Pátek 21. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

156.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 332/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru, v tomto případě to byl zemědělský výbor, pan poslanec Radek Holomčík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 332/3, který byl doručen dne 18. dubna 2019. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 332/4. Ptám se navrhovatele, tedy pana ministra, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Přeje si pan ministr vystoupit, prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni, poslanci, jenom velmi krátce. Opatření proti uvádění nelegálně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků na trh Evropské unie vychází ze dvou vzájemně se doplňujících nařízení. Navrhovaná novela zákona se předkládá z důvodů vytvoření a fungování uceleného systému kontroly uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh na území České republiky v jednom zákoně. Pak se jedná o upřesnění působnosti celních úřadů. A co je důležité, že tato právní úprava chrání evropský trh před dřevem a dřevařskými výrobky z nelegálních zdrojů, tzn. má pozitivní vliv na podnikatelské prostředí. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele a přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím.

Vládní návrh projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své schůzi 20. března 2019 a přijal usnesení číslo 85, ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. A otevírám rozpravu. V rozpravě jako první se hlásí pan zpravodaj pan poslanec Holomčík. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný. Jenom představím projednávání na zemědělském výboru, které už částečně naznačil pan ministr. Zemědělský výbor projednal tento zákon na 22. schůzi dne 30. dubna 2019. Přijal doporučující stanovisko ke dvěma pozměňovacím návrhům, které ve stručnosti představím. Ten první se týká oblasti udělování režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva. Ten druhý pozměňovací návrh vedený jako A2 upravuje dílčí záležitosti v oblasti řešení přestupků. Oba tyto návrhy zemědělský výbor přijal za své a doporučuje je. A to je v tento okamžik asi všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Písemnou přihlášku nemám, z místa se také nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova, takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Zemědělský výbor navrhl hlasovací proceduru v tomto pořadí. Jako první bychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav, o kterých nevím, že by byly podány, takže o těch hlasovat nebudeme. Takže tím pádem jako první bod by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru, a to en bloc jedním hlasováním. A druhé hlasování by bylo o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, to je jednoduchá procedura. Dám o ní hlasovat. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Na hlasování jsme nyní připraveni.

 

Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1064, přihlášeno je 132 poslanců, pro 129, proti nikdo. Proceduru jsme přijali a budeme podle ní postupovat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radek Holomčík: Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru vedených pod čísly A1 a A2 jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Zpravodaj: Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1065, přihlášeno je 136 poslanců, pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To bylo jediné hlasování o pozměňovacích návrzích. Nyní nás čeká hlasování o zákonu jako celku. Je to tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Ano, je to tak.) Děkuji. Takže vás seznámím s návrhem usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 332, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1066, přihlášeno je 137 poslanců, pro 122, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

Z dnešního jednání se omlouvá v době od 13. 30 do 14 hodin z důvodu návštěvy lékaře pan poslanec Josef Hájek.

 

Další bod, kterým se budeme zabývat, je bod číslo

 

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP