Středa 19. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

150.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 286/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme v pátek 7. června přerušili v rozpravě do středy 19. června. Prosím, aby své místo zaujala - už tak činí - paní ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl rozpočtový výbor, pan poslanec Roman Onderka. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 286/6 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 286/7.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Já mám v tuto chvíli přihlášeného jako prvního pana poslance Kalouse. Máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, já si myslím, že novela zákona o místních poplatcích, jejímž autorem je Ministerstvo financí, je potřebná, a to především pro narovnání a zlepšení podmínek v rámci výběru místních poplatků. Jednak tedy sjednocujeme dva druhy poplatků, to znamená ubytovací lázeňský poplatek, a tím se zjednodušuje administrativa spojená s jeho výběrem a jeho následnou evidencí. Dále budeme zpoplatňovat i ubytování v soukromí a sdílené ubytování, to je teď velmi aktuální. Také zvyšujeme hranici maximální částky poplatku na 50 Kč za osobu a za jednu noc.

Návrh na sjednocení místních poplatků a postupné zvýšení na částku 50 Kč je kompromisem zainteresovaných subjektů, tedy měst a obcí na straně jedné a ubytovatelů a poskytovatelů služeb cestovního ruchu na straně druhé. Ubytovací poplatek v této výši je nejběžnější sazbou v Evropě a já ji považuji v tuto chvíli za maximálně možnou. Pokud by ta sazba byla vyšší, jak tady někdo navrhuje, 100 nebo i 150 Kč, tak s tím zásadně nesouhlasím. Myslím si, že by to znamenalo i ohrožení konkurenceschopnosti českého cestovního ruchu, a to skutečně nechci.

Co však stále vidím jako problém do budoucna, je to, že výběr ubytovacího poplatku stále zůstává na bedrech poskytovatelů ubytování, kteří tak musí poplatek vybrat, evidovat a odvést. V mnohých případech a především u menších ubytovatelů se tak neděje a doplácejí na to ti velcí poskytovatelé ubytovacích služeb, kteří jsou ze strany samospráv snadněji kontrolovatelní.

Co vidím jako naprosto klíčové, je to, aby vybrané prostředky byly vráceny zpět do té lokality, do jejího rozvoje, do údržby, do marketingu, prostě aby ty prostředky byly vráceny tam, kde ve skutečnosti byly vygenerovány, a to se ne úplně vždy děje. Města a obce v mnoha případech berou výnos z tohoto poplatku jako příjem do městského rozpočtu a bohužel zde není povinnost zpět vybrané prostředky investovat, není to legislativně ošetřeno, což si myslím, že je chyba. Praxí je, že se ty peníze rozpouštějí v různých jiných výdajích, které město má.

Co si myslím, že je správné zmínit v souvislosti s touto novelou, a týká se to lázeňských měst, je fakt, že schválením této novely budou osvobozeni od ubytovacího poplatku lidé, kteří přijíždějí do českých, moravských, slezských lázní takzvaně na křížek, to znamená, že mají lázeňský pobyt plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Tím pádem přijdou některá lázeňská města o podstatnou část příjmů z ubytovacího poplatku. Mohu uvést příklad lázeňského města Jeseník, kde jsem byl starostou, řešil jsem to. Konkrétně v těchto lázních jednoznačně převažují takzvaní křížkaři a tady ten pokles výběru poplatků bude o více než polovinu. Na druhou stranu ty peníze zase zůstanou v kapsách lázeňských hostů, kteří se jezdí do lázní skutečně léčit, jsou tedy v dlouhodobé nemocnosti a jejich finanční situace nemusí být nejlepší, anebo ty peníze, které nebudou vynakládat na poplatek, mohou utratit za jiné služby v tom místě.

Já si myslím, že je také nutné si uvědomit, že lázeňství, byť patří do segmentu zdravotnictví a je definovanou takzvanou lůžkovou péčí, je významnou složkou cestovního ruchu v České republice. Skutečně lázeňství je opravdu někde mezi zdravotním pobytem, rekondičním pobytem, regeneračním pobytem a prolíná se zde cestovní ruch se zdravotnictvím.

Já tady nechci mluvit o cestovním ruchu, ale co se týká těch poplatků, už jsem o tom mluvil, tak skutečně v České republice chybí závazná norma, která by zaručovala, že místní poplatky skutečně budou reinvestovány v tom území, kde byly vygenerovány, to znamená, mají být vráceny do rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, a tím podpořit zejména rozvoj těch regionů, kde cestovní ruch, lázeňství je často jediným zdrojem jakési ekonomické stability a zaměstnanosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Patrik Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, my už jsme se o tom bavili. Já bych chtěl krátce promluvit o tom pozměňovacím návrhu týkajícím se výběru místního poplatku a lehce jej vysvětlit.

My s kolegou Michálkem navrhujeme, aby za určitých dopředu daných podmínek se přenesl ten výběr poplatků od toho poskytovatele, to znamená toho, kdo pronajímá, na zprostředkovatele pobytu, což jsou ty platformy. Trochu na vysvětlenou. Zatímco dřív ten místní poplatek v zásadě platily hotely, penziony a podobně, tak s rozvojem takzvané sdílené ekonomiky, dneska už to je, řekl bych, spíš digitální ekonomika, se celá řada lidí přesunula do soukromých bytů a podobně. A zejména v Praze s tím máme celkem problém. Já na jiném místě, v jiném zákoně, v novele živnostenského zákona, navrhuji zmocnění pro obce, aby si mohly regulovat to krátkodobé ubytování. K tomu se dostaneme někde jinde. Nicméně tady přicházíme s tím, a přiznám, že se to týká zejména Prahy, aby tady byla možnost lehčího výběru toho místního poplatku, ať už se v hlasování rozhodne pro jakoukoliv výši nebo konstrukci.

Jedna z těch možností je právě to, aby zprostředkovatel, to jest ta platforma, to mohl vybírat za ty pronajímatele. Ti pronajímatelé tam dále zůstanou v pozici ručitele. A zatímco původní návrh byl, že by se takto mohla rozhodnout ta obec sama, tak v této chvíli je to tak, že se upravuje možnost pro obce požádat Ministerstvo financí. To znamená, že se to bude týkat jenom těch obcí, které si to domluví s Ministerstvem financí a kde dojde ke shodě. Takže si myslím, že to nebudou žádné extenzivní případy, kdy by se to tak zneužívalo, ale bude se to opravdu týkat těch obcí, zejména tedy v tomto případě hlavního města Prahy, která by tohoto využila. V důsledku to potom pomůže všem, to znamená, jak těm městům z hlediska výběru místního poplatku, tak pronajímatelům. A pro zprostředkovatele, pro ty digitální platformy, je to v zásadě jeden klik. A my stejně po nich někde jinde, v jiném zákoně, budeme potřebovat nějakou souhru a součinnost, výměnu informací. Takže když už jdeme tou digitální ekonomikou vstříc, tak bychom měli jít vstříc i způsobu výběru takového místního poplatku.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Jaroslav Kytýr. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si znova dovolil připomenout podporu pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru, který v usnesení rozpočtového výboru sněmovní tisk 286/7, který se nachází... k navýšení poplatku z pobytu na 100 korun. Znova v podstatě tady apeluji vlastně na jednotlivé kolegyně a kolegy, aby vzali v úvahu, že skutečně zastupitelstva jednotlivých obcí a měst jsou natolik svéprávná, že jsou schopna posoudit, jestli tento poplatek z pobytu má být v rozsahu nula korun, nebo sto korun. Není potřeba v této části v podstatě vlastně podléhat panice, že dojde k nějakému narušení trhu a z těch důvodů jednotliví poskytovatelé lázeňských a ubytovacích služeb nebudou schopni konkurenčního postavení na trhu a dojde k odlivu jejich klientů. Z těchto důvodů poprosím o podporu usnesení rozpočtového návrhu o navýšení tohoto poplatku z pobytu na 100 korun.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším do rozpravy je pan poslanec Jan Čižinský, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já navážu na svého předřečníka. Navrhl jsem tu maximální hranici 150 korun a je to z několika důvodů. První důvod je, že když ty poplatky byly zavedeny, tak přepočteno na dnešní ceny to bylo přes 164 korun. To znamená, i ta stokoruna jde pod úroveň v devadesátých letech, kdy ty poplatky byly zavedeny.

Druhým důvodem je, že v tom návrhu zákona není žádná inflační doložka. To znamená, stane se a může se stát přesně to, co teď probíhalo vlastně 25 let, že se do těch poplatků nezasáhlo a poplatky zůstaly na stejné úrovni. A pokud se podíváme - jak říkám, znám nejlépe město Prahu - pokud se podíváme na výdaje, které má Praha s návštěvníky, tak se jedná o výdaje odhadované na miliardu a více. A na těch poplatcích je Praha schopna vybrat kolem 200 milionů korun v tuto chvíli.

A posledním důvodem je samozřejmě i to, co říkal předřečník. Ta zastupitelstva jsou svéprávní lidé, kteří nechtějí poškodit své město, nechtějí poškodit své podnikatele podnikající v cestovním ruchu. Pokud to dáme na těch 150 korun, budou mít možnost v příštích letech nebo desetiletích navýšit a nesežere to za několik let inflace. Prosím o zvážení tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní do rozpravy vystoupí paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu C1, který předložil pan poslanec Petr Třešňák a Jana Mračková Vildumetzová. Zároveň bych chtěla dát zde v obecné rozpravě změnu procedury.

Nejdříve bych vysvětlila, že v tomto pozměňovacím návrhu se vypouští "dětí mladší 18 a osoby starší 65 let" z tohoto návrhu zákona. To znamená, že obce by si pak mohly ošetřit obecně závaznými vyhláškami, jak tomu mohou činit i dnes, pokud chtějí, aby třeba ten místní poplatek byl nulový. To znamená, že v některých těch lázeňských městech - a vidíte, že jsou tam další pozměňovací návrhy, aby se třeba ta hranice navýšila na 70 let. A já si myslím, že samosprávy budou velmi rády, pokud si budou moci o tomto rozhodnout samy prostřednictvím obecně závazných vyhlášek.

Přesto bych si dovolila, zda bychom v rámci tohoto pozměňovacího návrhu ho mohli rozdělit na dvě části, a to na takzvané C1a, kde v článku I v bodě 12 § 3b odst. 1 se písmeno b) zrušuje a C1b v článku 1 v bodě 12 § 3b odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvíli je jako poslední přihlášen do diskuze pan poslanec Michálek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl předně ocenit tu dohodu, které se nám podařilo dosáhnout, která se týká toho, aby turisté z Německa a dalších zahraničních států, kteří jezdí do našich krajů, například do Karlovarského kraje a podobně, platili ty poplatky a přispívali tím zejména na provoz a správu lázeňských měst. To si myslím, že je velmi dobře pro ekonomiku v těchto krajích, které se potýkají s mnoha problémy.

Co si myslím. Jak na jedné straně myslíme na ty regiony, které jsou na tom ekonomicky hůř, tak bychom měli myslet i na ty regiony, které jsou naopak přehlceny tou ekonomickou aktivitou, jako je Praha, kde je obrovský nápor turistů a kde Praha nemá adekvátní nástroje, aby například zvýšila ty poplatky, a v důsledku toho se tady koncentruje takové množství turistů, kteří nepřispívají na provoz města. Mluvím zejména o situaci na městské části Praha 1.

My jsme navrhli několik základních opatření. Jednak jsme navrhli, aby konečně Poslanecká sněmovna vyřešila finanční regulaci Airbnb. Ty poplatky jsou jednak extrémně nízké a jednak je velká část těch provozovatelů, kteří využívají digitální platformy, neplatí. Musí se to řešit oklikou, to znamená, Ministerstvo financí si musí vyjet informace o té transakci z bankovních účtů, na základě těchto dat potom vymáhá zdanění na úrovni Ministerstva financí, tato data následně posílá na samosprávu, na hlavní město Prahu, hlavní město Praha je potom distribuuje na městské části a městské části jako orgán správy daně vymáhají jednotlivé doplatky poplatků za tři roky nazpátek. Je to extrémně náročný byrokratický proces, který by bylo možné nahradit tím, jako si to vymohly některé americké státy, že mají přímo dohodu s Airbnb, aby Airbnb platilo ty poplatky a samotné to odvedlo na ta města, a následně lidé, kteří prostřednictvím toho pronajímají byty, už se nemusí o odvádění místních poplatků vůbec starat.

Takže to je základním obsahem toho pozměňovacího návrhu, který jsme podali s kolegou Patrikem Nacherem. Praha to chce, Praha si to odhlasovala, ostatní obce to žádným způsobem neomezuje. Umožnilo by to Praze dosáhnout dohody s Airbnb, a pokud by Airbnb žádnou dohodu nechtělo, tak by to Praze umožnilo se obrátit na Ministerstvo financí, aby o tom Ministerstvo financí rozhodlo. Stejný způsob by mohly využít i další samosprávy, které jsou přeplněné turistickým ruchem, Český Krumlov a podobně, aby měly efektivní způsob regulace těchto místních poplatků. Protože ten výběr dneska je zcela nedostatečný.

Samozřejmě by to pomohlo i ušetřit byrokracii, protože dneska když má někdo tři byty ve třech různých městských částech, tak musí obíhat tři různá okénka na městských částech, kde sedí paní a vybírá ty poplatky. Takhle by to odvedla přímo ta platforma, čímž by se uspořily v ekonomice obrovské peníze. Stačí jenom chtít. Bohužel zatím ministerstvo ty moderní nástroje výběru daní v případě těch digitálních platforem nevyužívá.

Poslední bod, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je podpora pozměňovacího návrhu, který navyšuje tu absolutní hranici na 100 korun za den, a to z toho důvodu, že tady přijímáme návrhy zákonů, které platí pro celou Českou republiku. Nejsou to jenom malá města nebo krajská města, ale musíme myslet opravdu i na ty speciální, abnormální části, jako je městská část Praha 1, kde ceny ubytování jsou třeba za 4 000 korun na noc. Tak nezlobte se na mě, ale pokud dáme poplatek 50 korun za noc na Josefově, kde se platí 4 000 za noc, tak jsme na jednom procentu. Jednom procentu, které dostane ta samospráva, ze kterého musí financovat uklízení ulic, správu památek, dotování kultury, protože jsou tam kulturní akce, které přitahují i turisty, dotování dopravy, a dokonce v případě městské části se musí dotovat i krámy, aby tam byla normální Žabka, kam si člověk může jít koupit nějakou svačinu. Protože dneska to bohužel funguje tak, že Praha 1, centrum města, se vylidňuje, a to i z toho důvodu, že tam není dostatečná finanční regulace ubytování prostřednictvím Airbnb. Protože jedno procento z ceny, to je podstatně méně, než je ve zbytku republiky. Když se ubytujete mimo Prahu, tak zaplatíte dejme tomu 600 korun za noc a ten 50korunový poplatek činí dejme tomu deset procent. Takže v Praze, v centru města, kde by to bylo potřeba nejvíc, ta finanční regulace, tak tam naopak jsou poplatky nejmenší.

Samozřejmě aby tam městská část Praha 1 udržela obyvatele, aby to tam nebylo jako město duchů, kam chodí jenom turisti si večer zachlastat, tak musí tam udržet např. ty krámy, aby si tam lidi mohli jít nakoupit do té Žabky, a tudíž jim musí snižovat nájemné, musí to určitým způsobem ze svého majetku dotovat.

Takže já bych i v této věci požádal o to, jestli bychom mohli zvýšit tu částku na 100 korun na noc, aby si to samosprávy mohly určit tak, jak uznají za vhodné, a aby to pokrylo opravdu i ty extrémní případy, jako je městská část Praha 1. (V sále je silný hluk. Poslanec hovoří důrazně, hlasitě, přesto je špatně slyšet.)

Já vím, že se to nebude líbit organizacím, které zastupují zájmy cestovních kanceláří, které sem přivážejí turisty ze zahraničí a které se mohou cítit znevýhodněny. Ale apelujme na zdravý rozum, který mají místní zastupitelstva. Apelujme na to, že když si ty nejexponovanější části zvýší poplatek, tak to povede k redistribuci turistů do zbytku České republiky. A je potřeba myslet i na ten venkov, aby i na venkov se nám podařilo dostat turisty.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: (Vstupuje do řeči.) Já vás přeruším na okamžik, pane poslanče. V sále panuje velmi uvolněná atmosféra, každý si tu řeší, co chce! Pan poslanec se vás snaží překřičet a já vás poprosím opravdu o klid!

 

Poslanec Jakub Michálek: Ne, to jsem opravdu nechtěl se vás snažit překřičet, slavnou Poslaneckou sněmovnu, to bych si určitě nedovolil. Tak se omlouvám, jestli jsem zvýšil hlas.

Takže ten zákon je potřeba přijmout tak, aby se opravdu vztahoval jak na ty exponované turistické destinace, na lázeňská města, na Český Krumlov, na centrum hlavního města Prahy, protože zákony platí pro všechny. Takže jenom jsem chtěl upozornit na to, že pokud umožníme do určité míry tu daňovou konkurenci, tak to může být velmi prospěšné, protože v těch nejexponovanějších lokalitách ten tlak povadne, bude tam méně turistů a naopak se nám podaří zatraktivnit např. venkov, menší krajská města, která jsou také velmi zajímavá a mohou turistům něco nabídnout. A díky tomuto efektu budou pro ty turisty mnohem atraktivnější.

Ten umělý způsob, kterým se to zastropuje, tak z ekonomického hlediska je pro Českou republiku a turistický ruch, aby byl vyrovnaně v celé České republice, nevýhodný. Děkuji za pozornost a za zvážení podpory toho návrhu. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přišla další omluva. Omlouvá se ministr vnitra pan Jan Hamáček z dnešního jednání do 11 hodin z pracovních důvodů.

Je zde jedna faktická poznámka, pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne. Já bych chtěl požádat pana předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího, aby nemanipuloval touto ctěnou Sněmovnou! Praha 1 nikdy nedotovala jedinou Žabku v centru Prahy. Nikdy! Nikdy tam nebyla žádná dotace, přímá či nepřímá. A prosím, nezavádějme tyto lživé argumenty zde.

A druhá věc. Vy tady povídáte, že jedna noc na Josefově stojí 4 000. Tak já vám nevím. Já se tady dívám. Dal jsem si teď narychlo, v nějakém hotelu Ariston Patio hotel v Praze, dva dospělí, jedno dítě, dvě noci v létě v červenci 4 300 korun za obě noci. To není 4 000 za osobu za noc za pokoj. To je za rodinu, která přijede do Prahy. Prosím, já chápu, že Praha neumí aktuálně hospodařit, nemá ani na to, aby sekala trávu, kde je potřeba. Neumí to. Ale chtěl bych poprosit o jednu věc. Nebuďme tady manipulativní! Sto korun pro rodinu ze Zlínska za dospělou osobu, která přijede do Prahy na pět dnů, znamená ve dvou dospělých tisíc korun navíc. Tisíc korun. To jsou snídaně, které si může koupit v té Žabce, o které jste mluvil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Vaše faktická poznámka vyvolala faktickou pana předsedy Michálka, který bude chtít reagovat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Dolínku, běžte se tam podívat! Žabky na Praze 1 mají často nižší než tržní nájemné. Tímto způsobem se jim nepřímo dotuje to, aby tam vůbec mohly být. To znamená, když se to soutěží, tak ta městská část si vymezí, buď že tam chce libovolný podnik, a pak ta cena je samozřejmě dražší, anebo že tam chce speciálně nějaké zařízení, kde si budou moci lidé koupit potraviny, a ta cena je samozřejmě nižší.

Pokud jde o ty hotely, nechci se tady s vámi hádat, kolik stojí jaký hotel, jestli jste našel hotel za 2 000, o to opravdu tady asi nejde. Jde o to, že tady máme i nejluxusnější hotely zkrátka, které tvoří určitý segment toho trhu, to je v pohodě, to je naprosto v pořádku. Jenom říkám, že i v případě, kdy jsou vysoké ceny, by tomu měla odpovídat i výše toho poplatku. Nemělo by tam být umělé zastropování. Takže trošku mě překvapuje, že ČSSD tady lobbuje za ty nejdražší hotely v centru Prahy. Pokud přijede mladá rodina ze Zlínska, tak určitě nepojede do centra Prahy 1, aby si tam koupila ubytování. To se jich zeptejte, těch rodin na Zlínsku, radši.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A máme tu reakci pana poslance Dolínka s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Čím víc vás, kolegové z Pirátů, znám, tím víc začínám pronikat do vaší duše. A vy byste chtěl, aby ti lidé bydleli na Černém Mostě. Ale já bych si přál, aby ta zlínská rodina mohla bydlet v centru Prahy, když sem přijede. Takže prosím, nedělejte jim překážky k tomu, aby mohli být v centru Prahy. Neříkejte jim, aby museli někam jezdit. A přestaňte dělat sociální inženýrství tam, kam nepatří.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mým prostřednictvím. Děkuji. Děkuji i za svou rodinu ze Zlínska, že se o nás tak staráte.

S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Krásné dopoledne. Já tedy nerada, ale když tady vidím to komunální okénko, tak mi dovolte, abych přispěla i já troškou do mlýna z Prahy 2. Omlouvám se ctěným kolegům, ale mně nepřijde nenormální, že se podporují prodejny potravin, aby byly ve staré městské části. Děláme to taky na dvojce, děláme to nejenom s potravinami, ale děláme to třeba s lékárnou. Řada z vás má svoji ubytovnu v Rumunské ulici na Praze 2, za rohem od našeho úřadu, a ta lékárna na rohu Francouzské a Belgické ulice je přesně tou lékárnou, kterou také finančně podporuje městská část, aby byla nonstop, aby pacienti z celé Prahy si mohli v jakoukoliv noční či denní dobu dojít pro prášky. Předpokládám, že stejným způsobem je to s těmi prodejnami potravin na Praze 1. Stejně tak podporujeme různé neziskové organizace formou obecních zájmů, nebo služební byty pro důležité profese pro tu obec. To přece není nic mimořádného, to přece je naprosto v pořádku, že v tomto ohledu se to takzvané, tolikrát zneužívané sociální inženýrství tady řeší. Takže možná vás to překvapí, ale v tomto ohledu se musím zastat kolegy Dolínka.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Je zde opět reakce pana předsedy Michálka s faktickou poznámkou. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já jsem rád, že paní starostka Černochová potvrdila to, co jsem tady říkal. Já jsem tady vypočítával katalog věcí, které musí dělat obce. Mluvil jsem o tom, že musí uklízet ulice, spravovat památky, dotovat kulturu, dotovat dopravu a dotovat dokonce i krámy. Podstata mého vystoupení nebyla v tom, že tyto věci jsou špatně. Přece snad není špatně uklízet ulice a spravovat památky. A když máme vybydlenou obec, tak dotovat krámy. Podstata mého vystoupení spočívala v tom, že na tyto aktivity, ze kterých těží i turisté, je potřeba vybrat peníze. To byla podstata mého vystoupení. A pokud zastropujeme na Praze 1, na Praze 2 a možná na trojce, prostě pokud v centru Prahy zastropujeme ty částky, tak městské části nevyberou tolik peněz na tyto aktivity, a tudíž je nebudou moci udržovat v takové náležité kvalitě, a navíc nedojde ani ke zvýšení cen, které v tomto případě by bylo žádoucí, protože by motivovalo. Stejně tam budou jezdit jenom turisté ze zahraničí a bohatí lidé, kteří si to mohou dovolit. Jestli chcete, aby jezdili na Prahu 1 do těch neluxusnějších hotelů "chudé mladé rodiny ze Zlínska", tak to musíte zavést socialismus. To bohužel není možné vyřešit stanovením výše poplatků. To jsou prostě věci, které jsou naprosto nerealistické.

A tady se bavíme jenom o tom, do jaké míry omezovat obce v tom, aby si samostatně rozhodovaly o výši poplatků. Já jsem přesvědčen o tom, že ten strop, který je nastaven 50 korun za noc, který činí jedno procento u těch luxusních hotelů na Praze 1, je zkrátka příliš nízký a pro hlavní město Prahu i pro Českou republiku je nevýhodný.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Počet faktických poznámek je v tuto chvíli pět. Nyní dám slovo paní poslankyni Černochové, připraví se pan poslanec Dolínek, všechno faktické poznámky.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já jsem reagovala jenom na tu přestřelku, která se týkala toho jednoho řetězce, který tady byl zmiňován ze strany pana Michálka, že je s podivem, že zrovna tento řetězec je dotován. Tento řetězec na Praze 2 dotován není. Já jsem měla na mysli skutečně potraviny, které také třeba fungují v některých částech nonstop.

Jinak co se týče těch poplatků, to samozřejmě s vámi prostřednictvím pana předsedy souhlasím. Tady bych tedy apelovala na Piráty, kteří mají v hlavním městě svého primátora, aby nám nerušil chodníkový program. Protože městské části přispívají ze svých rozpočtů - Praha 2 dvaceti miliony - na to, aby se vůbec mohly v hl. městě Praze opravovat silnice. Abychom tady čelili klimatické nouzi a nemuseli si lehat na zastupitelstvu, tím, že budeme skutečně se starat o stromořadí, budeme místo asfaltu dělat dlažební kostky, budeme dělat vodní prvky, budeme se hezky starat o ten veřejný prostor. My se o tento veřejný prostor hezky staráme, dáváme z rozpočtu Prahy 2 každý rok na to 20 milionů Praze. A světe, div se, Praze to je málo. Praha tento program chce zrušit, protože má za to, že tedy bude mít nějakou lepší koncepci, než ji máme my. Tohle přece je obrovská škoda.

Takže tímto prosím, když už se tady to komunální téma otevřelo, a neotevřela jsem ho já, tak jestli byste mohl, pane kolego, pane předsedo poslaneckého klubu Michálku prostřednictvím pana předsedy Sněmovny apelovat na vedení hl. města Prahy, aby skutečně plnilo věci, které i mělo ve svém programovém prohlášení. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za přesné dodržení času. Nyní faktická poznámka, pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Holík.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já se chci omluvit zde přítomným zhruba 178 poslancům, kteří nejsou z Prahy, že to musejí vyslechnout. Omlouvám se vám. Vidíte, že jsem přišel s omluvou.

Ale já bych skoro zamáčkl slzu, když tady pan předseda Michálek řekl, jak ta Praha, chudák malá, nemá na nic. Kdybych nevěděl, že v pondělí zasedal finanční výbor hl. města Prahy, kde finanční výbor konstatoval, že Praha vybrala za loňský rok 84 miliard korun a 11 miliard nezvládla proinvestovat, použít nikde, ani v chodnících, ani v odpadcích, ani v ničem, co by sloužilo pro lidi. Jedenáct miliard zůstalo na účtech. Takže prosím neříkejte, že Praha je chudinka. Není. Chudáci jsou lidi, co podle vás mají v Praze zbytečně platit peníze, které by neměli platit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Holík, poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane přesedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, když poslouchám tu přestřelku, tak se musím malinko zamyslet. Vycházím z toho, že kvalita ubytování a atraktivita místa je dána už v té ceně. Je něco jiného, jestli zaplatím na okraji Prahy tisícovku, v centru pět.

Vymlouvat se tady na klimatickou nouzi považuji za takové trošku nešťastné, protože sám bydlím na Moravě, na tom Zlínsku, kde kolikrát míváme půl metru sněhu, kdy pro Prahu představuje vrstvička tři centimetry kalamitu, u nás to musíme přežít.

Trošku se, jestli dovolíte, obrátím na kolegu Michálka prostřednictvím pana předsedajícího. Takže jsem rád, že tady konečně zaznělo, že tady máme lidi různých kategorií, že Zlíňáci jsou výrazně horší, že nemusí mít to nejlepší ubytování, jim stačí stan.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Poplatky mají přece charakter daní. Daně mají být jednoduché a pokud možno nízké. Proto si myslím, že je správné, že to je jednotná sazba, bez ohledu, v jaké je to lokalitě a kolik hvězdiček má ten hotel.

Na druhé straně se musím zastat vlády, myslím, že to zdražení toho poplatku - za prvé je tam zjednodušení, že ze dvou zůstává jeden, to je správný krok. A za druhé to mírné zvýšení na zhruba ta 2 eura za noc mi přijde adekvátní a podobné jako v okolních zemích. Takže náš klub nebude podporovat pozměňovací návrhy, které zvyšují, ať už na 4 eura přibližně ze 100 korun, nebo od pana poslance Čižinského až na 6 eur, na 150 korun. Ti zastánci argumentují proti sobě. My tady turisty chceme, ale budou platit víc. Já nevím. Jestli tohle má být regulační nástroj, říká se, že tím budeme regulovat, tak určitě poplatek z ubytování není regulační nástroj, co se týká cestovního ruchu. Takže nám připadají ta 2 eura, tedy těch 50 korun, jako adekvátní po mnoha letech. Je tam zjednodušení, ze dvou poplatků máme jeden. A zbytek nechme samosprávám.

A já bych poprosil jako dlouholetý komunální politik, abychom zde nechodili a neříkali příklady z vlastního města. Já vím, že tím nejvíc trpí Praha. Pak jsou komické situace, kdy pan poslanec Dolínek si stěžuje, že Praha neproinvestovala 11 miliard, ale já myslím, že to bylo za rok 2018, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy a to jste tam vládli vy. Berme to jako sebekritiku.

Podíváme se, ale není to vůbec důležité v této debatě, jestli má přebytek Praha, nebo Brno, nebo Opava, nebo kdokoliv jiný, nebo Ostrava, abych vyhověl panu poslanci Juchelkovi. (Veselí v sále.)

Vraťme se k předmětu věci. Podle mě 2 eura úplně stačí. Takhle budeme postupovat vždy, to v zásadě nic jiného než nově navýšená daň není.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Luzar. Připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vaším prostřednictvím ke kolegovi Michálkovi a ke kolegovi Stanjurovi. Ano, je to určitým způsobem daň. A pokud máme rovnou daň, tak se potom ty nerovnosti objevují, protože ta daň má jiný dopad v Praze, kde jsou enormní zisky, a jiný dopad v Ostravě, kde ty zisky nejsou takové, byť je rovná. Proto progresivní zdanění - drobná odpověď, a můžeme to probrat do detailu, ale chci se vrátit ke kolegovi Michálkovi vaším prostřednictvím. Zmínil tady - tak zaveďte socialismus tak, jak to bylo.

Pane kolego, jak jsem byl malé dítě, tak mí rodiče se snažili se mnou procestovat celou republiku. Navštěvoval jsem památky a těšil jsem se na to. Oni se taky těšili. Poprvé v Praze, bylo mi osm let, a viděl jsem to jako velkoměsto, nadšen, že tady mohu jít a podívat se. Do divadla, cestovat do Prahy, to pro nás z Ostravy, když se jelo Ostravanem šest hodin, to byl zážitek. A kdo to nezná, není schopen to pochopit, jak se lidé těší přijet třeba do divadla, do Národního divadla se jít podívat za kulturou. Vy jim teď tady říkáte - milí občané České republiky, pokud na to nemáte příjmy a nejste tak bohatí, tak prostě centrum města pro vás není. Bydlete si někde mimo. Zvažte to, co říkáte, protože opravdu republika není pouze Praha. (Potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající, já se pokusím stručně reagovat na své předřečníky.

Za prvé, pane Dolínku, pokud Praha neproinvestovala 11 miliard za minulý rok, tak je potřeba připomenout, že minulý rok v Praze vládla koalice ČSSD a ANO. Takže to je vaše chyba, ne naše. To je první věc. Ještě tam byli Zelení. Ano, ti se nedostali vůbec do zastupitelstva.

Potom co se týče paní Černochové. Já bych skutečně poprosil, pokud máte prosbu na pana primátora Hřiba, abyste ji nesdělovala prostřednictvím této ctěné Sněmovny. Myslím si, že k tomu slouží Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

A poslední poznámka k panu Luzarovi. My stanovíme pouze maximální výši toho poplatku. Takže to, jestli se v Ostravě bude platit korun deset, padesát nebo sto, si rozhoduje ne Zastupitelstvo města Ostravy, tam, předpokládám, sedí i zástupci KSČM a ti o tom budou hlasovat. My pouze stanovíme mantinely toho, v jakých hranicích se ten poplatek může pohybovat.

A co se týče toho pro koho je centrum města, ve chvíli, kdy noc v tom centru stojí tři tisíce korun třeba, tak asi to, jestli poplatek bude padesát korun nebo sto korun, skutečně není rozhodující pro to, jestli ta rodina ze Zlínska tam pojede nebo ne.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Já už jsem tu faktickou nestahoval, ale vlastně to, co jsem chtěl říct, řekl kolega Ferjenčík právě teď přede mnou. Ale ještě k tomu jenom poznamenám, ta diskuse se opravdu strhla k takovému komunálnímu okénku, točící se hlavně kolem Prahy, ale i ode mne minule i dneska tu zaznělo, že to se netýká hlavně Prahy.

A to nejpodstatnější, co tedy řekl kolega Ferjenčík - my teď stanovujeme výši toho poplatku, tedy tu maximální, kterou si stejně pak obce stanoví obecně závaznou vyhláškou. Takže já tu teď nebudu lobbovat za žádný z těch návrhů, ať už těch vládních padesát korun, sto korun, sto padesát, ale pouze připomenu, že teď je to tedy stanoveno na dvě eura a ta dvě eura už dnes má mnoho okolních zemí. Takže pokud ten zákon nechceme novelizovat častěji a častěji, klidně můžeme dát tu hranici vyšší a necháme to na obce, na ty samosprávy, které vědí nejlíp, jakou výši si mohou dovolit v té dané lokalitě stanovit. Tak to ještě jenom jako poznámka. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Munzar, poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom upozornit na to, co tady řekl pan předseda klubu Michálek, vaším prostřednictvím. On tady pro mě řekl jednu větu, která se mi vůbec nelíbila, a hned vysvětlím proč. On tady řekl - no tak to v té Praze 1 zvedněme, protože ti bohatí turisté, co tam jezdí, ti si to můžou dovolit, ale ta chudá rodina ze Zlína, ta stejně tam nikdy nebude bydlet, protože bydlí na kraji Prahy. Trošku to parafrázuji, ale tak nějak to vyznělo. A pro mě to je základem toho sporu, který je tady, nejenom ten komunální pohled, ale základní ideový spor. Prostě každý poplatek administrativní je svým způsobem zdanění, a pokud, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, budeme myslet takto a budeme uměle zvyšovat dále náklady na ubytování i v těch nejlukrativnějších lokalitách, tak bohužel tím zvyšováním nákladů budeme oddalovat ubytování pro ty možná méně příjmové zdatné skupiny obyvatelstva. Takže to vede, k tomu by mohl vést také váš návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Luzara. Já vím, že už si zvykáme, že v tomto volebním období komunisté idealizují a popisují ten úžasný svět s rokem 1989, jak on cestoval po celé České republice. Tak jiný pohled z té samé doby. Z té samé doby. Já jsem z Opavy a v Opavě máme dnes přechod do Polska. Myslíte, že za komunistů jsme se do toho Polska mohli podívat? No nemohli! (Zvýšeným hlasem.) Zavřeli všechny hranice, dokonce i do Polska! Tak si prosím tady nehrejme na to, jaký tady byl ideální svět rokem před rokem 1989. To tady nebyl! Možná pro komunistické rodiny, ale pro nás ostatní určitě ne! (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Dolínek.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já bych vaším prostřednictvím chtěla vyzvat pana poslance Ferjenčíka, aby tady přestal kádrovat lidi, co tady můžou říkat a nemůžou říkat. Víte, pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedy Vondráčka, tato Sněmovna je i vůči hlavnímu městu Praze... jsou to spojené nádoby z toho pohledu, že hlavní město Praha má na rozdíl od městských částí zákonodárnou iniciativu. Takže pokud já tady budu apelovat a vyzývat primátora kteréhokoli města, nejenom Prahy, příště to může být primátor Ostravy, může to být jakýkoli primátor nebo hejtman. (Nesrozumitelná poznámka z pléna.) Hejtman. Hejtmani ano, ale primátor hlavního města Prahy má! (Zvýšeným hlasem.) Děkuji. Paní Vildumetzová přikyvuje, že mám pravdu, že pan primátor Hřib zákonodárnou iniciativu má.

Takže pokud já tady budu řešit nějaký problém, který se týká Prahy, tak tady budu vyzývat pana primátora, protože je to zcela v souladu s tím, jaké postavení hlavní město Praha vůči tomuto zákonodárnému sboru má. Takže prosím, abyste si přečetl nějaké právní předpisy, které potvrdí to, co já vám tady říkám, pokud vy to z hlavy nevíte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zdá se, že ty faktické poznámky zdaleka nekončí. Takže pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já budu rychlý. Nás právě sem nevolí obce. Nás sem volí ti jednotliví obyvatelé těch obcí. A já si myslím, že právě proto my máme dát ty mantinely, které garantují někomu z Horní Dolní Lomné stejně jako z Aše, že má možnost přístupu kdekoliv v ubytovacích službách za ceny, které on si vydělá, za ty platy, které má. Dvě eura jsou podle mě - kdyžtak mě opravte, kdo to znáte lépe - běžný poplatek v Alpách. Je to běžný poplatek v německých lázních. Je to běžný poplatek všude. Jsou to ta dvě eura. Proto já děkuji vládě, že ona se podívala do zahraničí, udělala tu komparaci, řekla, je to běžné, my nevyděláváme jako v Rakousku ani jako v Německu, a řekli jsme ano, ta města nějaký poplatek potřebují. Ale je to právě na nás, abychom ochránili každého od Dolní Lomné až po Aš, že bude moci vybrat ubytování ne podle toho, jestli na to má, ale podle toho, kde si to chce vybrat. Prosím, udělejme to takto. Tato Sněmovna má - a víte, že to jde poměrně rychle - šanci za dva tři roky klidně ty peníze zvednout, kdyby náhodou se něco na tom trhu změnilo, ale prosím, berme to jako příspěvek městu na to, že dává těm turistům nějaké služby, ale berme to jako daň, která blokuje možnost cestovat a bydlet po Čechách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já jen v rychlosti a zareaguji tím hlavně na kolegu Munzara prostřednictvím pana předsedajícího, kterého si jinak vážím velmi. Ano, je to svým způsobem daň, která nějakým způsobem to ubytování zatěžuje. Na druhou stranu se podívejme na to, když budu mít obec, která má ubytovací kapacitu dejme tomu 7 tisíc lůžek a měla by 7 tisíc obyvatel navíc. Bude to z rozpočtového určení daní dejme tomu částka v řádech desítek až stovek milionů, které jim do toho rozpočtu připlují navíc, zatímco z místního poplatku vyberou v řádech jednotek milionů. Ale infrastrukturu udržují pro stejný počet obyvatel, nebo je náročná úplně stejně, a to se týká jak komunikací, parků a u těch lázeňských měst je to ještě péče o tu vodu a minerální prameny. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Jiránek.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych to s dovolením uzavřel, nicméně neodpustím si jednu poznámku ke kolegyni Černochové. Já nikoho nekádruji, ale skutečně si myslím, že řešit v rámci projednávání zákona o místních poplatcích chodníkový program v hlavním městě Praze, je prostě absurdní. (Ozývá se smích a potlesk z řad Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Jiránek, faktická poznámka, připraví se pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já bych opravdu poprosil, abychom se přestali bavit o tom, kdo má nebo nemá dostatek peněz na to, aby se ubytoval v centru Prahy, protože to s tím opravdu nesouvisí. Představte si dvě obce, třeba Pec pod Sněžkou nebo Janské Lázně, a jinou obec, která je třeba někde v centru republiky, kde žádný turismus není. Podle RUD dostanou stejné peníze, ale třeba Pec obsluhuje stovky tisíc turistů ročně. Takže opravdu ten příjem z poplatků je pro Pec zásadní. A znovu opakuji a opakují to moji kolegové už několikrát, my neříkáme, že dvě eura si dají všechny obce, i ta malá obec v centru republiky, která nemá turismus, i ta Pec. Ta malá obec v centru republiky, kde není turismus, si může klidně dát pět korun, nebo deset korun, nebo patnáct korun, ne dvě eura. Takže když tam nastavíme limit sto korun, tak já jsem si stoprocentně jistý, že drtivá většina těch turistických center si tu stokorunu ani nedá, protože se prostě dohodnou v rámci zastupitelstva a v rámci turismu v tom daném regionu, že se jim nevyplatí dávat stokorunu, protože by to ten turismus výrazně zatížilo, a dají si tam třeba těch padesát korun. Ale my jenom umožňujeme to, aby ty nejexponovanější destinace si mohly opravdu dát trošičku víc, protože se nějakým způsobem ekonomicky shodnou, že je to pro ně efektivní řešení toho na jedné straně zatížení turisty a na druhé straně získání peněz, aby se o ty turisty mohly lépe starat.

Mám deset sekund. Opravdu bych spíš apeloval na to, abychom se bavili o zákoně o cestovním ruchu tamhle na paní ministryni (k ministryni Dostálové), věřím, že se to podaří v následujících letech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Michálek, faktická poznámka, poté pan poslanec Votava.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Moje poslední vystoupení k tomuto tématu. Já jsem chtěl prostřednictvím pana předsedajícího ujistit paní poslankyni Černochovou, že my jsme vstřícnost sama, zajímáme se i o podněty městských částí. Paní poslankyně mě vyzvala, abych prostřednictvím předsedajícího apeloval na pražského primátora, takže já jsem skutečně šel za panem předsedajícím a apeloval jsem jeho prostřednictvím na pražského primátora. Věřím, že pan předsedající to pražskému primátorovi vyřídí. (Ozývá se smích zprava.)

Pokud jde o problematiku, kterou teď řešíme - poplatky. Opravdu tím, že zastropujeme poplatky tak, že budou zastropovány i na Praze 1, tak opravdu negarantujeme nikomu ubytování na Praze 1. To je zkrátka ekonomicky nemožné. Řekněme si, že podstatou toho zastropování, co se tady schválí na té padesátce, je to, že z toho budou těžit hoteliéři a turisti a pronajímatelé Airbnb. Rozhodně z toho nebudou těžit rodiny ze Zlínska.

Pokud jde o zkušenosti ze zahraničí. Já jsem byl např. v Miláně na dovolené, tam je ubytovací poplatek 2 eura, což odpovídá tomu, co teď schvalujeme, ale pouze pro hotely nějaké střední kategorie. Pro ty nejdražší hotely je tam poplatek 5 eur, čili nějakých 130 korun, čili odpovídá to tomu, co chceme my, aby i v případě toho nejluxusnějšího ubytování mohly být ty poplatky vyšší. A to je věc, která by zdanila, tak jak jsem o tom mluvil, ty bohatší hoteliéry, turisty, pronajímatele Airbnb, nikoliv rodiny ze Zlínska. Pro ty by to naopak bylo výhodné, protože samozřejmě by se přesunulo daňové břemeno právě na tyto privilegované skupiny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S panem primátorem mám dojednanou schůzku, já mu to rád vyřídím, až se potkáme.

Pan poslanec Votava, poté pan místopředseda Pikal. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych si dovolil jenom opravit paní kolegyni Černochovou. Nikoliv poučovat, chraň bůh. Ona řekla, že má - nebo aspoň to tak vyznělo - zákonodárnou iniciativu hejtman nebo primátor. Není tomu tak. Zákonodárnou iniciativu má zastupitelstvo kraje nebo zastupitelstvo Prahy, která je považována za kraj, nebo je krajem svým způsobem. Nechci vás poučovat, chraň bůh. Omlouvám se.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan místopředseda Pikal, poté se mi hlásila paní ministryně financí s faktickou poznámkou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Pan poslanec Votava už to za mě řekl. Snad s výjimkou některých poslanců, kteří jsou současně hejtmany, žádný hejtman nebo primátor nemá zákonodárnou iniciativu na rozdíl od paní poslankyně Černochové, vaším prostřednictvím, pane předsedající.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. Do komunálního okénka jsme vložili edukativní okénko. Paní ministryně financí.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu stručná. Dámy a pánové, proč jsme tuto novelu předložili? Mělo to několik důvodů. Zjednodušení, jak řekl pan předseda Stanjura. Zejména jsme chtěli vyřešit platformy. Po Uberu, kde jsem uzavřela memorandum, oni mají dobrovolně EET, předávají Finanční správě informace o účastnících, jsme chtěli řešit Airbnb, což samozřejmě řešíme tím, že sjednotíme ten poplatek. A 50 korun, to jsme si nevycucali z prstu, ale skutečně ta 2 eura odpovídají zhruba i okolním státům. Pokud bychom zvedli sazbu na 100 korun, tu možnost toho zastropování na 100 korun, stáváme se nejdražším poplatkem v Evropě. A bylo to debatováno napříč asociacemi cestovního ruchu, cestovních kanceláří, takže ta debata probíhala napříč resorty. Takže je to promyšlené, proč jsme to takhle předložili. A ta 2 eura skutečně odpovídají normálu.

A ještě si dovolím, aniž bych chtěla vstupovat do toho komunálního okénka, tak přispět do něj ze svého ranku. Praha má na účtech, je to podle účetní závěrky k 31. 3. 2019, 72 miliard. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si dovolím reagovat na předřečníky, kteří tady hovořili o tom základním, o tom pohledu mezi Prahou a ostatními obcemi, které mají náklady nebo nemají náklady.

Milí kolegové z Prahy, uvědomte si, že jsou obce, které dokonce dotují příliv turistů a jsou rády, že přijedou, a dělají pro ně za peníze daňových poplatníků pomyšlení, aby přijeli, a ne jak v Praze, že se je snaží pouze omezit tím, že se reguluje finančně. Čili opravdu jsou docela velké rozdíly v republice. Republika není Praha. A tady tyto návrhy rozevírají ještě ty nůžky mezi hlavním městem Prahou a ostatními regiony v republice. Jestliže dneska je Praha v nějakých tabulkách v 130 % průměru Evropské unie, zbytek republiky v 75 %. A tento problém je třeba řešit a snižovat ty rozevřené nůžky mezi hlavním městem a ostatními městy republiky, a ne je tady těmito individuálními potřebami v rámci města Prahy ještě více rozevírat. To je ten problém, který tady vzniká.

Druhá věc, která tady zazněla - a teď vaším prostřednictvím ke kolegovi Stanjurovi. Ano, máte pravdu, v minulém režimu byly chyby a jedna z největších chyb byla nemožnost cestovat. Ale z druhé strany nikdy se nedělaly rozdíly a potíraly se rozdíly, které by byly na ekonomické bázi. A lidé mohli cestovat po Praze a mohli navštěvovat celou republiku a měli ty možnosti, hlavně finanční. A jestliže teď pro ně chceme zdražovat Prahu, tak vysíláme signál do republiky: Praha už není pro vás, milí občané České republiky, je to pro cizince a ty tady chceme zdanit a chceme z nich získat více prostředků. A to je základní problém, který v tomto vidím - že si Praha řeší svůj vlastní problém na úkor celé republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Nacher, poté paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, upřímně, já bych se rád zapojil do komunálního okénka, protože jsem z Prahy, tímto vás zvu na zítřejší Zastupitelstvo hl. m. Prahy, které bude určitě dlouhé.

Ale teď tady tomu upřímně moc nerozumím. My se tady, doufám, všichni shodneme na principu subsidiarity, aby si o tom lidi rozhodovali co nejblíže problému, kde je. Tady se navrhuje nějaké rozmezí 0 až 50, může to být klidně 0 až 100. Ať si to rozhodne obec na svém území, jaký tam má být místní poplatek. To přece není vyčleňování Prahy a ostatních měst. Někde, kde chtějí lákat turisty, tak dají třeba pět korun, nebo žádný místní poplatek. Na Praze 1 třeba vezmou stovku, mají k tomu nějaký důvod, a i přesto tam bude velký zájem turistů. Nechme to na obcích. Nerozumím tomu, proč my tady máme rozhodovat a proč se ta debata takto rozvětvila a rozkošatila, podle mě úplně zbytečně. Prostě to takhle přijmeme a ať si to obce rozhodnou na svém území samy. A debata je jenom o tom, jestli to má být 0 až 50, nebo 0 až 100, a to si každý rozhodněme, jak budeme hlasovat. Ale já bych to nechal na lidech, na zastupitelích, ti potom přebírají odpovědnost, pane kolego Luzare prostřednictvím pana předsedajícího. To znamená, že místní zastupitelstvo si rozhodne. To přebere odpovědnost vůči lidem, ať už budou ze zahraničí, ze Zlínska, nebo třeba z Jihlavy. (V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Černochová. Připraví se pan předseda Michálek.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já spíše jenom pro záznam, protože pan poslanec Votava určitě věděl, jak jsem to myslela. Samozřejmě že měl pravdu, že rozhoduje o tom, co předloží jako zákonodárnou iniciativu, příslušné zastupitelstvo. Na druhou stranu když sem pak někdo chodí obhajovat ten návrh, to bývá hejtman nebo primátor Prahy, pane kolego Votavo prostřednictvím pana předsedajícího, takže proto jsem mluvila takto konkrétně. A takto konkrétně jsem tady zmiňovala i jméno pražského primátora Hřiba, protože pokud by Zastupitelstvo hl. m. Prahy předložilo nějaký návrh, což vzhledem k tomu, v jakém poločasu rozpadu se momentálně nachází, nepředpokládám, pak by sem tento návrh přišel obhajovat s největší pravděpodobností na 99 % primátor nebo jeho náměstek. Tím pádem by byl úřad zosobněn hejtmanem, nebo primátorem, abychom si porozuměli. Ale samozřejmě že máte pravdu a já moc dobře vím, kdo reprezentuje zastupitelstvo příslušného kraje. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan předseda Michálek, poté pan poslanec Třešňák, pro tuto chvíli zatím poslední přihlášená faktická.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem říkal, že už nebudu vystupovat, ale jak říká pan prezident, jenom blbec nemění svoje názory.

Za prvé jsem chtěl opravdu jenom fakticky upozornit na to, že sjednocení dvou poplatků do jednoho neřeší problematiku Airbnb z daňového hlediska, jak říkala paní ministryně. A současně nesouhlasím s tvrzením, které tady zaznělo, že kdyby byl poplatek zastropován stovkou na území celé republiky, že bychom měli nejdražší poplatky v Evropě. Trvalo mi to přibližně dvacet sekund, než jsem si vyjel webovou stránku, jak to je v Miláně. Tam jsou poplatky 1 až 5 eur podle kvality hotelu a v Římě dokonce 7 eur za noc. Takže to není pravda, paní ministryně. Musíte si tam opravit rešerše, protože zjevně tam máte chybu, neudělali jste to asi pořádně, nerozumím.

A co mi nejvíc vadí, co tady zaznívá od komunistické strany. Je to asi na základě nějakého komunistického pojetí ekonomie, že se tady rozevírají nůžky mezi Prahou a venkovem a že to vyřešíme tak, že v Praze zastropujeme ceny. No to je přece úplně opačně. Protože pokud se v Praze zvýší ceny v důsledku toho, že tam vzrostou poplatky, a například v Olomouci, což je taky krásné historické město, zůstanou ceny nižší, tak nějaká část turistů bude motivována k tomu, aby nejela na výlet do Prahy, ale pojede do Olomouce, a tudíž do dalších cenných historických lokalit přesměrujeme více turistů, tam, kde turisty chtějí víc než třeba v hlavním městě Praze, kde jich mají naopak přebytek a nestačí na to infrastruktura města. Takže pokud chceme zatnout nůžky, pokud chceme, aby se už dále nerozevíraly, tak naopak musíme umožnit daňovou konkurenci mezi městy i v této oblasti. (Hluk v stále přetrvává.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Luzar, poté paní ministryně financí. Poprosím o klid, když probíhá projev. Děkuji.

 

Poslanec Petr Třešňák: Vím, že se budu opakovat, ale protože opakování je matka moudrosti, tak připomenu panu kolegovi Luzarovi prostřednictvím pana předsedajícího, že to skutečně není pouze problém Prahy, který se zde řeší, ale je to problém všech turistických destinací v této republice od horských středisek přes lázeňská města a další.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Luzar, poté paní ministryně financí, všecko faktické poznámky.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vaším prostřednictvím, ke kolegům pirátům. Nebudu komentovat, co tady teď zaznělo. Asi bych to mohl rozebrat a asi by to nebylo vůči vám čestné. Já vím, kde míříte, ale používáte špatná slova ve špatném obratu. Ale nevadí, to si můžeme vysvětlit. Ale vy jste tady použil jeden příklad, který mě zaujal. Vy jste hovořil o tom, že v Miláně mají od 1 do 5 eur podle stavu hotelu, jestli je to pětihvězdičkový, nebo dvouhvězdičkový. Ale to tady přece nestanovujeme. Kdyby to takhle bylo nastaveno, tak bych s tím mohl souhlasit, ale vy říkáte: stanovíme strop a Zastupitelstvo města Prahy si určí. A jste si vědom toho, že ono neurčí, že v pětihvězdičkovém hotelu v centru Prahy bude 100 korun a v hostelu, který dneska stojí 300, bude míň? Já vím, že to bude plošně, že oni určí pro Prahu 1 plošně vybírání 100 korun. Jinými slovy, jak říkáte, za 3 000, 4 000 korun na noc to představuje minimální procento. Ale v hostelu v Praze 1, který tady existuje a kde ubytování pro rodinu z Ostravy, která přijede, vychází pro čtyřčlennou rodinu v jedné místnosti s palandami 1 200 korun, že tady můžou být, to už bude představovat docela velký zásah za každou osobu, která tam bude bydlet. A já nevěřím, že zastupitelé Prahy udělají takové progresivní rozdělení tohoto poplatku, ale udělají to plošně. A to je ten základní problém. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka paní ministryně financí, poté je přihlášen pan poslanec Třešňák.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane předsedo. Budu velmi krátká. My nepotřebujeme daňově řešit Airbnb, pane předsedo Michálku. My to umíme, my víme, jak zdanit pronájem, jak zdanit příjmy a tak dále. My potřebujeme informace. Finanční správa, ne já. Informace. A díky tomu, že bude jeden poplatek, tady budou informace, které získá Finanční správa k tomu, aby mohla zdanit. A já se tady nechci dohadovat a už to nechci natahovat, abych to neprotahovala. Vy jste si tady našel nějaký poplatek v Miláně. Já tedy doufám, pro stenozáznam, přesně si nepamatuji, jak jsem to řekla, pokud bychom to zastropovali na 100 korun, trvám si na tom, a vy jste to i potvrdil tím Milánem, že tento náš poplatek bude patřit k nejvyšším turistickým poplatkům v Evropě, pokud jsem to takto neřekla, tak to takto zpřesňuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Třešňák faktická poznámka.

 

Poslanec Petr Třešňák: Opět reakce na pana kolegu Luzara, prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, skutečně, tímto se stanoví pouze ten strop, takže je na obcích, jestli si to obecně závaznou vyhláškou ještě rozdělí do dalších kategorií, a nevidím v tom žádný problém. Někdo to tak udělá, někdo to tak třeba neudělá. Záleží na tom, jak kategorie definují, protože to bude spíše možná otázka na paní ministryni Dostálovou. Mám dojem, že třeba podle hvězdiček to nelze, protože hvězdičky nejsou nikde oficiálně ukotvené, takže pak bude na obcích, jaké si vymyslí kritérium.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pro tuto chvíli to byla poslední faktická poznámka z tohoto bloku, takže se dočkal pan poslanec Václav Klaus, který je přihlášen do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, dobré ráno. Přihlásil jsem se do rozpravy, abych řekl stanovisko hnutí Trikolóra k místním poplatkům. Omlouvám se, že jsem to zase já, ale kromě mě už je tady jenom paní poslankyně Majerová a ta má hodně lázní ve svém volebním obvodu, tak nechtěla vystupovat, tak to zbylo na mě.

A teď vážně. Zaprvé bych prosil své ctěné kolegy, pražské komunální politiky, aby si nebrali do úst rodiny ze Zlínska. Nemáte k tomu mandát.

Zadruhé prostřednictvím pana předsedajícího panu Polanskému (správně: Jiránkovi). Zrovna tak nemáte mandát hovořit o Peci pod Sněžkou, což je moje bydliště, protože zrovna místní boudaři by vás se zvýšením poplatků vynesli v zubech. To jsem si jist. A radši tam nejezděte.

Zatřetí. Daně se mají platit, čili tady souhlasím, že podívat se na to, jak Airbnb platí daně, je debata, která by měla proběhnout a je vážná. A doufám, že Ministerstvo financí jenom tady nekoketuje s poslancem Onderkou, ale věnuje se výběru Airbnb. (Ministryně financí debatuje u zpravodajského stolku se zpravodajem tisku poslancem Onderkou.)

Ale, a teď to řeknu, ideologickou věc. Já jsem sliboval v kampani, teď to slibujeme voličům znovu, že nikdy nezvýšíme daně a nikdy pro to nebudeme hlasovat. A místní poplatky jsou také daněmi. Čili my pro to hlasovat nebudeme. Daně mají být nízké, zvyšovat se nemají. A tady je zajímavé, že když jde o zvyšování daní, tak to jsou pro to jenom socialisti, ale když jde o zvyšování místních daní, tak jsou pro to všichni. Tak my ne.

Další zajímavá idea, co tady zazněla, je takové to sociální inženýrství redistribuce turistů, tady řekl pan poslanec Michálek. Tak zase - kam se vracíme, dámy a pánové? Budeme tady jak sociální inženýři redistribuovat turisty, aby se nešli dívat na Karlův most, ale - teď nechci říct žádné město, abych někoho neurazil - kam moc nejezdí.

Tak takhle bych to asi v jádru shrnul. My budeme proti. Děkuji. (Tleská Jaroslav Faltýnek.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A vystoupení pana poslance vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve pan místopředseda Pikal, připraví se pan poslanec Třešňák.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Rozhodl jsem se trošku pokračovat v tom edukativním okénku. Mandát mám sice za Olomoucký kraj, nicméně jsem slíbil, že budu vykonávat tento mandát v zájmu všeho lidu, tudíž i občanů v jiných částech republiky, nejenom ve svém kraji. A to, myslím, platí pro všechny bez ohledu na to, jestli jsme například ze Zlínska, nebo z Pece pod Sněžkou. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Třešňák. Připraví se pan poslanec Jiránek.

 

Poslanec Petr Třešňák: Mě překvapilo vystoupení pana poslance Klause, a byť to tu zaznělo i od něj, znova ta analogie s tou daní, tak bych jenom chtěl připomenout, že je úžasné, že hnutí Trikolóra nechce vybírat místní poplatek od německých turistů, od arabských turistů v Teplicích. Proč ne. Ale já si myslím, že to srovnání s tou daní, kterou vybíráme většinou od našich občanů, tady pokulhává. Já netvrdím, že do českých turistických destinací nejezdí i čeští občané, ale v mnoha ohledech to jsou právě turisté z těchto zemí. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Jiránek, poté bude reagovat faktickou poznámkou pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Martin Jiránek: Jako první bod, že šlo o Jiránka, ne Polanského. Ale to je detail.

K redistribuci turistů. Já jsem z Trutnova a máme tam na starosti svazek obcí Východní Krkonoše, který se zaměřuje právě na turismus. To znamená, jsme v poměrně pravidelném kontaktu s Pecí pod Sněžkou, takže si myslím, že o ní teoreticky můžu mluvit. A redistribuce turistů, to je přesně to. Pokud byste se o turismus více zajímal, tak to je právě jeden z velmi důležitých modelů toho, aby turistická centra nebyla příliš zatížena, tak se přímo vymýšlí strategie, jak turisty rozprostřít trošičku více do prostoru, aby nezatěžovali třeba dvě tři ulice, aby nezatěžovali jedno centrum, ale aby se rozprostřeli do prostoru. Je to normální strategie pro turismus a není na tom nic - jak jste to řekl? - socialistického, nebo... teď si nevzpomenu. Nevadí. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Dolínek. Přečtu omluvu. Od 18 hodin do konce jednání se dnes omlouvá pan poslanec Josef Kott. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já bych se tedy omluvil panu poslanci Jiránkovi. Omlouvám se, že jsem si spletl to příjmení. Nevím, proč mi to tak utkvělo v hlavě. A na toho vašeho kolegu - tady každý má plná ústa potírání xenofobie a všeho dalšího, tak si jenom všimněte, já mluvím o snižování daní, nezvyšování poplatků. A kdo tady do toho tahá Araby a nějaké cizince a rozdmýchává nějaké vášně? Já to nejsem. Jste to vy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další omluva - paní poslankyně Andrey Brzobohaté dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A teď pan poslanec Dolínek a jeho dvě minuty.

 

Poslanec Petr Dolínek: To, že bude poplatek 150 nebo 100 korun, neznamená, že ten turista nebude v centru Prahy. To jenom znamená, že až skončí v centru Prahy s prohlídkou, tak musí odjet na to předměstí. Takže prosím, to není žádný propracovaný manuál, jak redistribuovat turisty. To je prostě to, že ho pošlete na závěr domů.

A mimochodem je tady ještě jedna důležitá věc. V životě jsem si opravdu nemyslel, že s panem Klausem budu v něčem souhlasit. Ale nyní to nastává. Tady je totiž úplně jiný pohled toho, kdo poskytuje ubytování, a toho, kdo ve svém katastru má ubytovací kapacity. Kdo poskytuje ubytování, ví, že v Peci pod Sněžkou pro rodinu, kde jsou děti 16, 17 let a dva dospělí, to bude znamenat 7 krát 100 korun krát 4 navíc. Ale z toho ten majitel boudy nemá nic. On to pošle na radnici. Takže prosím, uvědomme si, že to jsou peníze pro municipality, ale ne pro zlepšení kvality ubytování a dalších věcí. Tak proto tady s panem Klausem souhlasím, protože on mluvil o něčem jiném než vy. On mluvil o tom, že boudař to nechce. Že to chce radnice, to chápu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A už jsem tady neměl žádnou faktickou, ale teď se nám zase urodilo. Takže pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Jiránek.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom zkusím naposledy zopakovat to, co tady zaznělo mnohokrát, ale bohužel to ještě asi nedolehlo do některých koutů tohoto sálu. My nezvyšujeme poplatky. My pouze dáváme obcím možnost zvýšit poplatky. A to je zcela zásadní rozdíl. Prostě jedna věc je zvýšit daně a druhá věc je dát obcím pravomoc rozhodnout si o výši svých daní. A mě překvapuje, že zrovna pan Klaus je takhle moc proti právům samospráv.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Jiránek, poté pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Martin Jiránek: Je to opravdu těžká diskuse. Ale já vám zaručuji, protože jsem v kontaktu s Pecí, s Jánskými lázněmi, že oni nebudou navyšovat na 100 korun. Oni vědí, že tolik nechtějí dát, takže ten hoteliér... Ale mají tu možnost. Prostě si řeknou, tak dáme 40, tak dáme 60, protože proč? Proběhla nějaká shoda s trhem, s boudaři atd. Neustálá manipulace tím, že automaticky všichni dají 100 korun je prostě jako úplně mimo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další omluva. Dnes mezi 15. a 19. hodinou se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Ivan Jáč. Faktická poznámka pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Staněk.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jsem nebyl tak předpojatý jako pan poslanec Dolínek. Já jsem myslel, že třeba někdy spolu můžeme souhlasit v některých záležitostech. Tohle je jedna z nich. Já skutečně hájím ty boudaře, ty poskytovatele ubytování, pro které je to často, nechci říct likvidační, ale velice důležité. Hotel Horizont v Peci to nějak přežije, když tak tu stovku, ale myslím, že bude taky proti. Ale ti boudaři, kde skutečně často v mimosezóně se ty ceny tlačí hodně dolů, je to daň. A že je pak nějaký svazek obcí, který jedná s vámi, pražským papalášem, poslancem, má trošku jiný názor, tomu věřím. Ale já hájím ty lidi, kteří se tam živí tím, že poskytují ubytování. To je ten rozdíl.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Staněk, faktická poznámka, poté pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu se opakovat, už jsem to tady jednou říkal a věřil jsem, že to nebude potřeba opakovat, ale zjevně je opakování matka moudrosti. Tato diskuze už se nevede o tom tématu, které máme. Tato diskuze je soutěž řečníků mezi sebou. Prosím, opusťte tohle pole působiště, tohle kolbiště, pojďte se věnovat dalším bodům jednání! Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat za slova smíru mého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího a jenom bych chtěl upozornit pana Klause, že jeho předřečníci - pan Jiránek je z Trutnova, pan Třešňák je z Mariánských Lázní - tak tady nerozehrávejte, prosím vás, hru na nějaké pražské poslanecké papaláše, nebo co tady slyším. Poslanci jsou zvoleni z regionů. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A až se to bojím říct, ale nemám tu žádné faktické poznámky. (Smích.) Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Nejprve paní ministryně. Má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Pan zpravodaj Onderka? (Ne.) Ještě zde byl výbor pro veřejnou správu, paní poslankyně Kovářová by mohla mít závěrečné slovo. Nemá zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou, poté přednášel jednotlivé pozměňovacími návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, na konci minulé schůze, kdy jsme projednávali tento tisk, jsem načetl proceduru, následně jsem načetl některé technické úpravy a to bylo asi vše, protože potom jsme přerušili. Já si dovolím, protože dneska zazněl pozměňovací návrh, lépe řečeno technický návrh od kolegyně Mračkové Vildumetzové na rozdělení bodu C, tak si dovolím tu proceduru zopakovat a zkusíme se trošku prokousat tím samotným hlasováním.

V prvé řadě úprava hlasovací procedury v tom smyslu, že pozměňovací návrh A1 a pozměňovací návrh B1 jsou oba dva hlasovatelné. Odůvodnění: Rozpočtový výbor schválil pozměňovacími návrhy uvedené pod body A1 a B1, oba pozměňovacími návrhy se týkají § 3b odst. 1, kdy se v obou pozměňovacích návrzích vkládá nové písm. e). Obě vkládaná písm. e) ale nejsou věcně a obsahově totožná, proto jsou pozměňovací návrhy A1 a pozměňovací návrh B1 oba hlasovatelné.

A druhá technická záležitost by byla legislativně technická úprava: v bodě A3 se doplňují slova "..." a zároveň se v čl. 3 slova "s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 13, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021" zrušují. Odůvodnění: S novelizačním bodem 13 je spojena dělená účinnost, kdy by tento bod 13 měl nabýt účinnosti až 1. ledna 2021, zatímco vlastní zákon by měl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Tohle jsou věci, které jsem načetl již minule, ale než přečtu celou proceduru, dovolím si tedy zopakovat návrh, který zde technicky načetla kolegyně Mračková Vildumetzová, a to je rozdělení hlasování o bodu C1, a to na bod C1a, to znamená, že v článku římská jedna v bodě 12 v § 3b odst. 1 se písm. b) zrušuje, a druhá část tohoto pozměňovacího návrhu C1b - v článku jedna bodě 12 v § 3b odst. 1 se písm. c) zrušuje.

Toto rozdělení bodu C1 na C1a a C1b dle mého názoru musíme hlasovat nyní samostatně, abych já následně mohl ten výsledek vašeho našeho rozhodnutí zapracovat do návrhu celkové procedury, o které budeme hlasovat. Proto poprosím, pane předsedo, jestli bychom mohli nyní hlasovat o rozdělení bodu C1 na body C1a a C1b, tak jak jsem je načetl. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem za to, abychom hlasovali o proceduře jako celku, a ptám se, zda má někdo námitku proti tomu, abychom C1a a C1b hlasovali odděleně. V takovém případě bychom o tom hlasovali, jinak rozdělíme toto hlasování. Nikde žádnou námitku nevidím, takže... Vy máte námitku.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, já mám námitku, protože po diskuzi s legislativou, kde samozřejmě jednotlivé hlasovací návrhy jsou na sebe vázány, jsem se dohodl, že necháme hlasovat nejprve o této technické záležitosti, a až teprve plénum rozhodne, tak následně já načtu celou proceduru. Je to opravdu konzultováno s legislativou dneska během projednávání tohoto tisku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Můžu se jenom za sebe zeptat - C2 je hlasovatelné, pokud nebyl schválen C1. Když se schválí C1a a ne C1b, jaký bude další postup například?

 

Poslanec Roman Onderka: Právě to je ten problém, který jsme řešili s legislativou. V případě schválení C1b bod C2 bude nehlasovatelný. Mám to poznačeno. Mám tady ty různé poměry nastaveny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Takže o tom budeme hlasovat. Ostatní procedura zůstává stejná? (Ano.) Takže už začneme hlasovat, pro všechny přítomné. Takže nejprve budeme hlasovat o rozdělení bodu C1 na C1a a C1b. (Ano.) A poté bychom hlasovali tedy už proceduru jako celek. (Ano.)

Tak já jsem přivolal už kolegy z předsálí.

 

Všichni víme, o čem nyní hlasujeme - zda souhlasíme s rozdělením bodu C1 na C1a a C1b.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro rozdělení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 958, přihlášeno je 183, pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A budeme tedy hlasovat o proceduře jako celku v tom znění, v jakém jsme si teď odsouhlasili, to znamená, C1 bude rozděleno. Souhlasíte, pane zpravodaji? (Ano, je tomu tak.)

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Kdo je proti?

Hlasování 959, přihlášeno je 183, pro 181, proti nikdo. Máme schválenu proceduru hlasování ve třetím čtení.

 

A já předávám řízení schůze.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji. Tím pádem se budeme řídit schválenou procedurou, to znamená, první hlasování - hlasujeme o úpravě hlasovací procedury. A1 i B1 jsou hlasovatelné, tak jak jsem načítal. Prosím o hlasování. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacímu návrhu. Stanovisko, pane zpravodaji? (Doporučuji.) Paní ministryně? (Souhlasné. - Posl. Stanjura žádá o zopakování.)

 

Poslanec Roman Onderka: Hlasujeme o úpravě hlasovací procedury, tak jak jsem ji načetl ještě dnes, to znamená to, že A1 a B1, tyto pozměňovacími návrhy, jsou samostatně hlasovatelné, že nemají závislost. Vychází to z návrhu - pro kolegu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího - který jsem zde navrhl jako úpravu hlasovací procedury ve smyslu pozměňovacího návrhu A1 a pozměňovacího návrhu B1. Je to první hlasování, o kterém musíme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak je schválena procedura, nemohu tedy postupovat jiným způsobem než podle usnesení Poslanecké sněmovny.

Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu. Stanoviska jste slyšeli.

A rozhodneme v hlasování 960, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. (Gestikulace posl. Stanjury.) Kdo je proti?

Tak dobře, ještě jsou dohady mezi zpravodajem. (Posl. Onderka: Nejsou dohady!) Nejsou dohady, dobře. Stanovisko zpravodaje a stanovisko pana předsedy, potom pana předsedy klubu ODS. Pane zpravodaji? (Dává přednost.) Pan předseda Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Abych vysvětlil svůj postup během hlasování, my už máme odhlasovánu celkovou proceduru a já jsem vnímal to, co říkal pan zpravodaj, že to A1 a A2 budeme hlasovat odděleně, a v tomto smyslu už jsme si odhlasovali proceduru, tak si myslím, že nebylo nutné hlasovat už - teď už opravdu hlasujeme o zákonu a první jsou legislativně technické.

 

Poslanec Roman Onderka: Tomu já rozumím, ale jelikož jsme ty legislativně technické úpravy nehlasovali a zařadili jsme je jenom do procedury, tak bohužel o nich hlasovat asi musíme, protože tak jsme schválili proceduru. Kdybychom tu proceduru tak neschválili, tak v tom případě bychom o ní hlasovat nemuseli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jenom s přednostním právem, rozprava se nevede. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si myslím, že pan zpravodaj nepochopil vystoupení pana předsedy Poslanecké sněmovny. Před chvílí pan zpravodaj chtěl nechat hlasovat o úpravě procedury v tom smyslu, že A1 a B1 jsou hlasovat zvlášť. To už jsme ale schválili. Teď pan zpravodaj mluví o legtech, ale o tom nechtěl nechat hlasovat.

Takže já jsem namítal, že už jsme schválili celou proceduru včetně toho, že A1 a B1 je zvlášť, že nemá pan místopředseda Filip nechat o tom hlasovat a že máme přistoupit k jednotlivým návrhům, a jako první je samozřejmě hlasování o legislativně technických připomínkách. Rozumíme si, pane zpravodaji? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem se také ptal, ale bylo hlasováno o A1. Mohu samozřejmě legislativně technické úpravy dát odhlasovat, ale musí to navrhnout pan zpravodaj. Tak pane zpravodaji, teď podle procedury, podle procedury schválené, prosím, postupujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Onderka: Schválená procedura, tak jak postupujeme, dávám návrh na hlasování o načtení legislativně technické úpravy dělené účinnosti z A3. Prosím o hlasování. Mé stanovisko doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, podle mě musíte prohlásit minulé hlasování za zmatečné, jinak nemůžeme pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pro jistotu budeme postupovat znovu. Hlasování číslo 960 prohlašuji za zmatečné. A požaduji tedy od zpravodaje, aby přednesl první návrh, o kterém budeme hlasovat podle schválené procedury. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Onderka: Hlasování o načtení legislativně technických úprav dělené účinnosti z A3. Prosím o hlasování. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Doporučené schválení legislativně technických úprav. Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování 961, hlasujme. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 961 z přítomných 183 pro 181 poslanec, proti nikdo. Legislativně technické úpravy byly schváleny.

 

První návrh pozměňovací, prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem, který jsem předložil já - osvobození vedoucích na dětských táborech. Je to pozměňovací návrh A1. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 962 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 962 z přítomných 183 pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem A3 Jaroslava Kytýra, Petra Třešňáka - zrušení postupného náběhu sazby poplatku z pobytu. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 963. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 963 z přítomných 183 pro 63, proti 90. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem A2 a to je sazba poplatku z pobytu až sto korun. Doporučuji. Je to pozměňovací návrh Jaroslava Kytýra, Petra Třešňáka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko výboru? (Zpravodaj: Doporučuji. - Připomínka z pléna.) Myslím, že se pan zpravodaj chová správně.

 

Poslanec Roman Onderka: Já pokud říkám doporučuji, tak říkám dle stanoviska garančního výboru, což byl rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 964. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 964 z přítomných 183 pro 67, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem B1 - zrušení postupného náběhu sazby poplatku... Omlouvám se. Osvobození sezónních prací, zavedení osvobození. Tento pozměňovací návrh předložil Jan Kubík.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlasné.) Zpravodaj? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování 965. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 965 z přítomných 183 pro 107, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, tam výbor nepřijal stanovisko? (Zpravodaj: Ano, výbor nepřijal stanovisko, protože jsem říkal neutrální.) Čili rozumím tomu podle jednacího řádu, že není neutrální stanovisko, to si můžeme zachovat my sami, ale stanovisko výboru je, že nebylo přijato. Tak prosím pokračujte.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem B2 - osvobození sezónních prací, vymezení sezónní práce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko výboru? (Nepřijal stanovisko.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 966. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 966 z přítomných 183 pro 102, proti 5. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme návrhem C1, což je návrh, který jsme rozdělili, to znamená na C1a a C1b. To znamená, budeme nyní hlasovat o návrhu C1a podaném kolegyní Mračkovou Vildumetzovou a kolegou Třešňákem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko?

 

Poslanec Roman Onderka: Jelikož výbor neprojednával samostatně rozdělený tento bod rozpočtový, tak říkám neutrální. Jinak celému C1 byl ve výboru záporný. To znamená, že nedoporučil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 967. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 967 z přítomných 183 pro 46, proti 95. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme návrhem C1b. Výbor neprojednal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor neprojednal. Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 968. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 968 z přítomných 183 pro 136, proti 18. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Vzhledem k tomu, že byl přijat návrh C1b, je návrh C2 další v pořadí nehlasovatelný. Budeme pokračovat tedy návrhem D1. Je to návrh Ondřeje Veselého, zrušení limitu šedesáti dnů. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 969. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 969 z přítomných 183 pro 59, proti 65. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme návrhem D2, což je návrh Ondřeje Veselého, osvobození pro studenty na kolejích a internátech. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 970. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 970, 183 přítomných, 74 pro, 62 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Roman Onderka: Jelikož nebyl schválen pozměňovací návrh D1, jsou nehlasovatelné návrhy D3 a D4, protože jsou věcně propojené. Pokračovali bychom proto návrhem E, a to E1 až E8. Jelikož jsou tyto návrhy věcně propojené, nelze o nich hlasovat oddělené, proto navrhuji, abychom o návrzích E1 až E8 hlasovali jedním hlasováním. To je podle schválené procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj se radí s pracovnicí legislativy.) Ještě moment. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Onderka: Je to pozměňovací návrh Patrika Nachera. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 971. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 971, z přítomných 183 pro 29, proti 116. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme návrhem F1 Jana Čižinského, koeficienty pro jednotlivé obce. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 972. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 972, z přítomných 183 pro 11, proti 114. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem F2 Jana Čižinského, sazba poplatku z pobytu až 150 Kč. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 973. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 973, z přítomných 183 pro 33, proti 117. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Další je pozměňovací návrh G Lenky Kozlové. Ten nelze hlasovat, protože jsme odhlasovali návrh B2, se kterým byl - ne, omlouvám se, je hlasovatelný, takže budeme hlasovat G, malé kulturní akce Lenky Kozlíkové. (Protestní hlasy ze sálu.) Kozlové, strašně moc se omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího, nebyl to v žádném případě záměr.

Takže ještě jednou - Lenka Kozlová, malé kulturní akce a garanční výbor nedoporučuje. (Pracovnice legislativy hovoří s řečníkem.) Není hlasovatelný? Tak jsem to na začátku říkal dobře. Takže ještě jednou, pane místopředsedo. Omlouvám se. G je nehlasovatelný podle legislativy, která mi to nyní sdělila. Proto dávám návrh, abychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vzhledem k průběhu hlasování se ptám, jestli všichni, kteří podávali pozměňovací návrhy, mají hlasováním vypořádaný svůj návrh nebo seznali, že návrh byl nehlasovatelný. Nevidím žádný odpor ve Sněmovně. Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 286, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování 974 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 974, 183 přítomných, pro 134, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 150.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP