dnem jeho zvolení. Prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování o tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já otevírám rozpravu a nemám nikoho, kdo by se přihlásil o slovo, takže se rozhlédnu. Rozpravu tedy končím a prosím, přistoupíme k hlasování.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

hlasování číslo 817 přihlášeno 153 poslanců, pro 125, proti 21. Návrh byl přijat a já přerušuji tento bod.

 

Jako poslední bod zde mám

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP