Středa 19. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

152.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 299/ - třetí čtení

Připomínám, že jsme ve třetím čtení. Děkuji, že u stolku zpravodajů zaujala své místo jak ministryně spravedlnosti Marie Benešová, to za navrhovatele, za vládu, a zpravodajka garančního ústavněprávního výboru paní poslankyně Helena Válková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 299/3, který byl doručen dne 17. dubna 2019. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno ve sněmovním tisku 299/4.

Táži se navrhovatelky, paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Je tady dostatečný klid, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji. Vážené dámy poslankyně, páni poslanci, vážený pane předsedající, já jenom chci připomenout, že předložený návrh novelizace tohoto zákona byl již na půdě Poslanecké sněmovny několikrát mým předchůdcem ve funkci představen a jeho hlavním cílem je dostát evropským závazkům České republiky, kde jde o implementaci požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti.

Z nejdůležitějších změn, které byly i předmětem debat v rámci dosavadního projednávání či předmětem pozměňovacích návrhů, lze zmínit rozšíření informací, které jsou mladistvému a jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníku poskytovány v průběhu trestního řízení. Návrh tohoto zákona zajišťuje plnou implementaci výše uvedené směrnice do českého práva.

K návrhu zákona byly uplatněny dva pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení ústavněprávního výboru z 20. února 2019, a dále pak pozměňovací návrh paní poslankyně Maříkové přednesený v podrobné rozpravě ve druhém čtení 17. dubna tohoto roku. Se všemi uplatněnými pozměňovacími návrhy za předkladatele vyslovuji předem souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášený pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, vracíme se k tomuto materiálu z ledna tohoto roku, kdy jsem zde vystupoval a říkal jsem zde na mikrofon, že s tímto návrhem, který samozřejmě chápu, že je implementační, ale že s ním v podstatě není potřeba souhlasit, protože zase jde proti programovému prohlášení vlády, kterým se navyšuje další administrativa pro příslušníky Policie České republiky. A jedná se o - byť jsem samozřejmě také řekl, že vím, že vy to všichni schválíte, a mluvil jsem především ke kolegům z hnutí ANO a České strany sociálně demokratické.

Víte, v programovém prohlášení této vlády máte napsáno, že snížíte administrativní zátěž příslušníků bezpečnostních sborů. Tato vláda je u moci již rok a v podstatě se neudělalo na tomto poli vůbec nic. Jediné, co pan ministr vnitra udělal, je, že 31. května tohoto roku vytvořil pracovní skupinu Smart, která se má zabývat právě snížením administrativní zátěže policistů, ale to je tak všechno.

V rámci diskuze zde bylo zmíněno tehdejším ministrem spravedlnosti panem Kněžínkem, že to určitě navýší administrativní zátěž policistů, ale že oni si udělají ty svoje formuláře, vloží je a budou je pouze předkládat, tak jako to dělali doposud. V podstatě mluvil o nějaké takové, řekněme, obecnosti, že policie jenom předloží formulář a ta osoba, která má být poučována, si to přečte. Samozřejmě to poučování ale nějakým způsobem také probíhá.

Já jsem vám zde říkal, že pokud jdete - a možná, že řada z vás už byla někdy na policii podávat vysvětlení - tak pokud jdete na tu policii a sepíšete s nimi záznam o podání vysvětlení podle trestního řádu, tak vám policisté předloží pět formulářů poučení a celkově to dělá nějakých devět a půl listu - devět a půl listu popsaného papíru velikosti písma osm nebo devět.

A mluvíme zde o zaplevelení celého systému. To, že se jedná o implementaci a že to je důležité, abychom to implementovali do našeho trestního práva, zde bylo zmíněno paní zpravodajkou. A že samozřejmě policie jako taková ty formuláře a to poučování prostě dělat bude.

Víte, ty pozměňovací návrhy, které jsme zde předložili, nebo o kterých budeme následně hlasovat, a paní ministryně spravedlnosti řekla, že s nimi se všemi souhlasí, tak dokonce jedním tím pozměňovacím návrhem jsme vypustili bod 2 pozměňovacího návrhu, ve kterém jsme řekli, že za konec textu už se nemusí doplňovat text, který přichází z Bruselu. Takže ono to jde, když chceme, že nemusíme implementovat úplně všechno, co z toho Bruselu přijde, kdejaký ten nesmysl. A teď to tady budeme schvalovat.

Já za sebe říkám, že vím, že to schválíte. Ale sám za sebe říkám, jdete proti svému programovému prohlášení vlády. Protože vy jste řekli, že budete snižovat administrativní zátěž policistů. Na tomto úseku jste za rok neudělali vůbec nic kromě vytvoření jedné pracovní skupiny a přidáváte další a další formuláře. Jak dlouho to policie unese, budete moci zjistit už na konci tohoto roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Vondráčkovi. Nyní je přihlášena do rozpravy paní zpravodajka Helena Válková. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Já jsem se nechtěla hlásit, dokonce jsem slibovala, že se nebudu hlásit, abych nezdržovala dnešní jednání, ve kterém už jsme se dostatečně zdrželi projednáváním těch místních poplatků. Nicméně nemůžu nereagovat.

Jinak milý pan kolega, můj předřečník, tady hovořil o tom, že dojde k byrokratizaci a zvyšování byrokratické zátěže orgánů činných v trestním řízení. Konkrétně hovořil o policii. Ale my jsme si tady několikrát říkali, že tento zákon sleduje ne rozmnožení devíti formulářů, které mi někdo hodí, jako když jsem teď v současné době na policii, neřekne mi k tomu slovo a řekne: Podepište to. Přečtěte si to a podepište to. A pokud člověk není zběhlý v trestním právu, tak samozřejmě tomu ani nebude rozumět.

Tady se má na mysli, tou novelou, a byla bych ráda, kdyby se toto tady nepletlo dohromady, poučit srozumitelně, jasně a přiměřeně věku - a netýká se to jenom policistů, je tady napsáno: všechny orgány činné podle tohoto zákona ve všech stadiích. Tak to zase neredukujme jenom na polici. I státní zástupce, i soudce, tak aby porozuměl, co ho čeká. Aby chápal, co se s ním děje před tím soudem. Aby to mělo i preventivní význam.

Čili nejde o byrokratizaci. Jde o to, aby skutečně trestní stíhání zatřáslo tím mladistvým tak, aby si uvědomil, že už končí legrace. Protože ona končí dovršením 18 let. A je to poslední možnost. V tomto směru nám implementace té směrnice posiluje preventivní funkci trestního řízení vůči mladistvým. Tak jestli tohle se vydává za byrokratizaci, tak to považuji za trošku... demagogické - hledala jsem teď vhodný zdvořilý výraz. A obzvlášť takový erudovaný policista, jako je pan poslanec Ondráček, velmi dobře ví, že v tomto ohledu mají velké rezervy zejména policisté. Takže já bych v tomto chtěla upozornit na ten rozdíl. To je první věc.

A druhá, o které se tady nehovořilo. Ona to zmínila paní ministryně v úvodním slově. My jsme dokonce šli i na odstranění obav z toho, že by náhodou někdo mohl zneužít toho, co se navrhuje, co se původně navrhovalo nad rámec té směrnice. Že totiž v případech pochybnosti, jestli jde o dítě patnáctileté, tak by se vycházelo z fikce, že je mladší patnácti let, než se prokáže opak. Takže to jsme odbourali. Takže tam není ani tahleta hrozba, zůstává tam těch 18 let, což je požadavek směrnice.

A zase, já jsem zjišťovala u lékařů - protože tady byla diskuze, jak dlouho to trvá, jestli se někdo nemůže za to schovat a neprofitovat z těch benefitů, které se vztahují na mladistvého, třeba měsíce. Není tomu tak. Lékaři potvrdili, že současná medicínská věda je už natolik vyspělá, že v řádu dnů, maximálně dvou týdnů, ale to už říkají, že je maximum, se zjistí ten věk. Takže dejme tomu, že by někdo neoprávněně profitoval týden, deset dní, z toho, že je mladistvý a pak by se zjistilo, že už je mu osmnáct nebo devatenáct.

Takže i tato pochybnost odpadá. A myslím si, že nejde o žádný převratný návrh novelizace. Že jde jenom o zlepšení možnosti využít zákona o soudnictví ve věcech mládeže k prevenci ještě závažnějších trestných činů, kterých by se už potom ten mladistvý dopustil, pokud by na něj neměl výchovný vliv průběh toho hlavního líčení, poučování ze strany orgánů činných v trestním řízení, upozorňování, že už je to poslední možnost, kterou má, aby se odvrátil od své potenciální kriminální kariéry. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme dvě faktické poznámky. Pan poslanec Zdeněk Ondráček a paní poslankyně Majerová Zahradníková. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k paní zpravodajce. Víte, ono to teď skoro vypadalo, že bez této implementační novely ta policie vlastně skoro nic nedělá, nebo neví, co má dělat. A že to do dneška neplnila, nebo nedělala.

Já vám mohu říct z doby, kdy jsem byl na okresní i na krajské úrovni na kriminálce, kde jsem měl specializaci k trestnímu řízení trestné činnosti mládeže a na mládeži. Vím, jak probíhalo poučování, vím, jak jsme s těmi lidmi pracovali. A věřte tomu, že lidé, kteří pracují na této problematice, jsou velmi zkušení kriminalisté a vždy osobu, s níž jednají, poučí přiměřeně k jejímu věku tak, aby to byla schopna pochopit.

To, že se navýší administrativní zátěž, připustil při rozpravě - a můžete se podívat do stenoprotokolu ze 30. ledna - i sám pan ministr Kněžínek: "Ano, možná to bude nějaké mírné zatížení administrativní zátěže pro policii, ale v zásadě jde o to, že oni si doplní ty tiskopisy, které jinak stejně předkládají, a ono to má význam..." Takže ano, oni si doplní ty tiskopisy o další desítky řádků. Už to nebude devět a půl listu, už to bude deset listů nebo jedenáct listů. Předloží to té osobě, ale věřte, že policie a právě se specializací trestné činnosti mládeže a na mládeži vždy velmi dobře poučovala osoby, s nimiž jednají. A to, co tady říkáte, v podstatě vypadalo, že bez této implementační novely by ta policie nemohla dál fungovat. Funguje, akorát jí to zase ztížíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Majerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji, hezké dopoledne. Já bych chtěla také reagovat na předřečnici. A naprosto nesouhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Máme tady další implementaci z hlediska soudnictví ve věcech mládeže. Já si myslím, že naše soudnictví, náš trestní řád a práce policie ve věcech mládeže splňuje svou práci naprosto správně a funkčně. A další zavedenou implementací opět se zvyšuje administrativa, o které se tady neustále mluví, že se má snižovat. Neustále tady hovoříme o tom, že se mají, ať už je to soudnictví, či jiná činnost, že se má debyrokratizovat, ale neustále se děje pravý opak na základě těchto a dalších implementací. Proto samozřejmě budeme hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a ještě mi dovolte přečíst omluvu. Od 12.40 do 18.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Václav Klaus.

Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Ještě se zeptám pana zpravodaje výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka, jestli má zájem jako zpravodaj - ne.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

 

Poslankyně Helena Válková: My jsme proceduru hlasování odsouhlasili na garančním ústavněprávním výboru. Navrhujeme hlasovat návrhy A společně jedním hlasováním. To jde o ty návrhy ÚPV, jde konkrétně, protože je to tak kraťoučké, jednoduché, právě o vypuštění možnosti právní fikce u 15letého.

A samozřejmě, protože tam je implementační lhůta, původně to mělo nabýt účinnosti 1. června 2019, to už nenabude, takže tam máme první den kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce. Takže to je ta druhá změna.

A potom jako návrh B je poslankyně paní Karly Maříkové a ten se týkal jenom toho zpřesnění podmínek pro pořizování obrazového a zvukového záznamu, s tím, že v tom jejím návrhu byla přidána dvě slova, která zpřesňovala okolnosti, za kterých může být takový záznam pořizován.

A potom samozřejmě jako poslední by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo připomínky k proceduře? Není tomu tak.

Rozhodneme o proceduře v hlasování číslo 975, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 975, z přítomných 182 pro 159, proti 1. Procedura byla schválena.

 

Budeme se tedy zabývat návrhy pod písmenem A. Paní zpravodajko?

 

Poslankyně Helena Válková: Takže návrh pod písmenem A jsem předtím představila. Jedná se o schválení návrhu ústavněprávního výboru vypustit původní návrh právní fikce, že za dítě mladší 15 let se považuje i ten, kdy není možné odstranit důvodné pochybnosti o tom, kolik je mu roků. A potom je to současně i den účinnosti zákona, tzn., že by zákon nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci vyhlášení ve Sbírce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko výboru je pozitivní, když je to návrh ústavněprávního výboru. A paní ministryně, stanovisko? (Souhlasné).

Zahájil jsem hlasování číslo 976 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 976, ze 181 přítomného pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslankyně Helena Válková: Další návrh je poslanecký, jako jediný poslanecký návrh, paní poslankyně Maříkové. To je to zpřesnění podmínek pro pořízení obrazového a zvukového záznamu o výslechu mladistvého, aby se vždycky přihlíželo k okolnostem i k osobě mladistvého. To tam je konkrétně doplněné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko výboru? (Souhlasné.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 977 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 977, z přítomných 182 pro 151 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali oba pozměňující návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 299, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 978, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 978, z přítomných 182 pro 117, proti 31 poslanec. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové, děkuji paní zpravodajce Heleně Válkové a končím bod 152.

 

Dalším bodem našeho jednání bude bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP