Středa 5. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

122.
Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Jana Bartoška
a Lukáše Koláříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 456/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 456/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Poprosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych představila společný poslanecký návrh zmíněných poslanců a poslankyň.

Já bych chtěla říct, že práce na tomto poslaneckém návrhu začala v okamžiku, kdy jsme se jako poslanci dozvěděli, že před osmnáctým rokem svého života jsou děti, které dluží podle dat z roku 2017 celkem 60 milionů korun plus náklady, pokuty, penále. Dětské dluhy představují reálný a vážný problém, který tíží děti. Předložili jsme společné řešení, které možná není dokonalé, ale je rychlé a umožňuje těmto dětem skončit s velkou nespravedlností, která v tuto chvíli podle nás jako předkladatelů panuje.

Poslanecký návrh je jednoduchý a já budu velmi stručná, protože máme ambici do dnešní devatenácté hodiny tento návrh projednat právě s ohledem na zájmy dětí v prvním čtení, takže budu velmi stručná. Návrh je jednoduchý. Říká jednoduchou věc: děti do patnácti let věku, pokud u nich vzniknou dluhy, ať jsou to dluhy za poplatky za odpad, ať jsou to dluhy za nezaplacenou knížku v knihovně, ať jsou to dluhy z jízdného, ať jsou to dluhy, které vyrobí jejich nezodpovědní rodiče na jejich účet, jednoduché pravidlo - do patnácti let tyto dluhy přecházejí na rodiče, na zákonné zástupce, a nechť si stát posvítí na tyto rodiče a zákonné zástupce a zjedná právo a nečeká se do osmnácti let takového dítěte, aby stát, který nedokázal zjednat právo do té doby směrem k zákonným zástupcům, číhal v narozeninovém dortu formou exekutora a tyto dětské dluhy začal vymáhat.

Tohle je jednoduchý cíl. Prosím celou Poslaneckou sněmovnu o podporu a děkuji poslancům za hnutí ANO, KDU-ČSL, Piráty, že tento návrh podpořili. Věřím, že se nám podaří za několik týdnů dosáhnout dokonalého návrhu, který odhlasujeme, a poprosím všechny ostatní politické strany o podporu a průchod do prvního (druhého) čtení. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Dominika Feriho.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, pokusím se udělat všechno pro to, abychom to dneska stihli přes prvé čtení dostat. Ale i přesto mi poctivost zpravodaje velí, abych zmínil nějaké problematické a nejasné body, které jsou v této novele obsaženy. Nějakou základní ideu zmínila paní předkladatelka. Já si dovolím zmínit několikeré body, které si myslím a pokládám je za sporné a měli bychom je v rámci projednávání v ústavněprávním výboru vyřešit.

Tato novela zásadním způsobem mění koncepci svéprávnosti v občanském zákoníku. Ta je teď nastavena tak, že postupně zkrátka ten nezletilý nabývá způsobilost k nějakému tomu určitému konkrétnímu právnímu jednání. Vydáváme se tady na tenký led do neprobádaných vod, protože ta tradiční úprava, tak jak se podává třeba z rakouské úpravy, počítá s nějakými, řekněme, přesnými hranicemi, v Rakousku sedm, čtrnáct let. A my tu vytváříme konstrukci, že do patnácti let ten dluh ex lege v okamžiku svého vzniku přechází na zákonného zástupce. To znamená, měníme-li tedy zásadním způsobem koncepci svéprávnosti, měli bychom to podrobit poměrně zásadní debatě v ústavněprávním výboru a hlavně debatě s civilisty a procesionalisty, protože to je nejvýznamnější změna vlastně od rekodifikace jako takové.

Co se týče srovnání s těmi zahraničními právními úpravami, tak já jsem nechal zpracovat v Parlamentním institutu analýzu, která porovnává tu úpravu v Rakousku a v Německu, ona ještě není veřejná, dá se na internet, ale pošlu ji navrhovatelům, a kdo bude mít zájem, může se na mě obrátit, rád mu ji zašlu, je to myslím pro srovnání dobré.

S čím ta novela přichází? Jak jsem říkal, v okamžiku vzniku dluh přechází na zákonného zástupce. Co to může znamenat v praxi a co zlí jazykové - oni to nejsou zlí jazykové, jsou to přední čeští civilisté - tvrdí, je to, že když se to dítě nebude moci zadlužit, tak tím budeme vychovávat generaci, která bude a priori nezodpovědná, protože přece oni nebudou dlužníci, ten dluh přejde okamžitě na rodiče. Čili je to určité vychýlení té rovnováhy práv a povinností, kdy těm nezletilým budou svědčit práva, ale nebudou je tížit povinnosti, které jsou s tím spojeny.

Dále je nutno zpřesnit, jakých dluhů se to týká, proč se to týká jenom dluhů peněžitých a z jakých to bude právních skutečností. Novela hovoří o dluhu z právní události, ale právní událost je třeba narození nebo smrt a nevím, jak by tady z toho mohlo něco vznikat, to si myslím, že stojí za upřesnění. A dále na koho dluhy vlastně přecházejí. Přejdou i na pěstouny, protože výkladem těch předmětných ustanovení by se dalo říci, že dluh přejde i na pěstouna, a nikoliv na zákonného zástupce. A co se stane, když přejde na stát, jakým způsobem to stát bude vymáhat, na koho přejde?

Dále je nutné asi provést určitou korekci u deliktní způsobilosti, protože ono se v tom návrhu hovoří o tom, že ve chvíli, když ten nezletilý úmyslně třeba prokopne míč výlohou, tak ten dluh nepřechází. Když ale z hrubé nedbalosti zapálí pole, tak ten dluh - pokusím se to urychlit (v reakci na poznámku z pléna) - tak ten dluh zkrátka u té hrubé nedbalosti přejde na toho rodiče. Nevyjasněn zůstává i vztah toho nového navrhovaného ustanovení s konkrétními skutkovými podstatami, které jsou v § 2920 a 2921 občanského zákoníku.

Nejasnosti jsou i kolem postihu a to je prosím velmi důležité. My tu říkáme, že ten dluh přejde na rodiče a ten rodič ho bude moci v 18 letech po tom dítěti chtít. My to chceme zlepšit a já s tím velmi souhlasím. To berte jako kritiku, nechci ten návrh pohřbít. (Špatná slyšitelnost v sále pro velký hluk.) My tu říkáme - chceme mladým lidem usnadnit vstup do dospělosti, ale vedeme je k tomu, že v 18 letech na ně v nalézacím řízení nastoupí rodiče a budou říkat: zaplať to, protože jsi způsobil tady tu škodu. Přiznejme si, že určitá část těch případů můžou být rodiny, které nejsou úplně stabilní a nedokážou se s tím nějakým způsobem vnitřně vyrovnat, aniž by byli voláni k nějaké soudní při.

Ještě si dovolím zmínit nějaké ... Tady to přeskočím, přeskočím, přeskočím...

Velmi důležitá věc. Naše civilní řízení vychází z formálního pojetí účastenství, tzn. že účastník je ten, koho označíte v tom žalobním návrhu, v návrhu na zahájení řízení. Není možné, abychom řekli, že stačí označit jenom jednoho a soud si to nějakým způsobem podle toho hmotného práva dohledá. To není možné. Novela je také nekonzistentní v tom, na koho vlastně dopadá, jestli jsou to ti do 15 let - v té procesní části se hovoří o všech nezletilých.

A už jsem na konci. Významnou část novely zabírají také procesní ustanovení. To znamená, zapovídá se rozhodovat kontumačně a rozsudkem pro uznání v těch věcech, ve kterých se to týká nezletilých. Ale ti nezletilí vůbec nejsou ti dlužníci, tzn. je to vlastně takové trošku upravené nad rámec toho. Nejsou dlužníci z prostého důvodu - ten dluh není jejich, ten dluh přechází na rodiče.

A zároveň jedna věc, která tu chybí, a tou to zakončím a tu bychom tam po mém soudu měli přidat, protože to zkrátka v té procesní úpravě chybí, tak je to, že významná část - a vůbec jsme to tady zatím neprojednávali - významná část exekucí a prostě těch tragických lidských příběhů vzniká rovněž z toho, že soudy volají k odpovědnosti ty žalované pomocí prosté výzvy. K prosté výzvě jde připojit doložka, ve které se soud zeptá: souhlasíte s tím, že o tady té věci rozhodneme bez nařízení jednání? Ten dlužník nebo ten žalovaný nepřebírá, prostá výzva se dá doručit náhradně a vlastně celý ten proces proběhne bez jakéhokoli vědomí toho žalovaného.

Jsou to věci, se kterými si, věřím, dokážeme poradit. Nepředkládám žádný procesní návrh a budu se těšit na projednávání ve výboru. Rozhodně to nebude nic jednoduchého.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane zpravodaji. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedající. Já jménem čtyř poslaneckých klubů, KDU-ČSL, sociální demokracie, Pirátů a hnutí ANO, dávám procedurální návrh, abychom jednali a hlasovali věcně i meritorně po 19. hodině do projednání tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Já už jsem přivolal kolegy z předsálí a dáme jim chviličku, aby se mohli zúčastnit. Přihlášku s přednostním právem do rozpravy, paní ministryně, beru jako první v rozpravě. Otevřeme rozpravu a promluví paní ministryně. Myslím, že počet přítomných se ustálil.

 

Hlasujeme o tom, že tento bod doprojednáme i po 19. hodině.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 834, přihlášeno je 168 poslanců, pro 116, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já otevírám obecnou rozpravu a v ní první vystoupí s přednostním právem paní ministryně spravedlnosti.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobrý večer, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane předsedající. Chtěla bych zde uplatnit stanovisko vlády. Bylo obtížné se 6. května na vládě rozhodnout. Původně jsme měli stanovisko neutrální, ale dala jsem tomu přednost a průchod na své vlastní nebezpečí a nakonec jsem vyjádřila na vládě souhlasné stanovisko s tímto návrhem. To ovšem neznamená, že nemáme několik výhrad. Jsou specifikovány do osmi bodů. Těch osm bodů paní předkladatelka jistě má. My upozorňujeme jenom na takové ty významné věci, které je potřeba zohlednit, a předpokládám, že to tady vylepšíte v rámci dalšího jednání.

Chtěli bychom především upozornit na to, že tam může dojít k nedomyšleným důsledkům -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším a poprosím o klid v sále. Děkuji. Jestliže máte něco k projednání, prosím, běžte do předsálí.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Upozorňovali jsme rovněž na vztah úpravy navrhovaného nového § 36a občanského zákoníku k právní úpravě obsažené v § 2920, 2921, kde se to poněkud překrývá.

A pak bych chtěla upozornit, že s přechodem dluhu na stát by se zároveň mělo vyjasnit, za koho by měl stát jednat. Zcela absentuje úprava nástrojů, která by státu umožnila předcházet takovým skutečnostem.

To jsou tedy asi problematické body. Jinak znovu zdůrazňuji, že nechci brzdit tento návrh, který považuji za slušný a ve kterém, myslím, pozitiva převládají vůči těm negativům. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Nacher. Určitě to má krátké.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pane předsedo, pěkný večer. Mě mrzí, že na tento důležitý bod přišla řada až v sedm hodin večer, nicméně zaplať pánbůh za ty dary, už jsem se bál, že to vůbec dneska neprojednáme. Já budu stručný, zbytek si asi řekneme i s kolegou zpravodajem Dominikem Ferim ve druhém čtení.

Důležité je vědět, že účelem zákona je poskytnutí jakési zvláštní ochrany nezletilým osobám. Otázka "proč je tam peněžitý dluh" je to, že my jsme jako předkladatelé pracovali původně s dluhem, ale i na upozornění Ministerstva spravedlnosti jsme to upřesnili na peněžitý dluh právě proto, aby tam nevznikly nějaké nejasnosti.

Pokud jde o ten výchovný moment, ten je úplně zřejmý. Dneska se stávají situace, kdy ten dluh je veden na dítě a ten rodič se to prostě vůbec nedozví, protože není adresátem, takže se kumuluje, kumuluje, a když je mu 18 let, tak v té chvíli to na něj vybafne v násobku toho původního dluhu, té jistiny. Ten výchovný moment je, že když to přijde tomu rodiči, zákonnému zástupci, tak si to s tím svým dítkem vyřídí okamžitě.

Dále bych chtěl upozornit, že když si to přečtete důkladně, tak tam je z toho výjimka týkající se úmyslně vzniklé škody, které se to samozřejmě logicky netýká. A my to zároveň v této chvíli máme připravené tak, že to přechází na zákonné zástupce, případně na osoby, které vychovávají ty děti aktuálně, nicméně i po dohodě díky tomu, že se tomuto návrhu dostalo velké mediální pozornosti ještě předtím, než jsme ho tady probírali, potom podáme pozměňovací návrh, který by měl toto řešit pouze prostřednictvím zákonných zástupců. To znamená, že tady je podle mě jasný důkaz toho, že vnímáme zpětnou vazbu a tomu i upravujeme tento návrh novely občanského zákoníku.

Poslední poznámka, abych byl skutečně stručný, jak jsem byl vybídnut panem předsedou, je to, že se tady bavíme o dluzích, které vznikají odteď do budoucna. My samozřejmě musíme řešit i to, jak vyřešit dluhy dětí, nebo dneska i dospělých, které ale vznikly v jejich dětském věku v minulosti. Jedna věc je, jak se to řeší na komunální úrovni, druhá věc je, co tady budeme navrhovat v Poslanecké sněmovně. Takže bych vás chtěl poprosit o podporu s tím, že jde o mix různých opatření, kde cílem je vyřešit dětské zadlužení, které v Evropě nemá obdoby. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další do rozpravy přihlášený je pan poslanec Bartošek. Omlouvám se, přečtu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Majerová Zahradníková od 19 hodin do konce z osobních důvodů. Omlouvá se pan místopředseda Filip od 19 hodin do konce z pracovních důvodů. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Za mě velmi krátce. Kolegyně a kolegové, já vás žádám o to, abyste tento tisk propustili do dalšího čtení. Dejme šanci dětem na to, aby měly budoucnost, která není zatížena dluhy. Dejme jim šanci na to, aby mohly začít svůj život a nemusely před sebou vláčet desetitisíce, které je zatěžují v jejich startu do života. Skutečně se to týká nezaviněného konání, netýká se to vědomého konání, například posprejování tramvaje a podobně. Ty dluhy by jim samozřejmě zůstaly. Ohledně rodin a jejich výchovy, tam nemám strach. Každá rodina, která funguje a kde se starají o to, co dělají jejich děti, tak v okamžiku, když dítě přijde s dluhy, pevně věřím, že ta rodina si to uvnitř vysvětlí a vyříká, aby děti nedělaly dluhy a nejezdily například samy načerno. Je důležité, aby rodiče tyto informace měly.

Já vám děkuji a ještě jednou vás žádám o podporu tohoto tisku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Výborný, poté pan poslanec Kolářík jako další z navrhovatelů.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. U tohoto bodu říkám včera bylo pozdě. Skutečně zaplať pánbůh za to, že bude projednán tento návrh co nejrychleji tady v Poslanecké sněmovně, protože problém s tím bezprecedentním zadlužením dětí je obrovský a je povinností nás poslanců, a já jsem rád, že se tady našla shoda napříč poslaneckými kluby, je úplně jedno v jakém tričku - opozičním, koaličním, vládním, nevládním - jsme, ale je potřeba tuto věc řešit. Já to velmi vítám. V úterý příští týden ráno se schází podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení a de facto jediným bodem programu bude právě tato novela, tak abychom ji probrali už na podvýboru a na ústavněprávní výbor potom šli se stanoviskem podvýboru. Určitě tam jsou některé drobné věci, které tam ještě, tak jak se ozývá i odborná veřejnost, pěstouni a další, bude potřeba cizelovat, ale k tomu jsme připraveni a já jsem rád a doufám, že tady pak velmi rychle proběhne druhé a třetí čtení, abychom poslali tento návrh do Senátu a byl rychle schválen právě proto, aby řešil situaci, která tady dneska je. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Kolářík.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už vás nebudu dlouho zdržovat. Opravdu bych chtěl jako jeden z předkladatelů také požádat o propuštění do dalšího čtení. Věřím, že tam nebude problém. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, že připravil takovou pěknou zpravodajskou zprávu, a chtěl jsem ho právě vyzvat, že se tomu budeme věnovat na tom podvýboru, kde to můžeme rozebrat podrobně. Já děkuji za vaše hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně, děkuji. Ptám se, zda je ještě zájem někoho jiného o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova, zda je zájem. Není tomu tak. Nepadl návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat přikázáním výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor než výbor ústavněprávní? (Gong.) Není tom tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 835 v tuto chvíli přihlášeno 165 poslanců, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda je zde návrh na přikázání jinému výboru. Nikoho nevidím. Konstatuji, že jiné návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty nepadly, a končím prvé čtení tohoto tisku. Všem vám děkuji.

Prosím ještě o pozornost. Zítra pokračujeme v 9 hodin bodem písemné interpelace. Na základě dohody stran, v případě, že je tam jenom jedna interpelace a ta skončí dříve než v deset hodin, pokračujeme přesně v deset hodin. V případě, že by se ta jedna interpelace protáhla, pokračujeme bezprostředně po skončení této interpelace. Děkuji. Na shledanou. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP